مشاور فرهنگی و انجمن های علمی

 

دکتر کمال کوهی
دانشیار موسسه تحقیقات اجتماعی

تلفن33392286-041 

نمابر: 33356013-041
پست الکترونیک: k.koohi@tabrizu.ac.ir 
وب سایت شخصی: