رئیس دانشکده

تعداد بازدید:۵۳۲۶

دکتر محمد عباس زاده

استاد گروه علوم اجتماعی

تلفن:33392257-041 و 33392270-041
نمابر: 33356013-041

پست الکترونیکm-abbaszadeh@tabrizu.ac.ir   
وب سایت شخصیhttps://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m-abbaszadeh 

آخرین ویرایش۱۷ دی ۱۳۹۷