مشخصات و برنامه هفتگی دروس

نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

- مشخصات و برنامه های هفتگی دروس علوم اجتماعی (همه دوره ها و رشته-گرایش ها): 961 جدید

- مشخصات و برنامه های هفتگی دروس حقوق (همه دوره ها و رشته-گرایش ها): 961 جدید

مشخصات و برنامه های هفتگی دروس تاریخ (همه دوره ها و رشته-گرایش ها): 961 جدید

- مشخصات و برنامه های هفتگی دروس علوم سیاسی (همه رشته-گرایش ها): 961 جدید