معاون پژوهش و فناوری

تعداد بازدید:۳۶۲۵

دکتر توکل آقایاری هیر
دانشیار گروه علوم اجتماعی

تلفن: 33392257-041
نمابر: 33356013-041
پست الکترونیک: t.aghayari@tabrizu.ac.ir
وب سایت شخصی: https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?t.aghayari

 

آخرین ویرایش۲۳ اسفند ۱۳۹۷