مشخصات و برنامه هفتگی دروس

نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396

- مشخصات و برنامه هفتگی دروس علوم اجتماعی (همه دوره ها و رشته-گرایش ها): 962 جدید

- مشخصات و برنامه هفتگی دروس حقوق (همه دوره ها و رشته-گرایش ها): 962 جدید

مشخصات و برنامه هفتگی دروس تاریخ (همه دوره ها و رشته-گرایش ها): 962 جدید

- مشخصات و برنامه هفتگی دروس علوم سیاسی (همه رشته-گرایش ها): 962 جدید

 

- اطلاعیه در مورد انتخاب دروس معارف اسلامی962 جدید

- مشخصات و برنامه هفتگی دروس معارف962 جدید

- اطلاعیه و جدول اساتید دروس معارف اسلامی نیازمحور962 جدید