مشاور دانشجویان استعدادهای درخشان

 

دکتر علیرضا کریمی
دانشیار گروه تاریخ

تلفن33392267-041 
نمابر33356013-041
پست الکترونیک: alireza.karimi.46@gmail.com 
وب سایت شخصی: https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?ali_karimi