موسسه تحقیقات اجتماعی

دکتر کمال کوهی

دانشیار موسسه تحقیقات اجتماعی

دکترای تخصصی: جامعه شناسی

تلفن محل کار: 33392286-041

آدرس ایمیل: k.koohi@tabrizu.ac.ir

صفحه خانگی: