راهنمای عضویت

لطفا برای عضویت در کتابخانه دانشکده حقوق و علوم اجتماعی بر اساس مراحل فایل ضمیمه (زیر) عمل کنید:

نحوه ثبت نام کتابخانه