فصلنامه جامعه شناسی سبک زندگی

سبک زندگی یکی از مهمترین موضوعاتی است که ذهن اندیشمندان حوزه های مختلف، بویژه جامعه شناسی را به خود مشغول کرده است. با توجه به اهمیت روزافزون سبک زندگی و تاکیدات مسئولین عالی نظام و در راس آن مقام معظم رهبری، نشریه جامعه شناسی سبک زندگی دانشگاه تبریز به منظور نشر دستاوردهای اصیل پژوهشی، کمک به مسئله‌یابی و حل مسائل علمی و ایجاد ارتباط علمی فعال بین پژوهشگران منتشر می شود. معیارهای اصلی نشریه برای پذیرش مقاله ها نوآوری، اهمیت، جامعیت و کاربردی بودن آنها است.

برای اطلاعات بیشتر به صفحه خانگی فصلنامه جامعه شناسی سبک زندگی مراجعه فرمایید.