گروه علوم سیاسی

دکتر رجب ایزدی

استادیار گروه علوم سیاسی

دکترای تخصصی: علوم سیاسی

تلفن محل کار: 33392332-041 , 33392256-041

آدرس ایمیل: r.izadi@tabrizu.ac.ir

صفحه خانگی: http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?izadi

دکتر فرامرز تقی لو

استادیار گروه علوم سیاسی

دکترای تخصصی: علوم سیاسی

تلفن محل کار: 04133392269

آدرس ایمیل: f.taghilou@tabrizu.ac.ir

صفحه خانگی: http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?f.taghilou