معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۴۰۲۶

دکتر ناصر صدقی
دانشیار گروه تاریخ

تلفن: 33392257-041

نمابر: 33356013-041

پست الکترونیک: n_sedghi@tabrizu.ac.ir
وب سایت شخصی: http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?n.sedghi

 

آخرین ویرایش۰۶ آذر ۱۳۹۶