مشخصات و برنامه هفتگی دروس

نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397 (لطفا برای دریافت فایل مربوطه روی نام گروه یا روز مورد نظر کلیک کنید)

- مشخصات و برنامه هفتگی دروس علوم اجتماعی (همه دوره ها و رشته-گرایش ها): 972 جدید

- مشخصات و برنامه هفتگی دروس حقوق (همه دوره ها و رشته-گرایش ها): 971 جدید

مشخصات و برنامه هفتگی دروس تاریخ (همه دوره ها و رشته-گرایش ها): 972 جدید

- مشخصات و برنامه هفتگی دروس علوم سیاسی (همه رشته-گرایش ها): 972 جدید

- مشخصات و برنامه هفتگی دروس معارف اسلامی برای روز شنبه، روز یکشنبه، روز دوشنبه، روز سه شنبه و روز چهارشنبه       971 جدید