رئیس دانشکده

دکتر رجب ایزدی

استادیار گروه علوم سیاسی 

تلفن:33392257-041 و 33392270-041
نمابر: 33356013-041

پست الکترونیکr.izadi@tabrizu.ac.ir   
وب سایت شخصیhttp://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?izadi