آدرس و تلفن دانشکده

آدرس:

ایران، استان آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی

کد پستی: 16471-51666

 

تلفن:

041-33392257

041-33392270

 

نمابر: 

041-33356013


مسیریابی دانشکده روی نقشه