اسامی کارکنان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

عکس

1

ابراهیم آفتابی

رئیس اداره خدمات اداری

041-33392333

 

2

محمدحسین پورقربان بنام

رئیس دفتر ریاست دانشکده حقوق و علوم اجتماعی

041-33392257
041-33392270

 

4

رقیه قاسمی

- رئیس اداره امور آموزشی و دانشجویی

- مسئول حق التدریس اساتید دانشکده

- کارشناس آموزشی رشته علوم اجتماعی

041-33392330

 

5

ریما محمد مرادی

- مسئول ایران داک

- کارشناس آموزشی گروههای حقوق، علوم سیاسی

- مسئول ورزش خواهران دانشکده

041-33392316

 

6

آزاده صاحبی علمداری

- سرپرست اداره امور آموزشی

- کارشناس گروه تاریخ

041-33392329

 

7

فتانه حاجیلو

- کارشناس موسسه تحقیقات اجتماعی
- مدیر اجرایی نشریه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

041-33392286

 

8

عباس یگانه ریخته گر

مدیر اجرایی نشریه فقه و حقوق اسلامی

041-33392262

 

9

اکبر کاظم زاده

کارشناس امور اداری

041-33392331