قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

- دانشجویان کارشناسی ارشدی که پایاننامه را برای چندمین بار انتخاب واحد می کنند، لازم است بجای کد اصلی درس کد  99999999  را وارد نمایند.  

- دانشجویان دوره دکتری که پایاننامه را برای چندمین بار انتخاب واحد می کنند،لازم است بجای کد اصلی درس کد  7777777  را وارد نمایند.

- کد آزمون جامع  9411112  می باشد.