گروه آموزشی حقوق

مدیر گروه:

محمود شیخ زاده

عضو هیات علمی گروه حقوق

تلفن: 33392264-041

نمابر: 33356013-041

پست الکترونیک: msheikhzadeh@tabrizu.ac.ir 

وب سایت شخصی: https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.sheykhzadeh

 

اهداف تاسیس گروه
ضرورت افزایش آگاهی های حقوقی در جامعه؛ نیاز به فارغ التحصیلان این رشته در نهادها و سازمان های مختلف و فقدان این رشته مهم در منطقه شمال غرب کشور (در زمان تاسسیس ) از جمله اهداف و ضرورت های تاسیس رشته حقوق به شمار می روند .

مباحث آموزشی گروه
دانشجویان رشته حقوق عمومی با مباحثی چون حقوق اساسی، اداری، کار و حقوق مالی آشنا می شوند. در رشته حقوق خصوصی موضوعاتی چون حقوق مدنی، تجارت و آیین دادرسی مدنی و در رشته حقوق جزا مباحث حقوق جزای عمومی، جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری و جرم شناسی بحث می شود .

زمینه های پژوهشی
تمامی مباحث مربوط به مسائل حقوقی در محدوده زمینه های پژوهشی گروه حقوق دانشگاه تبریز قرار می گیرند.

دانش آموختگان
فارغ التحصیلان رشته حقوق می توانند با طی مدارج تحصیلی به قضاوت در محاکم دادگستری، وکالت، سر دفتری و کارشناسی حقوق در سازمان های دولتی و موسسه های خصوصی مشغول شوند.

این گروه آموزشی در نیم سال اول دوم تحصیلی 95-1394 دارای حدود 304 دانشجو در دوره و رشته های مختلف تحصیلی است که تعداد آنها بر حسب جنس در جدول زیر ارائه شده است:

 

 

کارشناسی

کارشناس ارشد

دکترای تخصصی

 رشته تحصیلی

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

 کارشناسی حقوق

 114

67

   

 

 

حقوق خصوصی

 

 

 17

34

 

 

حقوق عمومی

 

 

 17

18

 

 

حقوق جزا و جرم شناسی

    14  22

 

 

حقوق عمومی         1 -