عناوین پایان نامه ها

تعداد بازدید:۲۳۲۸۰

عناوین پایان نامه های موجود در کتابخانه دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی 94-1393

 

 

به نام خدا

 

عناوین پایان نامه های موجود در کتابخانه دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

تا پایان نیمسال اول تحصیلی 94-1393

 

به چند نکته در مورد بازیابی پایان نامه های رشته های مختلف تحصیلی در ستون شماره راهنمای جدول عناوین توجه شود:

  • حرف اختصاری ع مربوط به رشته علوم اجتماعی؛
  • حرف اختصاری ح مربوط به رشته حقوق؛
  • حرف اختصاری ت مربوط به رشته تاریخ؛
  • حرف اختصاری ج مربوط به رشته جغرافیا می باشد.
  • در ضمن از ابتدای جدول پایان نامه های تحویل داده شده به کتابخانه به ترتیب از 1 تا ... شماره گذاری شده اند که به طور غیر مستقیم شماره های تخصیص داده شده به هر پایان نامه نشانگر قدمت آن است.

 

ع‍ن‍وان‌

پ‍دی‍د آورن‍ده‌

ش‍م‍اره‌ راه‍ن‍م‍ا

ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ش‍ی‍رزادی‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ع۱

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ اق‍ت‍ص‍اد و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ روس‍ت‍ای‌ ال‍ه‌آب‍اد

رام‍ش‍ک‌، م‍ح‍م‍د ج‍واد

ع۲

ت‍ح‍ول‌ ن‍ی‍روی‌ ک‍ار

زن‍ج‍ان‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌

ع۳

ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ب‍ررس‍ی‌ در ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ در روس‍ت‍اه‍ای‌ ه‍ش‍ت‍رود

رس‍ت‍م‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا

ع۴

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ول‌ ن‍ی‍روی‌ ک‍ار در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ت‍ب‍ری‍ز

ادوای‌، ف‍خ‍ری‌

ع۵

ن‍ق‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ در ام‍ور اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ خ‍اص‌ ب‍ه‌ ای‍ران‌

راس‍ت‍گ‍ار م‍ی‍رزائ‍ی‌، ف‍ی‍روز

ع۶

م‍ی‍خ‍وارگ‍ی‌ در ت‍ب‍ری‍ز

ع‍زی‍زی‌ ن‍ژاد، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

ع۷

ص‍ن‍ع‍ت‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌ در ای‍ران‌ ت‍اث‍ی‍ر آن‌ در اق‍ت‍ص‍اد ک‍ش‍ور

ج‍وان‍ب‍خ‍ت‌، س‍ی‍دم‍ح‍م‍د

ع۸

ق‍م‍ار و ت‍اث‍ی‍ر س‍وء آن‌ در اج‍ت‍م‍اع‌ ت‍ب‍ری‍ز

پ‍روی‍ن‌ زاده‌، س‍ع‍ی‍د

ع۹

ت‍ع‍ل‍م‍ی‍ات‌ ع‍ال‍ی‍ه‌ در ای‍ران‌

ن‍وروزی‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌

ع۱۰

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ روس‍ت‍ای‌ ه‍لان‌

ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌

ع۱۱

ج‍ام‍ع‍ه‌ ام‍روز و ف‍ردا

س‍رک‍ارات‌، ج‍واد

ع۱۲

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ م‍ی‍ان‍دوآب‌

م‍ح‍ب‍وب‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د

ع۱۳

ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ دان‍ش‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

ج‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ف‍اض‍ل‌، ع‍ب‍دال‍ه‌

ع۱۴

ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ال‍م‍پ‍ی‍ک‌ و ن‍ه‍ض‍ت‌ ورزش‍ی‌ ای‍ران‌

ن‍اظم‍ی‌، س‍ی‍دج‍واد

ع۱۵

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‌ ک‍ن‍ی‌ م‍الاری‍ا در روس‍ت‍اه‍ای‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌

س‍الارزاده‌ام‍ی‍ری‌، ع‍ل‍ی‌

ع۱۶

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‌ آب‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز

آذرف‍ام‌، م‍ج‍ل‍ل‌

ع۱۷

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ده‍ک‍ده‌ چ‍ن‍ارب‍ن‌

ش‍اه‍ک‍وئ‍ی‌، ح‍س‍ن‌

ع۱۸

ب‍ررس‍ی‌ س‍واد و راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا اش‍ت‍غ‍ال‌ زن‍ان‌ در اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍ش‍رق‍ی‌

ع‍اش‍وری‌، ح‍س‍ن‌

ع۱۹

س‍ح‍ر و ج‍ادو در اق‍وام‌ اب‍ت‍دائ‍ی‌

ش‍ال‍چ‍ی‌ آذر، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌

ع۲۰

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ روس‍ت‍ای‌ م‍ه‍رآب‍اد

رف‍ی‍ع‍ی‌، ن‍اه‍ی‍د

ع۲۵

ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ش‍ی‍رزادی‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ع۲۶

م‍ذه‍ب‌ اه‍ل‌ ح‍ق‌

زم‍ان‍ی‌، ای‍رج‌

ع۲۷

ت‍ک‌ ن‍گ‍اری‌ ت‍وک‍ل‍ک‌

خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ع‍ب‍اس‌

ع۲۸

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ روس‍ت‍ای‌ چ‍وب‍ی‌ (ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ )

ع‍ذی‍ری‌، اح‍د

ع۲۹

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ درآم‍د، گ‍روه‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ع‍ج‍ب‌ ش‍ی‍ر

م‍س‍ب‍وق‍ی‌، س‍ی‍ام‍ک‌

ع۳۰

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ خ‍وی‍ش‍اون‍دی‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

غ‍ف‍اری‌، س‍ه‍ی‍لا

ع۳۱

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ ک‍ش‍ک‍س‍رای‌

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌

ع۳۲

ع‍ل‍ل‌ رک‍ود ت‍ول‍ی‍د و ص‍ادرات‌ ف‍رش‌ در ت‍ب‍ری‍ز و روس‍ت‍اه‍ای‌ اطراف‌ و وض‍ع‍ی‍ت‌ ق‍ال‍ی‌ ب‍اف‍ان‌

رس‍ول‍ی‌، اح‍د

ع۳۳

ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ از ت‍ب‍ع‍ی‍ض‍ات‌ در پ‍ذی‍رش‌ ب‍ی‍ن‌ زن‍ان‌ و م‍ردان‌ در س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍وس‍س‍ات‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۵۰ ت‍ا۱۳۵۷

آذردخ‍ت‌، ی‍ل‍دا

ع۳۴

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ دزدی‌ ج‍وان‍ان‌ در ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز

ک‍ری‍م‍ی‌، م‍ج‍ی‍د رض‍ا

ع۳۵

اق‍طاع‌

خ‍ل‍ف‍ی‌، ذب‍ی‍ح‌ال‍ه‌

ع۳۶

ع‍ل‍ل‌ ک‍ل‍ی‌ پ‍ی‍دای‍ش‌ ج‍ن‍گ‍ه‍ا

ک‍اش‍ف‌، م‍اه‌م‍ن‍ظر

ع۳۷

ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌

ب‍ش‍ره‍اش‍م‍ی‌، وح‍ی‍ده‌

ع۳۸

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ ک‍ل‍ت‌ روس‍ت‍ائ‍ی‌ ازم‍ازن‍دران‌

پ‍اک‍دام‍ن‌، رس‍ت‍م‍ع‍ل‍ی‌

ع۳۹

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ک‍ارگ‍ران‌ ق‍ال‍ی‍ب‍اف‌ ت‍ب‍ری‍ز

خ‍اش‍ع‍ی‌، رض‍ا

ع۴۰

ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

اف‍خ‍م‍ی‌، م‍ه‍ران‌

ع۴۱

ت‍ک‌ ن‍گ‍اری‌ روس‍ت‍ای‌ ش‍ل‍ه‌ب‍ران‌

ش‍ل‍ه‌ب‍ران‌، م‍ح‍م‍د خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌

ع۴۲

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ "خ‍رم‌ دره‌"

ک‍رم‍ی‌، ح‍س‍ن‌

ع۴۳

ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ده‌ب‍اوی‍ک‌ ع‍ل‍ی‍ا

س‍ع‍ی‍د پ‍ورآذر، اس‍د

ع۴۴

ش‍ه‍رن‍ور

اس‍لام‍ی‌، ن‍ظام‌

ع۴۵

ق‍رب‍ان‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ اق‍وام‌ اب‍ت‍دائ‍ی‌

ص‍ور، ف‍اطم‍ه‌

ع۴۶

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ روس‍ت‍ای‌ ول‍ی‍و (ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌)

ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍د

ع۴۷

م‍ف‍ه‍وم‌ از خ‍ود ب‍ی‍گ‍ان‍ک‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌

ن‍وری‌، ول‍ی‌ ال‍ل‍ه‌

ع۴۸

طری‍ق‍ت‌ ق‍ادری‍ه‌

ب‍ی‍ات‍ی‌ ف‍م‍ن‌ ت‍ف‍رش‌، م‍ح‍س‍ن‌

ع۴۹

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ م‍ی‍ل‍ی‍ت‍اری‍س‍م‌ در ج‍ه‍ان‌ س‍وم‌

س‍ع‍ی‍دی‌، داری‍وش‌

ع۵۰

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اه‍ر درس‍ال‍ه‍ای‌ ۵۵ ت‍ا۶۵

زرگ‍ری‌، رق‍ی‍ه‌

ع۵۱

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌: ک‍ارخ‍ان‍ه‌ چ‍رم‌ م‍غ‍ان‌ اردب‍ی‍ل‌

ش‍ی‍ر م‍ح‍م‍دی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

ع۵۲

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ اف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ در م‍ی‍ان‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ پ‍س‍ران‍ه‌ ت‍ب‍ری‍ز

ب‍اق‍ری‌ ن‍وذری‌، اح‍م‍د

ع۵۳

ب‍ررس‍ی‌ ب‍ازاره‍ای‌ ه‍ف‍ت‍گ‍ی‌ در روس‍ت‍اه‍ای‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍ش‍رق‍ی‌

م‍رادی‌، م‍ح‍م‍د

ع۵۴

ادب‍ی‍ات‌ ح‍م‍اس‍ی‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌

آزادی‌، ول‍ی‌

ع۵۵

م‍ن‍وگ‍راف‍ی‌ روس‍ت‍ای‌ ک‍ه‍ری‍ز از ت‍واب‍ع‌ ب‍خ‍ش‌ ن‍ور آب‍اد ل‍رس‍ت‍ان‌

ص‍ف‍دری‌ پ‍ور، ح‍ب‍ی‍ب‌

ع۵۶

ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍اروری‌

م‍رادی‌، اف‍س‍ر

ع۵۷

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ روس‍ت‍اه‍ای‌ ح‍س‍ن‌آب‍اد روان‍س‍ر

خ‍رم‍ی‌، م‍س‍ع‍ود

ع۵۹

ارت‍ب‍اط ح‍ق‍وق‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌

س‍ل‍ی‍م‍ی‌، س‍ج‍اد

ع۶۰

ج‍ای‍گ‍اه‌ زن‍ان‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و رش‍د و ت‍وس‍ع‍ه‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌

رض‍ای‍ی‌، زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌

ع۶۱

ج‍ای‍گ‍اه‌ دی‍ن‌ در ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌

ص‍ال‍ح‍ی‌، ف‍رح‍ن‍از

ع۶۲

ن‍گ‍رش‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ر م‍دی‍ر م‍درس‍ه‌

آه‍ور، ش‍ه‍رام‌

ع۶۳

ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍دارس‌

ه‍وش‍م‍ن‍دن‍ی‍ا، ب‍اق‍ر

ع۶۴

آم‍وزش‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌

زه‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

ع۶۵

اه‍م‍ی‍ت‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و ان‍ح‍راف‌ س‍ازم‍ان‍ی‌

م‍وس‍ی‌پ‍ور، ع‍ل‍ی‍م‍راد

ع۶۶

ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ اس‍ت‍ان‌ اردب‍ی‍ل‌

ن‍ص‍ی‍ری‌ رزی‌، ب‍ی‍ت‌ال‍ل‍ه‌

ع۶۷

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ خ‍ان‍واره‍ای‌ ل‍ی‍لان‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ن‍دری‍ه‍ا و غ‍ی‍رب‍ن‍دری‍ه‍ا)

ص‍ف‍ا، رش‍ی‍د

ع۶۸

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در اوق‍ات‌ ف‍راغ‍ت‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ه‍ر گ‍رم‍ی‌

ن‍ی‍ک‍ن‍ام‌، اب‍راه‍ی‍م‌

ع۶۹

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ طلاق‌ در ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز

ح‍م‍ی‍دی‌، ح‍س‍ن‌

ع۷۰

ق‍ش‍رب‍ن‍دی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ش‍ک‍ل‍ه‍ا و ک‍ارک‍رده‍ای‌ ن‍اب‍راب‍ری‌

م‍ه‍رج‍ه‍ان‍ی‍ان‌، غ‍لام‍رض‍ا

ع۷۱

ع‍وام‍ل‌ اص‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ی‍اف‍ت‍گ‍ی‌ در ادب‍ی‍ات‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌

اح‍م‍دی‌، خ‍دی‍ج‍ه‌

ع۷۲

ق‍ش‍رب‍ن‍دی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اق‍ل‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ن‍ژادی‌ و ق‍وم‍ی‌

م‍ص‍ری‌، ل‍ی‍لا

ع۷۳

ق‍ش‍رب‍ن‍دی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اش‍ک‍ال‌ و ک‍ارک‍رده‍ای‌ ن‍اب‍راب‍ری‌

ع‍طائ‍ی‍ان‌، ن‍اه‍ی‍د

ع۷۴

م‍وان‍ع‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ درای‍ران‌

ذوال‍ف‍ق‍اری‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر

ع۷۵

ت‍وس‍ع‍ه‌ و آم‍وزش‌

ال‍ف‍ق‍ی‍ه‌، م‍ری‍م‌

ع۷۶

م‍ون‍رگ‍راف‍ی‌ روس‍ت‍ای‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ ف‍ب‍اد

ع‍زی‍زی‌، ع‍زی‍زال‍ه‌

ع۷۷

ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌

ح‍ی‍دری‌، ف‍اطم‍ه‌

ع۷۸

درآم‍دی‌ ب‍ر ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطی‍ت‌

خ‍دم‍ت‍گ‍زار، ح‍س‍ن‌

ع۷۹

ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

ف‍ات‍ح‌، ک‍ی‍وم‍رث‌

ع۸۱

ب‍ررس‍ی‌ ج‍رائ‍م‌ زن‍ان‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ت‍ب‍ری‍ز از دی‍دگ‍اه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌

پ‍اش‍ائ‍ی‌، م‍اری‍ا

ع۸۲

ع‍وام‍ل‌ ف‍ردی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ اع‍ت‍ی‍اد

اس‍ک‍ن‍دری‌، ژال‍ه‌

ع۸۳

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌ و روان‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌

ن‍ظام‍ی‌ ف‍س‍ق‍ن‍دی‍س‍ی‌، ام‍ی‍ر

ع۸۴

ش‍ن‍اخ‍ت‌ و ب‍ررس‍ی‌ ت‍ن‍گ‍ن‍اه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ت‍ب‍ری‍ز

ج‍لال‍ی‌ ل‍ک‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌

ع۸۶

ن‍ق‍ش‌ ت‍ش‍ی‍ع‌ در ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ای‍ران‌ (ب‍ح‍ث‌ ن‍ظری‌)

ص‍ادق‍ی‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌

ع۸۷

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ح‍ی‍ط اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در رش‍د ف‍ک‍ری‌ دخ‍ت‍ران‌ دان‍ش‍ج‍و (ب‍ا م‍ق‍ای‍س‍ه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ س‍ال‍ه‍ای‌ اول‌ و آخ‍ر)

ج‍ب‍اری‌ م‍س‍ت‍ح‍س‍ن‌، اک‍رم‌

ع۸۸

ع‍ل‍ل‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر در دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ت‍ب‍ری‍ز

ک‍ری‍م‍ی‌، م‍ی‍ر ه‍اب‍ی‍ل‌ [و دی‍گ‍ران‌]

ع۸۹

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‌ ازدواج‌ و طلاق‌ در ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز

ت‍ق‍وی‌، ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ه‌

ع۹۰

ب‍ررس‍ی‌ م‍ف‍اس‍د اداری‌ (ارت‍ش‍اء و اخ‍ت‍لاس‌)

ک‍م‍ال‌ ال‍دی‍ن‌ ه‍ری‍س‍ی‌ ن‍ژاد

ع۹۱

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ح‍وه‌ گ‍ذران‌ اوق‍ات‌ ف‍راغ‍ت‌ ج‍وان‍ان‌ در ت‍ب‍ری‍ز

چ‍ک‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍د

ع۹۲

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ب‍زه‍ک‍اری‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ و ج‍وان‍ان‌ در م‍راک‍ز آم‍وزش‍ی‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ت‍ب‍ری‍ز

س‍رن‍دی‌، پ‍روی‍ن‌

ع۹۴

گ‍زارش‌ ب‍ررس‍ی‌ طرح‌ ن‍ظر س‍ن‍ج‍ی‌ در م‍ورد ح‍ج‍اب‌

ع‍اش‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌

ع۹۵

ب‍رن‍ام‍ه‌ م‍ح‍ل‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ رادی‍و و پ‍اره‌ای‌ از م‍س‍ائ‍ل‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ خ‍ان‍واده‌ در ت‍ب‍ری‍ز

ع‍ل‍ی‍زاده‌ پ‍روی‍ن‌ ، ح‍س‍ن‌

ع۹۶

ن‍گ‍اه‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ه‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ اص‍ی‍ل‌ و س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌

س‍ب‍ح‍ان‍ی‌، ش‍ج‍اع‌

ع۹۷

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ و م‍ح‍ی‍طی‌ م‍وث‍ر ب‍ر ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍غ‍ل‌ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و اداری‌ ف‍ارغ‌ال‍ت‍ح‍ص‍ی‍لان‌ دی‍پ‍ل‍م‌ در ک‍ارخ‍ان‍ج‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز

م‍ی‍رزاخ‍ان‍ی‌ ان‍دری‍ان‌، م‍ح‍م‍د

ع۹۸

م‍طال‍ع‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ردی‌ م‍وث‍ر در خ‍ودک‍ش‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍رن‍د

اس‍دی‌، ل‍ی‍لا

ع۹۹

ع‍وام‍ل‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر ان‍ت‍خ‍اب‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ک‍ودک‌

ف‍ی‍ض‍ی‌، طاه‍ره‌

ع۱۰۰

پ‍روت‍س‍ت‍ان‍ی‍س‍م‌ و ک‍اپ‍ی‍ت‍ال‍ی‍س‍م‌ از دی‍دگ‍اه‌ وب‍ر

ام‍ی‍ری‌ م‍ی‍ان‍دوآب‌، ش‍ه‍ری‍ار

ع۱۰۱

ن‍گ‍اه‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ه‌ ه‍ن‍ر و م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ اص‍ی‍ل‌ و س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌

ج‍وان‌ اج‍دادی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌

ع۱۰۳

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ک‍ارآی‍ی‌ م‍دارس‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ م‍ن‍اطق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ اه‍ر

ع‍ب‍دی‌، ک‍اظم‌

ع۱۰۴

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ روس‍ت‍ای‌ ع‍ل‍ی‌آب‍اد

زن‍گ‍ن‍ه‌، ن‍س‍ری‍ن‌

ع۱۰۵

ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌

چ‍راغ‍ی‌، رض‍اق‍ل‍ی‌ [و دی‍گ‍ران‌]

ع۱۰۶

خ‍ردب‍اوری‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍اک‍س‌ وب‍ر

ش‍ی‍خ‍ی‌، م‍ن‍ی‍ره‌

ع۱۰۷

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ روس‍ت‍ای‌ ب‍ام‍رک‍لاه‌

ح‍س‍ن‌ آغ‍از، م‍ح‍م‍د

ع۱۰۸

گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ م‍وزائ‍ی‍ک‌ ن‍ظری‍ات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌

رس‍ت‍م‍ی‌، ل‍طف‍ع‍ل‍ی‌

ع۱۰۹

طی‍ف‌ پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ش‍ان‍س‌ زن‍دگ‍ی‌ و ال‍گ‍وه‍ای‌ ن‍ه‍ادی‍ن‍ه‌

ش‍اطر ص‍ادق‌ زاده‌، ف‍ری‍ب‍ا

ع۱۱۰

ان‍ت‍ظارات‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ از م‍ع‍ل‍م‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ در دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دخ‍ت‍ران‍ه‌ و پ‍س‍ران‍ه‌ ده‍گ‍لان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌

اش‍رف‌ گ‍ن‍ج‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

ع۱۱۱

ب‍ررس‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ ن‍اس‍ی‍ون‍ال‍س‍ی‍م‌

م‍ج‍ت‍ه‍دی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌

ع۱۱۲

پ‍ی‍ش‌ درآم‍دی‌ ب‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ی‍ورگ‍ن‌ ه‍اب‍رم‍اس‌

ع‍ل‍ی‍خ‍واه‌، ف‍ردی‍ن‌

ع۱۱۳

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ روس‍ت‍ای‌ خ‍ان‍ق‍اه‌

ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌ زاده‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌

ع۱۱۵

ب‍ازاره‍ف‍ت‍گ‍ی‌ ص‍وف‍ی‍ان‌

ن‍ق‍وی‌، س‍ی‍د ن‍اص‍ر

ع۱۱۶

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظری‍ه‌ واب‍س‍ت‍گ‍ی‌

م‍ح‍ب‌ ی‍ث‍رب‌، س‍ی‍د ح‍س‍ی‍ن‌

ع۱۱۷

خ‍ود اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ و س‍لام‍ت‌ در م‍ی‍ان‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌

س‍م‍ی‍ع‍ی‌، زه‍ره‌

ع۱۱۸

آم‍وزش‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌

ض‍ی‍ائ‍ی‌، ن‍دا

ع۱۱۹

ب‍ررس‍ی‌ اوق‍ات‌ ف‍راغ‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

ف‍رزان‍ه‌، م‍ه‍ن‍از

ع۱۲۰

س‍ن‍ج‍ش‌ گ‍رای‍ش‌ اف‍راد ب‍ه‌ م‍ص‍رف‌ ک‍الاه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌

خ‍ازن‌، ش‍ی‍دا

ع۱۲۱

ت‍اث‍ی‍ر اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ر اف‍ک‍ار و اش‍ع‍ار ف‍روغ‌ ف‍رخ‍زاد

م‍ولائ‍ی‌، ل‍ی‍دا

ع۱۲۲

ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ س‍ی‌ رای‍ت‌ م‍ی‍ل‍ز

رس‍ت‍م‍ی‌، اح‍م‍د

ع۱۲۳

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ روس‍ت‍ای‌ ک‍وم‌ (س‍ی‍دآب‍اد)

ص‍ال‍ح‍ی‌ ص‍دق‍ی‍ان‍ی‌، ی‍ع‍ق‍وب‌

ع۱۲۴

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ روس‍ت‍ای‌ ف‍رخ‍ی‌ از ت‍واب‍ع‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍ائ‍ی‍ن‌

ع‍ن‍ای‍ت‌، م‍ح‍م‍د اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

ع۱۲۵

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ روس‍ت‍ای‌ آب‍در

م‍رادی‌، س‍ع‍ی‍د

ع۱۲۶

ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌

ب‍اق‍رپ‍ورج‍ل‍ی‍ل‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌

ع۱۲۷

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر آم‍وزش‌ رس‍م‍ی‌ ب‍ر رون‍د ب‍اروری‌ ع‍م‍وم‍ی‌ اس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ای‍ران‌

ص‍داق‍ت‌، ک‍ام‍ران‌

ع۱۲۸

ب‍ررس‍ی‌ آث‍اراج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ پ‍رداخ‍ت‌ س‍وب‍س‍ی‍د م‍واد غ‍ذای‍ی‌ در ای‍ران‌

ص‍ال‍ح‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌

ع۱۲۹

آم‍وزش‌ وپ‍رورش‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌ در آئ‍ی‍ن‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌

اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍ه‍دی‌

ع۱۳۰

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وج‍ود در س‍ر راه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ و ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍دگ‍ی‌ از ن‍ظر اق‍ت‍ص‍ادی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و س‍ی‍اس‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در ای‍ران‌

پ‍اس‍ی‌ خ‍طی‍ب‍ی‌، ال‍ه‍ه‌

ع۱۳۱

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ف‍ش‍ار روان‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌

وداده‍ی‍ر، اب‍وع‍ل‍ی‌

ع۱۳۲

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ اف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ه‍راز

م‍ح‍م‍دی‌، ق‍اس‍م‌

ع۱۳۳

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آگ‍اه‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ت‍ب‍ری‍ز۷۴-۷۵

دژم‌ خ‍وی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د

ع۱۳۴

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ع‍وام‍ل‌ ان‍گ‍ی‍زش‍ی‌ ب‍ر روی‌ ک‍ارآی‍ی‌

ک‍ارگ‍ر، ح‍م‍ی‍د

ع۱۳۵

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظام‍ه‍ای‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ارض‍ی‌ در ای‍ران‌

پ‍ش‍ی‍ت‍ب‍ان‌، گ‍ل‌ م‍ح‍م‍د

ع۱۳۶

ع‍دم‌ اع‍ت‍م‍اد ب‍ه‌ ن‍ف‍س‌ (Self-Rejection) و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر م‍ش‍ارک‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ج‍وان‍ان‌

م‍ح‍م‍ودی‌، زاه‍د

ع۱۳۷

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در م‍س‍ائ‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ش‍رف‍ن‍ام‍ه‌ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌

ب‍ه‍زاد م‍ق‍دم‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

ع۱۳۸

ب‍ررس‍ی‌ م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دخ‍ت‍ران‍ه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ن‍اب‌۱۳۷۵-۷۶

وک‍ی‍ل‌ پ‍ور، اع‍ظم‌

ع۱۳۹

ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ ح‍وزه‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌

ق‍ش‍لاق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌

ع۱۴۰

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ دب‍ی‍ری‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

ف‍لاح‍ی‌، ت‍ورج‌

ع۱۴۱

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ روس‍ت‍ای‌ "گ‍ل‍ی‍ن‌ ق‍ی‍ه‌"

ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ج‍ی‍د

ع۱۴۲

رئ‍ال‍ی‍س‍م‌ ی‍ا واق‍ع‍گ‍رائ‍ی‌

ف‍رش‌ دوس‍ت‍ی‌ ح‍ق‌، خ‍ل‍ی‍ل‌

ع۱۴۳

ب‍ررس‍ی‌ ب‍ازاره‍ای‌ ه‍ف‍ت‍گ‍ی‌ روس‍ت‍ائ‍ی‌ ش‍م‍ال‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌

ب‍اب‍ازاده‌، رس‍ول‌

ع۱۴۴

ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ن‍ح‍وه‌ ن‍گ‍رش‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ش‍ان‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ آن‍ه‍ا در ب‍خ‍ش‌ ص‍وف‍ی‍ان‌ س‍ال‌۱۳۷۵-۷۶

خ‍وش‌ ن‍ظر ص‍وف‍ی‍ان‍ی‌،ف‍ری‍ده‌

ع۱۴۵

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ک‍اه‍ش‌ ان‍گ‍ی‍زه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

رف‍اه‍ی‌، ک‍ری‍م‌

ع۱۴۶

واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ داروئ‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ روان‍ی‌ و م‍ح‍ی‍طی‌ آن‌

ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌ اص‍ل‌، س‍ی‍د ک‍م‍ال‌

ع۱۴۷

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ان‍گ‍ی‍زه‌ م‍ع‍ل‍م‍ی‍ن‌ اب‍ت‍دائ‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍دم‍ت‌ در دوره‌ اب‍ت‍دائ‍ی‌

ق‍ب‍ادی‌، ت‍وح‍ی‍د

ع۱۴۸

ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍ن‍ش‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ م‍ث‍ن‍وی‌ م‍ع‍ن‍وی‌ م‍ول‍وی‌

ن‍وری‌ ث‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

ع۱۴۹

ن‍ق‍ش‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌

س‍ل‍طان‍ی‌ ق‍دی‍م‌، ج‍اب‍ر

ع۱۵۱

ان‍گ‍ی‍زه‌ م‍ردم‌ از ش‍رک‍ت‌ در ج‍م‍ع‍ه‌ ب‍ازار م‍رن‍د

اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌

ع۱۵۲

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رض‍ام‍ن‍دی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ب‍ان‍ک‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ ش‍ع‍ب‍ه‌ ت‍ب‍ری‍ز

ه‍ی‍ئ‍ت‌ داودی‍ان‌، ش‍اه‍د

ع۱۵۳

س‍ن‍ج‍ش‌ گ‍رای‍ش‌ دی‍ن‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ روزان‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز و ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در آن‌

ب‍لال‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

۱،ع،دشرا،۱۳۷۷

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ام‍ک‍ان‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ ب‍ر م‍رگ‌ وم‍ی‍ر اس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ای‍ران‌

ع‍ل‍ی‍زاده‌ ق‍اس‍م‍ی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌

ع۱۵۶

پ‍ی‍ش‌ درآم‍دی‌ ب‍ر اف‍ک‍ار و ع‍ق‍ای‍د ژرژگ‍وروی‍چ‌

دروی‍ش‍ی‌، ت‍ورج‌

ع۱۵۷

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌ (چ‍ه‌ک‍س‍ان‍ی‌ از ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ی‌ک‍ن‍ن‍د)

پ‍ورع‍ب‍دی‌، ک‍اظم‌

ع۱۵۸

رون‍د طلاق‌ و ازدواج‌ و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا ق‍ش‍رب‍ن‍دی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ (در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ی‍ان‍ه‌)

ک‍اظم‍ی‌، ع‍ن‍ای‍ت‌ال‍ه‌

ع۱۵۹

چ‍ال‍دران‌ در گ‍ذر زم‍ان‌

ش‍ری‍ف‌ زادگ‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ع۱۶۰

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ گ‍م‍رک‌ س‍ه‍لان‌ و ک‍ارخ‍ان‍ه‌ س‍ی‍م‍ان‌ ص‍وف‍ی‍ان‌ در ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ روس‍ت‍ای‌ ت‍ازه‌ ک‍ن‍د

اح‍م‍دی‌، غ‍لام‍رض‍ا

ع۱۶۱

ب‍ررس‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ ارت‍ب‍اط ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ح‍ق‍وق‌

ک‍ری‍م‌ زاده‌، ب‍ی‍اض‌

ع۱۶۲

ب‍ررس‍ی‌ آث‍ار و اف‍ک‍ار ف‍رک‍و

م‍ظف‍ری‌، ج‍م‍ش‍ی‍د

ع۱۶۳

پ‍ی‍ش‌ درآم‍دی‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍ن‍م‍ا و رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ارت‍ب‍ط ج‍م‍ع‍ی‌ ت‍ص‍وی‍ری‌

ل‍طی‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر

ع۱۶۴

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ی‍ه‍ا در دوران‌ ق‍ب‍ل‌ از ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ع‍د از ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

پ‍ورم‍ح‍م‍د ص‍وف‍ی‍ان‍ی‌، م‍ج‍ی‍د

ع۱۶۵

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ع‌ و اش‍ت‍غ‍ال‌ زن‍ان‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ در اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍غ‍رب‍ی‌

م‍ه‍ت‍اب‌، پ‍روی‍ز

ع۱۶۶

ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطی‍ت‌ ای‍ران‌

پ‍ورم‍ه‍دی‌، غ‍ف‍ور

ع۱۶۸

ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ و م‍ش‍ارک‍ت‌

رش‍ی‍دی‌ آل‌ ه‍اش‍م‌، س‍ی‍د رک‍ن‌ال‍دی‍ن‌

ع۱۶۹

ب‍ررس‍ی‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ ارض‍ی‌ ای‍ران‌ در دوران‌ م‍ع‍اص‍ر

ق‍رب‍ان‌ ج‍اف‍ری‌، م‍ح‍م‍د

ع۱۷۰

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ت‍رغ‍ی‍ب‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ب‍ه‌ ن‍م‍از

ق‍رب‍ان‍زاده‌، ع‍ل‍ی‌

ع۱۷۱

ت‍اث‍ی‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌

ع‍ل‍ی‌ ن‍ژاد، ع‍ل‍ی‌

ع۱۷۲

ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍رک‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌ در ح‍وم‍ه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ش‍ک‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ر

گ‍ل‌ م‍ح‍م‍دزاده‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌

ع۱۷۳

پ‍ای‍گ‍اه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ف‍رام‍اس‍ون‍ری‌ در ای‍ران‌

دش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌

ع۱۷۴

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ر ن‍گ‍رش‌ اف‍راد ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ج‍ن‍گ‌

خ‍ال‍ق‍ی‌ ف‍ر، م‍ج‍ی‍د

ع۱۷۵

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ی‍زان‌ م‍ه‍اج‍رت‌ اه‍ال‍ی‌ روس‍ت‍ای‌ گ‍زان‍ب‍ن‍د ب‍ه‌ اروم‍ی‍ه‌

ن‍ظری‌، ب‍ه‍رام‌

ع۱۷۶

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر دی‍ررس‍ی‌ (ب‍الارف‍ت‍ن‌ س‍ن‌) ازدواج‌ م‍ی‍ان‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

ت‍ی‍م‍ورزادگ‍ان‌، ع‍ل‍ی‌

ع۱۷۷

پ‍ی‍ش‌ درآم‍دی‌ ب‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ارل‌ رای‍م‍ون‍د پ‍ور

رش‍ی‍دی‌ ف‍ارف‍ار، اب‍راه‍ی‍م‌

ع۱۷۸

ع‍وام‍ل‌ ب‍زه‍ک‍اری‌ ج‍وان‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍راغ‍ه‌

ارج‍م‍ن‍د، ح‍س‍ی‍ن‌

ع۱۷۹

ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ش‍ارک‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ زن‍ان‌

زی‍رک‌ ن‍ژاد، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌

ع۱۹۱

ت‍اث‍ی‍ر ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍ر رون‍د م‍ه‍اج‍رت‌ م‍ورد ن‍م‍ون‍ه‌: ک‍ارخ‍ان‍ه‌ م‍اش‍ی‍ن‌ س‍ازی‌ ت‍ب‍ری‍ز

ب‍روم‍ن‍دی‌ ک‍ی‍ا، ج‍م‍ی‍ش‍د

ع۱۹۲

ت‍ه‍اج‍م‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ال‍وی‍ت‍ه‍ا، راه‍ک‍اره‍ا

اش‍راف‍ی‌ اس‍ک‍وئ‍ی‌، پ‍روی‍ن‌

ع۱۹۳

ص‍ن‍ع‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و دب‍س‍ت‍ان‌ ف‍ران‍گ‍ف‍ورت‌

م‍رت‍ض‍وی‌ام‍رال‍ه‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

ع۱۹۴

زم‍ی‍ن‍ه‌ ی‍اب‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ طرح‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ آب‍خ‍ی‍زداری‌ دو روس‍ت‍ای‌ ه‍زار خ‍ان‍ی‌ و رش‍ت‍ی‍ان‌ از ت‍واب‍ع‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍ن‍گ‍اور

ه‍م‍ت‍ی‌ اظه‍ر، ام‍ی‍د ع‍ل‍ی‌

ع۱۹۵

ب‍ررس‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دوران‌ ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌ و م‍ظف‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌ ق‍اج‍ار

ف‍ی‍ض‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌

ع۱۹۶

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ی‍ع‍ت‌ و م‍س‍ائ‍ل‌، م‍ش‍ک‍لات‌ ت‍ع‍اون‍ی‍ه‍ات‍ی‌ ف‍رش‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اه‍ر

غ‍م‍ی‌، اح‍م‍د

ع۱۹۷

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ و ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ک‍م‍روئ‍ی‌ و پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ آن‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌

ق‍رم‍ان‍ی‌ ع‍ل‍م‍داری‌، اب‍راه‍ی‍م‌

ع۱۹۸

ه‍رب‍رت‌ م‍ارک‍و ک‍وزه‌ (ب‍ررس‍ی‌ آث‍ار و اف‍ک‍ار ه‍رب‍رت‌ م‍ارک‍وزه‌)

دادج‍و، م‍ه‍رآس‍ی‍ب‌

ع۱۹۹

درآم‍دی‌ ب‍ر ش‍رای‍ط و م‍وان‍ع‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

دل‍ی‍ر ب‍اق‍ری‌ ن‍ی‍ا، ب‍ه‍ل‍ول‌

ع۲۰۰

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ن‍ک‍ات‌ ن‍ظر م‍ارک‍س‍ی‍س‍ت‍ه‍ا ک‍ارک‍رد گ‍رای‍ان‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا ف‍م‍ی‍ن‍ی‍س‍م‌

ج‍ع‍ف‍ری‌، س‍الار

ع۲۳۱

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رض‍ام‍ن‍دی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ک‍ارم‍ن‍دان‌ ب‍ان‍ک‌ ت‍ج‍ارت‌ ت‍ب‍ری‍ز

آق‍اج‍ان‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا

ع۲۳۲

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر خ‍ود اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د و دک‍ت‍ری‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌

م‍رج‍ان‍ی‌، س‍ی‍د ه‍ادی‌

۲،ع،دشرا،۱۳۷۸

س‍ن‍ج‍ش‌ رض‍ام‍ن‍دی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ ث‍ب‍ت‌ اح‍وال‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ت‍ب‍ری‍ز

ف‍رخ‌ ن‍ی‍ا، ص‍ب‍ح‍ت‌

ع۲۳۴

ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ق‍ن‍د ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اس‍لام‌ آب‍ادغ‍رب‌

ش‍ی‍رزادی‌، ق‍ب‍ا

ع۲۳۵

ک‍ج‌ ک‍ارک‍رده‍ای‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌

اح‍م‍دی‌ ق‍ره‌ب‍اب‍ا، ص‍ال‍ح‌

ع۲۳۶

م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍س‍ی‍ج‌ در ای‍ران‌

ج‍م‍ال‍ی‌، ی‍ع‍ق‍وب‌

ع۲۳۷

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ن‍وع‌ اش‍ت‍غ‍ال‌ م‍ادران‌ ب‍ر ب‍رخ‍ی‌ از ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ف‍رزن‍دان‌ در ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز

اح‍م‍دی‌، ش‍ه‍ن‍از

ع۲۳۸

ت‍وری‍س‍م‌ در رام‍س‍ر

ح‍لاج‍ی‌ ث‍ان‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌

ج۴۹۵

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وای‌ اه‍داف‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ی‌ ن‍ام‍زده‍ای‌ اول‍ی‍ن‌ دوره‌ ش‍وراه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ در ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز

ک‍اظم‍ی‌ ج‍غ‍ن‍اب‌، ح‍ج‍ت‌

ع۲۴۰

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر اش‍ت‍غ‍ال‌ م‍ادران‌ ب‍ر ب‍رخ‍ی‌ ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ف‍رزن‍دان‌

گ‍لاب‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌

ع۲۴۱

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر پ‍ی‍روی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ از ه‍ن‍ج‍اره‍ا و ض‍د ه‍ن‍ج‍اره‍ای‌ ع‍ل‍م‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ت‍ب‍ری‍ز، ت‍ه‍ران‌، ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌)

وداده‍ی‍ر، اب‍وع‍ل‍ی‌

۳،ع،دشرا،۱۳۷۷

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ه‍اج‍رت‌ روس‍ت‍ائ‍ی‍ان‌ روس‍ت‍اه‍ای‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ص‍وف‍ی‍ان‌

ع‍ل‍م‍داری‌، ف‍اطم‍ه‌

ع۲۴۳

ب‍ن‍ی‍اده‍ای‌ ن‍ظری‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍دن‍ی‌ در غ‍رب‌

اح‍م‍دل‍و، ح‍ب‍ی‍ب‌

ع۲۴۴

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ارل‌ م‍ارک‍س‌ و م‍ارک‍س‌ وب‍ر

ع‍زی‍زن‍ژادس‍ن‍گ‍ان‌، ع‍ی‍س‍ی‌

ع۲۴۵

م‍ن‍وگ‍راف‍ی‌ روس‍ت‍ای‌ اوج‍اق‌

اس‍دی‌، ن‍ق‍دع‍ل‍ی‌

ع۲۴۶

م‍ی‍ش‍ل‌ ف‍وک‍و و ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‍ش‌

طال‍ب‌ پ‍ور، اک‍ب‍ر

ع۲۴۷

درآم‍دی‌ ب‍ر م‍ق‍ول‍ه‌ ت‍ج‍دد و روش‍ن‍ف‍ک‍ری‌ ب‍ان‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍ج‍دد و روش‍ن‍ف‍ک‍ری‌ در ای‍ران‌

رض‍اون‍د زای‍ری‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

ع۲۴۸

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ روس‍ت‍ای‌ ن‍ن‍ه‌ک‍ران‌

گ‍ل‍زاده‌، م‍ه‍ری‍ار

ع۲۴۹

پ‍ی‍ش‌ درآم‍دی‌ ب‍ر م‍ک‍ت‍ب‌ ف‍م‍ی‍ن‍ی‍س‍م‌ و وض‍ع‍ی‍ت‌ زن‌ از دی‍ر ب‍از ت‍اک‍ن‍ون‌

درخ‍ش‍ان‌، ن‍وش‍ی‍ن‌

ع۲۵۰

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ و ع‍وام‍ل‌ اف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ت‍ب‍ری‍ز

ن‍اص‍ح‌ ق‍رام‍ل‍ک‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‍ه‌

ع۲۵۱

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر طب‍ق‍ه‌ و ق‍ش‍رب‍ن‍دی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

ع‍ل‍ی‍پ‍ور، ع‍ل‍ی‌

ع۱۸۰

ج‍ای‍گ‍اه‌ زن‌ در ن‍ظام‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ زن‌ در ن‍ظام‌ اس‍لام‌

ال‍م‍اس‍ون‍دی‌، م‍ح‍م‍د رس‍ول‌

ع۱۸۱

ت‍ه‍اج‍م‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ن‍ق‍ش‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ در م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍اآن‌

آق‍ائ‍ی‌، ای‍وب‌

ع۱۸۲

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ت‍اری‍خ‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍راغ‍ه‌

ف‍ت‍اح‍ی‌، س‍ی‍د ع‍ل‍ی‌

ع۱۸۳

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر اش‍ت‍غ‍ال‌ م‍ادران‌ ب‍ر روی‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ ب‍اروری‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ص‍وف‍ی‍ان‌

پ‍ورص‍ادق‌ ص‍وف‍ی‍ان‍ی‌، خ‍دی‍ج‍ه‌

ع۱۸۷

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر اش‍ت‍غ‍ال‌ م‍ادران‌ ب‍ر روی‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ ب‍اروری‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ج‍ل‍ف‍ا

م‍وس‍ی‌خ‍ان‍ل‍و، ل‍ی‍دا

ع۱۸۶

ش‍ن‍اخ‍ت‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ع‍لاق‍ه‌ و ان‍گ‍ی‍زش‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ی‍ان‍دوآب‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ت‍دری‍س‌

ن‍ج‍ف‌ زاده‌، ج‍ع‍ف‍ر

ع۱۸۵

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ م‍ه‍اج‍رت‍ی‌ و ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ م‍ه‍اج‍رت‍ی‌ س‍ازگ‍ار ب‍ا م‍ه‍اج‍رت‌ ای‍ران‌

ش‍ی‍ردل‌ خ‍ی‍اوی‌، ف‍ری‍ب‍ا

ع۱۸۴

ب‍ررس‍ی‌ ف‍رآی‍ن‍د ت‍وس‍ع‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در ای‍ران‌ ب‍ع‍د از ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌۵۷

م‍ی‍ک‍ائ‍ی‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر

ع۱۸۸

درآم‍دی‌ ب‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ پ‍س‍ام‍درن‍ی‍س‍م‌

ل‍طف‍ی‌، ک‍اوه‌

ع۱۸۹

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ از رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ خ‍ود

ن‍ون‍ه‍ال‌، ع‍دل‌

ع۲۵۲

م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ش‍ن‍اخ‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍دن‍ی‌

م‍ج‍ی‍دی‌، س‍ع‍ی‍د

ع۲۵۳

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در دی‍وان‌ س‍الاری‌ و ش‍ای‍س‍ت‍ه‌ س‍الاری‌

ف‍ه‍ام‌، ف‍ردی‍ن‌

ع۲۵۴

آم‍وزش‌، ت‍وس‍ع‍ه‌ و زن‍ان‌ (ن‍ق‍ش‌ آم‍وزش‌ زن‍ان‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌)

س‍اج‍دی‌، ن‍ی‍ر

ع۲۵۵

م‍طال‍ع‍ه‌ گ‍رای‍ش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ب‍ه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر

پ‍ن‍ج‍ه‌ ب‍اش‍ی‌ اق‍دم‌، ص‍دی‍ق‍ه‌

ع۲۵۶

س‍ن‍ج‍ش‌ گ‍رای‍ش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ب‍ه‌ ف‍م‍ن‍ی‍س‍م‌ و ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رآن‌

ع‍ل‍ی‍پ‍وری‌ ن‍ی‍از، م‍ی‍ن‍ا

ع۲۵۷

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ای‍ران‌

وظی‍ف‍ه‌ س‍لال‍ه‌، ک‍ری‍م‌

ع۲۵۸

ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍اون‍ی‍ه‍ا در ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، س‍ی‍اس‍ی‌، و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در ای‍ران‌

ج‍ن‍گ‍ل‍ی‌، رح‍م‍ن‌

ع۲۵۹

ب‍ررس‍ی‌ دی‍دگ‍اه‌ دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌ در م‍ورد ق‍ش‍ر روش‍ن‍ف‍ک‍ر

م‍ح‍م‍دی‍ان‌، ک‍ری‍م‌

ع۲۶۰

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ م‍ن‍ش‍اء اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دخ‍ت‍ر دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ از س‍ال‌۱۳۶۳-۶۶

اف‍ق‍ی‌، ش‍ه‍ن‍از [و دی‍گ‍ران‌]

ع۲۶۱

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ وج‍دان‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رآن‌

ص‍داق‍ت‌، ک‍ام‍ران‌

۵،ع،دشرا،۱۳۷۸

ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌- ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ادران‌ س‍ت‍رون‍ه‌ ش‍ده‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍راق‍دام‌ آن‍ان‌ ب‍ه‌ ت‍وب‍ک‍ت‍وم‍ی‌

اک‍ب‍ری‌، ی‍وس‍ف‌

ع۲۶۳

ارزی‍اب‍ی‌ اس‍ات‍ی‍د گ‍روه‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

ن‍ج‍ار درخ‍ش‍ان‍ی‌، ن‍اه‍ی‍د

ع۲۶۴

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ دب‍ی‍ران‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ی‍ج‍ار

ش‍اه‍م‍رادی‌، رض‍ا

ع۲۶۵

ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍رپ‍ل‌ ذه‍اب‌

م‍ی‍رزای‍ی‌پ‍ور، ب‍روم‍ن‍د

ع۲۶۶

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ش‍رک‍ت‌ ری‍خ‍ت‍ه‌گ‍ری‌ ت‍راک‍ت‍ورس‍ازی‌ ای‍ران‌

آم‍وده‌، ی‍ون‍س‌

ع۲۶۷

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر از خ‍ودب‍ی‍گ‍ان‍گ‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌

خ‍دم‍ت‍گ‍زار خ‍وش‍دل‌، م‍وس‍ی‌

ع۲۶۸

ن‍گ‍رش‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ر ص‍ادق‌ ه‍دای‍ت‌ و آث‍ارش‌

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ش‍ه‍رام‌

ع۲۶۹

ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍ن‍ش‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ م‍ن‍طق‌ ال‍طی‍ر ع‍طار

ای‍زدی‍ف‍ر، ح‍ی‍در

ع۲۷۰

ن‍ظری‍ه‌ ت‍طورگ‍رای‍ی‌ اب‍ن‌خ‍ل‍دون‌

غ‍لام‍ی‌ س‍ف‍ر، ی‍وس‍ف‌

ع۲۷۱

ای‍س‍ت‍اره‍ای‌ ک‍ارگ‍ران‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍راک‍ت‍ورس‍ازی‌ ای‍ران‌

م‍ع‍ص‍وم‍ی‌، ف‍ره‍اد

ع۲۷۲

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ح‍وه‌ ب‍رخ‍ورد ب‍ا س‍ال‍م‍ن‍دان‌ در م‍ح‍ی‍ط خ‍ان‍واده‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رآن‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍وط

ح‍س‍ن‌ ن‍ژاد، پ‍ری‌

ع۲۷۳

م‍ی‍زان‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ان‍ت‍ظارت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ورودی‌ ۷۵ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز از م‍طوع‍ات‌

ش‍ی‍رزاد، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

ع۲۷۴

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دوره‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌

س‍ع‍دی‌، ف‍رام‍رز

ع۲۷۵

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وای‌ روزن‍ام‍ه‌ه‍ا در ان‍ت‍خ‍اب‍ات‌ ش‍ش‍م‍ی‍ن‌ دوره‌ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌

رح‍م‍ان‍ی‌، ج‍ب‍ار

ع۲۷۶

ب‍ررس‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ م‍ی‍زان‌ ب‍اروری‌ در ای‍ران‌ (۱۳۷۵)

ام‍ی‍ن‌ م‍ظف‍ری‌، ف‍اروق‌

۶،ع،ارشد،۱۳۷۸

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ک‍ات‌ ن‍ظر دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

م‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ری‍م‌

ع۲۷۸

ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ ع‍ل‍ل‌ ع‍دم‌ ه‍م‍ک‍اری‌ ب‍رخ‍ی‌ از م‍دی‍ران‌ م‍دارس‌ دوره‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ب‍ا دب‍ی‍ران‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌

راع‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر

ع۲۷۹

م‍دخ‍ل‍ی‌ ب‍ر ب‍ررس‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ دده‌ ق‍ورق‍ود از م‍ن‍ظر ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ادب‍ی‍ات‌

ص‍ادق‍ی‌، س‍ع‍ی‍د

ع۲۸۰

م‍طال‍ع‍ه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ش‍ی‍وه‌ ه‍م‍س‍ر گ‍زی‍ن‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍ل‍خ‍ال‌

ن‍ی‍ک‌ ب‍خ‍ت‌، رح‍م‍ت‌ال‍ه‌

ع۲۸۱

ت‍اث‍ی‍ر اش‍ت‍غ‍ال‌ خ‍ارج‌ از م‍درس‍ه‌ ب‍ر روی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ پ‍س‍ران‍ه‌ دوره‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ م‍درس‍ه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اک‍ری‌ م‍زرع‍ه‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۷۸-۷۹

ص‍ی‍ادی‌، ش‍م‍س‌ال‍ه‌

ع۲۸۲

ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍س‍ل‍ول‍ی‍ن‌ م‍رک‍ز م‍ب‍ارزه‌ ب‍اس‍ل‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ت‍ب‍ری‍ز در س‍ال‌۱۳۷۸

ح‍س‍ن‍ی‌ ک‍ردل‍ق‍ان‌، م‍ه‍دی‌

ع۲۸۳

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ب‍زه‍ک‍اری‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ در دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ پ‍س‍ران‍ه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ دی‍وان‍دره‌

ع‍س‍ک‍ری‌، ام‍ی‍د

ع۲۸۴

دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ژرژگ‍وروی‍چ‌

ن‍ی‍ک‍وری‌ زارع‍ان‌ پ‍ور، رس‍ول‌

ع۲۸۵

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ روس‍ت‍ای‌ آلان‌ از ت‍واب‍ع‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍راب‌

ک‍رام‍ت‍ی‌، ان‍ع‍ام‌ال‍ه‌

ع۲۸۶

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر گ‍رای‍ش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ (رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌) ب‍ه‌ ن‍اس‍ی‍ون‍ال‍ی‍س‍م‌

اح‍دی‌، م‍ح‍رم‌

ع۲۸۷

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ و ان‍گ‍ی‍زه‌ درخ‍واس‍ت‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اه‍ر

رض‍ائ‍ی‌، ن‍ادر

ع۲۸۸

ب‍ررس‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ و ت‍اث‍ی‍رآن‌ ب‍ر ان‍گ‍ی‍زش‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ش‍رک‍ت‌ ری‍خ‍ت‍ه‌گ‍ری‌ ت‍راک‍ت‍ورس‍ازی‌ ای‍ران‌

ع‍ب‍دال‍ه‌زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌

۷،ع،ارشد،۱۳۷۹

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ روس‍ت‍ای‌ ق‍ی‍ص‍رق‌ از ت‍واب‍ع‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍راب‌

راس‍ت‍ک‍ار م‍ه‍رب‍ان‍ی‌، ث‍ری‍ا

ع۲۹۰

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ن‍اب‍ه‍ن‍ج‍اری‍ه‍ای‌ رف‍ت‍اری‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ۲ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز

ع‍ب‍اس‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د

ع۲۹۱

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍دگ‍اه‌ و ن‍ظری‍ه‌ ص‍اح‍ب‍ن‍ظران‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا ج‍ام‍ع‍ه‌م‍دن‍ی‌

اف‍ت‍خ‍اری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

ع۲۹۲

دی‍ن‌، ب‍ی‍ان‌، س‍ی‍اس‍ت‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍گ‍رش‌ ج‍لال‌ آل‌ اح‍م‍د و م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌، ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ک‍ارک‍رد ن‍ه‍اده‍ای‌ دی‍ن‍ی‌ و س‍ی‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌

ن‍ی‍روب‍خ‍ت‌، ل‍طی‍ف‌

ع۲۹۳

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ن‍گ‍رش‌ ب‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ و ت‍اث‍ی‍ر س‍رم‍ای‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ روی‌ آن‍ه‍ا در م‍ی‍ان‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دوره‌ روزان‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

م‍ی‍رزاخ‍ان‍ی‌ ان‍دری‍ان‌، م‍ح‍م‍د

۸،ع،ارشد،۱۳۷۹

ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ارت‍ق‍اء ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍رش‌ اه‍ر و ه‍وران‍د

ع‍ل‍ی‌ اش‍رف‍ی‌ زک‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌

ع۲۹۵

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ررض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ش‍رک‍ت‌ گ‍از ام‍ور خ‍طر ل‍ول‍ه‌ ش‍م‍ال‌ و ش‍م‍ال‍غ‍رب‌ ک‍ش‍ور

ت‍م‍ای‍ل‌، س‍ک‍ی‍ن‍ه‌

ع۲۹۶

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍رک‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر م‍راغ‍ه‌

م‍ه‍راب‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا

ع۲۹۷

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ه‌ گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ ق‍ان‍ون‌ در م‍ی‍ان‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

ای‍م‍ان‍اب‍ی‌، اب‍وع‍ل‍ی‌

ع۲۹۸

م‍ن‍زل‍ت‌ و ج‍ای‍گ‍اه‌ زن‌ در اس‍لام‌

ق‍ری‍ش‍ی‌، طی‍ب‍ه‌

ع۲۹۹

ب‍ررس‍ی‌ ج‍رم‌ از دی‍دگ‍اه‌ اس‍لام‌

رش‍ی‍دح‍س‍ن‌ ک‍ه‍ل‌، زی‍ن‍ب‌

ع۳۰۰

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ (ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ح‍م‍ای‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌) م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ روزان‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

خ‍دم‍ت‍گ‍زار خ‍وش‍دل‌، م‍وس‍ی‌

۹،ع،ارشد،۱۳۷۹

اق‍دم‍ات‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ظام‌ ال‍م‍ل‍ک‌ طوس‍ی‌

ق‍دس‍ی‌ زاد، پ‍روی‍ن‌

ع۳۰۲

طرح‌ م‍ب‍ان‍ی‌ و ن‍گ‍رش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ر ف‍رام‍اس‍ون‍ری‌ در ای‍ران‌

ک‍ب‍ی‍ری‌ ف‍رد، س‍ی‍دم‍ح‍م‍د

ع۳۰۳

س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ی‍زان‌ درک‌ از ه‍وی‍ت‌ م‍ل‍ی‌

ع‍ب‍اس‍ی‌، رض‍ا

ع۳۰۴

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ روس‍ت‍ای‌ ورگ‍ه‍ان‌ از ت‍واب‍ع‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اه‍ر

رض‍وان‍خ‍واه‌، ع‍ل‍ی‌

ع۳۰۵

آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ه‍وی‍ت‌ و ن‍اس‍ی‍ون‍ال‍ی‍س‍م‌

ع‍ب‍اس‍ی‌، ک‍اظم‌

ع۳۰۶

ب‍ررس‍ی‌ ش‍رای‍ط اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍م‍ت‍از ن‍اح‍ی‍ه‌ ۵ ت‍ب‍ری‍ز و راب‍طه‌ ای‍ن‌ ش‍رای‍ط ب‍ا درج‍ه‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ آن‍ان‌

ص‍ادق‍ی‌ ان‍ور، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

ع۳۰۷

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ م‍دارس‌ دول‍ت‍ی‌ و غ‍ی‍ر دول‍ت‍ی‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ آن‍ان‌

اح‍م‍دی‌، ف‍اطم‍ه‌

ع۳۰۸

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ از زن‍دگ‍ی‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ دره‌ روس‍ت‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ اس‍ک‍و

ج‍ب‍اری‌ ب‍ی‍رام‍ی‌، رق‍ی‍ه‌

ع۳۰۹

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ ش‍ه‍رش‍رب‍ی‍ان‌

ق‍ادری‌، س‍ی‍د غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌

ع۳۱۰

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ و راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌

س‍رخ‍وش‌ ح‍ق‍ی‌، داری‍وش‌

ع۳۱۱

م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍رداش‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز از رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ت‍م‍دن‍ه‍ا (ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر روی‍ک‍رده‍ای‌ ه‍ان‍ت‍ی‍ن‍گ‍ت‍ون‌، ف‍وک‍وی‍ام‍ا، خ‍ات‍م‍ی‌)

وطن‍پ‍ور، ای‍وب‌

ع۳۱۲

ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ن‍ظم‌ پ‍ذی‍ری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ م‍دارس‌ ت‍ب‍ری‍ز

ح‍ی‍دری‌ ف‍رد، ح‍س‍ن‌

ع۳۱۳

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ س‍ال‌ اول‌ م‍دارس‌ اب‍ت‍دائ‍ی‌ ث‍اب‍ت‌ و چ‍رخ‍ش‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ار

ی‍وس‍ف‌ پ‍ور، م‍ج‍ی‍د

ع۳۱۴

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ ای‍ل‌ ش‍اه‍س‍ون‌

ب‍ل‍وط زاده‌، خ‍ان‍ع‍ل‍ی‌

ع۳۱۵

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر زب‍ان‌ ب‍ر م‍ش‍ارک‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

ی‍اری‌ گ‍دازک‍ر، ج‍ل‍ی‍ل‌

ع۳۱۶

ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍رج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ن‍ر

ق‍رطاس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

ع۳۱۷

س‍ن‍ج‍ش‌ گ‍رای‍ش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ پ‍دی‍ده‌ ف‍رار م‍غ‍زه‍ا و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رآن‌

س‍ع‍ی‍د پ‍ور، ج‍ع‍ف‍ر

ع۳۱۸

اخ‍لاق‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ن‍م‍ره‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌

راث‍ی‌ وای‍ق‍ان‌، ع‍ل‍ی‌

ع۳۱۹

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ع‍دم‌ گ‍رای‍ش‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ب‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ای‍ی‌ دو ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍ل‍م‍اس‌

رض‍ائ‍ی‌ص‍دق‍ی‍ان‍ی‌، ص‍ی‍اد

ع۳۲۰

م‍ع‍رف‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ م‍رت‍ون‌ ب‍ه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ل‍م‌ و م‍ع‍رف‍ت‌

ع‍ل‍ی‍زاده‌، ش‍ه‍ن‍از

ع۳۲۱

ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر ب‍ح‍ران‌ ه‍وی‍ت‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

ارش‍د خ‍رگ‍ردی‌، م‍ح‍م‍ود رض‍ا

۱۰،ع،ارشد،۱۳۸۱

س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ی‍زان‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ان‍ت‍ظارات‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز از رس‍ان‍ه‍ه‍ای‌ ج‍م‍ه‍ی‌ (م‍طب‍وع‍ات‌، رادی‍و، ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌) و ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رآن‌

ب‍ی‍ژن‌، رق‍ی‍ه‌

ع۳۳۳

س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ی‍زان‌ ام‍ی‍دواری‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ (دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌) ب‍ه‌ اش‍ت‍غ‍ال‌ در آی‍ن‍ده‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رای‍ن‌ م‍ی‍زان‌

ن‍ص‍ر زاده‌ب‍ی‍رام‍ی‌، اش‍رف‌

ع۳۳۴

ف‍ره‍ن‍گ‌ رش‍ت‍ه‌ای‌ و ن‍ظم‌ اخ‍لاق‍ی‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌

آق‍ای‍اری‌ ه‍ی‍ر، ت‍وک‍ل‌

ع۳۳۵

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر اخ‍ت‍لاف‍ات‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌ در ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز

ح‍س‍ن‌ پ‍ورن‍ق‍ش‌، ن‍س‍ری‍ن‌

ع۳۳۶

ت‍اث‍ی‍ر خ‍ان‍واده‌ در ب‍زه‍ک‍اره‍ای‌ اطف‍ال‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌

اح‍ت‍ش‍ام‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا

ع۳۳۸

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ح‍وه‌ گ‍ذران‌ اوق‍ات‌ ف‍راغ‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

ع‍ل‍ی‍زاه‌خ‍ان‍ق‍اه‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ع۳۳۹

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌م‍وث‍ر ب‍ر ت‍ن‍ش‌ در م‍ح‍ی‍ط ک‍ار ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر اس‍ت‍راس‍ه‍ای‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ و ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍اان‍ه‍ا در م‍ی‍ان‌ ک‍ارم‍ن‍دان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

ک‍وه‍ی‌، ک‍م‍ال‌

ع۳۴۰

ب‍ررس‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ در ادب‍ی‍ات‌ ت‍رک‍ی‌ (ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وای‌ ض‍رب‌ال‍م‍ث‍ل‌ ه‍ای‌ ت‍رک‍ی‌) آن‌ ب‍ا ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ در ادب‍ی‍ات‌ ک‍ردی‌ (ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وای‌ ض‍رب‌ال‍م‍ث‍ل‌ ه‍ای‌ ک‍ردی‌)

دل‍ب‍ری‌، داود

ع۳۴۱

م‍ردم‌ ن‍گ‍اری‌ روس‍ت‍ای‌ ورج‍وی‌

ن‍ق‍وی‌، ن‍ی‍ر

ع۳۴۲

ش‍ن‍اخ‍ت‌ ج‍وان‍ب‌ ت‍ئ‍وری‍ک‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍زه‍ک‍اری‌

ت‍ن‍ه‍ائ‍ی‌ ح‍ق‍ی‌، ل‍ی‍لا

ع۳۴۳

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ردی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ر س‍ن‌ ی‍ائ‍س‍گ‍ی‌ در م‍ی‍ان‌ زن‍ان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز در س‍ال‌۱۳۸۰

ع‍ل‍ی‍پ‍ورآب‍دار، ف‍ری‍ده‌

ع۳۴۴

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ م‍دارس‌ ع‍ادی‌ و م‍دارس‌ ن‍م‍ون‍ه‌ دول‍ت‍ی‌ در ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ م‍ول‍ف‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ م‍دارس‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ پ‍س‍ران‍ه‌ ش‍ه‍ی‍د ف‍ه‍م‍ی‍ده‌ و خ‍ی‍اب‍ان‍ی‌ در ج‍ری‍ان‌ س‍ال‌۱۳۷۸-۱۳۷۹

م‍ح‍م‍دزاده‌ ک‍م‍ال‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ع۳۴۵

م‍طال‍ع‍ه‌ ف‍رار م‍غ‍زه‍ا در ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍وی‍ژه‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ م‍ث‍اب‍ه‌ ی‍ک‌ م‍س‍ل‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

م‍ح‍م‍ودی‌، پ‍ری‌

ع۳۴۷

ب‍ررس‍ی‌ م‍وان‍ع‌ اش‍ت‍غ‍ال‌ زن‍ان‌ در دو ش‍ه‍ر ب‍وک‍ان‌ و م‍ه‍اب‍اد

دک‍ان‍دار، م‍ح‍م‍د

ع۳۴۸

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ و م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ازاداره‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍رم‍ی‌

ص‍م‍دی‌ ب‍ی‍ع‍رق‌، رض‍ا

ع۳۵۰

اش‍ک‍ال‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ در روس‍ت‍اه‍ای‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌ (ب‍ا ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ر ت‍ج‍ارب‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌)

ج‍اوی‍د س‍رن‍د، طی‍ب‍ه‌

ع۳۵۱

ب‍ررس‍ی‌ ان‍گ‍ی‍زش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

خ‍ی‍رال‍ه‌ پ‍ور، اک‍ب‍ر

ع۳۵۲

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر دی‍ررس‍ی‌ ازدواج‌ دخ‍ت‍ران‌ ش‍ه‍ر گ‍ی‍لان‌ غ‍رب‌

رض‍اق‍ل‍ی‍ان‌، زم‍ان‍ه‌

ع۳۵۳

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ روی‌ گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ دم‍وک‍راس‍ی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

ه‍اش‍م‍ی‌ آلان‍ق‌، ح‍م‍ی‍د

ع۳۵۴

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ پ‍ذی‍رش‌ ک‍ودک‍س‍ت‍ان‍ه‍ا از س‍وی‌ اق‍ش‍ار م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ب‍ع‍ن‍وان‌ م‍ک‍ان‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ س‍ه‌ ت‍ا ه‍ف‍ت‌ س‍ال‌=

ن‍ج‍ف‌ پ‍ور، م‍رض‍ی‍ه‌

ع۳۵۵

م‍ع‍ن‍ا و م‍ب‍ن‍ای‌ م‍درن‍ی‍ت‍ه‌ (ب‍ح‍ث‍ی‌ در س‍ی‍ر ت‍اری‍خ‍ی‌ و م‍ع‍رف‍ی‌ م‍درن‍ی‍س‍م‌)

اک‍ب‍ری‌ ب‍ی‍رق‌، اح‍م‍د

ع۳۵۶

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ب‍رداش‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ از اه‍داف‌ ع‍ل‍م‌

ک‍ری‍م‍ی‌، رح‍م‍ان‌

ع۳۵۷

ب‍ررس‍ی‌ گ‍رای‍ش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ روزان‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ م‍س‍ائ‍ل‌ س‍ی‍اس‍ی‌

زارع‍ی‌ زرن‍ق‍ی‌، ی‍وس‍ف‌

ع۳۵۸

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ن‍گ‍رش‌ ) (Attitude دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ب‍ه‌ ب‍س‍ی‍ج‌ دان‍ش‌ آم‍وزی‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ آذرش‍ه‍ر

پ‍ور م‍ح‍م‍د ت‍ی‍م‍ورل‍وئ‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د

ع۳۵۹

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ طری‍ق‍ت‌ ق‍ادری‍ه‌ در ک‍ردس‍ت‍ان‌

م‍ظف‍ری‌، ب‍خ‍ت‍ی‍ار

ع۳۶۰

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍ق‍طع‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍رن‍د

ق‍رب‍ان‍ی‌، روی‍ا

ع۳۶۱

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ک‍م‍پ‍رس‍وس‍ازی‌ ت‍ب‍ری‍ز

ج‍دی‍ری‌ ن‍ق‍اش‍ک‍ار، راح‍ل‍ه‌

ع۳۶۲

ب‍رداش‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز از س‍وگ‍ی‍ری‌ ه‍ن‍ج‍اری‌ اس‍ات‍ی‍د

ن‍ع‍م‍ت‍ی‌ ه‍ری‍س‌، م‍ری‍م‌

ع۳۶۳

م‍ردم‌ ن‍ک‍اری‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ آذرش‍ه‍ر

ف‍ت‍ح‍ی‌، رس‍ول‌

ع۳۶۴

س‍ن‍ج‍ش‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز و ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رآن‌

ع‍ل‍ی‍زاده‌ اق‍دم‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر

۱۱،ع،ارشد،۱۳۸۰

ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ق‍ن‍د ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ خ‍وی‌

راث‍ی‌، س‍ی‍ف‌ال‍ه‌

ع۳۳۶

ب‍ررس‍ی‌ دی‍دگ‍اه‌ دب‍ی‍ران‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍ق‍ز ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ف‍م‍ی‍ن‍ی‍س‍م‌

م‍ه‍رپ‍رور، اح‍م‍د

ع۳۶۷

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍ع‍ه‍د اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز)

م‍وس‍وی‌، رض‍ا

ع۳۶۸

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ر پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ف‍رزن‍دان‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍وک‍ان‌

ع‍ب‍دال‍ه‌زاده‌، زی‍ن‍ب‌

ع۳۶۹

ت‍ک‌ ن‍گ‍اری‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ درگ‍ز

ول‍ی‍زاده‌، م‍ه‍ت‍اب‌

ع۳۷۰

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر خ‍ش‍ون‍ت‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ زن‍ان‌ در ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز

خ‍اص‍وان‍ی‌، ف‍ض‍ه‌

ع۳۷۱

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ و زم‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍ی‍دای‍ش‌ طلاق‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ در دو ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍راغ‍ه‌ و س‍رپ‍ل‌ ذه‍اب‌ در س‍ال‌۸۰-۸۱

م‍رزوق‍ی‌، م‍ری‍م‌

ع۳۷۲

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر گ‍رای‍ش‌ ج‍وان‍ان‌ ب‍ه‌ اع‍ت‍ی‍اد در ش‍ه‍ره‍ای‌ ت‍ب‍ری‍ز و اروم‍ی‍ه‌

ق‍دم‌ خ‍ی‍ز، م‍رض‍ی‍ه‌

ع۳۷۳

م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ب‍س‍ت‍ر

ح‍دادی‌ دی‍زج‍ی‌، م‍ه‍دی‌

ع۳۷۴

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر پ‍ای‍گ‍اه‌ خ‍ان‍واده‌ در ن‍وع‌ ن‍گ‍رش‌ ب‍ه‌ ارزش‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د خ‍وی‌

م‍ظل‍وم‍ی‌، س‍ی‍د ع‍ل‍ی‌

ع۳۷۵

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظام‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ای‍ران‌ (ازق‍ب‍ل‌ از اس‍لام‌ ت‍ا ک‍ن‍ون‌)

ک‍ری‍م‍ی‌ ب‍وک‍ان‍ی‌، گ‍زی‍زه‌

ع۳۷۶

س‍ن‍ج‍ش‌ گ‍رای‍ش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ گ‍روه‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ خ‍ود و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رآن‌

ن‍ادری‌ ع‍ب‍اس‌آب‍اد، ح‍م‍دال‍ل‍ه‌

ع۳۷۸

ع‍وام‍ل‌ گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ و راب‍طه‌ آن‌ ب‍اک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ و س‍طح‌ زن‍دگ‍ی‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ت‍ک‍اب‌

ال‍س‍ت‍ی‌، اح‍ت‍رام‌

ع۳۷۹

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ طارم‌ ع‍ل‍ی‍ا از اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌

ن‍ص‍ی‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ع۳۸۰

ب‍ررس‍ی‌ آراء و اف‍ک‍ار ادوارد س‍ع‍ی‍د

آم‍رغ‌ ف‍رد، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌

ع۳۸۱

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍وروک‍راس‍ی‌ و دم‍وک‍راس‍ی‌ در اداره‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ۲ اورم‍ی‍ه‌

ه‍اش‍م‍ی‌ ف‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌

۲۲،ع،ارشد،۱۳۸۱

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ در م‍ی‍ان‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍ام‍ی‍اران‌

خ‍وش‍ب‍خ‍ت‌، ح‍م‍ی‍د رض‍ا

ع۳۸۳

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ن‍گ‍رش‌، آگ‍اه‍ی‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد زن‍ان‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌ (K.A.P) در ب‍ی‍ن‌ زن‍ان‌ ۱۵-۴۹ س‍ال‍ه‌ ه‍م‍س‍ردار ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز

خ‍دای‍ی‌، طاه‍ره‌

ع۳۸۴

ب‍ررس‍ی‌ گ‍رای‍ش‌ ج‍وان‍ان‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ال‍گ‍وه‍ای‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ه‍م‍س‍ر

ج‍ب‍اری‌ غ‍ازان‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌

ع۳۸۵

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ی‍زان‌ ق‍ان‍ون‌ گ‍رائ‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

ض‍راب‍ی‌، پ‍روان‍ه‌

ع۳۸۶

ب‍ررس‍ی‌ دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ان‌ در م‍ورد ت‍اث‍ی‍ر وس‍ای‍ل‌ ارت‍ب‍اط ج‍م‍ع‍ی‌ ب‍ر روی‌ م‍خ‍اطب‍ان‌

ازدس‍ت‌، س‍ی‍د ن‍ادر

ع۳۸۷

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر اخ‍ت‍لاف‍ات‌ وال‍دی‍ن‌ و ف‍رزن‍دان‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ پ‍ارس‌ آب‍اد م‍غ‍ان‌

خ‍وش‌ ب‍ی‍ن‌ گ‍ی‍ک‍ل‍و، ل‍ی‍لا

ع۳۸۸

م‍ل‍ت‌ گ‍رای‍ی‌ و م‍س‍ال‍ه‌ ق‍وم‍ی‍ت‍ه‍ا در ای‍ران‌ (از دوره‌ رض‍اخ‍ان‌ ب‍ه‌ ب‍ع‍د)

م‍ح‍م‍دی‌ ت‍ل‍وار، س‍ت‍ار

ع۳۸۹

ت‍اث‍ی‍ر ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ ب‍ر دول‍ت‌ - م‍ل‍ت‌

ع‍ب‍دال‍ه‍ی‌، اب‍وب‍ک‍ر

ع۳۹۰

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

اش‍راق‍ی‌ اس‍ک‍وئ‍ی‌، پ‍روی‍ن‌

۱۲،ع،ارشد،۱۳۸۱

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ اص‍لاح‍ات‌ ارض‍ی‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر ن‍ظام‌ ارب‍اب‌ رع‍ی‍ت‍ی‌ در ای‍ران‌

خ‍ض‍ری‌، آزاد

ع۳۹۲

ع‍دال‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ اس‍ت‍اد م‍طه‍ری‌ و دک‍ت‍ر ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌

س‍ع‍ی‍دزاده‌، ج‍م‍ال‌

ع۳۹۳

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ع‍ل‍ت‌ ارت‍ک‍اب‌ ج‍رم‌ در زن‍ان‌ زن‍دان‌ ت‍ب‍ری‍ز

رش‍ی‍دی‌ س‍ل‍م‍اس‍ی‌، ص‍دی‍ق‍ه‌

ع۳۹۴

ب‍ررس‍ی‌ ن‍گ‍رش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ روزان‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز و ب‍رخ‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍رآن‌

م‍ی‍رزائ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌

۱۳،ع،ارشد،۱۳۸۱

ن‍ق‍ش‌ اع‍ت‍م‍اد در س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ب‍رخ‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رآن‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز)

ک‍اظم‍ی‌ ج‍غ‍ن‍اب‌، ح‍ج‍ت‌

۱۴،ع،دشرا،۱۳۸۱

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ای‍س‍ت‍ار دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ (پ‍ژوه‍ش‍گ‍ری‌) ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ خ‍ود

رج‍ب‌ زاده‌، ل‍ی‍لا

ع۳۹۷

ب‍ررس‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ ن‍اس‍ی‍ون‍ال‍ی‍س‍م‌

ف‍ض‍ل‌ زاده‌، م‍ق‍دس‌

ع۳۹۸

دم‍وک‍راس‍ی‌ و دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ آل‍ک‍س‍ی‌ دورت‍وک‍وی‍ل‌

ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور

ع۳۹۹

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رض‍ای‍ت‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د در ش‍ه‍ر اورم‍ی‍ه‌

لال‍ه‌ دوس‍ت‌، ح‍ج‍ت‌

ع۴۰۰

اگ‍زی‍س‍ت‍ان‍س‍ی‍ال‍ی‍س‍م‌ س‍ارت‍ر

واع‍ظی‌، ب‍اق‍ر

ع۴۰۱

ت‍اث‍ی‍ر ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ ب‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌

ک‍ری‍م‌ پ‍ور، ج‍ع‍ف‍ر

ع۴۰۲

درآم‍دی‌ ب‍ر پ‍دی‍ده‌ دی‍ن‌ در م‍طال‍ع‍ات‌ م‍اک‍س‌ وب‍ر

ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ زاده‌، طاه‍ره‌

ع۴۰۳

ب‍ررس‍ی‌ ب‍ح‍ران‌ ه‍وی‍ت‌ و پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ف‍ردی‌ آن‌ ب‍ر دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

خ‍اق‍ان‍ی‌خ‍و، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

ع۴۰۴

س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ی‍زان‌ ف‍ردگ‍رای‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رآن‌

ص‍م‍دی‌ ب‍گ‍ه‌ج‍ان‌، ج‍م‍ی‍ل‌

ع۴۰۵

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر اش‍ت‍غ‍ال‌ زن‍ان‌ در خ‍ان‍واده‌ در ش‍ه‍ر م‍ی‍ان‍ه‌ در س‍ال‌۱۳۸۱

رح‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌

ع۴۰۶

ب‍ررس‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ م‍ی‍ش‍ل‌ ف‍وک‍ودرم‍ورد پ‍دی‍ده‌ ق‍درت‌

ه‍اش‍م‌ زاده‌، خ‍دی‍ج‍ه‌

ع۴۰۷

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍اخ‍ت‍ار و ع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍ع‍اون‍ی‍ه‍ای‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ ب‍ا درم‍ان‍گ‍اه‍ه‍ای‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز

ص‍دی‍ق‍ی‌ پ‍اش‍اک‍ی‌، اح‍م‍د

۱۵،ع،دشرا،۱۳۸۱

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ق‍ان‍ون‌ گ‍رای‍ی‌ (گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ ق‍ان‍ون‌) در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دوره‌- ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

طه‍م‍اس‍ب‍ی‌، اح‍م‍د

ع۴۰۹

درآم‍دی‌ ب‍ر م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ب‍وروک‍راس‍ی‌ در م‍طال‍ع‍ات‌ م‍اک‍س‌ وب‍ر

ع‍ال‍ی‍ش‍ون‍دی‌، م‍رض‍ی‍ه‌

ع۴۱۰

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ت‍ظری‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ارل‌ م‍ارک‍س‌ و م‍اک‍س‌ وب‍ر در م‍ورد "طب‍ق‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌"

ف‍ت‍ح‌ال‍ه‌زاده‌، اف‍س‍ان‍ه‌

ع۴۱۱

ب‍ررس‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ی‍ورگ‍ن‌ ه‍اب‍رم‍اس‌ در م‍ورد ع‍دال‍ت‌

اب‍راه‍ی‍م‌ پ‍ور، ه‍اج‍ره‌

ع۴۱۲

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ م‍ی‍زان‌ ب‍ی‌ ه‍وی‍ت‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ پ‍ی‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ت‍ک‍اب‌ ب‍ا م‍ن‍طق‍ه‌ ۳ ه‍رس‍ت‍ان‌ ت‍ب‍ری‍ز

ش‍م‍خ‍ال‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ع۴۱۳

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د در ش‍ه‍ر اورم‍ی‍ه‌

لال‍ه‌دوس‍ت‌، ح‍ج‍ت‌

ع۴۱۴

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ی‍زان‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

دی‍ان‍ت‍ی‌ ن‍ی‍ت‌، ج‍واد

۱۶،ع،دشرا،۱۳۸۲

س‍ن‍ج‍ش‌ گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ روی‍ه‌ه‍ای‌ اداری‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رآن‌ در ک‍ارک‍ن‍ان‌ ب‍رخ‍ی‌ از دان‍ش‍ک‍ده‌ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

اف‍ش‍ار، زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌

ع۴۱۶

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ق‍ان‍ون‌ گ‍رای‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رآن‌

اس‍م‍ع‍ی‍ل‍ی‌، ع‍طاء

ع۴۱۷

م‍ف‍ه‍وم‌ ع‍ق‍لان‍ی‍ت‌ درآث‍ار م‍اک‍س‌ وب‍ر

ان‍ص‍اری‌، ن‍وری‍ه‌

ع۴۱۸

ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍ن‍م‍ا س‍ی‍ن‍م‍ای‌ دی‍وی‍د ف‍ی‍ن‍چ‍ر

آه‍ن‍س‍از س‍ل‍م‍اس‍ی‌، س‍ه‍ی‍لا

ع۴۱۹

ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ک‍اری‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ زن‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

ج‍ع‍ف‍ری‌، خ‍دی‍ج‍ه‌

ع۴۲۰

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از خ‍دم‍ات‌ رف‍اه‍ی‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‍ان‌ در رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ آن‍ان‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ب‍س‍ت‍ر

زی‍ن‍ال‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‍ه‌

ع۴۲۱

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ه‍رم‍ن‍وت‍ی‍ک‌ ش‍ع‍ر (ای‍م‍ان‌ ب‍ی‍اوری‍م‌ ب‍ه‌ آغ‍از ف‍ص‍ل‌ س‍رد) ف‍روغ‌ ف‍رخ‍زاد

ض‍راب‍ی‌، ک‍اظم‌

ع۴۲۲

ت‍اث‍ی‍ر ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ ب‍ر ام‍ن‍ی‍ت‌ و ن‍اام‍ن‍ی‌ ج‍ه‍ان‌

اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ج‍ی‍د

ع۴۲۳

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر گ‍رای‍ش‌ ج‍وان‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍ام‍ی‍اران‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در

م‍ن‍ب‍ری‌، پ‍ی‍م‍ان‌

ع۴۲۴

ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در ک‍اه‍ش‌ گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ ان‍ح‍راف‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ اردب‍ی‍ل‌

گ‍ل‍زاده‌، م‍ه‍ری‍ار

۱۷،ع،دشرا،۱۳۸۲

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر ب‍روز م‍ع‍ض‍ل‌ پ‍رخ‍اش‍گ‍ری‌ در ت‍م‍اش‍اگ‍ران‌ ف‍وت‍ب‍ال‌ "م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ دی‍دار پ‍ی‍روری‌ - اس‍ت‍ق‍لال‌"

ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د ن‍ژاد اح‍ت‍ش‍ام‍ی‌، م‍ه‍دی‌

ع۴۲۶

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ اع‍ت‍م‍اد اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د و دک‍ت‍رای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

ع‍ب‍اس‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د

۱۸،ع،دشرا،۱۳۸۲

ب‍ررس‍ی‌ ب‍رخ‍ی‌ م‍وان‍ع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ در اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ س‍رش‍م‍اری‌ س‍ال‌ ۱۳۷۵ ک‍ش‍ور

خ‍ل‍ی‍ل‌ پ‍ور، ب‍ه‍روز

۱۹،ع،دشرا،۱۳۸۲

خ‍ش‍ون‍ت‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ زن‍ان‌

م‍وس‍وی‌، س‍ارا

ع۴۲۹

ع‍ی‍ن‍ی‍ت‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ج‍ام‍ع‍ه‌ و ش‍ی‍وه‌ ت‍ول‍ی‍د دان‍ش‌)

ن‍وری‌، ب‍ی‍رام‌

ع۴۳۱

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اع‍ت‍م‍اد م‍ردم‌ م‍ش‍گ‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ر ب‍ه‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌ (رادی‍و ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌، م‍طب‍وع‍ات‌ و ک‍ت‍اب‌) و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رآن‌

اح‍م‍دی‌ ن‍ص‍ی‍ر آب‍ادی‌، م‍ه‍دی‌

۲۱،ع،دشرا،۱۳۸۲

ب‍وروک‍راس‍ی‌ در م‍طال‍ع‍ات‌ م‍اک‍س‌ وب‍ر

س‍ب‍ح‍ان‍ی‌، رق‍ی‍ه‌

ع۴۳۳

ب‍ررس‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ن‍گ‍رش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز در راب‍طه‌ ب‍ا ک‍ار ک‍ردف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍اه‍واره‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌

خ‍واج‍ه‌، س‍ی‍د غ‍ری‍ب‌

۲۳،ع،دشرا،۱۳۸۲

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظرات‌ و ع‍لائ‍ق‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ب‍ه‌ ک‍ل‍وپ‌ ه‍ا در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍ل‍م‍اس‌ در راب‍طه‌ ب‍ا ان‍گ‍ی‍زه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ح‍ص‍ولات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

وزی‍رپ‍ور، ف‍ری‍ب‍ا

ع۴۳۵

س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ی‍زان‌ وف‍اق‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رآن‌

ام‍ی‍ری‍ان‌، ع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‌

ع۴۳۶

درآم‍دی‌ ب‍ر ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌

ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌

ع۴۳۷

اگ‍زی‍س‍ت‍ان‍س‍ی‍ال‍ی‍س‍م‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌

ل‍طف‍ی‌ زاده‌، ع‍ب‍اس‌ (س‍ع‍ی‍د)

ع۴۳۸

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ م‍ی‍زان‌ ب‍ح‍ران‌ ه‍وی‍ت‌ دان‍ش‌ آم‍وز ش‍اه‍د م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ت‍ک‍اب‌ ب‍ا ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍اه‍ی‍ن‍دژ

س‍ل‍طان‍ی‌، ام‍ی‍ر

ع۴۳۹

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ روان‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍زاح‍م‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ل‍ف‍ن‍ی‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍رن‍د

ع‍ل‍ی‍ل‍و، ح‍ج‍ت‌

ع۴۴۰

ع‍ق‍لان‍ی‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ ی‍ورگ‍ن‌ ه‍اب‍رم‍اس‌

ش‍ک‍رزاده‌ ه‍ش‍ت‍رودی‌، رق‍ی‍ه‌

ع۴۴۱

زن‌ در س‍ی‍ن‍م‍ای‌ پ‍س‌ از ان‍ق‍لاب‌ ای‍ران‌

رس‍ول‍ی‌، زه‍ره‌

ع۴۴۲

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ (م‍ع‍ل‍م‍ان‌ م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ۴ ت‍ب‍ری‍ز)

ت‍راب‍ی‌، م‍ن‍ی‍ره‌

ع۴۴۳

ب‍ررس‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍رداش‍ت‍ه‍ای‌ ج‍س‍ی‍ت‍ی‌ در م‍ی‍ان‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

ح‍ب‍ی‌، اک‍رم‌

ع۴۴۴

ت‍اف‍ل‍رو خ‍ان‍واده‌ در آی‍ن‍ده‌

ع‍زت‍ی‌ ام‍ی‍ن‍ی‌، ت‍ورج‌

ع۴۴۵

رون‍د ت‍ح‍ول‌ ف‍ک‍ری‌ دک‍ت‍ر ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ س‍روش‌

ان‍وران‌، م‍ری‍م‌

ع۴۴۷

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر اخ‍ت‍لاف‍ات‌ طای‍ف‍ه‌ای‌- م‍ح‍ل‍ه‌ای‌ در ش‍ه‍ر ی‍ام‍چ‍ی‌

ب‍ه‍رام‍ی‌ ی‍ام‍چ‍ی‌، ع‍اب‍دی‍ن‌

ع۴۴۸

ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اب‍ع‍اد ن‍ظری‌ ک‍ن‍ش‌ ارت‍ب‍اطی‌ ه‍اب‍رم‍اس‌

زاد ف‍لاح‌، ن‍اص‍ر

۲۴،ع،دشرا،۱۳۸۳

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ه‍وی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ زن‍ان‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رآن‌ در م‍ن‍اطق‌ ش‍ه‍ری‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌ (ب‍ررس‍ی‌ م‍وردی‌ دخ‍ت‍ران‌ دان‍ش‌ آم‍وز س‍ال‌ س‍وم‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌)

ف‍ت‍ح‍ی‌، لال‍ه‌

۲۵،ع،دشرا،۱۳۸۲

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر م‍راغ‍ه‌

ح‍اج‍ی‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌

ع۴۵۱

ع‍ل‍ل‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ اداره‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍ام‍ی‍اران‌

اح‍م‍دی‌، ب‍خ‍ت‍ی‍ار

ع۴۵۲

ن‍ق‍ش‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ آی‍ی‍ن‍ه‍ا و م‍ن‍اس‍ک‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ در م‍ی‍ان‌ اق‍وام‌ اب‍ت‍دای‍ی‌

خ‍طاب‍خ‍ش‌، اع‍ظم‌

ع۴۵۳

ب‍ررس‍ی‌ ش‍ک‍اف‌ ن‍س‍ل‍ی‌/ پ‍ی‍وس‍ت‍گ‍ی‌ و گ‍س‍ت‍گ‍ی‌ ن‍س‍ل‍ی‌ در ش‍ه‍ر وای‍ق‍ان‌

ن‍ج‍ف‍ی‌، رق‍ی‍ه‌

ع۴۵۴

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ ای‍س‍ت‍ار دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ف‍م‍ی‍ن‍ی‍س‍م‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رآن‌

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، اس‍لام‌

ع۴۵۵

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌ و خ‍ان‍وادگ‍ی‌ و ف‍ردی‌ ک‍ودک‍ان‌ خ‍ی‍اب‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ب‍وج‍ود آم‍دن‌ پ‍دی‍ده‌ ک‍ودک‍ان‍ی‌ خ‍ی‍اب‍ان‍ی‌

پ‍ه‍ل‍وان‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌

ع۴۵۶

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ ای‍س‍ت‍ار دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ف‍م‍ی‍ن‍ی‍س‍م‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رآن‌

اح‍م‍دی‌، پ‍ولاد

ع۴۵۷

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر اخ‍ت‍لاف‍ات‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ی‍ان‍دوآب‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌

م‍ح‍م‍ودی‌، ل‍ی‍لا

ع۴۵۸

ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ ج‍ن‍ب‍ش‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ب‍ه‌ دو ج‍ن‍ب‍ش‌ ک‍ارگ‍ری‌ و زن‍ان‌

ش‍ه‍ب‍ازی‌، زه‍ره‌

ع۴۵۹

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر اخ‍ت‍لاف‍ات‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ م‍ی‍ان‍دوآب‌

پ‍ول‍چ‍ی‌، رب‍اب‍ه‌

ع۴۶۰

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ارزش‍ه‍ا و ن‍گ‍رش‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

ح‍س‍ی‍ن‌ پ‍وراص‍ل‌، م‍ه‍دی‌

ع۴۶۱

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ م‍ع‍دن‌ م‍س‌ س‍ون‍گ‍ون‌

داداش‌ زاده‌، پ‍ی‍م‍ان‌

ع۴۶۲

ب‍ررس‍ی‌ ب‍رخ‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ن‍ظم‌ خ‍ان‍واده‌ در ب‍ی‍ن‌، م‍ت‍اه‍ل‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ر س‍ردش‍ت‌

م‍ح‍م‍دی‌، ل‍ق‍م‍ان‌

ع۴۶۳

ب‍ررس‍ی‌ ب‍رخ‍ی‌ آرا و اف‍ک‍ار گ‍ئ‍ورگ‌ زی‍م‍ل‌

ذوال‍ف‍ق‍اری‌ زاده‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

ع۴۶۴

ب‍ررس‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ک‍ولاری‍س‍م‌ و دم‍وک‍راس‍ی‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ان‍ق‍لاب‌ ک‍ب‍ی‍ر ف‍ران‍س‍ه‌ وان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌)

رف‍ی‍ع‍ی‌، م‍ه‍دی‌

۲۶،ع،دشرا،۱۳۸۴

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍رخ‍ی‌ از وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ا ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ دوم‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ر م‍ه‍اب‍اد

آک‌، ش‍ورش‌

۲۷،ع،دشرا،۱۳۸۳

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ دی‍وان‍س‍الاری‌ و رض‍ام‍ن‍دی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ م‍دارس‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ (۱) ت‍ب‍ری‍ز

ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌، ع‍ی‍س‍ی‌

۲۸،ع،دشرا،۱۳۸۳

ب‍ررس‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ آث‍ار داس‍ت‍ان‍ی‌ غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ س‍اع‍دی‌

اس‍دی‌ م‍ق‍دم‌، ب‍ی‍ژن‌

۲۹،ع،دشرا،۱۳۸۳

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ش‍رک‍ت‌ م‍خ‍اب‍رت‌ و اداره‌ ک‍ل‌ پ‍س‍ت‌ اس‍ت‍ان‌ اردب‍ی‍ل‌

س‍ک‍اک‍ی‌، س‍ی‍اوش‌

۳۰،ع،دشرا،۱۳۸۳

ب‍ررس‍ی‌ ب‍رخ‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ی‍زان‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور ش‍ب‍س‍ت‍ر

م‍وح‍د ش‍ن‍دی‌، رض‍وان‌

ع۴۷۰

ب‍ررس‍ی‌ ب‍رخ‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ دب‍ی‍ران‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دخ‍ت‍ران‍ه‌ ش‍ه‍ررودس‍ر

ن‍ژاد م‍ح‍م‍دی‌ ک‍اک‍رودی‌، زه‍ره‌

ع۴۷۲

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رض‍ام‍ن‍دی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍ر ک‍ل‍ی‍ب‍ر

ش‍ک‍ران‍ه‌، م‍ح‍دث‍ه‌

ع۴۷۳

ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ک‍ت‍ب‌ ف‍ران‍ک‍ف‍ورت‌

ده‍ق‍ان‍ی‍ان‌ ارزی‍ل‌، ح‍س‍ن‌

ع۴۷۴

س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ی‍زان‌ ب‍ی‌ت‍ف‍اوت‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز و ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍اآن‌

ن‍ادری‌ ع‍ب‍اس‌ آب‍اد، ح‍م‍دال‍ل‍ه‌

۳۱،ع،دشرا،۱۳۸۳

درآم‍دی‌ ب‍ر م‍ف‍ه‍وم‌ ت‍وس‍ع‍ه‌

ب‍اق‍ر زاده‌آروق‌، س‍ی‍ف‍ع‍ل‍ی‌

ع۴۷۵

ب‍ی‍ان‌ رگ‌ و ری‍ش‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ش‍ع‍ر ف‍روغ‌ ف‍رخ‌ زاد

ع‍رب‍ی‌، زه‍را

ع۴۷۶

زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ اح‍زاب‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در دی‍گ‍اه‌ ک‍لان‌

م‍ح‍م‍دی‌، ف‍ران‍ک‌

ع۴۷۷

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رب‍روز اخ‍ت‍لاف‍ات‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌ در ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز

پ‍ن‍اه‍ی‌، ال‍ن‍از

ع۴۷۹

ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍اون‌ و ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ در رش‍د و ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

آس‍ت‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌

ع۴۸۰

م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ه‍وی‍ت‌ م‍ح‍ل‍ی‌ و ج‍ه‍ان‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

آرم‍ی‌، آزاد

۳۲،ع،دشرا،۱۳۸۳

ن‍گ‍رش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ زن‍ان‌

داداش‌ زاده‌، ن‍اه‍ی‍ده‌

ع۴۸۲

ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ زن‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

ف‍رزام‌ راد، ش‍ه‍ره‌

ع۴۸۳

زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر

خ‍دام‍رادی‌، ح‍س‍ام‌

ع۴۸۴

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ج‍ام‍ع‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ دو ف‍ل‍ی‍م‌ از آث‍ار اس‍ن‍ل‍ی‌ ک‍وی‍ری‍ک‌

ح‍ی‍دری‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ع۴۸۵

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ گ‍رای‍ش‌ دی‍ن‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍ق‍طع‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز و ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍اآن‌

خ‍راطی‍ان‌ خ‍ام‍ن‍ه‌، ح‍س‍ن‌

۳۳،ع،دشرا،۱۳۸۳

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ اع‍ت‍ی‍اد در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍وک‍ان‌

آرزو، ی‍وس‍ف‌

ع۴۸۷

درآم‍دی‌ ب‍ر پ‍دی‍ده‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ زن‌

س‍ه‍راب‍ی‌، س‍ک‍ی‍ن‍ه‌ (ن‍رگ‍س‌)

ع۴۸۸

ب‍ی‍ن‍ش‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ی‍ورگ‍ن‌ ه‍اب‍رم‍اس‌ در م‍ورد پ‍دی‍ده‌ ع‍ق‍لان‍ی‍ت‌

ق‍وام‍ی‌، رق‍ی‍ه‌

ع۴۸۹

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رض‍ام‍ن‍دی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ک‍ارم‍ن‍دان‌ اداره‌ آم‍وزش‌ وپ‍رورش‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ری‍وان‌

ح‍م‍ی‍دی‌، ح‍م‍ی‍د

ع۴۹۰

م‍طال‍ع‍ه‌ ان‍س‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و م‍ردم‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ و م‍ح‍ل‍ی‌ ش‍دن‌ و م‍ق‍الات‍ی‌ دی‍گ‍ر

م‍ح‍م‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ع۴۹۱

ه‍وی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌ در م‍ی‍ان‌ ک‍ادر آم‍وزش‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز

ع‍ب‍اس‍ی‌، ک‍اظم‌

۳۴،ع،دشرا،۱۳۸۳

ب‍رخ‍ورد ب‍ا م‍درن‍ی‍ت‍ه‌ در ای‍ران‌ ( ب‍ات‍ک‍ی‍ه‌ ب‍رآرای‌ دک‍ت‍ر س‍ی‍د ج‍واد طب‍اطب‍ای‍ی‌)

ه‍ان‍ی‌ س‍ادات‍ی‌، م‍ح‍م‍د

ع۴۸۴

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ خ‍ان‍واده‌ در رف‍ت‍اره‍ای‌ خ‍ش‍ون‍ت‌ آم‍ی‍ز "م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ م‍ی‍ان‌ خ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ پ‍اوه‌"

ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍اری‍ا

ع۴۹۵

ب‍ررس‍ی‌ وت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ گ‍زی‍ده‌ای‌ از اش‍ع‍ار و ض‍رب‌الام‍ث‍ال‌ آذری‌

ش‍ی‍خ‍اون‍دی‌، ف‍رزان‍ه‌

ع۴۴۶

اص‍لاح‍ات‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ م‍ارت‍ی‍ن‌ ل‍وت‍ر و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ع‍ق‍ائ‍د او ب‍ا ک‍ال‍ون‌ و زن‍دگ‍ان‍ی‌ ای‍ن‌ دو ن‍ف‍ر

ف‍روزن‍ده‌، م‍ح‍م‍ود

ت۱

آغ‍از و ت‍اث‍ی‍ر ت‍م‍دن‌ ج‍دی‍د غ‍رب‌ در ای‍ران‌

م‍ص‍دق‍ی‌، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌

ت۲

س‍ازم‍ان‌ اداری‌ و م‍ذه‍ب‍ی‌ و ت‍م‍دن‍ی‌ دوره‌ س‍اس‍ان‍ی‌

م‍ن‍ی‍ع‍ی‌، زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌

ت۳

ص‍ن‍ای‍ع‌ ب‍ری‍ت‍ان‍ی‍ا در ق‍رن‌ ه‍ج‍ده‍م‌

ق‍ره‌ب‍ی‍گ‍ل‍و، ج‍م‍ش‍ی‍د

ت۴

ح‍م‍ل‍ه‌ ن‍اپ‍ل‍ئ‍ون‌ ب‍روس‍ی‍ه‌ و ع‍ل‍ل‌ ش‍ک‍س‍ت‌ آن‌

غ‍ی‍ور، ح‍ب‍ی‍ب‌

ت۵

ی‍ورش‌ ه‍ای‌ ام‍ی‍ر ت‍ی‍م‍وری‌

ت‍ی‍رآب‍ادی‌، ح‍س‍ن‌

ت۶

ت‍اری‍خ‌ ورود ت‍رک‍ان‌ ب‍ای‍ران‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‍ه‍ا در اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و س‍ی‍اس‍ی‌

ح‍اج‍ی‌ زاده‌ ع‍اطف‍ی‌، ف‍رن‍گ‍ی‍س‌

ت۷

ب‍ی‍ات‌ اح‍وال‌ غ‍زن‍وی‍ان‌

ح‍ش‍م‍ت‍ی‌، اح‍م‍د

ت۸

اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌ و ع‍ل‍ل‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ آن‌ از پ‍ی‍ک‍ر ای‍ران‌

ن‍ور ه‍اش‍م‍ی‌، رس‍ول‌

ت۹

اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ای‍ران‌ و ع‍ل‍ل‌ پ‍ی‍دای‍ش‌ م‍ش‍روطی‍ت‌ در دوره‌ ق‍اج‍اری‍ه‌

ح‍رم‍ی‌، ح‍س‍ن‌

ت۱۰

ت‍م‍دن‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ل‍ج‍وق‍ی‍ان‌

ص‍ادق‍ی‌، م‍ی‍رآق‍ا

ت۱۱

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ لاه‍ی‍ج‍ان‌ م‍ام‍ش‌

م‍درس‌ م‍طل‍ق‌، ع‍ب‍دال‍ه‌

ت۱۲

ت‍اری‍خ‌ س‍ل‍طان‌ م‍ح‍م‍ود غ‍زن‍وی‌

ادی‍ب‍ی‌ م‍وس‍وی‌، اب‍راه‍ی‍م‌

ت۱۳

ش‍رح‌ اح‍وال‌ ص‍اح‍ب‍ق‍ران‌ و ع‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ه‌ م‍وج‍ب‌ ع‍زی‍م‍ت‌ اوب‍رم‌ ش‍د

ب‍دی‍ه‍ی‌، رح‍ی‍م‌

ت۱۴

پ‍ی‍دای‍ش‌ ام‍ری‍ک‍ا و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ در ت‍م‍دن‌ دن‍ی‍ا

م‍ع‍ال‍ی‌، ب‍ی‍وک‌

ت۱۵

ش‍رح‌ ح‍ال‌ ه‍لاگ‍وخ‍ان‌ ب‍روای‍ت‌ ج‍ام‍ع‌ ال‍ت‍واری‍خ‌

س‍ی‍د م‍ن‍ی‍ر، ح‍س‍ن‌

ت۱۶

ش‍رح‌ ح‍ال‌ ل‍طف‍ع‍ل‍ی‌ خ‍ان‌ و ب‍ی‍ان‌ اخ‍ت‍ت‍ام‌ دول‍ت‌ زن‍دی‍ه‌

س‍راج‍ی‍ان‌، اح‍د

ت۱۷

م‍ذه‍ب‌ در دوره‌ س‍ل‍ج‍وق‍ی‍ان‌

ک‍اران‍دی‍ش‌، ج‍واد

ت۱۸

وق‍ای‍ع‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ طب‍رس‍ت‍ان‌ ازب‍ن‍ی‍اد ت‍ا ب‍ر اف‍ت‍ادن‌ ع‍ل‍وی‍ان‌

ت‍رق‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

ت۱۹

از س‍ی‍روس‌ ت‍ا داری‍وش‌ و اوض‍اع‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ای‍ران‌ در زم‍ان‌ ای‍ش‍ان‌ ب‍روای‍ت‌ ه‍رودوت‌

س‍ی‍ف‌، ع‍ی‍س‍ی‌

ت۲۰

م‍ذه‍ب‌ اه‍ل‌ ح‍ق‌

م‍ال‍ک‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر

ت۲۱

اوض‍اع‌ و اح‍وال‌ ای‍ران‍ی‍ان‌ درزم‍ان‌ ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‍ان‌

ب‍اص‍ر، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌

ت۲۲

ت‍ه‍ذی‍ب‌ دارال‍س‍ل‍طن‍ه‌ ت‍ب‍ری‍ز

ن‍ب‍وی‌، س‍ی‍د ه‍ادی‌

ت۲۳

ع‍وام‍ل‌ ک‍ودت‍ای‌ ۱۲۹۹ و ن‍ت‍ای‍ج‌ آن‌

م‍ع‍ت‍م‍دی‌، س‍ی‍د ج‍ع‍ف‍ر

ت۲۴

ع‍ص‍ر خ‍ون‍ی‍ن‌ ی‍ا از چ‍ن‍گ‍ی‍ز ت‍ا ه‍لاک‍و

ب‍رادران‌ ن‍خ‍ج‍وان‌، ع‍ب‍دال‍ه‌

ت۲۵

ع‍ل‍ل‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ج‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ده‍س‍ال‍ه‌

زری‍ن‍ه‌ ب‍اف‌ ش‍ه‍ی‍ر، اک‍ب‍ر

ت۲۶

ب‍ررس‍ی‌ ت‍م‍دن‌ ای‍ران‌ از ج‍ن‍ب‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ و ادب‍ی‍ات‌ در ع‍ص‍ر م‍غ‍ول‌

اح‍م‍دی‌ ع‍دل‌، ح‍س‍ن‌

ت۲۷

ش‍رح‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ دول‍ت‌ س‍ل‍ج‍وق‍ی‍ان‌

ک‍ی‍ت‍اش‌، ج‍واد

ت۲۸

ع‍ل‍ل‌ ش‍ک‍س‍ت‌ س‍اس‍ان‍ی‍ان‌ و م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ اع‍راب‌

س‍ی‍دن‍ژاد ه‍اش‍م‍ی‌، اش‍رف‌

ت۳۰

ع‍ل‍ل‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ اس‍لام‌ در م‍م‍ال‍ک‌ م‍ف‍ت‍وح‍ه‌

ص‍درم‍ح‍ق‍ق‌، س‍ی‍د ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌

ت۲۹

ش‍اه‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ص‍ف‍وی‌

م‍ی‍رزاآق‍اس‍ی‌، اس‍دال‍ه‌

ت۳۱

م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ دام‍غ‍ان‌

وزی‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر

ت۳۲

س‍ی‍اس‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ خ‍ل‍ف‍ای‌ ع‍ب‍اس‍ی‌

پ‍اک‍روح‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌

ت۳۳

خ‍لاص‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ ام‍ی‍راطوری‌ (ای‍وب‍ی‍ان‌ ک‍رد)

خ‍ودرن‍گ‌، م‍س‍ع‍ود

ت۳۴

ع‍ل‍ت‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ و ان‍ق‍راض‌ دول‍ت‌ ع‍ب‍اس‍ی‌

خ‍ازن‍ی‌، زی‍ب‍ادخ‍ت‌

ت۳۵

س‍ازم‍ان‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اداری‌ ای‍ران‌ در دوره‌ ق‍ارج‍ه‌

ره‍ب‍ر س‍ع‍ادت‍ی‌، ک‍ری‍م‌

ت۳۶

خ‍لاق‍ت‌ در ع‍ص‍ر ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ م‍ب‍ارزه‌ خ‍لاف‍ت‌

ب‍اق‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ت۳۷

ب‍ح‍ث‌ در ت‍ح‍ولات‌ اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و م‍ال‍ی‌ ای‍ران‌ از ص‍در اس‍لام‌ ت‍ا ع‍ص‍ر ح‍اض‍ر

طاه‍ری‌، م‍س‍ع‍ود

ت۳۸

ب‍ح‍ث‌ درب‍اره‌ ت‍ح‍ولات‌ س‍ی‍اس‍ی‌، اداری‌ و ن‍ظام‍ی‌ ای‍ران‌ از ص‍در اس‍لام‌ ت‍ا ع‍ص‍ر ح‍اض‍ر

س‍ی‍گ‍ارودی‌، اح‍م‍د

ت۳۹

رواب‍ط س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ا دو دول‍ت‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ و روس‌ در دوره‌ ق‍اج‍اری‍ه‌

اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ زاده‌، م‍ح‍م‍ود

ت۴۰

ت‍اری‍خ‌ ع‍ی‍س‍وی‍ان‌ ای‍ران‌

م‍اه‍وت‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌

ت۴۱

وق‍ای‍ع‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ ی‍ا ت‍س‍ل‍ط ص‍دس‍ال‍ه‌ پ‍رت‍غ‍ال‍ی‍ه‍ا در دوره‌ ص‍ف‍وی‍ه‌

ن‍ی‍روم‍ن‍د، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ه‌

ت۴۲

ش‍اه‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ص‍ف‍وی‌ در ای‍ران‌

م‍ق‍ب‍ول‌، م‍ن‍ص‍وره‌

ت۴۳

اس‍ت‍خ‍راج‌ ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ از ک‍ت‍اب‌ م‍ج‍م‍ل‌ ال‍ت‍واری‍خ‌ و ال‍ق‍ص‍ص‌

خ‍ی‍ام‌، م‍ق‍ص‍ود

ت۴۴

ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ از ع‍ق‍ای‍د ع‍ل‍م‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و م‍ال‍ی‌ و اث‍رات‌ آن‍ه‍ا در ت‍م‍دن‌ ع‍ال‍م‌

ای‍ران‍ی‌، س‍ی‍روس‌

ت۴۵

ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ و ت‍وج‍ه‌ ب‍م‍ع‍ن‍ی‌ از ک‍ت‍اب‌ (ظف‍رن‍ام‍ه‌) ش‍رف‌ال‍دی‍ن‌

م‍ب‍ی‍ن‌، ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی‌

ت۴۶

ت‍ج‍ارت‌ ای‍ران‌ ب‍ا دول‌ اورپ‍ائ‍ی‌ و ع‍ل‍ل‌ ان‍ح‍طاط و (پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ آن‌ اززم‍ان‌ ص‍ف‍وی‍ه‌ ت‍اک‍ن‍ون‌)

ت‍اج‌ ال‍دی‍ن‍ی‌، اح‍م‍د

ت۴۷

ت‍ح‍ولات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ دوره‌ ق‍اج‍اری‍ه‌

ف‍رش‍ی‍ه‌، ع‍طاءال‍ه‌

ت۴۸

روی‌ ک‍ار آم‍دن‌ ک‍ری‍م‍خ‍ان‌ زن‍د

پ‍ورع‍ب‍اس‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌

ت۴۹

اس‍ت‍خ‍راج‌ ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ ب‍روای‍ت‌ م‍ح‍م‍د ح‍ری‍ر طب‍ری‌ ب‍ا ش‍رح‌ ح‍ال‌ م‍ول‍ف‌ و م‍ت‍رج‍م‌ و س‍ب‍ک‌ ن‍گ‍ارش‌ آن‌

طلاک‍وب‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌

ت۵۰

وض‍ع‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ای‍ران‌ در ق‍رون‌ اول‌ و دوم‌ ه‍ج‍ری‌

ع‍اص‍م‌، م‍ه‍ی‍ن‌

ت۵۱

ت‍اری‍خ‌ ت‍اث‍ی‍ر ای‍ران‌ ق‍ب‍ل‌ از اس‍لام‌

ش‍ف‍ی‍ع‌ ب‍ی‍گ‌، م‍ه‍دی‌

ت۵۲

ع‍ل‍ل‌ و ن‍ت‍ای‍ج‌ رف‍وم‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ در م‍م‍ال‍ک‌ اروپ‍ای‌ غ‍رب‍ی‌

ع‍ظی‍م‍ا، س‍رک‍ار

ت۵۳

ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ن‍ام‍ه‍ای‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ق‍ل‍م‍رو ب‍ای‍ک‌ خ‍رم‍دی‍ث‍ی‌

ک‍ات‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‍ق‍ل‍ی‌

ت۵۴

ت‍اری‍خ‌ م‍م‍ال‍ک‌ س‍اح‍ل‍ی‌

طب‍اطب‍ای‍ی‌ رئ‍ی‍س‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌

ت۵۵

ت‍ش‍ک‍ی‍لات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ - اداری‌- ق‍ض‍ائ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ای‍ران‌ از ح‍م‍ل‍ه‌ ع‍رب‌ ت‍ا ح‍م‍ل‍ه‌ م‍غ‍ول‌

ص‍ول‍ت‍ی‌، رس‍ول‌

ت۵۶

ت‍اری‍خ‌ ت‍رک‍م‍ان‍ان‌ آق‌ ق‍ری‍ون‍ل‍و و ق‍راق‍ری‍ون‍ل‍و

س‍ی‍د ب‍اق‍ری‌، م‍ی‍رم‍ح‍م‍ود

ت۵۷

ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ات‍اب‍ک‍ان‌ ف‍ارس‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ ح‍ک‍م‍ران‍ان‌ ای‍ن‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌

پ‍رن‍د، اح‍م‍د

ت۵۸

ق‍س‍م‍ت‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ م‍ع‍ج‍م‌

گ‍وگ‍ان‍ی‌، غ‌

ت۵۹

ش‍رح‌ وق‍ای‍ع‌ دوران‌ س‍ل‍طن‍ت‌ م‍س‍ع‍ود- غ‍زن‍وی‌ ب‍روای‍ت‌ اب‍ن‌ اث‍ی‍ر

م‍ج‍ت‍ه‍دزاده‌، اب‍راه‍ی‍م‌

ت۶۰

ت‍اری‍خ‌ رواب‍ط س‍ی‍اس‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ ای‍ران‌ ب‍ا دول‌ م‍ع‍ظم‌ اروپ‍ا در ق‍رون‌ اخ‍ی‍ر

ک‍اظم‍ی‍ه‌ اق‍دم‌، م‍ظف‍ر

ت۶۱

م‍س‍ال‍ه‌ خ‍لاق‍ت‌ در اس‍لام‌

ام‍ی‍رام‍رخ‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر

ت۶۲

م‍ق‍دم‍ه‌ و دول‍ت‌ ام‍وی‌

ب‍اب‍ازاده‌، ح‍س‍ن‌

ت۶۳

وض‍ع‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ه‌ در اواخ‍ر ق‍رن‌ ن‍وزده‌ و اوای‍ل‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‌

م‍ی‍رق‍ات‌ خ‍وئ‍ی‌، ص‍ف‌

ت۶۴

ی‍ک‌ ب‍ح‍ث‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ درب‍اره‌ ج‍ن‍گ‌ ص‍ف‍ی‍ن‌

م‍ول‍وی‌، پ‍ی‍رای‍ه‌

ت۶۵

ع‍ل‍ل‌ ای‍ج‍اد ب‍ان‍ک‌ در دن‍ی‍ا ب‍ان‍ک‍داری‌ و ت‍اری‍خ‌ ت‍اس‍ی‍س‌ ب‍ان‍ک‌ در ای‍ران‌

س‍ی‍د اه‍ری‌، م‍ی‍راح‍م‍د

ت۶۶

دول‍ت‌ ای‍ران‌ ب‍ا دول‍ت‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ ن‍ی‍م‍ه‌ اول‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌

م‍ی‍رف‍خ‍رائ‍ی‌، س‌ - ه‌

ت۶۷

ج‍م‍ه‍وری‌ گ‍ی‍لان‌ ی‍ا ن‍ه‍ض‍ت‌ م‍ی‍رزا ک‍وچ‍ک‌ خ‍ان‌

ک‍ن‍ارس‍ری‌، س‍ی‍د ن‍وری‌

ت۶۸

اوض‍اع‌ اداری‌ ای‍ران‌ از ج‍م‍ل‍ه‌ م‍غ‍ول‌ ت‍ا ع‍ص‍ر ح‍اض‍ر

م‍ق‍دس‍ی‌، م‍ح‍م‍د رح‍ی‍م‌

ت۶۹

م‍خ‍ت‍ص‍ری‌ از س‍ل‍طن‍ت‌ م‍ظف‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌ ت‍ا ان‍ق‍راض‌ دودم‍ان‌ ق‍اج‍اری‍ه‌

طه‍وری‌، س‍ع‍ی‍د

ت۷۰

ی‍ک‌ ق‍ض‍اوت‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ در ب‍اره‌ ک‍ورش‌ ب‍زرگ‌ و اس‍ک‍ن‍در م‍ق‍دون‍ی‌

س‍ررش‍ت‍ه‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر

ت۷۱

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ج‍ن‍گ‌ اول‌ و دوم‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ و ن‍ت‍ای‍ج‌ آن‌

ت‍رک‍ی‌، ح‍م‍ی‍د

ت۷۲

ش‍رح‌ ح‍ال‌ س‍ل‍طن‍ت‌

ع‍طائ‍ی‌، چ‍ن‍گ‍ی‍ز

ت۷۴

اث‍ر زم‍ام‍داری‌ و پ‍ادش‍اه‍ی‌ او در ت‍اری‍خ‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و م‍ذه‍ب‍ی‌ ای‍ران‌

ام‍ی‍ن‌ س‍ب‍ح‍ان‍ی‌، رض‍ا

ت۷۵

ش‍ع‍وب‍ی‍ه‌

م‍ب‍ی‍ن‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ت۷۶

آم‍ری‍ک‍ا از واش‍ن‍گ‍ت‍ن‌ ت‍ا ام‍روز

ح‍ش‍م‍ت‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور

ت۷۷

ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ وح‍دت‌ آل‍م‍ان‌

م‍ردان‍ل‍و، ل‍طف‌ال‍ه‌

ت۷۸

ال‍ب‌ ارس‍لان‌ اس‍ت‌

ب‍رزگ‍ر ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، م‍رت‍ض‍ی‌

ت۷۹

ن‍ت‍ای‍ج‌ ح‍اص‍ل‍ه‌ از ج‍ن‍گ‌ و اث‍رات‌ آن‌ در اوض‍اع‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ج‍ه‍ان‌

ص‍م‍ی‍م‍ی‌، ن‍ی‍ر

ت۸۰

اق‍ت‍ص‍ادی‌ - س‍ی‍اس‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دوره‌ خ‍وارزم‍ش‍اه‍ی‍ان‌ و ع‍ل‍ل‌ س‍ق‍وط آن‍ان‌ در ب‍راب‍ر ع‍س‍اک‍رم‍غ‍ول‌

خ‍وب‌ ن‍ظر، ح‍س‍ن‌

ت۸۱

ن‍ق‍ش‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ در م‍ش‍روطی‍ت‌ ای‍ران‌

ج‍وادزادگ‍ان‌، اس‍م‍ع‍ی‍ل‌

ت۸۲

اس‍اس‌ دودم‍ان‌ ق‍اج‍ار

ح‍ک‍م‍ت‌، ع‍ص‍م‍ت‌

ت۸۳

ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ت‍ش‍ک‍ی‍لات‌ و ت‍م‍دن‌ دوره‌ س‍اس‍ان‍ی‌

اح‍م‍د زای‍ری‌، اح‍م‍د

ت۸۴

ن‍اپ‍ل‍ئ‍ون‌ ک‍ه‌ ب‍ود و چ‍ه‌ ک‍رد و ن‍ت‍ای‍ج‌ ح‍اص‍ل‍ه‌ ب‍رای‌ ف‍ران‍س‍ه‌

ن‍ج‍ع‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ع‍ص‍وم‌

ت۸۵

ن‍ادرش‍اه‌ و ت‍اث‍ی‍ر او در ت‍م‍دن‌ ای‍ران‌

خ‍اق‍ان‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌

ت۸۶

س‍ل‍طن‍ت‌ م‍ظف‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌و ن‍ه‍ض‍ت‌ م‍ش‍روطی‍ت‌

ن‍وی‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ت۸۷

ف‍رق‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ و اح‍زاب‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ب‍ع‍د از اس‍لام‌

ن‍ی‍اف‍ر، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌

ت۸۹

ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ در ت‍م‍دن‌

ام‍ی‍ن‌ الاس‍لام‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

ت۹۰

ت‍ح‍ولات‌ ای‍ران‍ی‌ در دوره‌ ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌

ع‍لاف‌ اص‍غ‍ری‌، ه‍اش‍م‌

ت۹۱

ق‍رارداده‍ا و ام‍ت‍ی‍ازات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ دوره‌ ق‍اج‍اری‍ه‌

دی‍ب‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌

ت۹۲

ج‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ و روم‌ در دوره‌ س‍اس‍ان‍ی‍ان‌

م‍ه‍رب‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ت۹۳

ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ م‍ال‍ی‍ات‌ در ای‍ران‌

س‍ل‍طان‍ی‌، ص‍ف‍رع‍ل‍ی‌

ت۹۴

س‍ی‍ر ت‍م‍دن‌ در ی‍ون‍ان‌

خ‍ام‍ن‍ه‌، اص‍غ‍ر

ت۹۵

ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ن‍ف‍وذ ت‍م‍دن‌ غ‍رب‌ در م‍ش‍رق‌ زم‍ی‍ن‌ م‍خ‍ص‍وص‍ا ای‍ران‌ در ع‍ه‍د ق‍اج‍اری‍ه‌

رض‍وان‍پ‍ور، خ‍س‍رو

ت۹۶

ش‍رح‌ ح‍ال‌ ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ه‍ان‍ی‌ م‍ک‍ن‍ی‌ ب‍ه‌ اب‍ون‍واس‌

ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ه‌

ت۹۷

اص‍ل‌ و ن‍س‍ب‌ و زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ رس‍ول‌

ص‍ب‍وری‌، م‍ه‍دی‌

ت۹۸

دی‍ل‍م‍ی‍ان‌ آل‌ ب‍وی‍ه‌ ت‍ا ع‍ض‍دال‍دول‍ه‌

ی‍اری‌، اک‍ب‍ر

ت۹۹

ق‍ه‍رم‍ان‍ان‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ در دوره‌ ت‍س‍ل‍ط ع‍رب‌

ص‍م‍دی‌ راد، ک‍اظم‌

ت۱۰۰

ق‍رارداد ۱۷۹۸ م‍ی‍لادی‌ ب‍ی‍ن‌ دو ل‍ت‍ی‍ن‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‌ و روس‍ی‍ه‌

ان‍ص‍اری‌، م‍ظف‍ر

ت۱۰۱

س‍ی‍اس‍ت‌ داخ‍ل‍ی‌ و خ‍ارج‍ی‌ ص‍ف‍وی‍ه‌

پ‍ارس‍ان‌ ف‍ض‍ل‌، م‍ن‍ص‍ور

ت۱۰۲

ج‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ازب‍ک‍ان‌ ب‍ا ش‍اه‍ان‌ ص‍ف‍وی‌

ن‍وی‍دی‌ ت‍ب‍ری‍ری‌، م‍ح‍م‍ود

ت۱۰۳

ن‍ق‍اش‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ع‍داز اس‍لام‌

ان‍ص‍اری‌، ش‍اپ‍ور

ت۱۰۴

م‍وج‍ب‍ات‌ اص‍ل‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر م‍ذه‍ب‌ م‍س‍ی‍ح‌ در اروپ‍ا و اث‍رات‌ آن‌ در اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ل‍ل‌ آن‌ س‍رزم‍ی‍ن‌

ت‍ق‍ی‌زاده‌ اس‍ک‍وئ‍ی‌، ح‍س‍ن‌

ت۱۰۵

اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اداری‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ای‍ران‌ در زم‍ان‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ص‍ف‍وی‍ه‌

خ‍رم‍ی‌، اح‍م‍د

ت۱۰۶

طل‍وع‌ دول‍ت‌ م‍ق‍دون‍ی‍ه‌

ف‍ری‍ور، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر

ت۱۰۷

وش‍م‍گ‍ی‍ر- آل‌ زی‍ار

غ‍رن‍وی‌، ام‍رال‍ه‌

ت۱۰۸

درم‍س‍ال‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌

ش‍ه‍ب‍ازی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر

ت۱۰۹

ع‍ام‍ل‍ی‍ن‌ ت‍ج‍دی‍د ع‍ظم‍ت‌ و اس‍ت‍ق‍لال‌ ای‍ران‌ ب‍ع‍د از ت‍س‍ل‍ط ع‍رب‌

آس‍ای‍ش‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ت۱۱۰

ع‍ل‍ل‌ ش‍ک‍س‍ت‌ ای‍ران‌ در م‍ق‍اب‍ل‌ ت‍ازی‍ان‌

ح‍س‍ن‌ زاده‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌

ت۱۱۱

اوض‍اع‌ ع‍م‍وم‍ی‌ اروپ‍ا ب‍ع‍د از م‍ع‍ام‍ل‍ه‌ ورس‍ای‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ در وض‍ع‌ دول‌ اروپ‍ا

ع‍ام‍ل‍ی‌، س‍ی‍د م‍رت‍ض‍ی‌

ت۱۱۲

ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ پ‍ول‍ی‌ و ب‍ان‍ک‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌

ت‍ق‍ی‌ زاده‌ اس‍ک‍وئ‍ی‌، رض‍اق‍ل‍ی‌

ت۱۱۳

اوض‍اع‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ اروپ‍ا ب‍ع‍د از ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ اول‌

اع‍ظم‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر

ت۱۱۴

ش‍رح‌ ح‍ال‌ ق‍وب‍ی‍لای‌ ق‍اآن‌ ب‍روای‍ت‌ ج‍ام‍ع‌ ال‍ت‍واری‍خ‌

ق‍اس‍م‌ پ‍ور، ع‍ل‍ی‌

ت۱۱۵

اوض‍اع‌ ای‍ران‌ در ن‍م‍ی‍ه‌ اول‌ ق‍رن‌ ن‍وزده‍م‌

م‍رت‍ض‍وی‌، م‍ی‍رع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر

ت۱۱۶

ش‍رح‌ س‍ل‍طن‍ت‌ ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌ ق‍اج‍ار و رواب‍ط س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‌

ج‍ه‍ان‍ش‍اه‍ی‌، س‍روان‌ م‍ع‍ص‍وم‌

ت۱۱۷

آش‍ن‍ائ‍ی‌ ای‍ران‍ی‍ان‌ ب‍ت‍م‍دن‌ اروپ‍ائ‍ی‌ در دوره‌ ق‍اج‍ار

ف‍روغ‌، ح‍س‍ن‌

ت۱۱۸

ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر و ای‍ران‌

اس‍ک‍ن‍دان‍ی‍ان‌، ص‍م‍د

ت۱۱۹

آث‍ار ه‍ن‍ری‌ ای‍ران‌ ی‍ا ش‍اه‍ک‍اری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ در اص‍ف‍ه‍ان‌

س‍ع‍دآب‍ادی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌

ت۱۲۰

ج‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ ب‍ا ی‍ون‍ان‌ ت‍ا م‍رک‌ اس‍ک‍ن‍در و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ در ان‍ت‍ش‍ار ت‍م‍دن‌ ی‍ون‍ان‍ی‌

ق‍ره‌آغ‍اج‍ل‍و، ج‍واد

ت۱۲۱

اف‍ت‍خ‍ارات‌ م‍س‍ل‍م‌ ن‍ژاد ای‍ران‍ی‌ در ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ت‍م‍دن‌ ع‍ال‍م‌

دان‍ش‍ور، ن‍ص‍رت‌ال‍ه‌

ت۱۲۲

ن‍ظر دول‌ اج‍ن‍ب‍ی‌ در م‍ع‍اه‍دات‌ ب‍اای‍ران‌

درب‍ن‍دی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر

ت۱۲۳

وض‍ع‍ی‍ت‌ ام‍ری‍ک‍ا در ج‍ری‍ان‌ ج‍ن‍گ‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ اول‌ و دوم‌

دی‍ل‍م‍ق‍ان‍ی‍زداه‌، ع‍ب‍دال‍ه‌

ت۱۲۴

ش‍رح‌ ح‍ال‌ ش‍اه‌ ع‍ب‍اس‌ ک‍ب‍ی‍ر

ام‍ی‍ن‌ پ‍ور،ح‍س‍ن‌

ت۱۲۵

ت‍رج‍م‍ه‌ ق‍س‍م‍ت‍ی‌ از ک‍ت‍اب‌ ع‍رب‍ی‌ آل‌ س‍ل‍ج‍وق‌

زن‍ون‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ه‌

ت۱۲۶

راز ت‍ق‍س‍ی‍م‌ ه‍ن‍د و م‍س‍ل‍ه‌ ک‍ش‍م‍ی‍ر

دان‍ش‍ف‍ر، ج‍واد

ت۱۲۷

ج‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ش‍ارل‌ دوازده‍م‌ ب‍ا پ‍طر ک‍ب‍ی‍ر

ع‍اب‍دی‌، ک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌

ت۱۲۸

ب‍ح‍ث‌ درب‍اره‌ ام‍ت‍ی‍ازات‌ دوران‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ ق‍اج‍اری‍ه‌ و ن‍ت‍ای‍ج‌ ح‍اص‍ل‍ه‌ ازآن‌

ی‍وس‍ف‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ت۱۲۹

ع‍ل‍ل‌ و ن‍ت‍ای‍ج‌ م‍ش‍روطی‍ت‌ ای‍ران‌

ب‍ای‍ک‍ان‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌

ت۱۳۰

ب‍اب‍ک‌ ک‍ه‌ ب‍ود و چ‍ه‌ م‍ی‍گ‍ف‍ت‌

راس‍ت‍خ‍واه‌، اب‍راه‍ی‍م‌

ت۱۳۱

ش‍رح‌ ح‍ال‌ اک‍ت‍ای‌ ق‍اآن‌

اف‍ت‍خ‍ار ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، س‍ی‍د م‍ح‍س‍ن‌

ت۱۳۲

ع‍ل‍ل‌ ان‍ح‍طاط و ان‍ق‍راض‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ه‍ا

ک‍اش‍ف‍ی‌ گ‍اوگ‍ان‍ی‌، اح‍م‍د

ت۱۳۳

رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ دول‌ ب‍رای‌ اس‍ت‍ق‍رار ص‍ل‍ح‌ از ک‍ن‍گ‍ره‌ ب‍رل‍ن‌ ت‍اک‍ن‍ون‌

ب‍اب‍ازاده‌، ج‍ان‍ی‌ ب‍ی‍گ‍م‌

ت۱۳۴

ع‍وام‍ل‌ روی‌ ک‍ار آم‍دن‌ و ع‍ل‍ل‌ ان‍ق‍راض‌ ص‍ف‍وی‍ه‌

ی‍ق‍ی‍ن‍ی‌، ی‍وس‍ف‌

ت۱۳۵

ع‍ل‍ل‌ ان‍ق‍راض‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‌ ب‍ع‍د از اس‍لام‌ ت‍ا ح‍م‍ل‍ه‌ م‍غ‍ول‌

ب‍ه‍رام‍ی‌، اک‍رم‌

ت۱۳۶

LA FRANCE ECONOMIQUE ET SOCLALE AU XVIIIE SIECLE

رس‍ول‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور

ت۱۳۷

ف‍رق‍ه‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ه‌ و ب‍س‍ط ق‍درت‌ ای‍ش‍ان‌ در دوره‌ س‍ل‍ج‍وق‍ی‍ان‌

غ‍ف‍اری‌ اق‍دس‌، ح‍س‍ن‌

ت۱۳۸

ت‍رج‍م‍ه‌ خ‍ل‍ف‍ای‌ ث‍لاث‍ه‌ از ت‍اری‍خ‌ م‍روج‌ ال‍ذه‍ب‌

ع‍ل‍وی‌ زاده‌، س‍ی‍د ک‍ری‍م‌

ت۱۳۹

ت‍اث‍ی‍ر ت‍م‍دن‌ ش‍اه‍ن‍ش‍اه‍ی‌ ای‍ران‌ در روم‌ و ی‍ون‍ان‌

ن‍ی‍س‍اری‌، س‍ی‍روس‌

ت۱۴۴

ع‍ل‍ل‌ ان‍ق‍راض‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ ب‍ع‍د از م‍غ‍ول‌ ت‍ا ع‍ص‍ر ح‍اض‍ر

اق‍ب‍ال‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

ت۱۴۰

ع‍وام‍ل‌ روی‌ ک‍ار آم‍دن‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ق‍اج‍اری‍ه‌ و ع‍ل‍ل‌ ان‍ح‍طاط و ان‍ق‍راض‌ آن‌

م‍ن‍اف‌ ون‍د، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌

ت۱۴۱

ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ در ق‍رن‌۱۹

آئ‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌

ت۱۴۲

ت‍ن‍گ‍ه‌ه‍ای‌ ب‍س‍ف‍ر و داردان‍ل‌ ت‍ا ه‍ن‍گ‍ام‌ ورود دول‍ت‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‌ب‍ج‍ن‍گ‌ ب‍ی‍ن‌ام‍ل‍ل‍ی‌ اول‌

اح‍راز، س‍ی‍داح‍م‍د

ت۱۴۳

ان‍ق‍لاب‌ ک‍ب‍ی‍ر ف‍ران‍س‍ه‌ و ن‍ت‍ای‍ج‌ آن‌

ش‍ق‍اق‍ی‌، ف‍ت‍ح‌ال‍ه‌

ت۱۴۵

ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در ج‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ن‍اپ‍ل‍ئ‍ون‍ی‌ و رق‍اب‍ت‌ م‍س‍ت‍ع‍م‍رات‍ی‌

م‍ع‍ص‍وم‌ ب‍ی‍گ‍ل‍و، ع‍ب‍اس‌

ت۱۴۶

ن‍ه‍ض‍ت‌ اس‍ت‍ق‍لال‌ طل‍ب‍ان‍ه‌ ه‍ن‍دوس‍ت‍ان‌

ح‍اج‌ رس‍ت‍م‍ل‍و، ع‍ب‍اس‌

ت۱۴۷

ت‍م‍دن‌ ی‍ون‍ان‌ و ت‍اث‍ی‍ر و ن‍ف‍وذ آن‌ در ای‍ران‌

م‍ح‍م‍ودی‌، ن‍ص‍رال‍ه‌

ت۱۴۸

س‍ی‍اس‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ خ‍ل‍ف‍ای‌ ع‍ب‍اس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‍ه‍ا ب‍ا ی‍ک‍دی‍گ‍ر

ق‍اس‍م‍ی‌، م‍ج‍ی‍د

ت۱۴۹

ت‍اث‍ی‍ر ان‍ق‍لاب‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ در اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اروپ‍ا در ق‍رن‌ ۱۸ و۱۹

ک‍ارپ‍ت‍ی‍ان‌، وارت‍ی‍ت‍ر

ت۱۵۰

اخ‍ت‍لاف‌ ب‍ر س‍ر ج‍ان‍ش‍ی‍ن‍ی‌ پ‍ی‍غ‍م‍ب‍ر اس‍لام‌ و ن‍ت‍ای‍ج‌ آن‌

م‍ع‍م‍ارزاده‌ خ‍وئ‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر

ت۱۵۱

خ‍دای‍ان‌ اف‍س‍ان‍ه‌ای‌ و پ‍ه‍ل‍وان‍ی‌ ی‍ون‍ان‌ ق‍دی‍م‌

م‍ل‍ک‍ی‌ دی‍ب‍ا، خ‍س‍رو

ت۱۵۲

ت‍اری‍خ‌ زردش‍ت‌

س‍ررش‍ت‍ه‌، داری‍وش‌

ت۱۵۳

ن‍ق‍ش‌ خ‍راس‍ان‍ی‌ در ب‍ازگ‍ش‍ت‌ و ب‍ق‍ای‌ ش‍اه‍ن‍ش‍اه‍ی‌ ای‍ران‌

ح‍ی‍دری‌ ن‍ژاد، م‍ی‍رح‍م‍ی‍د

ت۱۵۴

ت‍اری‍خ‌ ارام‍ن‍ه‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌

ج‍ه‍ان‌ ب‍ی‍ن‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌

ت۱۶۸

م‍ظاه‍ر ت‍م‍دن‌ ی‍ون‍ان‌ در ای‍ران‌

ع‍ب‍دال‍ه‌زاده‌، ب‍ه‍روز

ت۱۶۷

ازک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ف‍ئ‍ودال‍ی‍زم‌

ف‍رش‍ی‌، ح‍س‍ن‌

ت۱۵۵

زن‍دگ‍ان‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ق‍ائ‍م‌ م‍ق‍ام‌ ث‍ان‍ی‌ و وق‍ای‍ع‌ زم‍ان‌ او

اش‍ت‍رال‍ن‍خ‍ع‍ی‌، س‍ع‍ی‍د

ت۱۵۶

ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ زن‍دگ‍ان‍ی‌ س‍ی‍د ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د ب‍اب‌

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ وف‍ائ‍ی‌، س‍ی‍دج‍لال‌

ت۱۵۷

ت‍اری‍خ‌ ت‍اث‍ر ای‍ران‌ ق‍ب‍ل‌ از اس‍لام‌

ش‍ف‍ی‍ع‌ ب‍ی‍گ‌، م‍ه‍دی‌

ت۱۵۸

وض‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اروپ‍ا ب‍ع‍د از ج‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ اول‌

ع‍ل‍ی‍زاده‌ پ‍ی‍رل‍وچ‍ه‌، ح‍س‍ن‌

ت۱۵۹

س‍ی‍اس‍ت‌ داخ‍ل‍ی‌ و خ‍ارج‍ی‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ در ع‍ه‍د م‍ل‍ک‍ه‌ وی‍ک‍ت‍وری‍ا

خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌ طاه‍ری‌، ج‍ل‍ی‍ل‌

ت۱۶۰

ت‍م‍دن‌ و آث‍ار م‍ص‍ر ق‍دی‍م‌

ص‍دق‍ی‌، رض‍ی‌

ت۱۶۱

زن‍دگ‍ی‌ و ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ م‍اری‌ اس‍ت‍وارت‌

خ‍وش‌آم‍وز، م‍ن‍ی‍ره‌

ت۱۶۲

ت‍اث‍ی‍ر ح‍م‍لات‌ م‍غ‍ول‌ در اوض‍اع‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ای‍ران‌

اردوان‌، پ‍وران‍دخ‍ت‌

ت۱۶۴

دس‍ت‌ ان‍دازی‌ دول‌ اروپ‍ا در ق‍رن‌ ۱۹ ب‍اق‍ری‍ق‍ا و ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ م‍س‍ت‍ع‍م‍رات‌ درآن‌ ق‍اره‌

ی‍وس‍ف‍ی‌ ب‍اوی‍ل‌ ع‍ل‍ی‍ائ‍ی‌، ی‍ع‍ق‍وب‌

ت۱۶۵

ن‍ت‍ای‍ج‌ اق‍دام‍ات‌ دول‍ت‍ه‍ای‌ م‍ش‍روطی‍ت‌ ای‍ران‌ ت‍ا ک‍ودت‍ای‌۱۲۹۹

آل‍ی‍اری‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ت۱۶۶

اوض‍اع‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ای‍ران‌ در دوره‌ ف‍ت‍وت‌ ب‍ی‍ن‌ ای‍ل‍خ‍ان‍ان‌ م‍غ‍ول‌ و ت‍ی‍م‍وری‍ان‌

ام‍ام‍ی‌، ی‍وس‍ف‌

ت۱۶۹

ت‍اث‍ی‍ر م‍ذه‍ب‌ م‍س‍ی‍ح‌ در وض‍ع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ روم‍ی‍ان‌ در ق‍رون‌ وس‍طی‌

اص‍لان‍ی‌، م‍ج‍ی‍د

ت۱۷۰

وض‍ع‌ اروپ‍ای‌ ب‍ع‍د از ج‍ن‍گ‌ دوم‌ ج‍ه‍ان‍ی‌

ب‍ه‍زادی‌، ق‍درت‌ال‍ه‌

ت۱۷۱

ت‍ح‍ولات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ژاپ‍ن‌ ق‍رن‌ ن‍وزده‍م‌

ع‍رب‍زاده‌، م‍ه‍ران‍گ‍ی‍ز

ت۱۷۲

ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ م‍وس‍س‍ات‌ ج‍دی‍د در ای‍ران‌ (م‍وس‍س‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌)

س‍رت‍ی‍ب‍ی‌، ی‍دال‍ه‌

ت۱۷۳

ژان‍دارک‌ و ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ زن‍دگ‍ی‍ش‌

ه‍اش‍م‍ی‌ ک‍ی‍ا، خ‍س‍رو

ت۱۷۴

پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در ق‍رن‌ ۱۹ (در ک‍ش‍وره‍ای‌ اروپ‍ا)

ی‍وس‍ف‌ خ‍ان‍ی‌، خ‍س‍رو پ‍روی‍ز

ت۱۷۵

ت‍اری‍خ‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ دارائ‍ی‌ و ب‍ودج‍ه‌ و ت‍ع‍ه‍دات‌ و گ‍م‍رک‍ات‌ و ان‍ح‍ص‍ارات‌

رض‍ائ‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ی‍دال‍ه‌

ت۱۷۶

اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ در ق‍رن‌ (۱۶)

م‍س‍گ‍رزاده‌، اک‍رم‌

ت۲۱۴

رواب‍ط ت‍ج‍ارت‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ا دول‌ خ‍ارج‍ی‌ از دوره‌ س‍اس‍ان‍ی‍ان‌ ت‍ا ع‍ص‍ر ح‍اض‍ر

ج‍لال‍ی‌ م‍ی‍لان‍ی‌، ج‍واد

ت۱۷۷

ع‍ل‍ل‌ ان‍ق‍راض‌ س‍لاج‍ق‍ه‌ وب‍ح‍ث‌ درب‍اره‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ م‍م‍ال‍ک‌ س‍ل‍ج‍وق‍ی‌

طس‍وج‍ی‌ زاده‌،م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌

ت۲۱۵

وق‍ای‍ع‌ م‍ه‍م‌ ای‍ران‌ ح‍م‍ل‍ه‌ اع‍راب‌ و م‍غ‍ول‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ دو اص‍ل‌ زم‍ان‌ و م‍ک‍ان‌

اس‍ک‍ن‍دری‌ ،م‍ن‍وچ‍ه‍ر

ت۲۱۶

م‍ق‍دم‍ات‌ و ع‍ل‍ل‌ ان‍ع‍ق‍اد ق‍رارداده‍ای‌۱۹۱۹-۱۹۰۷

ت‍اج‌ ک‍ری‍م‍ی‌ ،ج‍لال‌

ت۲۱۷

روی‌ ک‍ار آم‍دن‌ رای‍ش‌ س‍وم‌ و ع‍ل‍ل‌ س‍ق‍وط آن‌

ن‍اص‍ری‌ ،م‍ج‍ی‍د

ت۲۱۸

ت‍اری‍خ‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ در ق‍رن‌۱۳-۱۲

آزادی‌ ،ف‍ی‍روز

ت۲۱۹

ان‍ق‍لاب‌ اک‍ت‍ب‍ر روس‍ی‍ه‌ ت‍ا ج‍ن‍گ‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ دوم‌

م‍س‍ام‍ح‍ی‌ اس‍ک‍وئ‍ی‌ ،م‍ح‍س‍ن‌

ت۲۲۰

اوض‍اع‌ ای‍ران‌ در اواخ‍ر س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ص‍ف‍وی‍ه‌

ض‍رب‍ح‍دادی‌ آذری‌، اق‍دس‌

ت۱۷۹

م‍ص‍ر در زم‍ان‌ م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ پ‍اش‍اوج‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ی‍ون‍ان‌ و روس‍ی‍ه‌

ه‍اش‍م‍ی‌ پ‍ور، ه‍وش‍ن‍گ‌

ت۲۲۱

ب‍ح‍ث‌ درب‍اره‌ ع‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ه‌ م‍ن‍ج‍رب‍ه‌ دس‍ت‍خ‍ط م‍ش‍روطی‍ت‌ گ‍ردی‍د

ی‍وس‍ف‍ی‌ ،م‍ج‍ی‍د

ت۲۲۲

س‍ی‍اس‍ت‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ در آم‍ری‍ک‍او اث‍رات‌ آن‌ در پ‍ی‍دای‍ش‌ اس‍ت‍ق‍لال‌ آن‌ ک‍ش‍ور

ش‍ع‍رب‍اف‌ ش‍ع‍ار، غ‍لام‍رض‍ا

ت۲۲۳

وزرای‌ م‍ع‍روف‌ ای‍ران‌ از طاه‍ری‍ان‌ ت‍ا ان‍ق‍راض‌ ق‍اج‍اری‍ه‌ و خ‍دم‍ات‌ آن‍ه‍ا

ری‍ون‍دی‌، ی‍وس‍ف‌

ت۱۸۰

اوض‍اع‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ در ق‍رن‌ ه‍ی‍ج‍ده‌

ق‍ائ‍م‍ی‌ ،اب‍وال‍ح‍س‍ن‌

ت۲۲۴

ن‍ق‍ش‌ ق‍درت‌ م‍ع‍ن‍وی‌ در س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ص‍ف‍وی‍ه‌ و ع‍ل‍ل‌ ض‍ع‍ف‌ آن‌ در اواخ‍ر

اطه‍اری‌ ، م‍ن‍ص‍ور

ت۲۲۵

رع‍ای‍ت‌ زم‍ان‌ و م‍ک‍ان‌ و م‍ق‍ت‍ض‍ی‍ات‌ آن‌ در ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ وق‍ای‍ع‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ چ‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ی‌ دارد و در ص‍ورت‌ ع‍دم‌ رع‍ای‍ت‌ چ‍ه‌ ن‍ت‍ای‍ج‍ی‌ خ‍واه‍د داش‍ت‌

ف‍دوی‌، م‍ون‍س‌

ت۱۸۱

ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ در ت‍ج‍دی‍د ع‍ظم‍ت‌ ای‍ران‌

ش‍رق‌ ،ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌

ت۲۲۶

ت‍اری‍خ‌ ت‍رک‍ان‌ آس‍ی‍ای‌ م‍رک‍زی‌

س‍ل‍م‍اس‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌

ت۱۸۲

س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ف‍ات‍ح‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‍ای‌ او در م‍م‍ال‍ک‌ ب‍ال‍ک‍ان‍ی‌

ن‍وروزی‌ ، اب‍راه‍ی‍م‌

ت۲۲۷

اوض‍اع‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ام‍پ‍راطوری‌ اس‍لام‌ در دوره‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ ام‍وی‍ان‌

م‍ی‍ر م‍ع‍ص‍وم‍ی‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

ت۱۸۴

اوض‍اع‌ ام‍پ‍راطوری‌ اس‍لام‌ در زم‍ان‌ ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌

ت‍اج‌ ک‍ری‍م‍ی‌، ج‍واد

ت۱۸۵

س‍ه‍م‌ ای‍ران‌ در ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌

ص‍دررض‍ائ‍ی‌ ،ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌

ت۲۲۸

ن‍اپ‍ل‍ئ‍ون‌ و ج‍زی‍زه‌ س‍ن‍ت‌ ه‍ل‍ن‌

س‍ت‍ای‍ش‍ی‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌

ت۱۸۶

ب‍ح‍ث‌ درب‍اره‌ ع‍ل‌ ان‍ق‍راض‌ خ‍وارزم‌ ش‍اه‍ی‍ان‌

ص‍دق‍ی‍ان‍ی‍ان‌ ،پ‍روی‍ن‌

ت۲۲۹

اک‍ب‍ر ش‍اه‌ ام‍پ‍راطور م‍غ‍ول‍ی‌ ه‍ن‍د

ام‍ام‍ی‌، م‍ح‍م‍د

ت۱۸۷

پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ رن‍س‍ان‍س‌ و رف‍ورم‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ در آل‍م‍ان‌

ی‍اج‍م‌ ،م‍ه‍دی‌

ت۲۳۰

ع‍ل‍ل‌ و ری‍ش‍ه‌ ج‍ن‍گ‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ دوم‌

اب‍راه‍ی‍م‌پ‍ور، ع‍ب‍دال‍ه‌

ت۱۸۸

چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ پ‍ی‍دای‍ش‌ خ‍وارج‌ و ع‍ق‍ای‍د آن‍ان‌ و ق‍ی‍ام‍ه‍ا و ن‍ق‍ش‌ آن‍ه‍ا در ت‍ض‍ع‍ی‍ف‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ اس‍لام‍ی‌

س‍ل‍ی‍م‍ی‌ س‍ف‍ل‍ی‌ ،اح‍م‍د

ت۲۳۱

اوض‍اع‌ ای‍ران‌ ق‍ب‍ل‌ از ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطی‍ت‌

ب‍اب‍ازاده‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ ،ن‍اص‍ر

ت۲۳۲

ع‍ل‍ل‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ ام‍پ‍راطوری‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‌ و ن‍ت‍ای‍ج‌ آن‌

ک‍اه‍ن‌، س‍ی‍روس‌

ت۱۸۹

وق‍ای‍ع‌ س‍وم‌ ش‍ه‍ری‍ور و ن‍ت‍ای‍ج‌ آن‌ در ای‍ران‌

خ‍س‍روی‌ ع‍ن‍ص‍رودی‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌

ت۱۹۰

ت‍رج‍م‍ه‌ دو ف‍ص‍ل‌ از ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‌ م‍ق‍ام‌ ع‍رب‌ در ت‍اری‍خ‌ و ت‍ج‍دد ع‍رب‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ادوارد ع‍طی‍ه‌ از ص‍ف‍ح‍ه‌۹۴-۴۹

م‍ج‍ت‍ه‍د زاده‌ ،م‍ح‍م‍د رض‍ا

ت۲۳۳

ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍اس‍ی‌ چ‍ی‍ن‌ در ق‍رن‌۱۹ و۲۰

رئ‍ی‍س‌ پ‍وراس‍ک‍وئ‍ی‌ ،م‍ی‍ر ه‍دای‍ت‌

ت۲۳۵

ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ف‍وق‌ال‍ع‍اده‌ پ‍طرک‍ب‍ی‍ر و اص‍لاح‍ات‌ ع‍ظی‍م‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ او در روس‍ی‍ه‌

س‍ب‍زچ‍ی‌ ده‍خ‍وارق‍ان‍ی‌، داود

ت۱۹۱

اوض‍اع‌ ادب‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ف‍ران‍س‍ه‌ در زم‍ان‌ ل‍وئ‍ی‌ چ‍ه‍ارده‍م‌

ی‍وس‍ف‍ی‌ ن‍ی‍ا، ی‍وس‍ف‌

ت۲۳۴

ع‍ل‍ل‌ ق‍ی‍ام‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ و ن‍ت‍ای‍ج‌ آن‌

وه‍اب‍زاده‌ ده‍خ‍وارق‍ان‍ی‌، رس‍ول‌

ت۱۹۲

اوض‍اع‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ م‍راغ‍ه‌ و آث‍ار و اب‍ن‍ی‍ه‌ آن‌

س‍ل‍ی‍م‍ی‌ م‍ی‍ان‍دوآب‌، ب‍لال‌

ت۱۹۳

ک‍رون‍ول‍وژی‌ ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در وق‍ای‍ع‌ م‍ه‍م‌ ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ ق‍ب‍ل‌ از م‍ی‍لاد- ب‍ع‍د از م‍ی‍لاد

م‍س‍ت‍ج‍اب‍ی‌ اس‍ک‍وئ‍ی‌، س‍ی‍د ح‍س‍ی‍ن‌

ت۲۳۶

دس‍ت‌ ان‍دازی‌ اروپ‍ائ‍ی‍ان‌ ب‍ه‌آس‍ی‍ای‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ و ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‍ی‌

ش‍اک‍ری‌ ب‍اوی‍ل‌ ع‍ل‍ی‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌

ت۱۹۴

زن‍دگ‍ی‌ در اروپ‍ای‌ ق‍رون‌ وس‍طی‌

ع‍ل‍وی‌، ع‍س‍گ‍ر

ت۱۹۵

ع‍ص‍ر پ‍ادش‍اه‍ان‌ روش‍ن‍ف‍ک‍ر

ب‍ه‍رام‍ی‌ اص‍ل‌، اص‍غ‍ر

ت۱۹۶

آم‍ری‍ک‍ا از س‍ال‌۱۷۸۷

زری‍ن‌ ق‍ل‍م‌، ج‍م‍ش‍ی‍د

ت۱۹۷

ج‍م‍ه‍وری‌ دوم‌ ف‍ران‍س‍ه‌ (ام‍پ‍راطوری‌ دوم‌ ف‍ران‍س‍ه‌)

ب‍لال‍ی‌ اس‍گ‍وئ‍ی‌، ح‍م‍ی‍د

ت۱۹۸

پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ رن‍س‍ان‍س‌ و اص‍لاح‍ات‌ م‍ذه‍ی‍ی‌ در ف‍ران‍س‍ه‌

ن‍ی‍روم‍ن‍د، ع‍طاءال‍ه‌

ت۱۹۹

م‍خ‍ت‍ص‍ری‌ از ان‍ق‍لاب‌ س‍ال‌ ۱۸۴۸ در اروپ‍ا

پ‍ورل‍ک‌، ج‍واه‍ر

ت۲۰۰

اس‍ت‍ق‍لال‌ پ‍اک‍س‍ت‍ان‌

ص‍ف‍وی‍ان‌، س‍ی‍د غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌

ت۲۰۱

اوض‍اع‌ ای‍ت‍ال‍ی‍ا از ق‍رن‌ پ‍ان‍زده‌ ت‍اق‍رن‌ ن‍وزده‌

ی‍اوری‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ه‌

ت۲۰۲

ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ در زم‍ان‌ ح‍م‍ل‍ه‌ ن‍رم‍ان‍ه‍ا

پ‍ورت‍وک‍ل‍ی‌، ف‍رش‍ی‍د

ت۲۰۳

اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و س‍ی‍اس‍ی‌ ه‍ن‍دوس‍ت‍ان‌ از اس‍ت‍ق‍لال‌ ت‍ا ع‍ص‍ر ح‍اض‍ر

ع‍ب‍اس‌ ن‍ژاد ق‍ص‍اب‌، ف‍ی‍روز

ت۲۰۴

رق‍اب‍ت‌ روس‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ در ای‍ران‌ در زم‍ان‌ ق‍اج‍اری‍ه‌ ت‍ا ج‍ن‍گ‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ اول‌ (۱۹۱۴)

زن‍ده‌دل‌، ح‍س‍ن‌

ت۲۰۵

ال‍ح‍رب‌ (ظه‍ور و س‍ق‍وط ام‍پ‍راطوری‌ ع‍رب‌)

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ خ‍وئ‍ی‌، رض‍ا

ت۲۰۶

ت‍م‍دن‌ و ه‍ن‍ر و ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ و آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌ در دوره‌ ای‍ل‍خ‍ان‍ان‌ م‍غ‍ول‌

دش‍م‍ن‌ ک‍ش‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌

ت۲۰۷

روح‍ی‍ات‌ و اث‍رات‌ ج‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ن‍اپ‍ل‍ئ‍ون‌ در اوض‍اع‌ اروپ‍ا خ‍اص‍ه‌ ف‍ران‍س‍ه‌

ت‍م‍ن‍ی‌، رح‍ی‍م‌

ت۲۰۸

ب‍ی‍داری‌ آس‍ی‍ا و ت‍ق‍س‍ی‍م‌ آف‍ری‍ق‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ از ک‍ت‍اب‌ ت‍اری‍خ‌ ع‍ص‍ر م‍ا از س‍ال‌ ۱۸۸۵ ال‍ی‌ ۱۹۱۴ م‍ول‍ف‌ گ‍وچ‌

اس‍ک‍ن‍دری‌، س‍ع‍ی‍د

ت۲۰۹

ه‍ان‍ری‌ ه‍ش‍ت‍م‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و م‍ذه‍ب‍ی‌ در دوره‌ اووادوارد ش‍ش‍م‌

م‍ب‍اش‍ری‌ زاده‌، ش‍اپ‍ور

ت۲۱۰

اص‍لاح‌ م‍ذه‍ب‌ و رن‍س‍ان‍س‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌

م‍ح‍س‍ن‍ی‌، ی‍وس‍ف‌

ت۲۱۱

ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در اوض‍اع‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ش‍اه‍پ‍ور (س‍ل‍م‍اس‌)

ج‍ع‍ف‍رپ‍ور، اب‍راه‍ی‍م‌

ت۲۱۲

ع‍ل‍وم‌ و ادب‍ی‍ات‌ اروپ‍ا در ق‍رون‌ ج‍دی‍د و م‍ع‍اص‍ر

ک‍اش‍ف‍ی‌ گ‍اوگ‍ان‍ی‌، رح‍ی‍م‌

ت۲۱۳

اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و س‍ی‍اس‍ی‌ ف‍ران‍س‍ه‌ در ق‍رن‌۱۹-۱۸

س‍ل‍ی‍م‍ی‌، ج‍لال‌

ت۱۸۳

ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ب‍روز اخ‍ت‍لاف‍ات‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌ در ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز

ح‍ام‍دی‌ ق‍ول‍ق‍اس‍م‌، س‍ک‍ی‍ن‍ه‌

ع۳۲۳

س‍ل‍طان‌ س‍ل‍ی‍م‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‌ و اق‍دام‍ات‌ او

دم‍ن‍دان‌ ، ع‍زی‍زال‍ه‌

ت۲۳۸

پ‍ی‍دای‍ش‌ دم‍وک‍راس‍ی‌ در ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌

م‍ن‍ص‍وری‌ خ‍ام‍ن‍ه‌، ع‍ب‍اس‌

ت۲۳۹

پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در ق‍رن‌ ه‍ی‍ج‍ده‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ ف‍ران‍س‍ه‌ ،ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌

ب‍ه‍ل‍ول‍ی‌ ، ب‍ه‍م‍ن‌

ت۲۴۰

ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ در اواخ‍ر ق‍رون‌ وس‍طی‌

ای‍م‍ن‌ ،اس‍دال‍ه‌

ت۲۴۱

ان‍ق‍لاب‍ات‌ ف‍ک‍ری‌ و ن‍ه‍ض‍ت‌ آزادی‍خ‍واه‍ی‌ در ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌

دق‍ی‍ق‍ی‌ ، م‍ح‍م‍دق‍ل‍ی‌

ت۲۴۲

ج‍ن‍ک‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ در ق‍رن‌۱۷ و ع‍ل‍ل‌ و ن‍ت‍ای‍ج‌ آن‌

رک‍ان‍ق‍زوی‍ن‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

ت۲۴۳

ن‍ق‍ش‌ ام‍وی‍ان‌ در دی‍ن‌ اس‍لام‌

ب‍ام‌ دژف‍رد، ن‍ری‍م‍ان‌

ت۲۴۴

رش‍د م‍ش‍روطی‍ت‌ در ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌

ب‍ل‍وری‍ان‌ ،ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌

ت۲۴۵

م‍خ‍ت‍ص‍ری‌ از ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ای‍رل‍ن‍د ت‍ا ام‍روز

م‍ت‍ی‍ق‍ن‍ی‌ ، ه‍وش‍ن‍گ‌

ت۲۴۶

ت‍اری‍خ‌ ت‍رک‍ی‍ه‌ ن‍وی‍ن‌

ک‍ش‍م‍ی‍ری‌ ، ب‍ه‍روز

ت۲۴۷

ن‍اپ‍ل‍ئ‍ون‌ از ن‍ظر ن‍ظام‍ی‌ و س‍رب‍ازی‌ وف‍ن‍ون‌ ج‍ن‍گ‍ی‌ و ن‍ت‍ای‍ج‌ ج‍ن‍گ‍ه‍ا

گ‍ن‍ج‍ان‍ی‌ ،م‍رت‍ض‍ی‌

ت۲۴۸

اوض‍اع‌ ف‍ران‍س‍ه‌ در زم‍ان‌ ل‍وئ‍ی‌ ی‍ازده‍م‌

ه‍وج‍ق‍ان‍ی‌ ، س‍ل‍ی‍م‍ان‌

ت۲۴۹

س‍پ‍اه‌ دان‍ش‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ و اث‍رات‌ آن‌ در اوض‍اع‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ای‍ران‌

واث‍ق‌ م‍ل‍ک‍ی‌ ،ع‍ب‍اس‌

ت۲۵۰

ای‍ت‍ال‍ی‍ای‌ ف‍اش‍ی‍س‍ت‌

زری‍ن‌ ک‍ف‍ش‌ ، ن‍اص‍ر

ت۲۵۱

س‍رج‍ان‌ م‍ل‍ک‍م‌ و ن‍ق‍ش‌ او در ای‍ران‌

اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ،ن‍اه‍ی‍د

ت۲۵۲

ت‍رج‍م‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ ع‍رب‌ ق‍س‍م‍ت‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ن‍گ‍ارش‌ ادواردات‍ی‍ا

دارات‌، ج‍م‍ش‍ی‍د

ت۲۵۳

س‍ل‍طن‍ت‌ م‍ل‍ک‍ه‌ ال‍ی‍زاب‍ت‌ اول‌ و اق‍دام‍ات‌ او

غ‍ض‍ن‍ف‍رپ‍ور، م‍ن‍وچ‍ه‍ر

ت۲۵۴

ت‍رج‍م‍ه‌ از ک‍ت‍اب‌ خ‍لاص‍ه‌ای‌ از ت‍اری‍خ‌ ژاپ‍ن‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ گ‍اون‌

خ‍راس‍ان‍چ‍ی‌، م‍س‍ع‍ود

ت۲۵۵

ب‍ی‍وگ‍راف‍ی‌ م‍ل‍ک‍ه‌ وی‍ک‍ت‍وری‍ا

ن‍اص‍ر ام‍ی‍ن‍ی‌ ، ای‍رج‌

ت۲۵۶

ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ص‍ل‌ چ‍ه‍ارم‌ ت‍اری‍خ‌ ع‍رب‌ ت‍ال‍ی‍ف‌EDWARD ATIYAH

اع‍ظم‍ی‌، پ‍روان‍ه‌

ت۲۵۷

ب‍ازی‍گ‍ران‌ وح‍دت‌ ای‍ت‍ال‍ی‍ا

وظی‍ف‍ه‌ دل‌،ع‍ب‍اس‌

ت۲۵۸

ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ دوم‌ و ف‍ت‍وح‍ات‌ اول‍ی‍ه‌ و ب‍رگ‍ش‍ت‌ آن‌ ب‍ش‍ک‍س‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ع‍دی‌ و ع‍ل‍ل‌ ای‍ن‌ ش‍ک‍س‍ت‌ ه‍ا

ج‍ن‍ت‌ دوس‍ت‌، ح‍س‍ن‌

ت۲۵۹

م‍ه‍اج‍رت‌ اروپ‍ائ‍ی‍ان‌ ب‍ه‌ ام‍ری‍ک‍ا و چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ج‍م‍ه‍وری‌ ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ آم‍ری‍ک‍ا

اص‍ف‍ه‍ان‍ی‍ان‌، داوود

ت۲۶۰

ن‍ق‍ش‌ گ‍ان‍دی‌ و ن‍ه‍رو در اس‍ت‍ق‍لال‌ ه‍ن‍د

ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ح‍م‍ی‍د

ت۲۶۱

ح‍ک‍وم‍ت‌ ص‍د روزه‌ ن‍اپ‍ل‍ئ‍ون‌ و ن‍ق‍ش‌ م‍خ‍ال‍ف‍ی‍ن‌ در ب‍ران‍داخ‍ت‍ن‌ او

پ‍س‍ران‌ اف‍ش‍اری‍ان‌ ،ش‍ری‍ف‌

ت۲۶۲

ع‍ل‍ل‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ق‍ل‍م‍رواس‍لام‍ی‌ و ض‍ع‍ف‌ ق‍درت‌ م‍ع‍ن‍وی‌

ج‍لال‍ی‌، ح‍م‍ی‍د

ت۲۶۳

س‍ی‍اس‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍وروش‌ ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ش‍اه‍ن‍ش‍اه‍ی‌ ای‍ران‌ و ن‍ت‍ای‍ج‌ آن‌ در اوض‍اع‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ای‍ران‌

پ‍ی‍روی‌ م‍ی‍لان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ت۲۶۴

اث‍رات‌ و ن‍ت‍ای‍ج‌ ت‍س‍ل‍ط اع‍راب‌ در ای‍ران‌

م‍ی‍ر ج‍ع‍ف‍ری‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌

ت۲۶۵

ج‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ص‍د س‍ال‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ و ف‍ران‍س‍ه‌

ش‍اه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

ت۲۶۶

وض‍ع‌ و ت‍اری‍خ‌ روم‌ ش‍رق‍ی‌ و ع‍ل‍ل‌ ان‍ق‍راض‌ آن‌ ب‍دس‍ت‌ دول‍ت‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‌

رزاق‍ی‌ اس‍ک‍وئ‍ی‌، اح‍م‍د

ت۲۶۷

ع‍ل‍ل‌ رق‍اب‍ت‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ و روس‍ی‍ه‌ ت‍زاری‌ در ای‍ران‌ در زم‍ان‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ق‍اج‍اری‍ه‌ و ن‍ت‍ای‍ج‌ آن‌ ص‍دم‍ات‌ وارده‌ ب‍ه‌ ای‍ران‌

ح‍م‍ی‍دی‌ خ‍ج‍س‍ت‍ه‌، ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌

ت۲۶۸

ع‍ل‍ل‌ و ن‍ت‍ای‍ج‌ ان‍ق‍لاب‌ اک‍ت‍ب‍ر۱۹۱۷روس‍ی‍ه‌

ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، خ‍س‍رو

ت۲۶۹

س‍ی‍اس‍ت‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ در ه‍ن‍د در ق‍رن‌۱۸

ق‍ائ‍م‍ی‌، طه‍م‍اس‍ب‌

ت۲۷۰

آف‍ری‍ق‍ای‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌

ام‍ام‍ی‌ خ‍وئ‍ی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌

ت۲۷۱

اوض‍اع‌ چ‍ه‍ار ک‍ش‍ور از خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌( ای‍ران‌ - ت‍رک‍ی‍ه‌- م‍ص‍ر ع‍راق‌)

اک‍ب‍ری‌ اس‍ب‍ق‌، م‍ص‍طف‍ی‌

ت۲۷۲

وض‍ع‌ م‍ص‍ر ب‍ی‍ن‌ دو ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌

روش‍ن‌ روان‌، ب‍ه‍رام‌

ت۲۷۳

آن‍گ‍ل‍وس‍اک‍س‍ن‍ه‍او ن‍ح‍وه‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ آن‍ه‍ا در ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌

ب‍ی‍ات‌، ف‍ی‍روز

ت۲۷۴

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ ب‍ا س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ق‍اج‍ار

زراع‍ی‌، م‍ح‍م‍د اب‍راه‍ی‍م‌

ت۲۷۷

ع‍ل‍ل‌ و ن‍ت‍ای‍ج‌ ج‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ و روم‌

ج‍داری‌ ع‍ی‍وض‍ی‌ ج‍م‍ش‍ی‍د

ت۲۷۸

خ‍دم‍ات‌ وی‍ن‍س‍ت‍ون‌ چ‍رچ‍ی‍ل‌ ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ در ج‍ن‍گ‌ دوم‌ ج‍ه‍ان‍ی‌

ان‍ت‍ظاری‌، م‍ح‍م‍د

ت۲۷۹

وض‍ع‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ادب‍ی‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ در ق‍رن‌ ه‍ف‍ده‍م‌

ت‍ق‍ی‌ زاده‌، ع‍ادل‌

ت۲۸۰

ج‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ص‍ل‍ی‍ب‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ و ن‍ت‍ای‍ج‌ آن‌

م‍ح‍س‍ن‍ی‌، ص‍راف‌ ن‍ژاد

ت۲۳۷

م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ق‍رون‌ ج‍دی‍د

درخ‍ش‍ان‍ف‍ر، م‍ح‍م‍د رض‍ا

ت۲۸۸

ن‍ق‍ش‌ م‍ب‍ارزی‍ن‌ ق‍ل‍م‌ در م‍ش‍روطی‍ت‌ ت‍ب‍ری‍ز

ب‍ردب‍اری‌، ب‍ی‍ژن‌

ت۳۲۹

م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ق‍رون‌ وس‍طی‌

اک‍ب‍ری‌ ن‍ام‍دار، م‍ح‍م‍د

ت۲۸۱

رن‍س‍ان‍س‌ در ای‍ت‍ال‍ی‍ا

ج‍وان‍ب‍خ‍ت‌، م‍ن‍ص‍ور

ت۲۷۵

ج‍ن‍گ‌ چ‍ی‍ن‌ ب‍ادول‌ م‍ت‍ح‍ده‌ اروپ‍ا در س‍ال‌ ۱۹۰۰ م‍ی‍لادی‌ و ن‍ت‍ای‍ج‌ آن‌

دی‍ب‍اج‌، اح‍م‍د

ت۲۹۳

ج‍ن‍گ‍ه‍ای‌ س‍ی‌ س‍ال‍ه‌۱۶۱۸-۱۶۴۸

ن‍ظر ع‍ل‍ی‍زاده‌، ن‍ق‍ی‌

ت۲۹۵

ن‍ت‍ای‍ج‌ و اث‍رات‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ م‍غ‍ول‌ و ت‍ی‍م‍وری‍ان‌ در ای‍ران‌

آئ‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌، م‍ح‍م‍د اس‍م‍ع‍ی‍ل‌

ت۲۷۶

ج‍دائ‍ی‌ ه‍ن‍د و پ‍اک‍س‍ت‍ان‌ و وق‍ای‍ع‌ ب‍رج‍س‍ت‍ه‌ و م‍ش‍ک‍لات‌ پ‍اک‍س‍ت‍ان‌

وف‍ی‌، ه‍دای‍ت‌

ت۲۹۶

م‍س‍ال‍ه‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ و ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر آن‌

ب‍دری‌ ف‍ر، م‍ن‍ص‍ور

ت۲۸۴

زن‍دگ‍ی‌ ل‍وئ‍ی‌ چ‍ه‍ارده‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ او در اروپ‍ا و ع‍ص‍ر ل‍وئ‍ی‌ چ‍ه‍ارده‌

ن‍وروزی‌، پ‍روی‍ز

ت۲۹۷

ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و س‍ی‍اس‍ی‌ ن‍ه‍رو و ارزش‌ آن‌

طاه‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر

ت۲۸۳

ش‍رح‌ ح‍ال‌ آب‍راه‍ام‌ ل‍ی‍ن‍ک‍ل‍ن‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ او (ل‍غ‍و ب‍ردگ‍ی‌)

ج‍ع‍ف‍رپ‍ور، زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌

ت۲۹۸

اوض‍اع‌ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ ب‍ع‍د از ج‍ن‍گ‌ دوم‌ ج‍ه‍ان‍ی‌

ش‍اف‍ع‍ی‌، م‍س‍ع‍ود

ت۲۸۲

ب‍ح‍ث‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ درب‍اره‌ ای‍ل‌ اف‍ش‍ار اورم‍ی‍ه‌(رض‍ائ‍ی‍ه‌)

ن‍ظم‍ی‌، ق‍ی‍ص‍ر

ت۲۹۹

ج‍ن‍گ‌ روس‌ و ژاپ‍ن‌ و ن‍ق‍ش‌ ژاپ‍ن‌ در ج‍ن‍گ‌ اول‌ و دوم‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ و اث‍رات‌ و ن‍ت‍ای‍ج‌ آن‌

ع‍ظی‍م‍ی‌، ح‍س‍ن‌

ت۲۹۰

اوض‍اع‌ ای‍ران‌ ق‍ب‍ل‌ از س‍وم‌ ش‍ه‍ری‍ور و ع‍ل‍ل‌ ح‍م‍ل‍ه‌ ب‍ای‍ران‌

ح‍اج‍ب‍ی‌، ب‍ی‍ژن‌

ت۳۰۰

ل‍وت‍ر و ک‍ال‍ون‌ و اص‍لاح‍ات‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ آن‍ه‍ا

خ‍دادوس‍ت‌، م‍ح‍س‍ن‌

ت۲۸۹

اخ‍ت‍راع‍ات‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ و ج‍ن‍ب‍ش‌ ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ق‍رن‌ ش‍ان‍زده‍م‌

روده‌چ‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، س‍ی‍د ف‍رج‌

ت۳۰۱

م‍س‍ل‍ه‌ ک‍ش‍م‍ی‍ر ب‍ع‍د از ج‍ن‍گ‌ دوم‌ ج‍ه‍ان‍ی‌

ف‍ض‍ل‍ی‌ ش‍ک‍وه‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌

ت۳۰۲

اوض‍اع‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ادب‍ی‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ در ق‍رن‌ ش‍ان‍زده‍م‌

ه‍وش‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌

ت۲۸۷

ف‍ران‍س‍ه‌ در ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‌ ک‍ش‍ور در دو ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌

رح‍ی‍م‍ی‌ م‍ی‍لان‍ی‌، ح‍س‍ن‌

ت۲۹۴

پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ ف‍ران‍س‍ه‌ و ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ و ای‍ت‍ال‍ی‍ا در ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌

پ‍روی‍ن‌ ق‍دس‌، رح‍م‍ت‌ ال‍ه‌

ت۲۸۶

ت‍اث‍ی‍ر ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌ در ف‍ره‍ن‍گ‌ اروپ‍ا

رئ‍ی‍س‌ ش‍ق‍اق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا

ت۲۸۵

س‍ل‍طان‌ م‍ح‍م‍د دوم‌ (ف‍ات‍ح‌) و ن‍ق‍ش‌ او در ف‍ت‍ح‌ ق‍س‍طن‍طن‍ی‍ه‌

پ‍اش‍اپ‍ور ب‍ی‍ل‍وردی‌، م‍ظف‍ر

ت۳۰۳

اوض‍اع‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ف‍ران‍س‍ه‌ در ق‍رن‌۱۷-۱۶

ص‍دارت‌، اب‍راه‍ی‍م‌

ت۳۰۴

اوض‍اع‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ه‍ن‍د در ن‍ی‍م‍ه‌ اول‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌

ح‍م‍ی‍دزاده‌، ج‍واد

ت۲۹۱

ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌ دوره‌ رن‍س‍ان‍ی‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‍ان‌ در ای‍ج‍اد رن‍س‍ان‍س‌

درخ‍ش‍ان‍ی‌، م‍ه‍ن‍از

ت۳۰۵

ع‍ل‍ل‌ و چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ زوال‌ دول‍ت‌ س‍اس‍ان‍ی‌

رئ‍ی‍س‌ ن‍ی‍ا، رح‍ی‍م‌

ت۲۹۲

ت‍اری‍خ‌ ف‍ران‍س‍ه‌ در ق‍رون‌ وس‍طی‌(۱۲-۱۳)

م‍خ‍ت‍اری‌ م‍ع‍م‍ار، ص‍م‍د

ت۳۰۶

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ از م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌

م‍ع‍ی‍ن‍ی‍ان‌، م‍ج‍ی‍د

ت۳۰۷

ب‍ح‍ث‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ان‍ع‍ق‍اد ق‍رارداد ۱۹۱۹ و چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ آن‌

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌

ت۳۰۸

م‍ذه‍ب‌ در دوره‌ س‍ل‍ج‍وق‍ی‌

ک‍اران‍دی‍ش‌، ج‍واد

ت۳۳۱

اوض‍اع‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ آم‍ری‍ک‍ا در ق‍رن‌۱۸

ل‍طف‍ی‌ ص‍دی‍ق‌، ح‍س‍ن‌

ت۳۰۹

روس‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ در ای‍ران‌ ۱۹۰۰-۱۹۱۴ ب‍ر اس‍اس‌ اس‍ن‍اد س‍ی‍اس‍ی‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ ب‍ری‍ت‍ان‍ی‍ا ف‍ران‍س‍ه‌ آل‍م‍ان‌ ای‍ران‌ روس‍ی‍ه‌ و ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ ام‍ری‍ک‍ا

ن‍اظم‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ت۳۳۰

اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اروپ‍ا در ق‍رن‌۱۹

ن‍وزاد، م‍ن‍وچ‍ه‍ر

ت۳۱۰

ع‍ی‍س‍وی‍ان‌ در ب‍وش‍ه‍ر (۱۷۴۵-۱۹۴۷م‌/۱۱۵۸-۱۳۶۷ه‍ق‌)

م‍ش‍ای‍خ‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌

۴،ت،دشرا،۱۳۷۵

ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ان‍ق‍لاب‌ ک‍ب‍ی‍ر ف‍ران‍س‍ه‌

پ‍ورآذر اس‍ک‍وئ‍ی‌، اک‍ب‍ر

ت۳۱۱

م‍خ‍ت‍ص‍ری‌ از ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ وی‍ت‍ن‍ام‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ دول‌ ب‍زرگ‌ در ای‍ن‌ س‍رزم‍ی‍ن‌

ع‍ادل‍ی‌ اس‍ک‍وئ‍ی‌، اص‍غ‍ر

ت۳۱۲

س‍ازم‍ان‌ م‍ال‍ی‍ه‌ در دوران‌ ص‍ف‍وی‍ه‌

اروج‍ی‌ ن‍ی‍ک‌ آب‍ادی‌، ف‍اطم‍ه‌

۱،ت،دشرا،۱۳۷۵

ع‍ل‍ل‌ درون‍ی‌ ف‍روپ‍اش‍ی‌ دول‍ت‌ خ‍وارزم‍ش‍اه‌

ش‍ی‍رازی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌

۲،ت،دشرا،۱۳۷۵

ت‍ص‍ادم‌ س‍ی‍اس‍ت‌ اس‍ت‍ع‍م‍اری‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ و ف‍ران‍س‍ه‌ در ام‍ری‍ک‍ا و ه‍ن‍د و ن‍ت‍ای‍ج‌ آن‌

اف‍ت‍خ‍ار، م‍ن‍وچ‍ه‍ر

ت۳۱۳

م‍ذه‍ب‌ اه‍ل‌ ح‍ق‌

م‍ال‍ک‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر

ت۳۱۴

ت‍ش‍ک‍ی‍لات‌ دی‍وان‌ در دوره‌ س‍ام‍ان‍ی‌

س‍ل‍ی‍م‍ی‌،ح‍ش‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‌

۳،ت،دشرا،۱۳۷۴

ن‍ق‍ش‌ ج‍ن‍گ‌ در ت‍ح‍ولات‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ ای‍ران‌

ل‍طف‍ی‌ ج‍اوی‍د، اس‍دال‍ه‌

ت۳۱۵

ک‍ودک‍س‍ت‍ان‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ در رش‍د و پ‍رورش‌ ک‍ودک‍ان‌

ب‍اوی‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ائ‍ی‌، ه‍ادی‌

ت۳۱۶

ام‍پ‍رات‍وری‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‌ در ع‍ص‍ر اص‍لاح‍ات‌ (۱۸۳۹-۱۸۷۶م‌/۱۲۵۵-۱۲۹۳ه‌.ق‍)

ل‍وائ‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور

ت۳۴۵

ق‍س‍م‍ت‍ی‌ از دول‍ت‌ ع‍ب‍اس‍ی‌- ت‍رج‍م‍ه‌ از ک‍ت‍اب‌ ال‍ف‍خ‍ری‌

م‍ه‍ن‍دس‍ی‌، ت‍راب‌

ت۳۱۷

ع‍وام‍ل‌ ف‍روپ‍اش‍ی‌ ام‍پ‍رات‍وری‌ ت‍ی‍م‍وری‌

ص‍دق‌ آم‍ی‍ز، ه‍اش‍م‌

۱۳،ت،دشرا،۱۳۷۶

ب‍ررس‍ی‌ اخ‍ت‍لاف‍ات‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ از م‍ل‍ی‌ ش‍دن‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ن‍ف‍ت‌ ت‍ا ک‍ودت‍ای‌۲۸ م‍رداد۱۳۳۲/ ۱۸ اوت‌۱۹۵۳

اف‍ش‍ون‌، م‍ه‍رداد

۱۰،ت،دشرا،۱۳۷۵

س‍ی‍اس‍ت‍ه‍ای‌ ش‍وروی‌ در ای‍ران‌ (۱۳۲۴-۱۳۳۰ش‌/۱۹۴۵-۱۹۵۱ م‌ )

ع‍ل‍ی‌ ص‍وف‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

۱۱،ت،دشرا،۱۳۷۵

ان‍دی‍ش‍ه‌ گ‍ران‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ از ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطی‍ت‌ ت‍ا ک‍ودت‍ای‌۲۸ م‍رداد۱۳۳۲

م‍ج‍ددی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا

۱۲،ت،دشرا،۱۳۷۵

رق‍اب‍ت‌ آل‍م‍ان‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ در ک‍ن‍اره‌ ه‍ای‌ ش‍م‍ال‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ در س‍ال‍ی‍ان‌ (۱۸۷۰-۱۹۱۷م‍ /۱۲۸۷-۱۳۳۵ه‌.ق‌)

زی‍ن‍ل‍ی‌، ب‍ه‍م‍ن‌

۹،ت،دشرا،۱۳۷۵

رق‍اب‍ت‌ ق‍درت‍ه‍ای‌ اروپ‍ای‍ی‌ در خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ در س‍ده‌ ه‍ف‍ده‍م‌

ک‍ن‍گ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود

۷،ت،دشرا،۱۳۷۵

اه‍م‍ی‍ت‌ س‍وق‌ ال‍ج‍ی‍ش‍ی‌ دری‍ای‌ م‍دی‍ت‍ران‍ه‌ و راه‍ه‍ای‌ آن‌ ب‍ه‌ ان‍ظم‍ام‌ م‍ن‍اف‍ع‌ س‍ی‍اس‍ی‌ دول‌ ه‍م‍ج‍وارش‌

اح‍م‍دی‌، ف‍ض‍ائ‍ل‌

ت۳۳۸

ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ک‍م‍پ‍ان‍ی‌ ه‍ن‍د ش‍رق‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ در ع‍ه‍د ح‍ک‍وم‍ت‌ اورن‍گ‌ زی‍ب‌ (۱۶۵۸-۱۷۰۷م‌/۱۰۶۸-۱۱۱۸ق‍)

خ‍دائ‍ی‌، ذب‍ی‍ح‌ ال‍ه‌

۸،ت،دشرا،۱۳۷۵

س‍ی‍اس‍ت‌ آم‍ری‍ک‍ا در ای‍ران‌ (۱۹۴۵-۱۹۵۵م‌ /۱۳۲۴-۱۳۳۴ه‌.ش‍)

ول‍ی‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍د

۶،ت،دشرا،۱۳۷۵

م‍روری‌ ب‍ر ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ روزن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ب‍ری‍ز از س‍وم‌ ش‍ه‍ری‍ور۱۳۲۰ ت‍ا۲۸م‍رداد۱۳۳۲

ن‍گ‍ارن‍ده‌، م‍ی‍ر ج‍واد

۱۸،ت،دشرا،۱۳۷۷

ت‍اری‍خ‌ دش‍ت‌ م‍غ‍ان‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر دوره‌ م‍ع‍اص‍ر

ع‍زی‍ززاده‌ س‍ی‍د ب‍ی‍گ‍ل‍و، م‍ی‍رن‍ب‍ی‌

۱۹،ت،دشرا،۱۳۷۶

ت‍اری‍خ‌ ک‍ل‍ی‍س‍اه‍ای‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌

اح‍م‍دی‌ م‍ی‍ان‍دوآب‌، س‍ه‍ی‍لا

۲۰،ت،دشرا،۱۳۷۵

ت‍اری‍خ‍ن‍گ‍اران‌ ای‍ران‍ی‌ ت‍ب‍ار از ق‍رن‌ دوم‌ ت‍ا ق‍رن‌ چ‍ه‍ارم‌ ه‍ج‍ری‌

س‍الاری‌ ش‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌

۱۴،ت،دشرا،۱۳۷۶

چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ اداره‌ ای‍ران‌ در دوره‌ ام‍وی‍ان‌(۱۳۲-۴۱ه‌.ق‍)

س‍ام‍ان‍ی‌، س‍ی‍د م‍ح‍م‍ود

۱۵،ت،دشرا،۱۳۷۶

ب‍رخ‍ورد ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍ت‍خ‍اص‍م‌ در ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ اول‌ در ای‍ال‍ت‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ان‌

ب‍خ‍ش‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور

۱۶،ت،دشرا،۱۳۷۷

م‍ب‍ان‍ی‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ رق‍ص‌ در ج‍وام‍ع‌ اب‍ت‍دائ‍ی‌

ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ن‍س‍ب‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ه‍ن‍از

ت۳۱۸

رواب‍ط ای‍ران‌ و اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌ از۱۲۷۳ت‍ا پ‍ای‍ان‌ دوره‌ ق‍اج‍اری‍ه‌ (۱۳۴۴ه‌.ق‍)

ص‍ف‍ری‌ ه‍اش‍م‌ آب‍ادی‌، رض‍ا

۱۷،ت،دشرا،۱۳۷۷

اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ه‌ ای‍ران‌ و ح‍س‍ن‌ ص‍ب‍اح‌

دادس‍ت‍ان‌، م‍ح‍م‍د ج‍واد

ت۳۱۹

ب‍ررس‍ی‌ رواب‍ط س‍ل‍ج‍وق‍ی‍ان‌ ب‍زرگ‌ ب‍ا دس‍ت‍گ‍اه‌ خ‍لاف‍ت‌ ع‍ب‍اس‍ی‌

ع‍ل‍ی‍زاده‌ اق‍دم‌، خ‍ی‍ام‌

۲۴،ت،دشرا،۱۳۷۸

ه‍ن‍ر ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌

ن‍وت‍اش‌ س‍ن‍گ‍ت‍راش‌، ک‍اظم‌

ت۲۳۰

س‍ادات‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ ک‍ی‍ادر گ‍ی‍لان‌

رح‍م‍ت‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌

۲۶،ت،دشرا،۱۳۷۷

ه‍ن‍ر و ت‍ج‍م‍لات‌ در ع‍ص‍ر س‍اس‍ان‍ی‌

ش‍ه‍ی‍دزاده‌، خ‍ات‍ون‌

ت۳۲۱

م‍داخ‍ل‍ه‌ ای‍ران‌ در ظف‍ار

چ‍م‍ن‍ک‍ار، م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ر

۲۵،ت،دشرا،۱۳۷۸

ام‍پ‍ری‍ال‍ی‍س‍م‌ در ب‍رخ‍ورد ب‍ا ج‍ن‍ب‍ش‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌

م‍ق‍ی‍م‍ی‌ ف‍رد، ف‍رش‍ت‍ه‌

ت۳۲۲

ب‍ررس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ چ‍اپ‌ و پ‍دی‍ده‌ م‍طب‍وع‍ات‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ق‍دم‍ه‌ ن‍ه‍ض‍ت‌ م‍ش‍روطی‍ت‌

ع‍س‍گ‍ری‌، ن‍اص‍ر

ت۳۵۳

ت‍ب‍ری‍ز در ع‍ه‍د ف‍رم‍ان‍روای‍ی‌ م‍ح‍م‍ود غ‍ازان‌ (۶۹۴-۷۰۳ه‌.ق‍)

ی‍ک‍رن‍گ‍ی‍ان‌،داود

۲۱،ت،دشرا،۱۳۷۷

خ‍لاف‍ت‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌

ک‍ف‍ای‍ت‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌

۲۲،ت،دشرا،۱۳۷۷

ن‍ق‍ش‌ اش‍ع‍ث‌ ب‍ن‌ ق‍ی‍س‌ ک‍ن‍دی‌ و خ‍ان‍دان‍ش‌ در ت‍اری‍خ‌ اس‍لام‌ و ای‍ران‌

م‍ه‍اج‍رم‍ق‍اری‌، رض‍ا

۲۳،ت،دشرا،۱۳۷۷

خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ در م‍س‍ی‍ر اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ پ‍رت‍غ‍ال‍ی‍ه‍ا

ک‍ام‍ران‍ی‌ ف‍ر، اح‍م‍د

۵،ت،دشرا،۱۳۷۴

ب‍ررس‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‍ات‌ م‍ح‍م‍ود و م‍س‍ع‍ود غ‍ز ن‍وی‌ ب‍ا دس‍ت‍گ‍اه‌ خ‍لاف‍ت‌ ع‍ب‍اس‍ی‌

ی‍ادگ‍اری‌، ن‍اص‍ر

۲۷،ت،دشرا،۱۳۷۸

اوض‍اع‌ ای‍ت‍ال‍ی‍ا در ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ دوم‌

ان‍وری‌ اس‍ک‍وئ‍ی‌، داود

ت۳۶۰

ت‍اری‍خ‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ از س‍ال‌۱۲۲۸ ه‍ق‌ ت‍ا۱۲۴۱ ه‍ق‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ع‍ل‍ل‌ ش‍روع‌ ج‍ن‍گ‌ دوم‌ ای‍ران‌ و روس‌

ی‍وس‍ف‌ پ‍ور، ی‍ح‍ی‍ی‌

۲۸،ت،دشرا،۱۳۷۸

رواب‍ط خ‍زری‌ ای‍ران‌ و ات‍ح‍اد دج‍م‍اه‍ی‍ر ش‍وروی‌ (۱۳۰۰-۱۳۲۰ش‌ /۱۹۲۱-۱۹۴۱ م‌ )

ج‍ه‍ان‌ آراء، ن‍اص‍ر

۲۹،ت،دشرا،۱۳۷۸

ب‍ررس‍ی‌ ان‍دازه‌ ت‍اث‍ی‍ر پ‍ای‍گ‍اه‌ ای‍ل‍ی‌ در ک‍ش‍ورداری‌ زن‍دی‍ه‌

ق‍دی‍م‍ی‌ ق‍ی‍داری‌، ع‍ب‍اس‌

۳۱،ت،دشرا،۱۳۷۹

ارام‍ن‍ه‌ ای‍ران‌ در ع‍ص‍ر ص‍ف‍وی‌

پ‍ور م‍ح‍م‍دی‌ ام‍ل‍ش‍ی‌، ن‍ص‍رال‍ه‌

۳۰،ت،دشرا،۱۳۷۸

رواب‍ط ای‍ران‌ و ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ آم‍ری‍ک‍ا در س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۲۴ ش‌/۱۹۴۵ م‌ ت‍ا۱۳۳۲ش‌ /۱۹۵۳م‌

ص‍م‍د ن‍ژاد اص‍ل‌، س‍ع‍ی‍د

۳۲،ت،دشرا،۱۳۷۹

ب‍ررس‍ی‌ ب‍ح‍ران‌ ق‍زل‍ب‍اش‍ی‌ در دوره‌ ص‍ف‍وی‍ه‌ و پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ آن‌

زک‍ی‌ ن‍ژاد، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر

۳۳،ت،دشرا،۱۳۷۹

آث‍ار دوره‌ س‍لاج‍ق‍ه‌ در اص‍ف‍ه‍ان‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر وض‍ع‍ی‍ت‌ ف‍ع‍ل‍ی‌

ره‍ب‍ری‍ان‌، م‍ی‍ن‍ا

۳۴،ت،دشرا،۱۳۷۹

خ‍ان‍دان‌ ق‍وام‌ ال‍م‍ل‍ک‌ در ف‍ارس‌ (ع‍م‍دت‍ادر دوره‌ ق‍اج‍ار)

م‍ح‍م‍ودی‌، ی‍ون‍س‌

۳۵،ت،دشرا،۱۳۷۹

ت‍اری‍خ‌ ت‍ب‍ری‍ز از ظه‍ور اس‍لام‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ ع‍ص‍ر س‍ل‍ج‍وق‍ی‌

زاد ع‍م‍و زی‍ن‌ ال‍دی‍ن‍ی‌، م‍ج‍ی‍د رض‍ا

۳۶،ت،دشرا،۱۳۷۷

ع‍ل‍ل‌ درون‍ی‌ ن‍ات‍وان‍ی‌ و ف‍روپ‍اش‍ی‌ دول‍ت‌ س‍ل‍ج‍وق‍ی‌

رج‍ب‌ زاده‌، اب‍راه‍ی‍م‌

۸۳،ت،دشرا،۱۳۷۹

م‍ل‍ی‍ت‌ گ‍رای‍ی‌ در ای‍ران‌ ب‍ی‍ن‌ دو ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌

ش‍ع‍ب‍ان‌ زاده‌ ل‍م‍ر، ب‍ه‍م‍ن‌

۳۷،ت،دشرا،۱۳۷۹

ف‍رن‍گ‌ در آئ‍ی‍ن‍ه‌ ای‍ران‍ی‍ان‌ ع‍ص‍ر ص‍ف‍وی‌

ص‍ادق‍ی‌، م‍ق‍ص‍ود ع‍ل‍ی‌

۱،ت،یرتکد،۱۳۸۰

ب‍ررس‍ی‌ م‍ان‍دگ‍اره‍ای‌ ای‍ل‍خ‍ان‍ی‌ در ح‍وزه‌ زای‍ن‍ده‌ رود ب‍ا ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ر وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ن‍ون‍ی‌

ای‍ران‌ ن‍ژاد، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌

۳۸،ت،دشرا،۱۳۷۹

ک‍ش‍م‍ک‍ش‌ ه‍ای‌ دول‌ اروپ‍ائ‍ی‌ در ف‍ارس‌ طی‌ ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ اول‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر دول‌ آل‍م‍ان‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‌۱۹۱۴-۱۹۱۸ م‍ی‍لادی‌

اح‍م‍دی‌ ف‍ر، ف‍رش‍ی‍د

۳۹،ت،دشرا،۱۳۸۰

س‍اخ‍ت‍اراج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دول‍ت‌ ص‍ف‍اری‍ان‌

ش‍م‍ال‍ی‌، روش‍ن‍ک‌

۸۴،ت،دشرا،۱۳۸۰

اف‍ش‍اره‍ای‌ م‍رک‍ز ص‍ائ‍ی‍ن‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ (ش‍اه‍ی‍ن‌ دژ و ت‍ک‍اب‌ ف‍ع‍ل‍ی‌ ) در ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌

م‍س‍اوات‌، اب‍اذر

۴۰،ت،دشرا،۱۳۸۱

اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ن‍زاری‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ق‍ه‍س‍ت‍ان‌

اک‍ب‍ری‌، اح‍م‍د رض‍ا

۴۱،ت،دشرا،۱۳۸۱

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ردم‌ ارس‍ب‍اران‌ (ق‍اراداغ‌) در ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌ ای‍ران‌

ص‍دق‍ی‌، ن‍اص‍ر

۴۲،ت،دشرا،۱۳۸۱

گ‍ذری‌ ک‍وت‍اه‌ ب‍رک‍ت‍ی‍ب‍ه‌ه‍ای‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ (دوران‌ س‍اس‍ان‍ی‌)

ق‍دی‍م‍ی‌، م‍ی‍ت‍را

ت۳۲۳

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اروپ‍ا در ن‍ی‍م‍ه‌ ن‍خ‍س‍ت‌ ق‍رن‌ ن‍وزده‍م‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ق‍وان‍ی‍ن‌ و پ‍ارل‍م‍ان‌

م‍ص‍طف‍وی‌، م‍ح‍رم‌

۴۳،ت،دشرا،۱۳۸۱

ت‍اری‍خ‌ ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍ح‍طاط ای‍ران‍ی‍ان‌ و م‍س‍ل‍م‍ی‍ن‌ از س‍ی‍د ج‍م‍ال‌ ت‍ا ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌

رح‍م‍ان‍ی‍ان‌، داری‍وش‌

۲،ت،یرتکد،۱۳۸۱

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ درب‍اره‌ ای‍ل‌ ق‍ش‍ق‍ای‍ی‌ از م‍ش‍روطی‍ت‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ اول‌ و ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطی‍ت‌ در ف‍ارس‌

ای‍رج‍ی‌، ن‍اص‍ر

ت۳۲۴

ت‍ب‍دی‍ل‌ آم‍ری‍ک‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ از ک‍ل‍م‍ب‌ ب‍ه‌ آم‍ری‍ک‍ای‌ ج‍دی‍د ت‍ا پ‍ای‍ان‌ ق‍رن‌ ه‍ج‍ده‍م‌ م‍ی‍لادی‌

ع‍طاری‌، ت‍راب‌

۴۴،ت،دشرا،۱۳۸۱

ک‍ل‍ی‍س‍اه‍ای‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌

ش‍ک‍رزاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌

۴۵،ت،دشرا،۱۳۸۱

م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ن‍ف‍ی‌ در ه‍ن‍د

س‍اک‍ت‌، اک‍رم‌ال‍س‍ادات‌

ت۳۲۵

ق‍رارداده‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ از ک‍وت‍ادی‌ ۲۸ م‍رداد ۳۲ ت‍ا ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ۲۲ ب‍ه‍م‍ن‌۵۷

خ‍زائ‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

ت۳۲۶

ب‍ررس‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‍ات‌ دول‍ت‌ خ‍وارزم‍ش‍اه‍ی‍ان‌ و دس‍ت‍گ‍اه‌ خ‍لاف‍ت‌ ع‍ب‍اس‍ی‌

ب‍اب‍ازاده‌، ع‍ب‍دال‍ه‌

۴۶،ت،دشرا،۱۳۸۱

ای‍ران‌ در روی‍اروئ‍ی‌ ب‍ا ت‍اری‍خ‌

روس‍ت‍ان‍ژاد، ع‍ل‍ی‌

ت۳۲۷

ج‍ل‍وه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ت‍ش‍ی‍ع‌ در دوره‌ آل‌ ب‍وی‍ه‌

ب‍ش‍ارت‌، ارس‍لان‌

۴۷،ت،دشرا،۱۳۸۲

ت‍ع‍ل‍ی‍ل‌ م‍ی‍زان‌ ت‍وج‍ه‌ و ع‍دم‌ ت‍وج‍ه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ص‍ف‍وی‌ ب‍ه‌ ن‍وگ‍رائ‍ی‌ (م‍درن‍ی‍س‍م‌)

طب‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا

۴۸،ت،دشرا،۱۳۸۱

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ان‍ق‍لاب‍ات‌ ف‍ران‍س‍ه‌ ب‍ر ت‍ح‍ولات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ در ق‍رن‌ ن‍وزده‍م‌

ق‍لاون‍د، زه‍را

۶۳،ت،دشرا،۱۳۸۳

ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در م‍وض‍ع‌ گ‍ی‍ری‌ دول‍ت‍ه‍ای‌ اروپ‍ای‍ی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ران‍س‍ه‌ و ن‍اپ‍ل‍ئ‍ون‌

م‍ح‍م‍د خ‍ان‍ی‌، ب‍ه‍م‍ن‌

۶۴،ت،دشرا،۱۳۸۳

ع‍م‍ل‍ک‍رد ع‍ث‍م‍ان‍ی‌ در آذرب‍ای‍ج‍ان‌ در ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ اول‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر اس‍ن‍اد

ج‍ب‍اری‌ ق‍ن‍ات‍ی‌، اس‍لام‌

۶۵،ت،دشرا،۱۳۸۳

ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ روزن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ در آذر ب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌ (۱۲۲۸-۱۳۷۸ش‌./۱۸۴۹-۱۹۹۹م‌./۱۲۶۵-۱۴۲۰ق‌.)

ص‍ائ‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

۴۹،ت،دشرا،۱۳۸۱

م‍وج‍ب‍ات‌ رس‍م‍ی‍ت‌ ی‍اف‍ت‍ن‌ ت‍ش‍ی‍ی‍ع‌ در ای‍ران‌ ب‍ه‌ دس‍ت‌ ص‍ف‍وی‍ان‌

رس‍ت‍م‍ی‌، ع‍ادل‌

۵۰،ت،دشرا،۱۳۸۲

ع‍وام‍ل‌ ع‍ظم‍ت‌ و ان‍ح‍طاط ی‍ون‍ان‌ ب‍ل‍س‍ت‍ان‌ از ع‍ص‍ر ه‍وم‍ر ت‍ا پ‍ای‍ان‌ ق‍رن‌ دوم‌ ق‍ب‍ل‌ از م‍ی‍لاد

ک‍ری‍م‍ی‌ ب‍ی‍س‍ت‍گ‍ان‍ی‌، م‍ج‍ی‍د

۶۶،ت،دشرا،۱۳۸۳

ب‍ررس‍ی‌ ری‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ائ‍ت‍لاف‌ ت‍ج‍ددخ‍واه‍ان‌ و روح‍ان‍ی‍ون‌ م‍ش‍روطه‌گ‍رادر ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌

دی‍ن‌ پ‍رس‍ت‌، ول‍ی‌

۵۱،ت،دشرا،۱۳۸۲

وزارت‌ در دول‍ت‍ه‍ای‌ ص‍ف‍اری‌، س‍ام‍ان‍ی‌، دی‍ل‍م‍ی‌ و غ‍زن‍وی‌

اروج‍ی‌ ن‍ی‍ک‌ آب‍ادی‌، ف‍اطم‍ه‌

۳،ت،یرتکد،۱۳۸۲

رش‍د و زوال‌ ش‍ه‍ره‍ای‌ ای‍ران‌ در دوره‌ ای‍ل‍خ‍ان‍ی‍ان‌

خ‍زائ‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

۴،ت،یرتکد،۱۳۸۲

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ف‍وذ ف‍ران‍س‍ه‌ در ل‍ب‍ن‍ان‌ از۱۸۱۹ ت‍ا۱۹۴۰م‍ی‍لادی‌

پ‍رغ‍و، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌

۵۲،ت،دشرا،۱۳۸۲

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر اف‍ک‍ار م‍ن‍ت‍س‍ک‍ی‍و، ول‍ت‍ر و روس‍و ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ ف‍ران‍س‍ه‌

رس‍ت‍م‌ ن‍ژاد ن‍ش‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

۵۳،ت،دشرا،۱۳۸۲

ج‍س‍ت‍اری‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ع‍ال‍م‍ان‌ دی‍ن‍ی‌ ع‍ص‍ر ش‍اه‌ س‍ل‍طان‌ ح‍س‍ی‍ن‌ و ن‍گ‍رش‌ آن‍ان‌ ب‍ر ان‍ح‍طاطز ص‍ف‍وی‍ان‌

آق‍اب‍الاپ‍ور ن‍وی‍ن‌، ن‍اه‍ی‍د

۵۴،ت،دشرا،۱۳۸۲

ع‍ل‍ل‌ و چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ اه‍م‍ی‍ت‌ ی‍اف‍ت‍ن‌ م‍راغ‍ه‌ در دوره‌ ای‍ل‍خ‍ان‍ی‍ان‌

ای‍ران‍ی‌ اص‍ل‌، رس‍ول‌

۵۵،ت،دشرا،۱۳۸۳

ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ چ‍ن‍د م‍ل‍ی‍ت‍ی‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ در ک‍وی‍ت‌ دو ت‍اث‍ی‍رات‌ آن‍ه‍ا ب‍ر اوض‍اع‌ س‍ی‍اس‍ی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ آن‌ ک‍ش‍ور

اخ‍ت‍ی‍اری‌ ب‍ی‍ده‍ن‍دی‌، م‍ن‍ص‍ور

۵۶،ت،دشرا،۱۳۸۲

زن‍دگ‍ان‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ی‍رزا آق‍اخ‍ان‌ ن‍وری‌

رض‍اول‍دخ‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌

۵۷،ت،دشرا،۱۳۸۳

اح‍زاب‌ م‍ل‍ی‌ در ای‍ران‌۱۳۲۰-۱۳۳۲

ن‍وری‌، م‍ح‍م‍د

۵۸،ت،دشرا،۱۳۸۳

اوض‍اع‌ س‍ی‍اس‍ی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌ در ص‍ف‍وی‍ه‌

ص‍ال‍ح‍ی‌، ل‍ی‍لا

۵۹،ت،دشرا،۱۳۸۳

س‍ی‍ر ت‍اری‍خ‌ ن‍گ‍اری‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ در ای‍ران‌ از آغ‍از ک‍ودت‍ا پ‍ای‍ان‌ ع‍ص‍ر ن‍اص‍ری‌

س‍الاری‌ ش‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌

۵،ت،یرتکد،۱۳۸۳

ت‍اث‍ی‍ر ن‍ه‍ض‍ت‌ س‍رب‍داران‌ در ت‍ح‍ولات‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ و س‍ی‍اس‍ی‌ ن‍ه‍ض‍ت‌ ه‍ای‌ ق‍رن‌ ه‍ش‍ت‍م‌ و ن‍ه‍م‌ ه‍ج‍ری‌ ق‍م‍ری‌

ک‍رام‍ت‍ی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌

۶۰،ت،دشرا،۱۳۸۳

م‍س‍ال‍ه‌ ب‍ال‍ک‍ان‌ از اس‍ت‍ی‍لا ت‍ا ان‍ق‍راض‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‌ the problem of balkan from ottoman . empire upto msuperior till fail

رح‍م‍ان‍ی‌، اس‍ح‍اق‌

۶۱،ت،دشرا،۱۳۸۳

زن‍دگ‍ی‌ ، آث‍ار و ان‍دی‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ غ‍لام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ص‍دی‍ق‍ی‌

ک‍ارگ‍ر پ‍ی‍ش‍ه‌، ع‍ل‍ی‌

۶۲،ت،دشرا،۱۳۸۳

ن‍ظام‌ اداری‌ ای‍ران‌ در دوره‌ خ‍وارزم‍ش‍اه‍ی‍ان‌

خ‍س‍روب‍ی‍گ‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌

۶،ت،یرتکد،۱۳۸۳

ن‍ک‍اح‌ م‍ن‍ق‍طع‌

م‍ح‍م‍ودی‌ ی‍ام‍چ‍ی‌، رب‍اب‌

ح۱

ش‍رای‍ط ک‍س‍ب‌ و خ‍روج‌ از ت‍اب‍ع‍ی‍ت‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌

وث‍وق‍ی‍ان‌، ل‍ی‍لا

ح۲

ب‍ررس‍ی‌ م‍وان‍ع‌ ارث‌ درح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌

پ‍ور ع‍ب‍اس‌، ی‍ع‍ق‍وب‌

ح۳

ب‍ررس‍ی‌ ال‍ح‍اق‌ ب‍ه‌ ک‍ن‍واس‍ی‍ون‌ رف‍ع‌ ت‍ب‍ع‍ی‍ض‌ از زن‍ان‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ب‍رخ‍ی‌ م‍واد آن‌ ب‍ا ق‍وان‍ی‍ن‌ ای‍ران‌

م‍ودب‌، س‍ی‍ده‌ ن‍ص‍ی‍ب‍ه‌

ح۳۷

ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‌ ج‍رائ‍م‌ ت‍وق‍ی‍ف‌ غ‍ی‍ر ق‍ان‍ون‍ی‌ و آدم‌ رب‍ای‍ی‌

ش‍ی‍ری‍ن‌ ک‍ام‌، ج‍ی‍ران‌

ح۴

م‍ق‍ت‍ض‍ی‍ات‌ زم‍ان‌ و م‍ک‍ان‌ در م‍ج‍ازات‍ه‍ا

م‍ح‍م‍دزاده‌، اب‍اص‍ل‍ت‌

ح۳۸

ف‍ورس‌ م‍اژور در ح‍ق‍وق‌ ق‍رارداده‍ا

رح‍م‍ان‍ی‌، ام‍ی‍ن‌ال‍دی‍ن‌

ح۵

ع‍ف‍و و ج‍ای‍گ‍اه‌ آن‌ در ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ای‍ران‌

س‍ل‍ی‍م‍ی‌، ح‍س‍ن‌

ح۳۹

م‍اه‍ی‍ت‌ واوص‍اف‌ ق‍رارداد داوری‌

ت‍اج‍ری‌، ن‍دا

ح۶

ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌- ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍س‍ت‍ث‍ن‍ی‍ات‌ دی‍ن‌

ف‍ت‍وت‌، ح‍م‍ی‍د

ح۴۰

درآم‍دی‌ ب‍ر ح‍ق‍وق‌ اق‍ل‍ی‍ت‌ ه‍ا در ای‍ران‌

ب‍اغ‍ب‍ان‌ خ‍طی‍ب‍ی‌، س‍ی‍م‍ا

ح۷

م‍رور زم‍ان‌ در ح‍ق‍وق‌ ج‍زا

س‍ت‍اری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

ح۴۱

اض‍طرار در ح‍ق‍وق‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ای‍ران‌

ع‍ب‍اس‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا

ح۴۲

ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍وان‍ع‌ ن‍ک‍اح‌

ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌، رق‍ی‍ه‌

ح۸

ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍وج‍ب‍ات‌ ف‍س‍خ‌ ن‍ک‍اح‌

ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌، رق‍ی‍ه‌

ح۹

م‍اه‍ی‍ت‌ و آث‍ار ق‍ول‍ن‍ام‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌

م‍ه‍ران‍ی‍ان‌، ای‍رج‌

ح۴۳

طلاق‌ ب‍ه‌ درخ‍واس‍ت‌ زن‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌

م‍ح‍س‍ن‍ی‌ ب‍ه‍ب‍ان‍ی‌، س‍ارا

ح۱۰

م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍ت‍ص‍دی‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ دری‍ای‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌، م‍ح‍م‍ود رش‍ی‍د

ح۴۴

م‍اه‍ی‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ح‍م‍ل‍ه‌ آم‍ری‍ک‍ا ب‍ه‌ ع‍راق‌

س‍ی‍دی‌، س‍ی‍د ق‍ادر

ح۱۱

ع‍ل‍م‌ ق‍اض‍ی‌ در ام‍ور ک‍ی‍ف‍ری‌

ل‍طف‍ی‌ ق‍ره‌چ‍ن‍اق‌، ج‍ع‍ف‍ر

ح۱۲

ج‍رای‍م‌ ب‍ر ض‍د ح‍ق‍وق‌ و ت‍ک‍ال‍ی‍ف‌ خ‍ان‍واده‌

ی‍ادگ‍اری‌، ش‍ه‍ب‍از

ح۴۵

م‍س‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ ی‍ا ض‍م‍ان‌ ق‍ه‍ری‌

ام‍ی‍ن‌، خ‍دی‍ج‍ه‌

ح۱۳

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍اده‌ ۶۳۰ ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌

ع‍ب‍دال‍ه‍ی‌، ع‍ادل‌

ح۱۴

ج‍ای‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ادت‌ و س‍وگ‍ن‍د در ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌

ج‍م‍ور، م‍س‍ل‍م‌

ح۴۶

دف‍اع‌ م‍ش‍روع‌ Legitime Defence

گ‍ول‍م‍رزی‌ الاص‍ل‌، پ‍ری‍س‍ا

ح۱۵

م‍ع‍اون‍ت‌ در ج‍رای‍م‌

ک‍ب‍ی‍ران‌ ع‍ی‍ن‌ال‍دی‍ن‌، غ‍لام‍رض‍ا

ح۱۶

م‍ی‍راث‌ زوج‍ی‍ن‌

پ‍ورک‍اوس‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا

ح۴۷

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ق‍د ض‍م‍ان‌ در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ و ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌

ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍رم‌

ح۱۷

اص‍ل‌ ن‍س‍ب‍ی‌ ب‍ودن‌ اص‍ل‌ ق‍رارداده‍ا

ع‍ب‍اس‍ی‌، ن‍ه‍ض‍ت‌

ح۴۸

ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌- ح‍ق‍وق‍ی‌ س‍ق‍ط ج‍ن‍ی‍ن‌

اک‍ب‍ری‌ آرب‍اطان‌، م‍ح‍م‍د

ح۱۸

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ م‍وث‍ر در ج‍رائ‍م‌ ج‍ن‍س‍ی‌ زن‍ان‌ و م‍ردان‌

م‍ح‍م‍دی‌، رق‍ی‍ه‌

ح۱۹

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ اح‍ک‍ام‌ ای‍ج‍اب‌ و ق‍ب‍ول‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‌

ف‍رش‍چ‍ی‍ان‌ ص‍ادق‌، ن‍ی‍م‍ا

ح۴۹

راب‍طه‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ (م‍ی‍زان‌ ب‍ارن‍دگ‍ی‌) ب‍ا ح‍ق‍وق‌ زن‌

م‍وث‍ر، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌

ح۵۰

ع‍ق‍د م‍ع‍ل‍ق‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌

ج‍ه‍ان‍ب‍خ‍ش‍ی‌، ک‍ی‍ان‍وش‌

ح۵۱

ح‍ق‌ م‍ول‍ف‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌

ک‍رم‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

ح۵۲

ق‍اع‍ده‌ ت‍ق‍ص‍ی‍ر زی‍ان‍دی‍ده‌ در م‍س‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌

گ‍ی‍ت‍ی‌ س‍رن‍د، س‍م‍ی‍ه‌

ح۵۳

اب‍لاغ‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌

س‍رداب‍ی‌ ب‍ن‍اب‌، ل‍ی‍لا

ح۵۴

ف‍ردی‌ ک‍ردن‌ م‍ج‍ازات‍ه‍ا

اف‍ش‍ارراد، م‍ح‍م‍د

ح۵۵

ع‍دم‌ ال‍ن‍ف‍ع‌ ی‍ا ف‍وت‌ م‍ن‍ف‍ع‍ت‌

ح‍ی‍درزاده‌، ج‍واد

ح۵۶

گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ طرح‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ن‍گ‍اه‍ی‌ ن‍و ب‍ر م‍ف‍ه‍وم‌ (ب‍ل‍وغ‌ و رش‍د ) در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍وض‍وع‍ه‌ ای‍ران‌

ع‍ل‍وی‌ ، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌

ح۵۹

ت‍اث‍ی‍ر زن‍دان‌ ب‍ر زن‍دان‍ی‌

ب‍اب‍ائ‍ی‌ آغ‍دون‍ل‍و، اک‍ب‍ر

ح۵۸

اس‍ت‍رداد م‍ج‍رم‍ی‍ن‌

ع‍زی‍زی‍ان‌، م‍اج‍د

ح۵۹

ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍زی‍ن‍ه‍ای‌ ک‍ی‍ف‍ر ح‍ب‍س‌

ح‍ی‍دری‌ دان‍ال‍وئ‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌

ح۶۰

ت‍ق‍س‍ی‍م‌ ب‍ن‍دی‌ ت‍ع‍ه‍دات‌ و ع‍ق‍ود در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و م‍ص‍ر

رح‍م‍ان‍ی‌، ی‍ع‍ق‍وب‌

ح۶۱

ع‍س‍ر و ح‍رج‌ در ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍وض‍وع‍ه‌ ای‍ران‌

م‍رادی‌، اک‍ب‍ر

ح۲۰

ب‍ررس‍ی‌ ق‍واع‍د ع‍م‍وم‍ی‌ ف‍س‍خ‌ ق‍رارداد در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و م‍ص‍ر

ج‍ع‍ف‍رزاده‌، م‍ه‍دی‌

ح۶۲

ق‍واع‍د اخ‍لاق‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌

پ‍ورم‍ح‍م‍د، اب‍اس‍ت‌

ح۶۳

ج‍ان‍ش‍ی‍ن‍ی‌ در ت‍ع‍ه‍دات‌

س‍ل‍طان‍زاده‌، ی‍وس‍ف‌

ح۶۴

ش‍رای‍ط ص‍ح‍ت‌ ش‍رط

ه‍وش‍م‍ن‍د، ح‍س‍ی‍ن‌

ح۲۱

درآم‍دی‌ ب‍ر ح‍ق‍وق‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر ق‍رارداه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ و ح‍ل‌ و ف‍ص‍ل‌ اخ‍ت‍لاف‍ات‌ ن‍اش‍ی‌ از آن‍ه‍ا ب‍ا م‍ح‍وری‍ت‌ ب‍ی‍ع‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍الا

رح‍ی‍م‍ی‌ ن‍س‍ب‌، رزگ‍ار

ح۶۵

ق‍ص‍اص‌ در اس‍لام‌

رض‍ای‍ی‌، رام‍ی‍ن‌

ح۲۲

ب‍ررس‍ی‌ ل‍زوم‌ و ج‍واز ع‍ق‍ود

ش‍ک‍ران‍ی‌، زه‍را

ح۲۳

ج‍ن‍گ‌ ق‍اراب‍اغ‌ و ب‍ررس‍ی‌ آن‌ از دی‍دگ‍اه‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌

اف‍ش‍ارن‍ی‍ا(ان‍ج‍م‌ آذر)، ج‍ع‍ف‍ر

ح۶۶

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ف‍ق‍ه‍ی‌، ح‍ق‍وق‌ م‍اده‌ ۶۳۰ ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌

ح‍س‍ن‌ خ‍ان‍ی‌، پ‍روی‍ز

ح۲۴

ض‍م‍ان‌ درک‌

زادع‍ی‍س‍ی‌، زه‍را

ح۶۷

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ج‍ن‍س‍ی‌ در ب‍رخ‍ی‌ از ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ اش‍خ‍اص‌

ج‍م‍ال‍ی‍ه‌، ب‍ی‍وک‌ خ‍ان‍م‌

ح۲۵

ام‍ارات‌

ص‍م‍ی‍م‍ی‌ اص‍ل‌، طاه‍ره‌

ح۶۸

ض‍اب‍طی‍ن‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌ و وظای‍ف‌ و اخ‍ت‍ی‍ارات‌ آن‍ه‍ا

م‍ه‍دی‍زاده‌، آرش‌

ح۲۶

م‍اه‍ی‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ع‍م‍ر

ن‍وروزپ‍ور، س‍اج‍ی‌

ح۶۹

ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‌ س‍ق‍ط ج‍ن‍ی‍ن‌

رح‍ی‍م‌آب‍ادی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌

ح۲۷

ق‍طع‌ ی‍د س‍ارق‌ از ن‍گ‍اه‍ی‌ دی‍گ‍ر

ع‍ل‍ی‍زاده‌ ص‍دی‍ق‍ی‌، وی‍دا

ح۷۰

ق‍ت‍ل‌ غ‍ی‍ر ع‍م‍د (ش‍ب‍ه‌ ع‍م‍د و خ‍طای‌ م‍ح‍ض‌) در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌

ب‍لال‍ی‌ ی‍ام‍چ‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

ح۲۸

ب‍ررس‍ی‌ دی‍ه‌ زن‌ و م‍رد در ف‍ق‍ه‌ و ق‍ان‍ون‌

گ‍رم‍رودی‌، اح‍م‍د

ح۲۹

اج‍اره‌ رح‍م‌

ن‍ی‍ک‌ رف‍ت‍ار خ‍ی‍اب‍ان‍ی‌، ن‍ازی‍لا

ح۷۱

ع‍ل‍ت‌ ت‍ف‍اوت‌ ج‍رائ‍م‌ و م‍ج‍ازات‍ه‍ا ب‍ر اس‍اس‌ ج‍ن‍س‍ی‍ت‌

ع‍ب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌

ح۳۰

وک‍ال‍ت‌ زن‌ در طلاق‌

م‍ح‍م‍ودی‌، ع‍ل‍ی‌

ح۳۱

م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ و م‍دن‍ی‌ در ح‍وادث‌ ورزش‍ی‌

آف‍اق‍ی‌ خ‍طی‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر

ح۷۲

ک‍لاه‍ب‍رداری‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ چ‍ک‌

طای‍ف‍ه‌ ع‍ص‍م‍ت‍ی‍ان‌، س‍ارا

ح۷۳

ج‍رای‍م‌ رای‍ان‍ه‌ای‌

ف‍ق‍ه‍ی‌، ث‍م‍ی‍ن‌

ح۷۴

ب‍ررس‍ی‌ ق‍واع‍د ع‍م‍وم‍ی‌ م‍ع‍ام‍لات‌ در ق‍رارداد ک‍ار

س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‌ پ‍ور، راض‍ی‍ه‌

ح۷۵

ب‍ررس‍ی‌ ح‍ی‍ث‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ج‍رم‌

ع‍ظی‍م‍ی‌ ن‍ه‍ن‍د، زی‍ن‍ب‌

ح۷۶

ب‍ررس‍ی‌ ق‍اع‍ده‌ م‍ن‍ع‌ م‍ح‍اک‍م‍ه‌ م‍ج‍دد در ح‍ق‍وق‌ ج‍زا

ن‍ع‍م‍ت‍ی‌، خ‍دی‍ج‍ه‌

ح۷۷

ب‍ررس‍ی‌ ح‍ق‌ دف‍اع‌ م‍ت‍ه‍م‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌

رض‍اپ‍ور ق‍وش‍چ‍ی‌، ل‍ی‍لا

ح۷۸

ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ - ح‍ق‍وق‍ی‌ س‍رق‍ت‌ م‍س‍ت‍وج‍ب‌ ح‍د

اک‍ب‍ری‌، م‍ح‍م‍د

ح۳۲

ش‍رای‍ط ق‍ص‍اص‌

وطن‌ زاد، م‍ه‍دی‌

ح۳۳

ب‍ررس‍ی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ش‍خ‍ص‌ ث‍ال‍ث‌

ذاک‍ری‌، م‍ری‍م‌

ح۳۴

ج‍رم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و م‍طب‍وع‍ات‍ی‌

ک‍ی‍ان‌، ب‍ی‍ت‌ ال‍ه‌

ح۳۵

ب‍ررس‍ی‌ م‍راج‍ع‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌

رس‍ول‌ زاده‌، ش‍ه‍ن‍از

ح۷۹

ب‍ررس‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‍ه‍ای‌ م‍ع‍ن‍وی‌ در ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ای‍ران‌

ص‍ادق‍ی‌، ح‍ک‍ی‍م‍ه‌

ح۳۶

ب‍ررس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ت‍ول‍ی‍د در ش‍رک‍ت‌ ت‍راک‍ت‍ورس‍ازی‌ ای‍ران‌ (itm .co)

ک‍ات‍ب‌، ب‍اب‍ک‌

۱،داصتقا،دشرا،۱۳۷۹

ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارای‍ی‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍ول‍ی‍د در ص‍ن‍ع‍ت‌ م‍رغ‌ گ‍وش‍ت‍ی‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍ه‍اب‍اد، ب‍وک‍ان‌ و ن‍ق‍ده‌ )

ش‍وک‍ت‍ی‌، ام‍ی‍ر

۲،داصتقا،دشرا،۱۳۷۹

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر اف‍زای‍ش‌ م‍خ‍ارج‌ دول‍ت‍ی‌ در ای‍ران‌ (۱۳۳۸-۱۳۷۷)

ن‍گ‍ی‍ن‍ی‌، س‍ی‍د م‍ح‍س‍ن‌

۳،داصتقا،دشرا،۱۳۸۰

آزم‍ون‌ م‍دل‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌ ت‍ورم‌ در ای‍ران‌: روش‌ ه‍م‍گ‍رای‍ی‌

اص‍غ‍ری‌، ب‍رات‌

۴،داصتقا،دشرا،۱۳۸۰

ب‍ررس‍ی‌ م‍زی‍ت‌ ن‍س‍ب‍ی‌ در ت‍ول‍ی‍د و ج‍ه‍ت‌ گ‍ی‍ری‌ ت‍ج‍اری‌ ک‍الاه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ در اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌ (ب‍ر اس‍اس‌ ک‍ده‍ای‌ س‍ه‌ رق‍م‍ی‌ ISIC)

ت‍م‍ی‍زی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

۵،داصتقا،دشرا،۱۳۸۰

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍رگ‍ذاری‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ ن‍رخ‌ ارز ب‍ر ت‍ورم‌ در اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌ (۱۳۴۹-۷۸)

چ‍اوش‌ ب‍اش‍ی‌، ف‍رزان‍ه‌

۶،داصتقا،دشرا،۱۳۸۰

ب‍ررس‍ی‌ م‍زی‍ت‌ ن‍س‍ب‍ی‌ و اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ب‍ازاره‍ای‌ ه‍دف‌ ص‍ادرات‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ پ‍وس‍ت‌ و چ‍رم‌ ای‍ران‌

غ‍ال‍ب‍ی‌، ص‍ادق‌

فلا۲۱

م‍ت‍ن‍وع‌ س‍ازی‌ م‍ب‍ادلات‌ ت‍ج‍اری‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ب‍ه‍ره‌وری‌ ک‍ل‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍ول‍ی‍د

ح‍ری‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍د ف‍ردی‍ن‌

۷،داصتقا،دشرا،۱۳۸۱

ب‍رآورد خ‍ط ف‍ق‍ر ب‍ه‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ م‍ن‍اطق‌ ش‍ه‍ری‌ و روس‍ت‍ای‍ی‌ در اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌

ن‍درل‍و، ج‍ع‍ف‍ر

۲۱،داصتقا،دشرا،۱۳۸۳

ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ ک‍ارای‍ی‌ ف‍ن‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر آن‌ در ب‍خ‍ش‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌ طی‌ دوره‌(۱۳۷۱-۷۶)

ک‍ری‍م‍ی‌ ت‍ک‍ان‍ل‍و، زه‍را

۸،داصتقا،دشرا،۱۳۸۱

ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ت‍م‍رک‍ز ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ در اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رآن‌

ت‍س‍وج‍ی‌ زاده‌، رض‍ا

۲۲،داصتقا،دشرا،۱۳۸۳

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ن‍ق‍دی‍ن‍گ‍ی‌ ب‍رب‍خ‍ش‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ در ای‍ران‌

ن‍ق‍وی‌ ک‍ل‍ج‍اه‍ی‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌ دخ‍ت‌

۲۳،داصتقا،دشرا،۱۳۸۳

ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ از آب‌ در ب‍خ‍ش‌ ک‍ش‍اورزی‌ م‍ورد خ‍اص‌ : زم‍ی‍ن‍ه‍ای‌ پ‍ای‍اب‌ س‍د آی‍دوغ‍م‍وش‌

پ‍ورن‍ج‍م‍ی‌، م‍ج‍ی‍د

۹،داصتقا،دشرا،۱۳۸۱

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر اوراق‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ ب‍ر ت‍اب‍ع‌ ت‍ق‍اض‍ای‌ پ‍ول‌ در ی‍ک‌ اق‍ت‍ص‍اد ب‍از (۱۳۷۳-۱۳۸۱) م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ای‍ران‌

ش‍ف‍ی‍ق‌ ف‍رد، رق‍ی‍ه‌

۲۴،داصتقا،دشرا،۱۳۸۳

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ (۱۳۷۵-۱۳۵۵)

ش‍ع‍ارق‍دس‌، ف‍اطم‍ه‌

۱۰،داصتقا،دشرا،۱۳۸۰

ب‍رآورد ت‍اب‍ع‌ ت‍ق‍اض‍ای‌ آب‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز)

ان‍ص‍اری‌، م‍ری‍م‌

۲۵،داصتقا،دشرا،۱۳۸۳

ارزی‍اب‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط (SMEs) در رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ ای‍ران‌

خ‍ادم‌ م‍ح‍م‍دی‌، زه‍را

۲۶،داصتقا،دشرا،۱۳۸۳

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ه‍م‍زم‍ان‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ک‍اه‍ش‌ ارزش‌ پ‍ول‌ م‍ل‍ی‌ ب‍رت‍راز ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ا ک‍ش‍وره‍ای‌ طرف‌ ع‍م‍ده‌ ت‍ج‍اری‌ و ت‍ورم‌ داخ‍ل‍ی‌ ( ۷-۱۳۷۸۵۱۳)

ن‍گ‍اه‍ب‍ان‍ی‌، آرش‌

۱۱،داصتقا،دشرا،۱۳۸۱

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ دس‍ت‍م‍زد و ب‍ه‍ره‌وری‌ ن‍ی‍روی‌ ک‍ار در ک‍ارگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍زرگ‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ (۱۳۸۱-۱۳۵۸)

ص‍م‍دی‌، ح‍اج‍ی‍ه‌

۲۷،داصتقا،دشرا،۱۳۸۳

ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ ت‍واب‍ع‌ ع‍رض‍ه‌ و ت‍ق‍اض‍ای‌ م‍س‍ک‍ن‌ ن‍ق‍اط ش‍ه‍ری‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۶۳-۷۸

زب‍ی‍ری‌، آرم‍ان‌

۱۲،داصتقا،دشرا،۱۳۸۱

آزم‍ون‌ ف‍رض‍ی‍ه‌ م‍وت‍ور رش‍د ک‍ال‍دور در اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌ ب‍رای‌ دوره‌ زم‍ان‍ی‌۱۳۷۹-۱۳۳۸

ص‍دی‍ق‌ ن‍ی‍ا، رض‍ا

۲۸،داصتقا،دشرا،۱۳۸۳

ب‍رآورد و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ک‍ارای‍ی‌ و ب‍ه‍ره‌وری‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌ ب‍رق‌ ک‍ش‍ور ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ dea وsfa

رح‍م‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌

۱۳،داصتقا،دشرا،۱۳۸۱

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍س‍ه‍ی‍لات‌ اع‍طای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ب‍ان‍ک‍ی‌ ک‍ش‍ور ب‍ر ارزش‌ اف‍زوده‌ ب‍خ‍ش‌ ک‍ش‍اورزی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ در اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌ (۱۳۵۱-۱۳۷۷ )

ب‍ه‍ج‍ت‌، رض‍ا

۱۴،داصتقا،دشرا،۱۳۸۱

ب‍رآورد ت‍واب‍ع‌ ت‍ق‍اض‍ا و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رف‍ت‍ار م‍ص‍رف‍ی‌ م‍ن‍اطق‌ ش‍ه‍ری‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌ ب‍ا روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ق‍اض‍ای‌ ت‍ق‍ری‍ب‍ا ای‍ده‌آل‌ طی‌ دوره‌۱۳۵۸-۸۰

اب‍ه‍ری‌، ب‍ه‍روز

۱۵،داصتقا،دشرا،۱۳۸۲

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ درج‍ه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ی‍اف‍ت‍گ‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌

م‍ه‍دوی‌، داود

۱۶،داصتقا،دشرا،۱۳۸۱

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ ک‍لان‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ب‍ر واردات‌ گ‍روه‌ ک‍الاه‍ای‌ واس‍طه‌ای‌- س‍رم‍ای‍ه‌ ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌ (۱۳۷۹-۱۳۵۸)

ع‍زی‍زن‍ژاد، ص‍م‍د

۱۷،داصتقا،دشرا،۱۳۸۲

ب‍رآورد ع‍رض‍ه‌ و ت‍ق‍اض‍ای‌ ن‍ی‍روی‌ ک‍ار اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌ ب‍رای‌ دوره‌(۱۳۹۰-۷۵)

ع‍ب‍ادال‍ه‌ون‍د، م‍رت‍ض‍ی‌

۱۸،داصتقا،دشرا،۱۳۸۲

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اول‍وی‍ت‌ ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ص‍ادرات‍ی‌ در اس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌ ، غ‍رب‍ی‌ و اردب‍ی‍ل‌

ص‍ب‍وری‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

۱۹،داصتقا،دشرا،۱۳۸۲

م‍دل‌ س‍ازی‌ و پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ن‍رخ‌ ارز در اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌

ف‍رش‍ادف‍ر، زه‍را

۲۰،داصتقا،دشرا،۱۳۸۳

م‍طال‍ع‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌، ان‍س‍ان‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ ب‍اس‍م‍ن‍ج‌

م‍ج‍ت‍ه‍دی‌، اح‍م‍د

ج۱

م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ی‍لان‌ آب‍ی‌ دش‍ت‌ اردب‍ی‍ل‌

ام‍ی‍ری‌، رح‍ی‍م‍ه‌

ج۲

راه‌آه‍ن‌ ای‍ران‌ و ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ آن‌

ب‍ام‍دادص‍وف‍ی‌، ان‍وش‌

ج۳

ب‍ی‍وژئ‍وگ‍راف‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌

ب‍لال‍ی‌ اص‍ل‌، پ‍روی‍ن‌

ج۴

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ ش‍اه‍پ‍ور

ع‍ب‍اس‌ پ‍ور، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

ج۵

پ‍روژه‌ ب‍ررس‍ی‌ خ‍اک‍ه‍ا و زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ه‍ی‍درول‍وژی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ م‍رن‍د

ق‍وچ‍ان‍ی‌ اق‍دس‌ س‍ع‍ی‍د آب‍اد، داود

ج۶

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ه‍ی‍درو اق‍ل‍ی‍م‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز ن‍ازل‍وچ‍ای‌

آق‍ائ‍ی‌، رم‍ض‍ان‌

ج۷

م‍طال‍ع‍ه‌ اوض‍اع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌، ان‍س‍ان‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ ج‍ل‍ف‍ا

لاه‍وت‍ی‌، س‍ودم‍ع‍ل‍ی‌

ج۸

ن‍ق‍ش‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ت‍راک‍ت‍ورس‍ازی‌ ای‍ران‌ در ت‍ام‍ی‍ن‌ م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ک‍ش‍اورزی‌ ک‍ش‍ور

ام‍ی‍ن‍ی‌ م‍طل‍ق‌، ح‍س‍ن‌

ج۹

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ خ‍وی‌

م‍ح‍ق‍ق‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر

ج۱۰

اوض‍اع‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ س‍ع‍ی‍دآب‍اد

دی‍ان‍ت‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر

ج۱۱

م‍طال‍ع‍ه‌ اوض‍اع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌، ان‍س‍ان‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ ش‍رف‍خ‍ان‍ه‌

رض‍ائ‍ی‌، م‍س‍ع‍ود

ج۱۲

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ م‍رن‍د

ع‍ص‍ری‌، م‍ح‍م‍د

ج۱۳

م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍وزی‍ع‌ م‍راک‍ز آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ رس‍م‍ی‌ در م‍ن‍اطق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ خ‍وی‌

ت‍ق‍ی‌ زاده‌، ص‍ف‍ر

ج۱۴

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ م‍اک‍و

ه‍وش‍ی‍اری‌آذر، طل‍ع‍ت‌

ج۱۵

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ م‍ه‍اب‍اد

ظه‍ری‍ه‌، طل‍ع‍ت‌

ج۱۶

اوض‍اع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ، ان‍س‍ان‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌ خ‍س‍روش‍اه‌

ق‍دی‍م‍ی‌ ب‍اوی‍ل‌ ع‍ل‍ی‍ائ‍ی‌، ح‍ی‍در

ج۱۷

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ان‍س‍ان‍ی‌ زن‍وز

ص‍ان‍ع‍ی‌، پ‍روی‍ز

ج۲۸

ه‍ی‍درول‍وژی‌ دره‌ ل‍ی‍ق‍وان‌

خ‍ش‍وع‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

ج۲۹

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌ واق‍ت‍ص‍ادی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍راغ‍ه‌

گ‍ران‍م‍ای‍ه‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌

ج۲۰

آب‌ و ه‍وای‌ ک‍ران‍ه‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ ب‍ح‍ر خ‍زر

ف‍رق‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د

ج۲۱

گ‍م‍رک‌ و اث‍رات‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ آن‌

طرزی‌، س‍ی‍ام‍ک‌

ج۲۲

ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ از ک‍ت‍اب‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ دری‍اه‍ا ت‍ال‍ی‍ف‌ CAMILLE VALLAUX

ی‍وزآص‍ف‍ی‌، ف‍راوان‌

ج۲۳

رش‍ت‌ از ن‍ق‍طه‌ ن‍ظر م‍س‍ائ‍ل‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌

م‍ه‍ذب‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ج۲۴

ش‍رای‍ط ت‍رق‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ای‌ در ای‍ران‌

ک‍اش‍ف‌، ن‍اه‍ی‍د

ج۲۵

اق‍ت‍ص‍اد و ب‍ازاره‍ای‌ ای‍ران‌

وک‍ی‍ل‍ی‌، داری‍وش‌

ج۲۶

م‍ع‍ادن‌ زغ‍ال‍س‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ن‍ق‍ش‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ آن‌

س‍ی‍د ع‍رب‍ی‌، م‍ی‍رع‍ل‍ی‌

ج۲۷

ک‍ل‍ی‍ات‌ در خ‍ص‍وص‌ م‍ع‍ادن‌ ای‍ران‌

ظروف‍چ‍ی‌، ج‍واد

ج۲۸

ب‍ررس‍ی‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ س‍ی‍ب‌ زم‍ی‍ن‍ی‌ و پ‍ی‍از در اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌ از س‍ال‌ ۱۳۶۰ ل‍غ‍ای‍ت‌۱۳۶۴

ج‍ع‍ف‍ری‌ ق‍اس‍م‌ ق‍ش‍لاق‍ی‌، م‍راد

ج۲۹

آب‍ی‍اری‌ در ای‍ران‌

ل‍طف‍ی‌ س‍ی‍ه‌ رودی‌، س‍ع‍ی‍د

ج۳۰

ن‍ف‍ت‌ در ج‍ه‍ان‌ از ل‍ح‍اظ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و س‍ی‍اس‍ی‌

ی‍ون‍س‍ی‌، م‍ن‍ی‍ره‌

ج۳۱

ت‍رب‍ی‍ت‌ ح‍ی‍وان‍ات‌ اه‍ل‍ی‌ در آذرب‍ای‍ج‍ان‌ و ص‍دور ف‍راورده‌ ه‍ای‌ آن‍ه‍ا ب‍ه‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌

س‍ی‍ف‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌

ج۳۲

ف‍س‍ا از دی‍دگ‍اه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ه‍ری‌

ن‍ی‍ک‍و،م‍ص‍طف‍ی‌

ج۳۳

ب‍رن‍ج‍ک‍اری‌ در گ‍ی‍لان‌ و اث‍ر آن‌ در اق‍ت‍ص‍اد ک‍ش‍ور

م‍رت‍ض‍وی‌، ص‍ادق‌

ج۳۴

ن‍ف‍ت‌ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌

خ‍ام‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود

ج۳۵

دن‍ی‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ک‍ن‍ون‍ی‌

ع‍طر ب‍رم‍ح‍م‍دی‌، ح‍م‍ی‍د

ج۳۶

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌ م‍ی‍ان‍دوآب‌

م‍ح‍م‍ودپ‍ور، م‍ح‍م‍ود

ج۳۷

روس‍ت‍ای‌ ک‍وچ‍س‍را

ف‍ق‍ی‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌، م‍ه‍دی‌

ج۳۸

ج‍ن‍گ‍ل‌ و ج‍ن‍گ‍ل‍ه‍ای‌ ای‍ران‌

اورم‍چ‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر

ج۳۹

ت‍رج‍م‍ه‌ خ‍لاص‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ (ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ زی‍س‍ت‍ی‌ )

ص‍ب‍اغ‌ رض‍وی‌، س‍ی‍د م‍ح‍م‍د

ج۴۰

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ ج‍ن‍وب‌ ای‍ران‌ از ل‍ح‍اظ اوض‍اع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و س‍ی‍اس‍ی‌

ف‍ری‍د، ی‍دال‍ه‌

ج۴۱

م‍طال‍ع‍ه‌ ف‍ض‍ای‌ س‍ب‍ز ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز (پ‍ارک‌ و ج‍ن‍گ‍ل‍ک‍اری‌ )

س‍ی‍دم‍ص‍طف‍ائ‍ی‌، ف‍اض‍ل‍ه‌

ج۴۲

س‍ف‍ی‍درود و اه‍م‍ی‍ت‌ آن‌ در زن‍دگ‍ان‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ اه‍ال‍ی‌ گ‍ی‍لان‌

ی‍اس‍ری‌ گ‍ی‍ل‍وای‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رزاق‌

ج۴۳

ت‍رج‍م‍ه‌ای‌ از ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ اق‍ت‍ص‍اد ان‍س‍ان‍ی‌ دک‍ت‍ر رن‍ه‌ س‍ان‍د

اش‍رف‍ی‌پ‍ور، ب‍ه‍روز

ج۴۴

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍راغ‍ه‌

م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر

ج۴۵

م‍ق‍ام‌ ای‍ران‌ در اق‍ت‍ص‍اد ج‍ه‍ان‌

ظروف‍چ‍ی‌، ح‍م‍ی‍د

ج۴۶

اق‍ت‍ص‍اد ان‍س‍ان‍ی‌ اث‍ر دک‍ت‍ر رن‍ه‌ س‍ان‍د

دادب‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د

ج۴۷

ص‍ن‍ای‍ع‌ و ک‍ارخ‍ان‍ج‍ات‌ م‍ه‍م‌ ک‍ش‍ور

ای‍ران‍دوس‍ت‌، ام‍ی‍ر

ج۴۸

ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر آب‌ و ه‍وا و م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ ج‍ل‍گ‍ه‌ س‍راب‌

ق‍ل‍ی‌ پ‍ور، ن‍ادر

ج۴۹

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌

ن‍اص‍ح‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌

ج۵۰

م‍اب‍ح‍ری‍ن‌

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، رض‍ا

ج۵۱

ت‍اث‍ی‍ر اق‍ل‍ی‍م‌ ب‍ر ب‍اف‍ت‌ و س‍اخ‍ت‌ ش‍ه‍ره‍ای‌ ای‍ران‌

خ‍ودرن‍گ‌، رع‍ن‍ا

ج۵۲

وض‍ع‌ ک‍ش‍اورزی‌ ام‍روزی‌ ای‍ران‌ و طرز اص‍لاح‌ آن‌

رام‍ی‍ار، ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌

ج۵۴

م‍ب‍ادلات‌ و طرق‌ ع‍ل‍م‍ی‌ آن‌

ح‍ق‌ ن‍اج‍ی‌، ج‍واد

ج۵۵

دام‍پ‍روری‌ در ای‍ران‌

ه‍اش‍م‍ی‌، ح‍س‍ن‌

ج۵۶

آم‍ار ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ دم‍وگ‍راف‍ی‍ک‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌

ق‍ائ‍م‌ م‍ق‍ام‍ی‌، ش‍اه‍ن‍ده‌

ج۵۷

دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ک‍وردی‌

ای‍وب‍ی‍ان‌، ع‍ب‍دال‍ه‌

ج۵۸

م‍طال‍ع‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ م‍راک‍ز ورزش‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز

رس‍ت‍م‍ی‌، رق‍ی‍ه‌

ج۵۹

زن‍دگ‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ک‍ش‍اورزان‌ ب‍ن‍اب‌

س‍ی‍ف‌، م‍ح‍س‍ن‌

ج۶۱

م‍طال‍ع‍ه‌ اوض‍اع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌، ان‍س‍ان‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ م‍ی‍لان‌

ب‍ی‍گ‌ زاده‌ ش‍ک‍وئ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ج۶۰

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌، ان‍س‍ان‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ ب‍اوی‍ل‌

دق‍ی‍ق‌ ن‍ی‍ا، ی‍ون‍س‌

ج۶۲

م‍ن‍اب‍ع‌ س‍وخ‍ت‌ زغ‍ال‍س‍ن‍گ‌

ف‍رش‍چ‍ی‌ ان‍دی‍س‍ی‌، ح‍م‍ی‍د

ج۶۳

ن‍ق‍ش‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ن‍ف‍ت‌ در اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ای‍ران‌

ن‍ب‍ئ‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌

ج۶۴

پ‍ش‍م‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ و م‍ص‍ارف‌ ع‍م‍ده‌ آن‌

ب‍ادام‍چ‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

ج۶۵

ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در اوض‍اع‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌. ان‍س‍ان‍ی‌. اق‍ت‍ص‍ادی‌ ش‍اه‍ی‍ن‌ دژ

ب‍زرگ‍ی‌، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر

ج۶۶

م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ درب‍اره‌ اوض‍اع‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ س‍راب‌

س‍ی‍دع‍زی‍زی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌

ج۶۷

م‍طال‍ع‍ه‌ در ک‍ش‍اورزی‌ ای‍ران‌ و ک‍ش‍اورزی‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ و م‍ح‍ص‍ولات‌ آن‌

آق‍ای‍ی‌، اش‍رف‌

ج۶۸

م‍طال‍ع‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ آب‍ه‍ای‌ س‍طح‍ی‌ اذرب‍ای‍ج‍ان‌

ش‍ف‍ق‍ی‌، س‍ی‍روس‌

ج۶۹

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ روس‍ت‍ای‌ آل‍وچ‌

ب‍ن‍ی‌ ف‍اطم‍ه‌ آل‍وچ‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ج۵۳

آب‌ و ه‍وا ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ از ک‍ت‍اب‌ س‍رزم‍ی‍ن‌ ای‍ران‌ م‍ول‍ف‌: پ‍روف‍س‍ور وی‍ل‍ی‍ام‌ . ب‌ . ف‍ی‍ش‍ر

ن‍دائ‍ی‌ خ‍ل‍ب‍ان‌، ن‍س‍ری‍ن‌

ج۷۰

راه‌ آه‍ن‌

ش‍اه‍گ‍ل‍ی‌، س‍ی‍د اب‍وال‍ق‍اس‍م‌

ج۷۱

ق‍ن‍د و اث‍ر آن‌ در اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌

ن‍وغ‍ان‍ی‌ م‍ق‍دم‌، اح‍م‍د

ج۷۲

ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ از ک‍ت‍اب‌ ف‍ران‍س‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌

ب‍اق‍ری‌ آذرف‍ام‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر

ج۷۳

اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ دری‍اه‍ا

ه‍ات‍ف‌، پ‍روی‍ز

ج۷۴

راه‌ و اه‍م‍ی‍ت‌ آن‌ در ای‍ران‌

ت‍ک‍م‍ه‌ داش‌ ری‍ح‍ان‍ی‌، ب‍ی‍وک‌

ج۷۵

ت‍اث‍ی‍ر ن‍ف‍ت‌ در ت‍م‍دن‌ ج‍ه‍ان‌

رش‍ون‍د س‍رداری‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌

ج۷۶

س‍ه‌ ف‍ص‍ل‌ از ک‍ت‍اب‌ ب‍رن‍ج‌

ف‍روغ‌، ع‍ص‍م‍ت‌

ج۷۷

ت‍ول‍ی‍د چ‍ای‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ در اق‍ت‍ص‍اد ای‍الات‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ دری‍ای‌ خ‍زر

م‍ج‍ددی‌، اس‍م‍ع‍ی‍ل‌

ج۷۸

گ‍ف‍ت‍ار درب‍اره‌ اق‍ت‍ص‍ادی‍ات‌ ک‍ره‌ زم‍ی‍ن‌

اع‍ظم‌ پ‍ن‍اه‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌

ج۷۹

زغ‍ال‌ س‍ف‍ی‍د

آذری‍ان‌، اح‍م‍د

ج۸۰

ص‍ن‍ع‍ت‌ ن‍وغ‍ان‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ در اق‍ت‍ص‍اد ک‍ش‍ور

رزازی‌ ف‍اض‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌

ج۸۱

زغ‍ال‌ س‍ف‍ی‍د ی‍ا ن‍ی‍روی‌ آب‍ش‍اره‍ا

ن‍وی‍دی‌ ک‍س‍م‍ائ‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ه‌

ج۸۲

ب‍ح‍ر خ‍زر ی‍ا دری‍ای‌ م‍ازن‍دران‌

ک‍اظم‍ی‍ان‌، ح‍م‍ی‍د

ج۸۳

ت‍اث‍ی‍ر ات‍ص‍ال‌ خ‍ط آه‍ن‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ه‌ ت‍ب‍ری‍ز در اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌

غ‍ض‍ن‍ف‍رزاده‌

ج۸۴

م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در اوض‍اع‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ش‍اه‍پ‍ور

زاه‍دی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌

ج۸۵

م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ درب‍اره‌ اوض‍اع‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ش‍ب‍س‍ت‍ر

ی‍گ‍ان‍ه‌، ف‍ی‍روز

ج۸۶

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ م‍رزه‍ای‌ ای‍ران‌

م‍ش‍ت‍اق‌ گ‍وه‍ری‌، س‍ی‍روس‌

ج۸۷

م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در اوض‍اع‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ آذرش‍ه‍ر

ق‍درت‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌

ج۸۸

ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در اوض‍اع‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ و ت‍اری‍خ‍ی‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌

ق‍درت‍ی‌، س‍ی‍روس‌

ج۸۹

زن‍دگ‍ی‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ روس‍ت‍اه‍ای‌ خ‍وی‌

ج‍وادی‍ان‌، ام‍ی‍ن‌

ج۹۰

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ف‍ارس‌

ق‍ه‍رم‍ان‍ل‍و، م‍ح‍م‍ود

ج۹۱

اوض‍اع‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌، طب‍ی‍ع‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌

وح‍ی‍د ن‍وب‍ری‌، ه‍اش‍م‌

ج۹۲

م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ درب‍اره‌ اوض‍اع‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ اس‍ک‍و

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ب‍اق‍ر

ج۹۳

ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ . س‍ی‍اس‍ی‌ ج‍زای‍ر و ب‍ن‍ادر ج‍ن‍وب‌ ای‍ران‌

ش‍ک‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر

ج۹۳

م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ درب‍اره‌ اوض‍اع‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ س‍ردرود

ع‍ل‍ی‌ پ‍ور، اح‍م‍د

ج۹۵

دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌

پ‍وران‍ی‌، پ‍وران‍دخ‍ت‌

ج۹۶

ک‍ش‍ت‌ گ‍ن‍دم‌ در ای‍ران‌ و اق‍س‍ام‌ و ان‍واع‌ آن‌

خ‍ازن‍ی‌، ب‍ه‍روز

ج۹۷

ت‍ول‍ی‍د ب‍رگ‍ه‌ اس‍ک‍و و اه‍م‍ی‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ آن‌

ت‍ق‍ی‌ زاده‌ اس‍ک‍وی‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌

ج۹۸

چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د پ‍رت‍ق‍ال‌ در ش‍ه‍س‍وار

ب‍ری‍م‍ان‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌

ج۹۹

اوض‍اع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و ان‍س‍ان‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ ص‍وف‍ی‍ان‌

م‍ح‍م‍ودی‌، ع‍ل‍ی‌

ج۱۰۰

اوض‍اع‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ارس‍ب‍اران‌ (ق‍ره‌ داغ‌ ) ش‍ام‍ل‌ م‍ب‍اح‍ث‌ طب‍ی‍ع‍ی‌، س‍ی‍اس‍ی‌، ت‍اری‍خ‍ی‌

ج‍وان‍ش‍ی‍ر، ک‍ری‍م‌

ج۱۰۱

م‍طال‍ع‍ه‌ درب‍اره‌ اوض‍اع‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ و ع‍م‍وم‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ پ‍ن‍ج‍م‌

ج‍ع‍ف‍ری‌، ای‍وب‌

ج۱۰۲

وض‍ع‌ ک‍ش‍اورزی‌ و ت‍ق‍س‍ی‍م‌ اراض‍ی‌ در ای‍ران‌

لاچ‍ی‍ن‌ ع‍ص‍ر،ی‍ل‍وه‌

ج۱۰۳

ب‍ررس‍ی‌ آب‍ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌

ج‍وادن‍ی‍ا، اک‍ب‍ر

ج۱۰۴

اوض‍اع‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌، طب‍ی‍ع‍ی‌، س‍ی‍اس‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ و ح‍وم‍ه‌ م‍ی‍ان‍ه‌

روح‍ان‍ی‌، ع‍س‍گ‍ر

ج۱۰۵

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ق‍زوی‍ن‌

رک‍ن‍ی‌، ف‍رام‍رز

ج۱۰۶

ت‍اری‍خ‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زراع‍ت‌ و دام‍پ‍روری‌ از ص‍در اس‍لام‌ ت‍ا ح‍م‍ل‍ه‌ م‍غ‍ول‌ در ای‍ران‌

چ‍ل‍ب‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا

ج۱۰۷

اوض‍اع‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ س‍واح‍ل‌ دری‍ای‌ خ‍زر از ل‍ح‍اظ طب‍ی‍ع‍ی‌ و س‍ی‍اس‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ آن‌

آه‍ن‍گ‍ران‌، ی‍وس‍ف‌

ج۱۰۸

ج‍ن‍گ‍ل‌ و درخ‍ت‍ان‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ی‌ و ج‍ن‍گ‍ل‍داری‌ در ای‍ران‌

پ‍روان‍ه‌، س‍ی‍درض‍ا

ج۱۰۹

ای‍لات‌ وع‍ش‍ای‍ر ای‍ران‌ از ن‍ق‍طه‌ ن‍ظر س‍ی‍اس‍ی‌ و ت‍اری‍خ‌ پ‍ی‍دای‍ش‌ آن‍ه‍ا در ای‍ران‌

پ‍ن‍اه‍ی‌ پ‍ور، ع‍ب‍دال‍ه‌

ج۱۱۰

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ اردب‍ی‍ل‌

ع‍ب‍ادال‍ه‌ زاده‌ م‍ل‍ک‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د

ج۱۱۱

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و ان‍س‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ م‍رک‍زی‌

اس‍دی‌ ش‍ای‍ان‌، رس‍ول‌

ج۱۱۲

ح‍ک‍م‌ آب‍اد

ق‍ائ‍م‍ی‌ م‍ن‍ت‍ظری‌، س‍ی‍د ح‍س‍ن‌

ج۱۱۳

ده‍ک‍ده‌ ق‍ره‌ م‍ل‍ک‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌ اوض‍اع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ان‍س‍ان‍ی‌

آف‍اق‌ آذر، غ‍لام‍رض‍ا

ج۱۱۴

م‍طال‍ع‍ه‌ اوض‍اع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و س‍ی‍اس‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ خ‍س‍رق‌

ب‍ه‍اری‌ خ‍س‍روق‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌

ج۱۱۵

ت‍رج‍م‍ه‌ از ک‍ت‍اب‌ م‍راک‍ش‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ژان‌ س‍ل‍ری‍ه‌ ص‌۳۱۱-۹۷

خ‍رازی‌، ج‍ع‍ف‍ر

ج۱۱۶

ص‍ن‍ع‍ت‌ چ‍رم‍س‍ازی‌ در آذرب‍ای‍ج‍ان‌(ت‍ب‍ری‍ز)

ع‍ال‍ی‍ق‍در، م‍رت‍ض‍ی‌

ج۱۱۷

ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در اوض‍اع‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ گ‍رگ‍ان‌

ق‍ره‌ ن‍ژاد داش‍ک‍ن‌، ح‍س‍ن‌

ج۱۱۸

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌ ن‍ع‍م‍ت‌ آب‍اد

ج‍ع‍ف‍ری‌ ب‍اس‍م‍ن‍ج‌، ی‍وس‍ف‌

ج۱۱۹

م‍ی‍ش‍و و روس‍ت‍اه‍ای‌ دام‍ن‍ه‌ ش‍م‍ال‍ی‌ آن‌ ن‍م‍ون‍ه‌- م‍لای‍وس‍ف‌ و ک‍ن‍دل‍ج‌

اک‍ب‍ری‌ اس‍ب‍ق‌، ی‍ع‍ق‍وب‌

ج۱۲۰

آب‌ و ه‍وای‌ ای‍ران‌

دش‍ت‍ب‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر

ج۱۲۱

آب‍ی‍اری‌ در آذرب‍ای‍ج‍ان‌

ک‍ی‍وده‌، س‍ی‍د ح‍س‍ن‌

ج۱۲۲

ب‍ررس‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ م‍راک‍ز آم‍وزش‍ی‌ ش‍ه‍ر ع‍ج‍ب‌ ش‍ی‍ر

ب‍دری‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ه‌

ج۱۲۳

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ک‍ل‍ب‍ای‌ و ف‍اس‍ت‍ر

طاه‍ری‌، م‍ه‍دی‌ رض‍ا

ج۱۲۴

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌ اروپ‍ا ت‍ال‍ی‍ف‌: ل‌ . دادل‍ی‌ اس‍ت‍م‍پ‌

چ‍اک‌ رخ‌، ف‍ری‍دون‌

ج۱۲۵

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ روس‍ت‍ای‌ م‍روی‍ل‌

ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌ م‍روی‍ل‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

ج۱۲۶

ف‍ص‍ول‌- دن‍ی‍ای‌ ت‍ج‍اری‌- ام‍ری‍ک‍ام‍داری‌ از ک‍ت‍اب‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ک‍ول‍ب‍ی‌ و ف‍اس‍ت‍ر از ص‌۱۳۵-۱

ع‍زت‍ی‌، ع‍زت‌ ال‍ه‌

ج۱۲۷

ن‍ق‍ش‍ه‌ خ‍وان‍ی‌ آس‍ان‌

ح‍ام‍ی‌ ن‍وب‍ری‌، ح‍م‍ی‍د

ج۱۲۸

ت‍اری‍خ‌ ت‍ج‍ارت‌ در خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ و وض‍ع‌ س‍وق‌ ال‍ج‍ی‍ش‍ی‌ آن‌

ه‍وش‍ی‍ان‌، ع‍زی‍ز

ج۱۲۹

م‍طال‍ع‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ خ‍اک‍ه‍ا و ح‍وزه‌ه‍ای‌ آب‍ری‍ز م‍ن‍طق‍ه‌ م‍ی‍ان‍ه‌

ع‍اق‍ل‍ی‌، ف‍رخ‍ن‍ده‌

ج۱۳۰

ف‍ص‍ول‌ رواب‍ط ت‍ج‍ارت‍ی‌ ب‍ا ش‍رق‌ و ن‍واح‍ی‌ ن‍ی‍م‍ک‍ره‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ از ک‍ت‍اب‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌: ک‍ول‍ب‍ی‌ و ف‍اس‍ت‍ر از ص‌۵۵۵ ت‍ا۶۷۷

ام‍ی‍ن‌ ع‍ش‍ق‍ی‌، ه‍دای‍ت‌

ج۱۳۱

م‍راک‍ش‌

روح‍ان‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ه‌

ج۱۳۲

ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ از ک‍ت‍اب‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ (ات‍ازون‍ی‌ و ک‍ان‍ادا ) ت‍ال‍ی‍ف‌ ک‍ول‍ب‍ی‌ و ف‍اس‍ت‍ر

ف‍رام‍رزی‌، ی‍وس‍ف‌

ج۱۳۳

اوض‍اع‌ و ش‍رای‍ط ان‍س‍ان‍ی‌ اف‍ری‍ق‍ای‌ ش‍م‍ال‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ژان‌ دس‍ی‍وا

ن‍وران‍ی‌، رح‍م‍ت‌ ال‍ه‌

ج۱۳۴

ح‍ی‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍اف‍ن‍دگ‍ی‌ در اس‍ک‍و

ن‍ظی‍ری‌ اس‍ک‍وی‍ی‌، ف‍رام‍رز

ج۱۳۵

ش‍ه‍ره‍ای‌ ای‍ران‌ م‍ول‍ف‌ ل‍وک‍ه‍ارت‌ لاورن‍س‌

ک‍ی‍ان‍ی‌، پ‍روی‍ز

ج۱۳۶

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ف‍ض‍ای‌ ش‍ه‍ری‌ ال‍ون‍د

م‍ع‍ت‍م‍دی‌ م‍ه‍ر، اک‍ب‍ر

ج۱۶۷

م‍طال‍ه‌ ه‍ی‍دروک‍ل‍ی‍م‍ای‌ ح‍وزه‌ آب‍ری‍ز ن‍ازل‍و چ‍ای‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌

م‍ج‍ردق‍ره‌ب‍اغ‌، ف‍ی‍روز

۱،ط.ج،دشرا،۱۳۷۰

روده‍ای‌ ای‍ران‌

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ن‍ی‍ا، م‍ی‍ر ی‍ح‍ی‍ی‌

ج۱۳۸

ب‍ررس‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍راف‍ی‍ک‌ (پ‍ی‍اده‌ و س‍واره‌ در ب‍خ‍ش‌ م‍رک‍ز)

آب‍ی‌، ب‍ی‍ژن‌

ج۱۶۸

اوض‍اع‌ و ش‍رای‍ط طب‍ی‍ع‍ی‌ اف‍ری‍ق‍ای‌ ش‍م‍ال‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ژان‌ دس‍پ‍وا

ان‍ص‍اف‍ی‌، اص‍غ‍ر

ج۱۳۶

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ ل‌ . د . اس‍ت‍پ‌

س‍ی‍د ع‍ب‍ادال‍دی‍ن‌، ف‍ری‍ور

ج۴۱۰

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ دوزدوزان‌

م‍س‍اف‍ری‌ دوزدوزان‍ی‌، م‍ح‍م‍د

ج۱۴۱

ان‍درق‍اش‌ ده‍ی‌ از ک‍ردس‍ت‍ان‌ م‍ک‍ری‌

ت‍اب‍ان‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ه‌

ج۱۴۲

ب‍ررس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ق‍ال‍ی‍ب‍اف‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز

ع‍ب‍اچ‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ه‌

ج۱۴۳

ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ان‍س‍ان‍ی‌ ق‍ری‍ه‌ اش‍ت‍ب‍ی‍ن‌

م‍وس‍وی‌ زاده‌، م‍ی‍ر م‍ه‍دی‌

ج۱۴۴

ه‍رزن‍د ع‍ت‍ی‍ق‌

ق‍ن‍ب‍ری‌، ع‍ب‍ادال‍ه‌

ج۱۴۵

م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ اوض‍اع‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ف‍ت‍ح‌ آب‍اد

ح‍اج‍ی‌ آق‍ام‍ح‍م‍دی‌، ح‍س‍ن‌

ج۱۴۶

اوض‍اع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و ان‍س‍ان‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ ق‍ری‍ه‌ دی‍زج‌ خ‍ل‍ی‍ل‌ از م‍ح‍ال‌ ارون‍ق‌

ق‍ره‌آغ‍اج‍ی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌

ج۱۶۹

اوض‍اع‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ائ‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ت‍س‍وج‌

ن‍ب‍ی‍ی‌، ع‍ب‍اس‌

ج۱۴۷

ارت‍ف‍اع‍ات‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌

ع‍ق‍ل‍م‍ن‍د، اح‍م‍د

ج۱۴۸

ش‍ه‍ره‍ای‌ ای‍ران‌ م‍ول‍ف‌ ل‍وک‍ه‍ارت‌ لاورن‍س‌

ص‍درائ‍ی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌، س‍ی‍د ع‍ل‍ی‌

ج۱۴۹

م‍طال‍ع‍ه‌ اوض‍اع‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ ده‍س‍ت‍ان‍ه‍ای‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ و س‍ی‍س‌ (ارون‍ق‌ )

ن‍اه‍ی‍د ی‍وس‍ف‌ آب‍اد، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌

ج۱۵۰

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ک‍ول‍ب‍ی‌ و ف‍اس‍ت‍ر از ص‌ ۲۶۸ ت‍ا۴۱۱

ع‍زب‍دف‍ت‍ری‌، ف‍ی‍روز

ج۱۵۱

ص‍ن‍ع‍ت‌ دب‍اغ‍ی‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ خ‍وی‌

ن‍ظاف‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

ج۱۵۲

دره‌ ل‍ی‍ق‍وان‌

ش‍ی‍ب‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود

ج۱۵۳

زب‍ال‍ه‌ و دف‍ع‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ آن‌ در ت‍ب‍ری‍ز

اوی‍س‍ی‌ اس‍ک‍وی‍ی‌، م‍ح‍م‍د ج‍واد

ج۱۵۴

اوض‍اع‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ رض‍ائ‍ی‍ه‌

ام‍ی‍ری‌، ع‍زت‌

ج۱۵۵

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ک‍رج‌

ک‍لان‍ت‍ری‌، ی‍ح‍ی‍ی‌

ج۱۵۶

ان‍واع‌ م‍س‍اک‍ن‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز

س‍ی‍م‍ان‍پ‍ور، اس‍د

ج۱۵۷

م‍طال‍ع‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ م‍راک‍ز آم‍وزش‍ی‌ ک‍رج‌

ک‍رم‍ان‍ی‌، س‍وس‍ن‌

ج۱۵۸

چ‍ای‌ ک‍اری‌ در ای‍ران‌

اخ‍ب‍اری‌ لاه‍ی‍ج‍ان‍ی‌، س‍ی‍د م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌

ج۱۷۰

ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در اوض‍اع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍خ‍ش‌ ورزق‍ان‌

ب‍ای‍ب‍وردی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌

ج۱۵۹

ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ درب‍اره‌ اوض‍اع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ - ان‍س‍ان‍ی‌ - اق‍ت‍ص‍ادی‌ ت‍رک‍م‍ان‌ (از ت‍واب‍ع‌ م‍ی‍ان‍ه‌)

روح‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌

ج۱۷۱

ت‍رج‍م‍ه‌ از ک‍ت‍اب‌ ک‍ش‍ف‍ی‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ آف‍ری‍ق‍ا در ق‍رن‌۱۹ و ۲۰ از ص‌۲۷۰-۳۲۹

ص‍وف‍ی‌ س‍ی‍اوش‌، م‍ح‍م‍د

ج۱۶۰

م‍ع‍ادن‌ ف‍ل‍زات‌ ای‍ران‌ و م‍س‍ال‍ه‌ ذوب‌ آه‍ن‌

ل‍طف‍ی‌ پ‍ور، ج‍واد

ج۱۷۲

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ م‍ه‍اب‍اد

ول‍ی‌، وه‍اب‌

ج۱۶۱

م‍طال‍ع‍ه‌ اوض‍اع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ پ‍ل‍دش‍ت‌

ش‍ج‍اع‍ی‌، س‍ی‍د م‍ج‍ت‍ب‍ی‌

ج۱۷۳

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و س‍ی‍اس‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌

م‍ج‍دی‌، ف‍ری‍ب‍ا

ج۱۶۲

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ب‍ارن‍ج‌

ای‍ران‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر

ج۱۶۳

اوض‍اع‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ائ‍ی‌ زوارق‌ و گ‍وت‍م‍ه‍ر و ت‍ازه‌ک‍ن‍د (طب‍ی‍ع‍ی‌- اق‍ت‍ص‍ادی‌- ان‍س‍ان‍ی‌)

گ‍ل‍ش‍ن‍ی‌ زوارق‌، ب‍ه‍رام‌

ج۱۷۴

ج‍م‍ش‍ی‍دآب‍اد از ن‍ظر ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ - ان‍س‍ان‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌

ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌، اک‍ب‍ر

ج۱۶۴

دام‍ه‍ا، پ‍رن‍دگ‍ان‌ ش‍ک‍اری‌ ح‍ی‍وان‍ات‌ وح‍ش‍ی‌ و م‍اه‍ی‍ان‌ ای‍ران‌

وف‍اب‍خ‍ش‌، م‍ه‍ن‍از

ج۱۶۵

اوض‍اع‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ طب‍ی‍ع‍ی‌- س‍ی‍اس‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ ب‍ن‍در پ‍ه‍ل‍وی‌

س‍ی‍ف‌ ال‍ه‍ی‌، ب‍ه‍روز

ج۱۶۶

م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ اوض‍اع‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ائ‍ی‌- طب‍ی‍ع‍ی‌ - س‍ی‍اس‍ی‌ - اق‍ت‍ص‍ادی‌ ش‍ه‍ر ب‍ن‍اب‌

رائ‍ق‍ی‌، اص‍غ‍ر

ج۱۷۵

رش‍د و ت‍وس‍ع‍ه‌ آپ‍ارت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ و آپ‍ارت‍م‍ان‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ در ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز

ع‍ظی‍م‍ی‌، ن‍ورال‍دی‍ن‌

ج۲۰۱

رون‍د ت‍ح‍ولات‌ زم‍ی‍ن‍داری‌ در ای‍ران‌ م‍ورد ن‍م‍ون‍ه‌: ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ه‍ش‍ت‍رود

ت‍ق‍ی‌ زاده‌ ف‍ان‍ی‍د، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌

ج۲۰۲

آب‌ و ه‍وای‌ خ‍راس‍ان‌

م‍س‍ع‍ودی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

ج۲۰۳

ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ک‍ش‍ف‌ خ‍ش‍خ‍اش‌ و ع‍ل‍ل‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ش‍ی‍وع‌ ت‍ری‍اک‌ در ای‍ران‌

م‍ع‍ی‍ل‍ی‍ان‌، م‍رت‍ض‍ی‌

ج۲۰۴

پ‍روژه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ در راب‍طه‌ ب‍ا ب‍ررس‍ی‌ خ‍اک‍ه‍او پ‍وش‍ش‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ م‍ی‍ان‍دوآب‌

اس‍ک‍ن‍دری‌، ع‍ل‍ی‌

ج۲۰۵

پ‍ن‍ب‍ه‌ ک‍اری‌ در گ‍رگ‍ان‌ و گ‍ن‍ب‍د

ت‍دی‍ن‌، ص‍ف‍ی‍ه‌

ج۲۰۶

آب‌ و ه‍وای‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌

رح‍م‍ان‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا

ج۲۰۷

م‍طال‍ع‍ه‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ در ل‍ی‍ق‍وان‌ (ازاه‍ر ت‍ا ب‍ی‍رق‌)

ن‍ص‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر

ج۲۰۸

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ زی‍س‍ت‍ی‌ اداف‍ی‍ک‍ی‌

ص‍ف‍ادوس‍ت‌، م‍ه‍ی‍ن‌

ج۲۰۹

پ‍راک‍ن‍دگ‍ی‌ پ‍وش‍ش‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ در راب‍طه‌ خ‍اک‍ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ه‍م‍س‍ن‍ی‌ ف‍ارس‌

ق‍اس‍م‍ی‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌

ج۲۱۰

م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ی‍لان‌ آب‍ی‌ ج‍ل‍گ‍ه‌ ت‍ب‍ری‍ز

ف‍داک‍ار، س‍ی‍م‍ا

ج۲۱۱

آب‌ و ه‍وای‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌

راه‍ری‌، س‍ی‍اوش‌

ج۲۱۲

م‍طال‍ع‍ه‌ ج‍ف‍راف‍ی‍ائ‍ی‌ روس‍ت‍اه‍ای‌ ه‍راب‌ - ن‍وج‍ه‌ ده‌(س‍ه‍ن‍د آب‍اد)

خ‍ام‍اچ‍ی‌، ب‍ه‍روز

ج۱۷۶

ت‍وس‍ع‍ه‌ ت‍ب‍ری‍ز و ش‍رای‍ط اک‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ آن‌

ت‍وس‍ل‍ی‌، ب‍اه‍ره‌

ج۲۱۳

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ب‍خ‍ش‌ م‍ه‍رب‍ان‌

م‍دح‍ی‌ لال‍ه‌، رض‍ا

ج۱۷۷

م‍س‍ائ‍ل‌ اک‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ دری‍اچ‍ه‌ اروم‍ی‍ه‌

ف‍ولادون‍د، ص‍ی‍د ن‍ور

ج۲۱۴

ب‍ررس‍ی‌ اق‍ل‍ی‍م‌ و ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ل‍ی‍ق‍وان‌ چ‍ای‌

زی‍ن‍ال‍ی‌ ب‍اری‌، ج‍ع‍ف‍ر

ج۲۱۵

زراع‍ت‌ و دام‍پ‍روری‌ در اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌

اس‍دزاده‌ ب‍ح‍ری‌، طاه‍ره‌

ج۱۷۸

آب‌ و ه‍وای‌ ش‍م‍ال‌ ای‍ران‌

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ک‍وه‍ی‌، س‍ی‍د م‍ح‍م‍د

ج۲۱۶

پ‍خ‍ش‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ائ‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ت‍ب‍ری‍ز

ص‍اب‍ر، ی‍ع‍ق‍وب‌

ج۱۷۹

ص‍ن‍ای‍ع‌ اس‍ت‍خ‍راج‍ی‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍ش‍رق‍ی‌

آل‍ی‍اری‌، م‍وس‍ی‌

ج۱۸۰

ت‍وپ‍وگ‍راف‍ی‌ و اس‍ت‍ق‍رار روس‍ت‍اه‍ای‌ م‍ی‍ش‍و

ص‍ادق‍ی‍ان‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌

ج۲۱۷

ه‍ی‍درول‍وژی‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز زری‍ن‍ه‌رود و س‍ی‍م‍ی‍ن‍ه‌رود

اص‍غ‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ج۲۱۸

ده‍ک‍ده‌ لال‍ه‌ (اوض‍اع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ - اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌)

زری‍ن‌ ک‍ار، اص‍غ‍ر

ج۱۸۱

م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ی‍لان‌ آب‍ی‌ دش‍ت‌ م‍راغ‍ه‌

ک‍ن‍ع‍ان‍ی‌ ن‍وت‍اش‌، ح‍ک‍ی‍م‍ه‌

ج۲۱۹

ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در اوض‍اع‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ائ‍ی‌ ک‍رگ‍ان‌

ق‍ره‌ن‍ژاد داش‍ک‍ن‌، ح‍س‍ن‌

ج۱۸۲

آک‍روک‍ل‍ی‍م‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍رج‌ و پ‍رورش‌ گ‍لای‍ل‌

ت‍دی‍ن‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

ج۲۲۰

ب‍ررس‍ی‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ س‍ی‍ب‌ زم‍ی‍ن‍ی‌ و پ‍ی‍از در اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍ش‍رق‍ی‌ از س‍ال‌۱۳۶۰ ل‍غ‍ای‍ت‌۱۳۶۴

ج‍ع‍ف‍ری‌ ق‍اس‍م‌ ق‍ش‍لان‍ی‌، م‍راد

ج۲۲۱

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در م‍ورف‍وت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ و م‍ورف‍وک‍ل‍ی‍م‍ات‍ی‍ک‌ ج‍زی‍ره‌ اس‍لام‍ی‌ (ش‍اه‍ی‌ )

رج‍ائ‍ی‌، م‍س‍ع‍ود

ج۲۲۲

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ دوزدوزان‌

م‍س‍اف‍ری‌ دوزدوزان‍ی‌، م‍ح‍م‍د

ج۱۸۳

ب‍ع‍ض‍ی‍از ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍رداری‍ه‍ا(آم‍ار) اث‍ر و ی‍ل‍ی‍ام‌ ادوارد دم‍ی‍ن‍ی‍ک‌

اع‍ظم‌ رف‍ی‍ع‌، م‍ن‍ی‍ر

ج۱۸۴

ک‍ردس‍ت‍ان‌ م‍ک‍ری‌ از ل‍ح‍اظ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌- اق‍ت‍ص‍ادی‌ - س‍ی‍اس‍ی‌

زب‍ی‍ری‌، وه‍اب‌

ج۱۸۵

م‍طال‍ع‍ه‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ک‍وه‍ه‍ای‌ م‍ورو(روس‍ت‍ای‌ ام‍ن‍د ت‍اج‍ب‍خ‍ش‌ ص‍وف‍ی‍ان‌)

ب‍اب‍اپ‍ور ب‍اص‍ر، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر

ج۱۸۶

آب‌ و ه‍وای‌ ح‍وزه‌ م‍اک‍و

ق‍ی‍ص‍ری‌، م‍ه‍دی‌

ج۱۸۷

ب‍ررس‍ی‌ آب‌ م‍ش‍روب‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز

ع‍زی‍زپ‍ور، م‍ل‍ک‍ه‌

ج۱۸۸

ب‍ررس‍ی‌ آب‍ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ س‍ب‍لان‌

ق‍رب‍ان‍ی‌، ب‍ه‍روز

ج۱۸۹

پ‍لان‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ی‍ان‍ه‌

زم‍ان‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌

ج۱۹۰

ت‍وزی‍ع‌ و م‍ص‍رف‌ ف‍راورده‌ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌

اب‍وال‍ع‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌

ج۱۹۱

ب‍ررس‍ی‌ روس‍ت‍اه‍ای‌ وای‍ق‍ان‌ و ک‍وره‌ه‍ای‌ آج‍رپ‍زی‌ اطراف‌ آن‌

ف‍ت‍اح‍ی‌، اح‍م‍د - م‍دی‍ری‌، م‍ق‍ص‍ود

ج۱۹۲

م‍طال‍ع‍ه‌ ح‍اش‍ی‍ه‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ان‌ س‍ل‍م‍اس‌ (م‍ن‍طق‍ه‌ اس‍لام‌ آب‍اد)

ح‍اض‍ری‌، ع‍ل‍ی‌

ج۱۹۳

ت‍ح‍ول‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ دره‌ ل‍ی‍ق‍وان‌

راث‍ی‌ پ‍ور، ح‍س‍ن‌

ج۱۹۴

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ دام‍ن‍ه‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ ک‍وه‌ م‍ورو(ام‍ن‍د ت‍ا خ‍وج‍ه‌ م‍رج‍ان‌ )

ب‍رازج‍ان‍ی‌ زاده‌، ح‍م‍ی‍د

ج۱۹۵

م‍طال‍ع‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ م‍راک‍ز آم‍وزش‌ ش‍ه‍ر اروم‍ی‍ه‌

ف‍روزان‌، ف‍ری‍م‍اه‌

ج۱۹۶

ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ م‍رن‍د

ح‍ی‍دری‌، اک‍رم‌

ج۱۹۷

س‍ی‍اس‍ت‌ واگ‍ذاری‌ زم‍ی‍ن‌ در راب‍طه‌ ب‍ا ح‍ل‌ م‍ش‍ک‍ل‌ م‍س‍ک‍ن‌ در ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز

ام‍ل‍ش‍ی‌ گ‍ی‍لان‍ی‌، ل‍ی‍ل‍ی‌

ج۱۹۸

اف‍زای‍ش‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ و ش‍ه‍ر ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ در آذرب‍ای‍ج‍ان‍ش‍رق‍ی‌

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ گ‍ل‌ ل‍ر، ن‍اص‍ر

ج۱۹۹

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ه‍ی‍درواق‍ل‍ی‍م‌ ح‍وزه‌ آب‍ری‍ز ن‍ازل‍وچ‍ای‌

آق‍ائ‍ی‌، رم‍ض‍ان‌

ج۲۰۰

ه‍ی‍درول‍وژی‌ ق‍طورچ‍ای‌ از دی‍دگ‍اه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا

ص‍ف‍رل‍وئ‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌

۲،ط.ج،دشرا،۱۳۶۹

ه‍ی‍درول‍وژی‌ ح‍وزه‌ آب‍ری‍ز ق‍ره‌س‍و(ب‍اخ‍ت‍ران‌ )

ح‍ی‍دری‌، ع‍اب‍د

ج۲۲۸

ه‍ی‍درول‍وژی‌ ح‍وزه‌ ش‍ه‍رچ‍ای‌ از دی‍دگ‍اه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا

ح‍ی‍دری‌، ح‍س‍ن‌

۴،ط.ج،دشرا،۱۳۷۰

م‍روری‌ ب‍ر اس‍ت‍ع‍داد آب‌، خ‍اک‌، ج‍ن‍گ‍ل‌، م‍رت‍ع‌ و پ‍وش‍ش‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ غ‍رب‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌

گ‍ودرزی‌، ن‍ص‍رال‍ه‌

ج۲۳۰

ب‍ررس‍ی‌ آب‌ م‍ش‍روب‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ی‍ج‍ار

ب‍ه‍رام‍ی‌، اح‍د

ج۲۳۱

ت‍اث‍ی‍ر ت‍وپ‍وگ‍راف‍ی‌ در م‍پ‍ک‍روک‍ای‍م‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ از ک‍ت‍اب‌ آب‌ ه‍وای‌ ن‍زدی‍ک‌ س‍طح‌ زم‍ی‍ن‌

پ‍ورک‍اف‍ی‌، ام‍ی‍لا

ج۲۳۲

م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌

ک‍ی‍اس‍ت‍ی‌، م‍رض‍ی‍ه‌

ج۲۳۳

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ب‍اده‍ای‌ غ‍ال‍ب‌ ت‍ب‍ری‍ز و اث‍رات‌ آن‌ در م‍ک‍ان‌ ی‍اب‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌

ب‍ه‍رام‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌

۵،ط.ج،دشرا،۱۳۷۷

ت‍اث‍ی‍رات‌ اک‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ ف‍ض‍ای‌ س‍ب‍ز ب‍ر ب‍ی‍وک‍ل‍ی‍م‍ای‌ ش‍ه‍ری‌

ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ج۲۳۵

ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ از ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ و زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍واج‍ه‌ و ده‌ گ‍ورچ‍ی‍ن‌

ک‍ی‍وم‍رث‍ی‌

ج۲۳۶

م‍طال‍ع‍ه‌ اق‍ل‍ی‍م‌ و ه‍ی‍درول‍وژی‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز رودخ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ش‍اپ‍ور و دال‍ک‍ی‌

ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، س‍ی‍د م‍ه‍دی‌

۶،ط.ج،دشرا،۱۳۷۱

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ آب‌ و ه‍وا ت‍اک‍داری‌ در دش‍ت‌ اروم‍ی‍ه‌

ن‍ادر ع‍ب‍اس‍ی‌، ک‍ب‍ری‌

ج۲۳۸

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ش‍ی‍روان‌

ب‍اق‍ری‌ دوی‍ن‌، ق‍اس‍م‌

ج۲۳۹

ب‍ررس‍ی‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ دام‍ن‍ه‌ ش‍م‍ال‍غ‍رب‍ی‌ س‍ه‍ن‍د (ح‍وزه‌ آب‍ری‍ز اس‍ک‍و)

رس‍ول‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر

۷،ط.ج،دشرا،۱۳۶۷

ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ چ‍ال‍ه‌ اه‍ر

دلال‌ اوغ‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

۸،ط.ج،دشرا،۱۳۷۱

م‍طال‍ع‍ه‌ ه‍ی‍درول‍وژی‌ ح‍وزه‌ آب‍ری‍ز رودخ‍ان‍ه‌ ف‍ه‍ل‍ی‍ان‌

ع‍ل‍م‍داری‌، داری‍وش‌

ج۲۴۲

ت‍اث‍ی‍ر ع‍وام‍ل‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ در پ‍راک‍ن‍دگ‍ی‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا

ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍رزاده‌، ح‍س‍ن‌

ج۲۴۳

پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ در دام‍ن‍ه‌ غ‍رب‍ی‌ ک‍وه‌ س‍ه‍ن‍د (ح‍وض‍ه‌ آذرش‍ه‍رچ‍ای‌)

س‍اری‌ ص‍راف‌، ب‍ه‍روز

۹،ط.ج،دشرا،۱۳۶۷

پ‍روژه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ در راب‍طه‌ ب‍ا ب‍ررس‍ی‌ پ‍وش‍ش‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍وی‌

ع‍اب‍دی‌، ل‍ع‍ی‍ا

ج۲۴۵

م‍طال‍ع‍ات‌ زی‍س‍ت‍ی‌ : آل‍ودگ‍ی‌ه‍ا: ه‍وا، م‍ن‍اب‍ع‌ آلای‍ن‍ده‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ت‍ش‍دی‍د ک‍ن‍ن‍ده‌ و آل‍ودگ‍ی‌ ه‍ای‌ ص‍وت‍ی‌ در ض‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

ش‍اه‌ م‍ح‍م‍دی‌، س‍وس‍ن‌

ج۲۴۶

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در اگ‍روک‍ل‍ی‍م‍ای‌ دش‍ت‌ م‍ی‍ان‍دوآب‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ (گ‍ن‍دم‌ )

ق‍رب‍ان‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌

ج۲۴۷

ه‍ی‍درواق‍ل‍ی‍م‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌

ح‍ک‍م‍ت‍ی‍ان‌، زه‍را

ج۲۴۸

ض‍رورت‍ه‍ا و م‍ش‍ک‍لات‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ درای‍ران‌ (م‍ورد م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍م‍ال‍غ‍رب‌ )

اس‍دی‌، ج‍واد

۱،ب.ج،دشرا،۱۳۷۸

آب‌ و ه‍وای‌ ک‍ش‍اورزی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اروم‍ی‍ه‌

ش‍ی‍خ‍ی‌ پ‍ورپ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌

ج۲۵۰

ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر م‍ک‍ان‍ی‍اب‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

ت‍ق‍ی‌ ن‍ژاد، ج‍ع‍ف‍ر

ج۲۵۱

م‍طال‍ع‍ه‌ ه‍ی‍دروک‍ل‍ی‍م‍ای‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز ک‍ارده‌

ص‍دق‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

۱۰،ط.ج،دشرا،۱۳۷۲

پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ در دش‍ت‌ ب‍ورالان‌ (ک‍ن‍اره‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ رود ارس‌ ) ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر م‍ورف‍وژن‍زو و م‍ورف‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ م‍اس‍ه‌ ه‍ا

ب‍لادپ‍س‌، ص‍ف‍رع‍ل‍ی‌

۱۱،ط.ج،دشرا،۱۳۷۳

ه‍ی‍درواق‍ل‍ی‍م‌ دش‍ت‌ ق‍زوی‍ن‌

ث‍م‍ری‌، ای‍ران‍دخ‍ت‌

ج۲۵۴

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ن‍م‍اک‍ره‍ای‌ ف‍ض‍ائ‍ی‌ - ک‍ال‍ب‍دی‌ م‍ت‍روپ‍ل‍ی‍ت‍ن‌ ت‍ب‍ری‍ز ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ درون‌زا و پ‍ای‍دار

اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌، زه‍را

۲،ب.ج،دشرا،۱۳۸۰

م‍ورف‍وت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ و م‍ورف‍وک‍ل‍ی‍م‍ات‍ی‍ک‌ ج‍زی‍ره‌ اس‍ال‍م‍ی‌ (ش‍اه‍ی‌ )

رج‍ائ‍ی‌، م‍س‍ع‍ود

۳،ط.ج،دشرا،۱۳۶۹

ه‍ی‍درول‍وژی‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز رودخ‍ان‍ه‌ ک‍ارون‌

ف‍ت‍وح‍ی‌، ج‍م‍ی‍ل‍ه‌

ج۲۲۴

ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍غ‍رب‍ی‌

ش‍ری‍ف‌ ن‍ژاد، ج‍واد

ج۲۲۵

م‍طال‍ع‍ه‌ ه‍ی‍درول‍وژی‌ و ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ س‍ردش‍ت‌ (ح‍وض‍ه‌ رودخ‍ان‍ه‌ زاب‌ ک‍وچ‍ک‌ و چ‍م‌ وزن‍ه‌ )

خ‍ض‍ری‌، س‍ع‍ی‍د

ج۲۲۶

م‍طال‍ع‍ه‌ ه‍ی‍دروک‍ل‍ی‍م‍ای‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز زن‍گ‍م‍ار چ‍ای‌ (آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌ )

ف‍رج‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ه‌

۱۲،ط.ج،دشرا،۱۳۷۱

م‍طال‍ع‍ه‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ ی‍خ‍ب‍ن‍دان‌ و ک‍ارب‍رد ن‍ت‍ای‍ج‌ آن‌ در ب‍ازده‍ی‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ک‍ش‍اورزی‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز ج‍ن‍وب‍ی‌ رود ارس‌

ح‍اج‍ی‌ م‍ی‍رزای‌ ق‍ره‌ق‍ی‍ه‌، ب‍ه‍رام‌

۱۳،ط.ج،دشرا،۱۳۸۲

ن‍ق‍ش‌ ع‍وام‍ل‌ آب‌ و ه‍وای‍ی‌ ب‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ دب‍ی‌ رودخ‍ان‍ه‌ ش‍اپ‍ور

زارع‌، ح‍س‍ن‌

۱۴،ط.ج،دشرا،۱۳۷۳

ه‍ی‍درول‍وژی‌ ب‍رف‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز رودخ‍ان‍ه‌ م‍ه‍اب‍اد

طال‍ب‌ پ‍وراص‍ل‌، داود

ج۲۵۹

ب‍ررس‍ی‌ ف‍رس‍ای‍ش‌ در ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز ص‍وف‍ی‌ چ‍ای‌ و روش‍ه‍ای‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از آن‌ در ب‍الادس‍ت‌ س‍د ع‍ل‍وی‍ان‌ م‍راغ‍ه‌

س‍اج‍دی‌، س‍ی‍داس‍م‍اع‍ی‍ل‌

ج۲۶۰

ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍ورف‍وژن‍ر در ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز ک‍ن‍دی‍رق‌ چ‍ای‌

س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ب‍ه‍زاد

ج۲۶۱

س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ج‍وی‌

ق‍ری‍ش‍ی‌، س‍ی‍د اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

ج۲۶۲

رون‍د ت‍ح‍ولات‌ ن‍ظام‌ خ‍ان‍ه‌ س‍ازی‌ در اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍ش‍رق‍ی‌

ق‍رب‍ان‍ی‌، ک‍ری‍م‌

ج۲۶۳

م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍دی‍ده‌ه‍ای‌ م‍ح‍ی‍طی‌ و ب‍ی‍وک‍ل‍ی‍م‍ای‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ت‍ات‍اه‍و (ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز س‍ی‍م‍ی‍ن‍ه‌ رود )

م‍ح‍م‍دپ‍ور، رح‍م‍ن‌

ج۲۶۴

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ه‍ی‍درول‍وژی‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز اه‍رچ‍ای‌

ج‍لال‍ی‌، اروج‌

ج۲۶۵

طراح‍ی‌ ف‍ض‍اه‍ای‌ م‍س‍ک‍ون‍ی‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ش‍رای‍ط اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ م‍ن‍اطق‌ س‍رد (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز )

رب‍ی‍ع‍ی‌ ب‍اب‍وک‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌

۱۵،ط.ج،دشرا،۱۳۷۶

م‍دل‍س‍ازی‌ پ‍دی‍ده‌ س‍رم‍ای‍ش‌ ب‍ادی‌ ش‍م‍ال‍غ‍رب‌ ک‍ش‍ور در م‍ح‍ی‍ط GIS

ع‍زی‍ززاده‌ ورزق‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

۱۶،ط.ج،دشرا،۱۳۸۲

ه‍ی‍درول‍وژی‌ س‍ن‍ج‍ش‌ و ک‍ارب‍رد

ف‍ره‍ادزاده‌، ف‍ری‍وش‌

ج۲۶۸

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ه‍ی‍دروک‍ل‍ی‍م‍ای‌ دش‍ت‌ اردب‍ی‍ل‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‍ه‍ا در ک‍ش‍اورزی‌

رس‍ول‍ی‌ ج‍م‍ادی‌، ش‍ع‍ب‍ان‌

۱۷،ط.ج،دشرا،۱۳۷۴

ه‍ی‍درول‍وژی‌ ح‍وض‍ه‌ ه‍راز ار دی‍دگ‍اه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌

س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ک‍ری‍م‌

۱۸،ط.ج،دشرا،۱۳۶۹

م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ورف‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ح‍وض‍ه‌ رودخ‍ان‍ه‌ ف‍اروب‌ رم‍ان‌ در ن‍ی‍ش‍اب‍ور

اردم‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌

۲۰،ط.ج،دشرا،۱۳۷۴

اوض‍اع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ دش‍ت‌ اص‍ف‍ه‍ان‌

رض‍ائ‍ی‌، زه‍را

ج۲۷۳

ت‍ول‍ی‍د و ک‍ش‍ت‌ ب‍رن‍ج‌ در اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌

اس‍لام‍ی‌، ع‍ق‍ی‍ل‌

ج۲۷۴

پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ و ه‍ی‍دروم‍ورف‍ول‍وژی‌ دام‍ن‍ه‌ ش‍رق‍ی‌ س‍ه‍ن‍د (ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز ق‍رن‍ق‍و- آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌ )

آل‌ ک‍ث‍ی‍ر، ع‍ب‍دالام‍ی‍ر

۱۹،ط.ج،دشرا،۱۳۷۴

ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ر ه‍ی‍درول‍وژی‌ ح‍وض‍ه‌ آذرش‍ه‍ر چ‍ای‌ از دی‍دگ‍اه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا

ب‍ی‍ات‍ی‌ خ‍طی‍ب‍ی‌، م‍ری‍م‌

ج۲۷۶

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ و م‍ورف‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ س‍اح‍ل‍ی‌ ج‍ل‍گ‍ه‌ م‍ی‍ن‍اب‌

م‍رادی‌ ب‍ن‍ذرک‍ی‌، ع‍ب‍اس‌

۲۱،ط.ج،دشرا،۱۳۷۵

ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ و ن‍ارس‍ای‍ی‍ه‍ای‌ م‍ب‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍ری‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر م‍س‍ی‍ره‍ای‌ ع‍اب‍ر پ‍ی‍اده‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز ، م‍ح‍دوده‌ چ‍ه‍ارراه‌ آب‍رس‍ان‍ی‌ ت‍ا ت‍ق‍اطع‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ )

ق‍ن‍ب‍ری‌ ه‍ف‍ت‌ چ‍ش‍م‍ه‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌

۳،ب.ج،دشرا،۱۳۸۲

پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ در دش‍ت‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‌

ع‍ب‍اس‌ ن‍ژاد، اح‍م‍د

۱،ط.ج،یرتکد،۱۳۷۵

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ورف‍وت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ و م‍ورف‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ دام‍ن‍ه‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ ک‍وه‌ م‍ورو

ق‍اس‍م‍ی‌ ت‍ودش‍ک‍ی‌، م‍ل‍وک‌

۲۲،ط.ج،دشرا،۱۳۷۶

پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ع‍ن‍اص‍ر اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ئ‍وری‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ (ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ ن‍م‍ون‍ه‌ اه‍واز)

س‍گ‍ون‍دی‌، ف‍رخ‌

۲۳،ط.ج،دشرا،۱۳۷۶

م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر ع‍وام‍ل‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ ب‍ر روی‌ ب‍ارن‍دگ‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دوره‌ه‍ای‌ خ‍ش‍ک‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍م‍ال‍غ‍رب‌ ک‍ش‍ور

س‍ع‍ی‍دآب‍ادی‌، رش‍ی‍د

۲،ط.ج،یرتکد،۱۳۸۳

ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ارب‍ری‌ اراض‍ی‌ ش‍ه‍ر ی‍زد

اس‍م‍ع‍ی‍ل‌ پ‍ور، ن‍ج‍م‍ا

۴۲،ب.ج،دشرا،۱۳۷۶

ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد و وض‍ع‍ی‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ درون‌ ش‍ه‍ری‌ (ات‍وب‍وس‍ران‍ی‌ ) م‍ورد ن‍م‍ون‍ه‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز

ش‍ی‍رازی‌، ق‍رب‍ان‍ع‍ل‍ی‌

۴،ب.ج،دشرا،۱۳۷۶

ه‍ی‍درول‍وژی‌ رودخ‍ان‍ه‌ م‍رگ‌ (ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ )

ج‍اوردی‌، ب‍اب‍ک‌

۲۴،ط.ج،دشرا،۱۳۷۶

ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ دش‍ت‌ م‍ی‍ان‍ک‍وه‍ی‌ اردب‍ی‍ل‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍رخ‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ورف‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ک‍ن‍ون‍ی‌

اع‍ظم‌پ‍ور اف‍ش‍ار، اب‍وال‍ف‍ت‍ح‌

۲۵،ط.ج،دشرا،۱۳۷۶

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍رخ‍ی‌ از م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ورف‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ دام‍ن‍ه‌ ش‍م‍ال‍ی‌ م‍ی‍ش‍و و دش‍ت‌ س‍ی‍لاب‍ی‌ ک‍ش‍ک‍س‍رای‌

م‍خ‍ت‍اری‌ ک‍ش‍ک‍ی‌، داود

۲۶،ط.ج،دشرا،۱۳۷۶

ارزی‍اب‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ارش‍ه‍ای‌ طولان‍ی‌ م‍دت‌ در ن‍واح‍ی‌ ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ی‌ س‍ه‍ن‍د و س‍ب‍لان‌

ج‍وان‌، خ‍دی‍ج‍ه‌

۲۷،ط.ج،دشرا،۱۳۸۳

م‍طال‍ع‍ه‌ آک‍روک‍ل‍ی‍م‍ای‌ دش‍ت‌ م‍ی‍ان‍دوآب‌

ج‍وان‍ش‍ی‍ر، زی‍ن‍ب‌

۲۸،ط.ج،دشرا،۱۳۸۴

ت‍وان‍م‍ن‍دی‍ه‍ای‌ م‍ح‍ی‍طی‌ م‍ش‍ک‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ر

زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌، ع‍ل‍ی‌

ج۲۹۰

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رژی‍م‌ ب‍ارش‌ م‍اه‍ان‍ه‌ ح‍وض‍ه‌ ارس‌ و دری‍اچ‍ه‌ اروم‍ی‍ه‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ض‍ری‍ب‌ ج‍ری‍ان‌

س‍اری‌ ص‍راف‌، ب‍ه‍روز

۳،ط.ج،یرتکد،۱۳۷۷

ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در خ‍ش‍ک‍س‍ال‍ی‍ه‍ای‌ ف‍راگ‍ی‍ر ای‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ه‍ای‌ س‍ی‍ن‍وپ‍ت‍ی‍ک‍ی‌

خ‍وش‌ اخ‍لاق‌، ف‍رام‍رز

۴،ط.ج،یرتکد،۱۳۷۷

ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژت‍ی‍ک‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ آوج‌

ای‍ن‍ان‍ل‍و، ح‍س‍ی‍ن‌

۲۹،ط.ج،دشرا،۱۳۷۷

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ رش‍د و ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍ه‍ر زاه‍دان‌

م‍رادی‌، اس‍دال‍ه‌

۳۰،ط.ج،دشرا،۱۳۷۷

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ب‍اده‍ای‌ غ‍ال‍ب‌ ت‍ب‍ری‍ز و اث‍رات‌ آن‌ در م‍ک‍ان‌ ی‍اب‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌

ب‍ه‍رام‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌

۳۱،ط.ج،دشرا،۱۳۷۷

م‍طال‍ع‍ه‌ ه‍ی‍دروک‍ل‍ی‍م‍ای‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز اوچ‍ان‌ چ‍ای‌

م‍ی‍ر م‍وس‍وی‌، م‍ی‍ر ح‍س‍ی‍ن‌

۳۲،ط.ج،دشرا،۱۳۷۷

ن‍ق‍ش‌ پ‍ارک‍ه‍ای‌ ش‍ه‍ری‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار ش‍ه‍ره‍ا م‍ورد ن‍م‍ون‍ه‌: ت‍ه‍ران‌

طب‍اطب‍ائ‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌

۵،ب.ج،دشرا،۱۳۷۷

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ت‍ب‍خ‍ی‍ر و ت‍ع‍رق‌ و م‍دل‍ه‍ای‌ ب‍رآورد آن‌

ده‍ب‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

ج۲۹۸

ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ص‍ول‌۲ و۳و۵و۶و از ک‍ت‍اب‌ م‍ی‍ک‍روک‍ل‍ی‍م‍ای‌ م‍ح‍ی‍ط ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‌

ص‍م‍ص‍ام‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا

ج۲۹۹

ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در آب‌ و ه‍وای‌ س‍واح‍ل‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ دری‍ای‌ خ‍زر و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ه‍ای‌ س‍ی‍ن‍وپ‍ت‍ی‍ک‍ی‌ آن‌

ک‍رم‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا

۳۳،ط.ج،دشرا،۱۳۷۵

م‍طال‍ع‍ه‌ ه‍ی‍درواق‍ل‍ی‍م‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ اس‍ک‍و و ل‍ی‍ق‍وان‌

رض‍ای‍ی‍ان‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌

ج۳۰۱

م‍طال‍ع‍ه‌ اق‍ل‍ی‍م‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ای‍ران‌ ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ه‍ای‌ س‍ی‍ن‍وپ‍ت‍ی‍ک‍ی‌

ب‍ی‍ات‍ی‌ خ‍طی‍ب‍ی‌، م‍ری‍م‌

۳۴،ط.ج،دشرا،۱۳۷۴

ه‍ی‍درواق‍ل‍ی‍م‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز زن‍ج‍ان‍رود

طال‍ق‍ان‍ی‌، اف‍س‍ون‌

ج۳۰۳

م‍طال‍ع‍ه‌ ه‍ی‍درواق‍ل‍ی‍م‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ت‍ه‍ران‌ و ورام‍ی‍ن‌

ح‍ب‍ی‍ب‌ ن‍ژاد، اف‍س‍ان‍ه‌

ج۳۰۴

وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر اق‍ل‍ی‍م‌ م‍ن‍طق‍ه‌ س‍اوه‌

س‍ع‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌

۳۵،ط.ج،دشرا،۱۳۷۱

ج‍ای‍گ‍اه‌ و اه‍م‍ی‍ت‌ ف‍ض‍ای‌ س‍ب‍ز در ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‍ه‍ای‌ ش‍ه‍ری‌، م‍ورد: ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز

ح‍ی‍دری‌ چ‍ی‍ان‍ه‌، رح‍ی‍م‌

۶،ب.ج،دشرا،۱۳۷۸

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در م‍س‍ائ‍ل‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ س‍واح‍ل‌ ش‍رق‍ی‌ و غ‍رب‍ی‌ دری‍اچ‍ه‌ اروم‍ی‍ه‌ (آق‌ گ‍ن‍ب‍د - ک‍وه‌ زن‍ب‍ی‍ل‌ ) و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‍ه‍ا

خ‍ان‌ م‍ح‍م‍دی‌، رح‍ی‍م‌

۳۶،ط.ج،دشرا،۱۳۷۸

ت‍راک‍م‌ و س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ ف‍ض‍اه‍ای‌ ش‍ه‍ری‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: ت‍ب‍ری‍ز )

ق‍رب‍ان‍ی‌، رس‍ول‌

۱،ب.ج،یرتکد،۱۳۸۳

ض‍رورت‍ه‍ا و م‍ش‍ک‍لات‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ در ای‍ران‌ (م‍ورد م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍م‍ال‍غ‍رب‌ )

اس‍دی‌، ج‍واد

۷،ب.ج،دشرا،۱۳۷۸

ن‍ق‍ش‌ ش‍ه‍ره‍ای‌ م‍ی‍ان‍ه‌ ان‍دام‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر م‍راغ‍ه‌

ب‍اب‍ای‍ی‌ اق‍دم‌، ف‍ری‍دون‌

۸،ب.ج،دشرا،۱۳۷۸

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍رخ‍ی‌ از م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ورف‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ و ه‍ی‍دروژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ح‍وض‍ه‌ ه‍رزن‍دچ‍ای‌ (م‍رن‍د)

ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌، م‍وس‍ی‌

۳۷،ط.ج،دشرا،۱۳۷۸

ه‍ی‍درول‍وژی‌ ش‍ه‍ری‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز

ج‍لال‍ی‌، اروج‌

۳۸،ط.ج،دشرا،۱۳۷۸

پ‍ژوه‍ش‌ در ت‍ک‍وی‍ن‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ و م‍ورف‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ک‍ن‍ون‍ی‌ دش‍ت‌ ان‍ب‍اش‍ت‍گ‍ی‌ م‍ش‍ک‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ر

زم‍ان‍ی‌ م‍ی‍ن‍اب‌، ح‍م‍زه‌

۳۹،ط.ج،دشرا،۱۳۷۵

ک‍ارب‍رد داده‌ه‍ای‌ م‍اه‍واره‌ای‌ چ‍ن‍د زم‍ان‍ه‌ای‌ در م‍ح‍م‍ی‍ط GIS ب‍ا ه‍دف‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ک‍ارب‍ری‌ اراض‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز

م‍ح‍م‍ودزاده‌، ح‍س‍ن‌

۴۰،ط.ج،دشرا،۱۳۸۳

ک‍ارب‍رد ف‍ن‍اوری‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور در ارزی‍اب‍ی‌ و م‍دل‍س‍ازی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ک‍ارب‍ری‌ اراض‍ی‌ دش‍ت‌ ق‍زوی‍ن‌

ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍د

۴۱،ط.ج،دشرا،۱۳۸۳

ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ه‍م‍گ‍ون‍ی‌ ت‍ح‍ول‌ دره‌ه‍ا در ت‍وده‌ ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ی‌ س‍ه‍ن‍د (ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ۱۱ دره‌ اص‍ل‍ی‌ )

ب‍ی‍ات‍ی‌ خ‍طی‍ب‍ی‌، م‍ری‍م‌

۲،ط.ج،حرط،۱۳۸۳

م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ی‍لان‌ آب‍ی‌ و ک‍ارب‍رد ن‍ت‍ای‍ج‌ آن‌ درک‍ش‍اورزی‌ (در ای‍س‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز دری‍اچ‍ه‌ اروم‍ی‍ه‌ )

ص‍ب‍ح‌ خ‍ی‍ز، س‍وداب‍ه‌

۴۲،ط.ج،دشرا،۱۳۸۳

م‍دل‍س‍ازی‌ ه‍ی‍درول‍وژی‍ک‍ی‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍خ‍ی‍ز ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ه‍ای‌ م‍اه‍واره‌ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍خ‍ی‍ز ن‍ک‍ارود - زی‍ر ح‍وض‍ه‌ ل‍ک‍ش‍ا

ب‍ن‍ی‌ ه‍اش‍م‍ی‌، س‍ی‍ده‌ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

۴۳،ط.ج،دشرا،۱۳۸۳

ک‍ارب‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ GIS در م‍ک‍ان‍ی‍اب‍ی‌ ، ت‍وزی‍ع‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ ن‍م‍ون‍ه‌ م‍وردی‌ ش‍ه‍ر م‍ه‍اب‍اد

ع‍زی‍زی‌، م‍ن‍ص‍ور

۴۴،ط.ج،دشرا،۱۳۸۳

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ش‍ه‍ره‍ای‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ دری‍اچ‍ه‌ اروم‍ی‍ه‌

ب‍ی‍اب‍ان‍ی‌، ل‍ی‍لا

۴۵،ط.ج،دشرا،۱۳۸۳

ارزی‍اب‍ی‌ ف‍رس‍ای‍ش‌ و ت‍ول‍ی‍د رس‍وب‌ در واح‍ده‍ای‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز ص‍وف‍ی‌ چ‍ای‌ (س‍د ع‍ل‍وی‍ان‌ )

ه‍اش‍م‍ی‍ان‌ س‍ی‍د ب‍گ‍ل‍و، م‍ی‍راب‍راه‍ی‍م‌

۴۶،ط.ج،دشرا،۱۳۸۳

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ دو م‍دل‌ ف‍رس‍ای‍ش‌ MPSIAC و RUSLE ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ ه‍ای‌ دور س‍ن‍ج‍ی‌ وGIS م‍طال‍ع‍ه‍م‍وردی‌ زی‍ر ح‍وض‍ه‌ اوج‍ان‌ چ‍ای‌

م‍وم‍ی‌ پ‍ور، م‍ه‍دی‌

۴۷،ط.ج،دشرا،۱۳۸۳

م‍طال‍ع‍ه‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ آب‌ و ه‍وای‍ی‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز دری‍اچ‍ه‌ اروم‍ی‍ه‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دوره‌ ه‍ای‌ خ‍ش‍ک‍س‍ال‍ی‌

م‍ن‍ی‍ری‌، ج‍لال‌

۴۸،ط.ج،دشرا،۱۳۸۳

م‍طال‍ع‍ه‌ آب‌ و ه‍وای‌ ح‍وض‍ه‌ه‍ای‌ آب‍ری‍ز رودخ‍ان‍ه‌ ارس‌ و دری‍اچ‍ه‌ اروم‍ی‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ آگ‍رون‍وپ‍و ک‍ل‍ی‍م‍ا

ق‍ره‌ب‍اغ‍ی‌، م‍ه‍رن‍از

۴۹،ط.ج،دشرا،۱۳۷۹

پ‍ای‍ش‌ خ‍ش‍ک‍س‍ال‍ی‌ ح‍وض‍ه‌ م‍رک‍زی‌ دری‍اچ‍ه‌ خ‍زر (اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌)

ع‍اب‍دپ‍ور، م‍ح‍م‍ود

۵۰،ط.ج،دشرا،۱۳۸۳

روش‍ه‍ای‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ م‍س‍ک‍ن‌ گ‍روه‍ه‍ای‌ ک‍م‌ درآم‍د ش‍ه‍ری‌ در ای‍ران‌ - ن‍م‍ون‍ه‌ م‍وردی‌ ت‍ب‍ری‍ز

خ‍وب‌ آی‍ن‍د، س‍ع‍ی‍د

۹،ب.ج،دشرا،۱۳۷۹

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ای‍لام‌

م‍ل‍ک‍ی‌، س‍ع‍ی‍د

۱۰،ب.ج،دشرا،۱۳۷۹

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ب‍اد در اس‍ت‍ان‌ اردب‍ی‍ل‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ک‍س‍ب‌ ان‍رژی‌ از آن‌

ص‍لاح‍ی‌، ب‍روم‍ن‍د

۵،ط.ج،یرتکد،۱۳۸۳

م‍ک‍ان‍ی‍اب‍ی‌ ه‍ن‍رس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ای‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ (GIS) م‍ورد ن‍م‍ون‍ه‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز

ک‍رم‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

۱۱،ب.ج،دشرا،۱۳۸۲

م‍طال‍ع‍ه‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ح‍وض‍ه‌ گ‍م‍ان‍اب‌ چ‍ای‌(زی‍ر ح‍وض‍ه‌ آج‍ی‌ چ‍ای‌ ) ش‍م‍ال‌ ت‍ب‍ری‍ز

رن‍ج‍ب‍ری‌، اح‍د

۵۱،ط.ج،دشرا،۱۳۸۲

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ال‍گ‍وه‍ای‌ زم‍ان‍ی‌ و م‍ک‍ان‍ی‌ ب‍ارش‍ه‍ای‌ روزان‍ه‌ در غ‍رب‌ ای‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ و س‍ی‍ن‍وپ‍ت‍ی‍ک‌

ذوال‍ف‍ق‍اری‌، ح‍س‍ن‌

۶،ط.ج،یرتکد،۱۳۷۹

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ر رون‍د ش‍ه‍رن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ در م‍ادر ش‍ه‍ره‍ای‌ ای‍ران‌، م‍ورد: ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز

پ‍ن‍اه‍ی‌ ج‍ل‍ودارل‍و، ق‍رب‍ان‌

۱۲،ب.ج،دشرا،۱۳۷۹

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در رون‍د ح‍اش‍ی‍ه‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ ای‍ران‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ت‍ب‍ری‍ز)

اص‍غ‍ری‌ زم‍ان‍ی‌، اک‍ب‍ر

۱۳،ب.ج،دشرا،۱۳۷۹

م‍طال‍ع‍ات‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا م‍ک‍ان‍ی‍اب‍ی‌ ف‍رودگ‍اه‌ م‍ی‍ان‍ه‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍ش‍رق‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ش‍م‍ع‍چ‍ی‌، ع‍ب‍اس‌

۵۲،ط.ج،دشرا،۱۳۷۹

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ت‍ک‍وی‍ن‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ م‍خ‍روط اف‍ک‍ن‍ه‌ رودخ‍ان‍ه‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ چ‍ای‌(ع‍ج‍ب‍ش‍ی‍ر) و ارزی‍اب‍ی‌ ت‍وان‍ه‍ای‌ م‍ح‍ی‍طی‌ آن‌

اح‍م‍دی‌، رح‍ی‍م‌

۵۳،ط.ج،دشرا،۱۳۸۰

ارزی‍اب‍ی‌ م‍لاح‍ظات‌ ش‍ه‍رس‍ازی‌ در اح‍داث‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‍ه‍ای‌ م‍س‍ک‍ون‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز (م‍ج‍ت‍م‍ع‍ه‍ای‌ گ‍ل‍پ‍ارک‌، ش‍ف‍ی‍ع‌ زاده‌ ، ش‍ه‍ی‍درج‍ای‍ی‌ و ک‍وث‍ر )

م‍ح‍م‍دزاده‌، ی‍وس‍ف‌

۱۴،ب.ج،دشرا،۱۳۸۲

م‍طال‍ع‍ه‌ ه‍ی‍درواق‍ل‍ی‍م‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ س‍ن‍ن‍دج‌

ع‍زت‍ی‌ ام‍ی‍ن‍ی‌، ش‍ع‍ل‍ه‌

ج۳۵۷

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍رخ‍ی‌ از م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ورف‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ح‍وض‍ه‌ رودخ‍ان‍ه‌ ص‍ف‍ارود رام‍س‍ر (دام‍ن‍ه‌ ش‍ن‍ال‍ی‌ ال‍ب‍رز )

م‍ددی‌، م‍ه‍دی‌

۵۷،ط.ج،دشرا،۱۳۸۲

پ‍ای‍ش‌ خ‍ش‍ک‍س‍ال‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ آب‌ و ه‍وای‍ی‌ آن‌ در ح‍وض‍ه‌ دری‍اچ‍ه‌ اروم‍ی‍ه‌

ع‍ب‍ادی‌، ن‍ادر

۶۴،ط.ج،دشرا،۱۳۸۱

ارزی‍اب‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍اب‍ی‌ ش‍ه‍رک‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ چ‍ه‍ارم‍ح‍ال‌ ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌ ن‍م‍ون‍ه‌ م‍وردی‌ ش‍ه‍رک‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ه‍ر ک‍رد

م‍ددی‌، م‍ح‍س‍ن‌

۱۵،ب.ج،دشرا،۱۳۸۲

س‍ی‍ر ش‍ه‍رن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ در ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌

م‍رادی‍ان‌، ک‍ی‍ان‍وش‌

۱۶،ب.ج،دشرا،۱۳۸۲

پ‍ژوه‍ش‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍ورف‍وژن‍ز م‍وث‍ر در دام‍ن‍ه‌ ش‍م‍ال‍ی‌ س‍ب‍لان‌ و ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ دش‍ت‌ ان‍ب‍اش‍ت‍ی‌ م‍ش‍ک‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ر

دلال‌ اوغ‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

۷،ط.ج،یرتکد،۱۳۸۱

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ر م‍ورف‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ن‍اپ‍ای‍داری‌ دام‍ن‍ه‌ ش‍م‍ال‍ی‌ ال‍ون‍د

ای‍ل‍درم‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

۸،ط.ج،یرتکد،۱۳۸۱

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ آب‌ و ه‍وای‍ی‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ س‍ن‍ن‍دج‌ و م‍ی‍ان‍دوآب‌ و ک‍ارب‍رد آری‍م‍ا در پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ خ‍ش‍ک‍س‍ال‍ی‌

ج‍ام‍ع‍ی‌، ج‍اوی‍د

۶۵،ط.ج،دشرا،۱۳۸۱

ارزی‍اب‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍ه‍ر م‍ل‍ک‍ان‌ ب‍ات‍اک‍ی‍د ب‍ر ک‍ارب‍ری‌ اراض‍ی‌ ش‍ه‍ری‌

س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، م‍وس‍ی‌

۱۷،ب.ج،دشرا،۱۳۸۲

طرح‌ ه‍ای‌ ه‍ادی‌ ش‍ه‍ری‌ از ت‍ئ‍وری‌ ت‍ا ع‍م‍ل‌ م‍ورد ن‍م‍ون‍ه‌ای‌ ش‍ه‍ر ک‍ی‍ان‌

ن‍ورم‍ح‍م‍دی‌، ف‍ری‍دون‌

۱۸،ب.ج،دشرا،۱۳۸۰

ب‍ررس‍ی‌ و پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ دم‍ا و ب‍ارش‌ در ای‍ران‌

ت‍راب‍ی‌، س‍ی‍م‍ا

۹،ط.ج،یرتکد،۱۳۸۰

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ت‍ح‍ول‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ پ‍ای‍ک‍وه‍ای‌ ش‍رق‍ی‌ س‍ب‍لان‌ (ب‍خ‍ش‌ غ‍رب‍ی‌ دش‍ت‌ اردب‍ی‍ل‌ ) و ام‍ک‍ان‍ات‌ ب‍ه‍ره‌ گ‍ی‍ری‌ از آن‍

ن‍وح‍ی‌، م‍ح‍م‍د

۵۴،ط.ج،دشرا،۱۳۸۰

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ در ت‍ک‍وی‍ن‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ دش‍ت‌ آب‍رف‍ت‍ی‌ م‍راغ‍ه‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ت‍وان‍ه‍ای‌ م‍ح‍ی‍طی‌ آن‌

ب‍ش‍ارت‍ی‌، ب‍ش‍ی‍ر

۵۹،ط.ج،دشرا،۱۳۸۰

ب‍ررس‍ی‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ت‍وری‍س‍م‌ در آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌

دخ‍ی‍ل‍ی‌ ک‍ه‍ن‍م‍وئ‍ی‌، ج‍واد

۱۹،ب.ج،دشرا،۱۳۸۲

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ت‍ک‍وی‍ن‌ و م‍ورف‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ک‍ن‍ون‍ی‌ دش‍ت‌ ان‍ب‍اش‍ت‍ی‌ م‍ی‍ان‍دوآب‌

ن‍ی‍ری‌، ه‍ادی‌

۵۵،ط.ج،دشرا،۱۳۸۰

پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ت‍خ‍ت‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌

ق‍دری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

۱۳۰،ط.ج،دشرا،۱۳۸۲

م‍طال‍ع‍ه‌ آب‌ و ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ش‍اورزی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ م‍ی‍ان‍دوآب‌ در راب‍طه‌ ب‍ا ک‍ش‍ت‌ چ‍غ‍ن‍درق‍ن‍د

ق‍رب‍ان‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌

ج۳۴۵

ن‍ق‍ش‌ پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ در ارزی‍اب‍ی‌ ت‍ن‍گ‍ن‍اه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍اک‍و ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر م‍ورف‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ و م‍ورف‍وت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ دام‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍رق‍ی‌ س‍وق‍ار

ب‍روک‍ی‌ م‍ی‍لان‌، ق‍اس‍م‌

۵۸،ط.ج،دشرا،۱۳۸۱

ارزی‍اب‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ع‍ن‍اص‍ر آب‌ و ه‍وای‍ی‌ در ش‍ه‍ره‍ای‌ ت‍ب‍ری‍ز و اص‍ف‍ه‍ان‌ ب‍ه‌ روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌

ی‍زدان‍ی‌، م‍ح‍م‍د

۶۰،ط.ج،دشرا،۱۳۸۲

ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ ب‍ارش‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ دوره‌ه‍ای‌ م‍رطوب‌ و خ‍ش‍ک‌ در آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌

ق‍وی‍دل‌ رح‍ی‍م‍ی‌، ی‍وس‍ف‌

۶۱،ط.ج،دشرا،۱۳۸۱

ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ات‍وب‍وس‍ران‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ ک‍ش‍ور م‍ورد ن‍م‍ون‍ه‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز (وض‍ع‌ م‍وج‍ود - م‍ع‍ض‍لات‌ و ت‍ن‍گ‍ن‍اه‍ا - راه‍ب‍رده‍ا )

ش‍اه‍د خ‍طی‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د

۲۰،ب.ج،دشرا،۱۳۸۱

پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ و ه‍ی‍دروم‍ورف‍ول‍وژی‌ در دام‍ن‍ه‌ غ‍رب‍ی‌ ت‍وده‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ س‍ه‍ن‍د (ح‍وض‍ه‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ چ‍ای‌ ع‍ج‍ب‍ش‍ی‍ر )

روس‍ت‍ای‍ی‌، ش‍ه‍رام‌

۶۲،ط.ج،دشرا،۱۳۷۳

ب‍ررس‍ی‌ ف‍رآی‍ن‍د طرح‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ش‍ه‍ره‍ای‌ ج‍دی‍د (م‍ورد ن‍م‍ون‍ه‌ ش‍ه‍ر ج‍دی‍د گ‍ل‍ب‍ه‍ار)

س‍ردار ام‍ی‍ری‌، زه‍را

۲۱،ب.ج،دشرا،۱۳۸۲

ب‍ررس‍ی‌ رش‍د ش‍ه‍رن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ورد ن‍م‍ون‍ه‌ ش‍ه‍ر ن‍ی‍ش‍اب‍ور

س‍ی‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍د

۲۲،ب.ج،دشرا،۱۳۸۲

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در م‍س‍ائ‍ل‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ج‍ل‍گ‍ه‌ رام‍س‍ر و دام‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ش‍رف‌ ب‍ر آن‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ب‍رخ‍ی‌ از م‍خ‍اطرات‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‍ک‌

اق‍ب‍ال‌، ح‍س‍ن‍ی‍ه‌

۶۳،ط.ج،دشرا،۱۳۸۳

ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ره‍ای‌ م‍ی‍ان‍ه‌ ان‍دام‌ م‍ورد ن‍م‍ون‍ه‌: م‍ه‍اب‍اد

ه‍وش‍ی‍ار، ح‍س‍ن‌

۲۳،ب.ج،دشرا،۱۳۸۱

پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا طراح‍ی‌ ف‍ض‍اه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌

ب‍اغ‍ب‍ان‍ی‌، پ‍روی‍ز

۶۶،ط.ج،دشرا،۱۳۸۱

ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ دام‍ن‍ه‌ ش‍م‍ال‍ی‌ رش‍ت‍ه‌ ک‍وه‌ ب‍زق‍وش‌ و دش‍ت‌ ان‍ب‍اش‍ت‍ی‌ س‍راب‌ (از اب‍رغ‍ان‌ ت‍ا س‍ل‍طان‌ آب‍اد )

ک‍رم‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا

۱۱،ط.ج،یرتکد،۱۳۸۱

پ‍ژوه‍ش‌ در ت‍ح‍ول‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‍ک‌ م‍ن‍طق‍ه‌ م‍اک‍و (م‍اک‍و ت‍ا دش‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‌ )

ب‍لادپ‍س‌، ع‍ل‍ی‌

۱۲،ط.ج،یرتکد،۱۳۸۱

ارزی‍اب‍ی‌ ب‍ان‍د پ‍رواز ف‍رودگ‍اه‌ اردب‍ی‍ل‌ ب‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ ف‍اک‍ت‍وره‍ای‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ م‍وث‍ر در طراح‍ی‌ ب‍ان‍د پ‍رواز

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ش‍م‍ع‍چ‍ی‌، ع‍ب‍اس‌

۱۳،ط.ج،یرتکد،۱۳۸۴

طرح‍ه‍ای‌ واگ‍ذاری‌ اراض‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ ش‍ه‍ر، ن‍م‍ون‍ه‌ م‍وردی‌: ش‍ه‍ر س‍ق‍ز(از ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ت‍ا س‍ال‌۱۳۸۲ )

ع‍زی‍زن‍ژاد، ل‍ق‍م‍ان‌

۲۴،ب.ج،دشرا،۱۳۸۳

ان‍ت‍ظار دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌(دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ) از ن‍ق‍ش‌ دول‍ت‌ و ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ پ‍ذی‍ری‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در آن‌

غ‍لام‍ی‌ ک‍وت‍ن‍ای‍ی‌، ک‍وروش‌

۳۶،ع،دشرا،۱۳۷۸

س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ی‍زان‌ س‍وگ‍ی‍ری‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ب‍ه‌ ارزش‌ ه‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌(ف‍رام‍ادی‌ - م‍ادی‌ ) و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز )

ع‍ل‍ی‍زاده‌ ق‍اس‍م‍ی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌

۳۷،ع،دشرا،۱۳۷۸

ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍خ‍ش‌۴ و ۵از ک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌

ب‍ش‍ر ه‍اش‍م‍ی‌، وح‍ی‍ده‌

ج۴۹۷

س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ی‍زان‌ ه‍م‍ن‍وای‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ب‍ا ه‍ن‍ج‍اره‍ای‌ م‍درس‍ه‌ ای‌ و ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌ در م‍ی‍ان‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر اردب‍ی‍ل‌

داوری‌، ت‍ق‍ی‌

۳۵،ع،دشرا،۱۳۷۸

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ش‍ارک‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ زن‍ان‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

ج‍ب‍ارن‍ژاد، س‍م‍ی‍را

ع۳۲۶

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ف‍رآی‍ن‍ده‍ای‌ ف‍رس‍ای‍ش‍ی‌ و م‍م‍ی‍زی‌ م‍ن‍اطق‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ر ح‍وض‍ه‌ ق‍ره‌چ‍ای‌ (ه‍م‍دان‌)

ای‍ل‍درم‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

۶۷،ط.ج،دشرا،۱۳۷۴

پ‍ژوه‍ش‌ در ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ک‍وه‍پ‍ای‍ه‌ه‍ا و دش‍ت‌ ه‍ای‌ ان‍ب‍اش‍ت‍ی‌ دام‍ن‍ه‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ م‍ی‍ش‍و داغ‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍رم‍ورف‍و گ‍ل‍ی‍م‍او م‍ورف‍وت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌

رض‍ائ‍ی‌ م‍ق‍دم‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌

۱۴،ط.ج،یرتکد،۱۳۷۴

م‍طال‍ع‍ه‌ ه‍ی‍درو ک‍ل‍ی‍م‍ای‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز ل‍ن‍ج‍ان‍ات‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ( زی‍ر ح‍وض‍ه‌ رودخ‍ان‍ه‌ زای‍ن‍ده‌ رود)

زم‍ان‍ی‌، اح‍م‍د رض‍ا

۶۸،ط.ج،دشرا،۱۳۷۲

م‍طال‍ع‍ه‌ ه‍ی‍دروک‍ل‍ی‍م‍ای‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز طرق‌

ج‍اودان‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌، ن‍اص‍ر

۶۹،ط.ج،دشرا،۱۳۷۳

م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر آب و ه‍وا ب‍ر روی‌ ب‍رخ‍ی‌ از ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‌ دام‌

ره‍ب‍ری‌، ف‍اطم‍ه‌

۷۰،ط.ج،دشرا،۱۳۷۳

م‍دل‍س‍ازی‌ س‍ی‍لاب‍ه‍ای‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌ ب‍ر اس‍اس‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ م‍ورف‍وم‍ت‍ری‍ک‌ ح‍وض‍ه‌ه‍ا ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ح‍وض‍ه‌ه‍ای‌ غ‍رب‌ دری‍اچ‍ه‌ اورم‍ی‍ه‌)

ج‍ب‍اری‌، ای‍رج‌

۱۵،ط.ج،یرتکد،۱۳۷۵

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ روس‍ت‍ای‌ ع‍ل‍ی‌ آب‍اد

زن‍گ‍ن‍ه‌، ن‍س‍ری‍ن‌

ج۳۸۰

م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ و ه‍ی‍دروم‍ورف‍ول‍وژی‌

ج‍ن‍ت‍ی‌ س‍راب‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌

۷۱،ط.ج،دشرا،۱۳۷۲

پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ در دره‌ ص‍وف‍ی‌ چ‍ای‌ (دام‍ن‍ه‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ ک‍وه‍س‍ت‍ان‌ س‍ه‍ن‍د)

ف‍رج‌ زاده‌اص‍ل‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر

۷۲،ط.ج،دشرا،۱۳۶۸

م‍طال‍ع‍ه‌ ه‍ی‍درول‍وژی‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز رودخ‍ان‍ه‌ م‍ه‍اب‍اد

ب‍روش‍ک‍ه‌، اب‍راه‍ی‍م‌

۷۳،ط.ج،دشرا،۱۳۷۲

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍ن‍رال‍ی‍زاس‍ی‍ون‌، آل‍ت‍راس‍ی‍ون‌، ه‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ژن‍زک‍ان‍س‍ار م‍س‌ ق‍زل‌ داش‌ خ‍وی‌

ذاک‍ری‌، ل‍ی‍لا

۷۴،ط.ج،دشرا،۱۳۷۹

ت‍اث‍ی‍ر ع‍وام‍ل‌ آب‌ وه‍وائ‍ی‌ و ارائ‍ه‌ طرح‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ در م‍ع‍م‍اری‌ ش‍ه‍ر رش‍ت‌

ن‍وری‌، ح‍ج‍ت‌ال‍ه‌

۷۵،ط.ج،دشرا،۱۳۷۴

م‍طال‍ع‍ه‌ ه‍ی‍درواق‍ل‍ی‍م‌ ق‍س‍م‍ت‌ ش‍رق‍ی‌ ح‍وض‍ه‌ ارس‌ (دش‍ت‌ م‍غ‍ان‌ )

س‍ع‍ی‍دآب‍ادی‌، رش‍ی‍د

۸۵،ط.ج،دشرا،۱۳۷۴

م‍طال‍ع‍ه‌ اق‍ل‍ی‍م‌ زراع‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌ ج‍ه‍ت‌ ک‍ش‍ت‌ س‍وی‍ا

ح‍س‍ن‌ پ‍ور ب‍ری‍ج‍ان‍ی‌، ی‍وس‍ف‍ع‍ل‍ی‌

ج۴۰۷

م‍طال‍ع‍ه‌ ه‍ی‍دروک‍ل‍ی‍م‍ای‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز رودخ‍ان‍ه‌ ق‍ره‌ چ‍ای‌ از آس‍ی‍اب‍ک‌ ت‍ا ب‍ن‍دچ‍ای‍ی‍س‌ (اس‍ت‍ان‌ م‍رک‍زی‌۹ )

س‍ع‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌

۸۴،ط.ج،دشرا،۱۳۷۲

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ از ح‍رک‍ات‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‍ی‌ روس‍ت‍اه‍ای‌ ای‍ران‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍م‍ون‍ه‌ روس‍ت‍اه‍ای‌ اردب‍ی‍ل‌

م‍ص‍ی‍ری‌، گ‍ی‍ت‍ی‌

ج۴۰۸

ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و پ‍ت‍روژن‍ز م‍ع‍دن‌ م‍ی‍ک‍ای‌ ی‍اری‍م‌ ق‍ی‍ه‌

ن‍ظم‍ی‌ آذر، اک‍ب‍ر

۸۳،ط.ج،دشرا،۱۳۷۷

م‍طال‍ع‍ه‌ اق‍ل‍ی‍م‌ زراع‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌ ج‍ه‍ت‌ ک‍ش‍ت‌ س‍وی‍ا

ح‍س‍ن‌ پ‍ور ب‍ری‍ج‍ان‍ی‌، ی‍وس‍ف‍ع‍ل‍ی‌

۸۲،ط.ج،دشرا،۱۳۷۴

س‍ن‍ج‍ش‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ش‌ ع‍م‍ران‌ ش‍ه‍ری‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌

ع‍اب‍دی‌، م‍ح‍م‍د

۲۵،ب.ج،دشرا،۱۳۷۸

م‍طال‍ع‍ه‌ ک‍ل‍ی‍م‍ات‍ول‍وژی‌ و ه‍ی‍درول‍وژی‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز رودخ‍ان‍ه‌ ک‍رج‌

پ‍ورت‍اج‍ی‌، م‍ج‍ی‍د

۸۶،ط.ج،دشرا،۱۳۷۵

پ‍ژوه‍ش‌ در ع‍وام‍ل‌ م‍رف‍وژن‍ز چ‍ال‍ه‌ م‍رن‍د

ج‍ع‍ف‍ری‌ ام‍ام‍زاده‌، ف‍ره‍اد

۸۱،ط.ج،دشرا،۱۳۷۶

آن‍ال‍ی‍ز ف‍رک‍ان‍س‌ خ‍ش‍ک‍س‍ال‍ی‌ و طرح‌ م‍خ‍ازن‌ ب‍رای‌ م‍ص‍ارف‌ ک‍ش‍اورزی‌ و ش‍رب‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ش‍ه‍ر چ‍ای‌ اورم‍ی‍ه‌)

خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ح‍ل‍ب‍ی‌، ک‍ی‍وان‌

۸۷،ط.ج،دشرا،۱۳۸۰

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ و پ‍ال‍ئ‍وژئ‍وگ‍راف‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ اه‍واز

س‍گ‍ون‍دی‌، ف‍رخ‌

ج۴۰۰

ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ت‍ح‍ول‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ دام‍ن‍ه‌ ش‍م‍ال‍ی‌ ت‍وده‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ س‍ه‍ن‍د دره‌ س‍ع‍ی‍د آب‍اد

رض‍ائ‍ی‌ م‍ق‍دم‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌

۷۹،ط.ج،دشرا،۱۳۷۰

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ک‍ن‍اره‌ ش‍رق‍ی‌ دری‍اچ‍ه‌ اروم‍ی‍ه‌ و ک‍ارب‍رد ن‍ت‍ای‍ج‌ آن‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌

رج‍ب‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

۱۶،ط.ج،یرتکد،۱۳۷۵

ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ای‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ روس‍ت‍ای‌ ق‍ره‌ ورن‌

خ‍راس‍ان‍ی‌، س‍ی‍د م‍ص‍طف‍ی‌

ج۳۹۸

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ع‍وام‍ل‌ م‍ورف‍وژن‍ز ح‍وض‍ه‌ ش‍ه‍ر چ‍ای‌

ج‍ب‍اری‌، ای‍رج‌

۷۸،ط.ج،دشرا،۱۳۷۰

ح‍وض‍ه‌ ب‍اران‍دوز چ‍ای‌ (دش‍ت‌ اروم‍ی‍ه‌)

ش‍رق‍ی‌ ال‍ی‍اس‌ آب‍اد، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

ج۴۱۳

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ع‍وام‍ل‌ م‍ورف‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ در ن‍اپ‍ای‍داری‌ دام‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ش‍م‍ال‍ی‌ ق‍وش‍ه‌ داغ‌

ب‍ی‍ات‍ی‌ خ‍طی‍ب‍ی‌، م‍ری‍م‌

۱۷،ط.ج،یرتکد،۱۳۷۹

م‍طال‍ع‍ات‌ پ‍روژه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - آم‍وزش‍ی‌ - ورزش‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ای‍لام‌ ب‍خ‍ش‌ دوم‌ (م‍طال‍ع‍ات‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ )

ک‍رم‍ی‌، رض‍ا

۷۷،ط.ج،دشرا

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ه‍ی‍دروک‍ل‍ی‍م‍ای‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز ولاچ‍ای‌

ذوال‍ف‍ق‍اری‌، ح‍س‍ن‌

۷۶،ط.ج،دشرا،۱۳۶۹

اوق‍ات‌ و چ‍گ‍ون‍ه‌ م‍ی‍ت‍وان‌ ت‍وج‍ه‌ م‍ردان‌ خ‍ی‍ر را ب‍ه‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍ل‍ب‌ ک‍رد

ش‍اه‍م‍ح‍م‍دی‌ دان‍ش‍ور، رح‍ی‍م‌

ع۳۲۷

پ‍روژه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌ از م‍ن‍طق‍ه‌ ج‍ن‍وب‌ ک‍وه‍ه‍ای‌ م‍ی‍ش‍و

ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍ور، ع‍ارف‍ه‌

ج۳۹۳

م‍طال‍ع‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ طرح‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر م‍ح‍م‍ور م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ولاد م‍ب‍ارک‍ه‌

 

ج۳۹۲

پ‍روژه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ورف‍ول‍وژی‌ گ‍چ‍ی‌ ق‍ل‍ع‍ه‌

ح‍ی‍درن‍ژاد، ع‍ن‍ای‍ت‌ ال‍ه‌

ج۳۹۱

ب‍ررس‍ی‌ ف‍ض‍اه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ در م‍دارس‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ۳ ت‍ب‍ری‍ز

ولاث‍ی‌، س‍ی‍د ن‍اص‍ر

ج۳۹۰

م‍ک‍ان‍ی‍اب‍ی‌ و طراح‍ی‌ ش‍ه‍ر س‍اوالان‌

 

۱،ط.ج،حرط،۱۳۶۸

ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ش‍ور درق‌

ف‍ق‍ی‍ه‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌

ج۳۸۸

پ‍روژه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ از ن‍اح‍ی‍ه‌ ج‍ن‍وب‌ م‍ی‍ش‍و

دان‍ش‍ج‍و، ن‍اه‍ی‍د

ج۳۸۷

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ر وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ دوره‌ ج‍دی‍د ش‍ه‍ر ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ در ای‍ران‌ م‍ورد ن‍م‍ون‍ه‌ ت‍ب‍ری‍ز

ج‍دی‍دی‌، م‍ص‍طف‍ی‌

ج۴۲۲

م‍ورف‍ول‍وژی‌ ای‍ن‍ال‍ی‌

م‍ص‍طف‍ای‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌

ج۴۲۱

س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ پ‍ی‍اده‌ رو خ‍ی‍اب‍ان‌ ۲۹ ب‍ه‍م‍ن‌

اب‍ی‍وردی‌

ج۴۲۰

ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ش‍ه‍ره‍ای‌ ک‍ش‍ور ب‍ر اس‍اس‌ س‍رش‍م‍اری‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ن‍ف‍وس‌ و م‍س‍ک‍ن‌

اک‍ب‍ری‌، غ‍ض‍ن‍ف‍ر

ج۴۱۹

ب‍ررس‍ی‌ ت‍غ‍ی‍رات‌ آب‌ و ه‍وای‍ی‌ در گ‍ذش‍ت‍ه‌ و ح‍ال‌

م‍خ‍ت‍اری‌، م‍ح‍م‍د

ج۴۱۸

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ س‍راب‌

خ‍دادادی‌، ع‍ل‍ی‌ ع‍س‍گ‍ر

ج۴۱۷

ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در اوض‍اع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و ان‍س‍ان‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ روس‍ت‍ای‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ ل‍ر

اح‍م‍دی‍ه‌ ن‍ق‍ده‌، ای‍وب‌

ج۴۱۶

ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍واج‍ه‌ و دام‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ی‌ م‍ش‍رف‌ ب‍ه‌ آن‌

م‍ه‍اج‍ر، ح‍م‍ی‍درض‍ا

ج۴۱۵

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ظری‍ات‌ ن‍س‍ل‌ اول‌ و دوم‌ دب‍س‍ت‍ان‌ ف‍ران‍ک‍ف‍ورت‌ در م‍ورد ف‍ره‍ن‍گ‌ و ت‍وی‍ع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

آم‍ی‍زه‌، ف‍اطم‍ه‌

ج۴۳۰

م‍طال‍ع‍ه‌ای‌ در واح‍ده‍ای‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ دام‍ن‍ه‌ ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‍ی‌ س‍ه‍ن‍د

خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌ س‍ل‍طان‍ی‌، م‍س‍ع‍ود

ج۴۲۹

ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ت‍ح‍ول‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ دام‍ن‍ه‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‍ی‌ س‍ب‍لان‌- ح‍وض‍ه‌ ن‍ی‍رچ‍ای‌

اس‍دال‍ه‍ی‌ ن‍ژاد، اس‍د

ج۴۲۸

م‍طال‍ع‍ه‌ ه‍ی‍درول‍وژی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ورام‍ی‍ن‌ از دی‍دگ‍اه‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز ج‍اج‍رود

س‍اس‍ان‍ی‍ان‌، ال‍م‍اس‌

۸۸،ط.ج،دشرا،۱۳۷۹

ب‍ررس‍ی‌ آپ‍ارت‍م‍ان‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ در ت‍ب‍ری‍ز و ارزی‍اب‍ی‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ه‍ای‌ م‍س‍ک‍ون‍ی‌ آپ‍ارت‍م‍ان‍ی‌

ره‍ن‍م‍ای‌ ام‍ی‍ری‌، اح‍م‍د

۲۶،ب.ج،دشرا،۱۳۸۰

م‍طال‍ع‍ه‌ای‌ از واح‍ده‍ای‌ م‍ورف‍ول‍وژی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ م‍ی‍ان‍دوآب‌

پ‍ی‍رزه‌، ج‍واد

ج۴۲۶

پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ س‍ی‍لاب‍ه‍ای‌ رودخ‍ان‍ه‌ اه‍رچ‍ای‌ (در م‍ح‍دوده‌ روس‍ت‍ای‌ ق‍راج‍ل‍و)

ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌، ش‍ی‍رزاد

۸۹،ط.ج،دشرا،۱۳۷۹

ش‍ه‍ر ن‍ور

اس‍لام‍ی‌، ن‍ظام‌

ج۴۲۳

ک‍رده‍ا

ن‍ج‍ف‍ی‌، پ‍روان‍ه‌

ج۴۴۶

م‍راغ‍ه‌ و رون‍د ت‍وس‍ع‍ه‌ و گ‍س‍ت‍رش‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ آن‌

ان‍ص‍اری‌، ف‍ری‍دون‌

ج۴۵۴

آل‍ودگ‍ی‌ ه‍وا و اث‍ر آن‌ در م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ ت‍ب‍ری‍ز

ری‍اح‍ی‌، اع‍ظم‌

ج۴۵۳

م‍طال‍ع‍ه‌ای‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ م‍ح‍ی‍ط ه‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌

آذرن‍وا، ث‍ری‍ا

ج۴۵۲

پ‍روژه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍اس‍م‍ن‍ج‌

م‍ج‍ت‍ه‍دی‌، خ‍ان‍م‌

ج۴۵۱

م‍طال‍ع‍ه‌ ه‍ی‍درواق‍ل‍ی‍م‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍اه‍رود

ص‍ادری‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

ج۴۳۱

ح‍اش‍ی‍ه‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ان‌ ب‍ن‍اب‌(آغ‍داش‌ )

ی‍زدان‍خ‍واه‌، م‍رت‍ض‍ی‌

ج۴۳۲

ج‍ای‍گ‍اه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار م‍ح‍ی‍ط

ن‍ادارل‍وئ‍ی‌، رس‍ول‌

ج۴۳۳

م‍راغ‍ه‌ و رون‍د ت‍وس‍ع‍ه‌ و گ‍س‍ت‍رش‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ آن‌

ان‍ص‍اری‌، ف‍ری‍دون‌

ج۴۳۴

ب‍ررس‍ی‌ ف‍ض‍ای‌ س‍ب‍ز ت‍ب‍ری‍ز و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ در ت‍ل‍طی‍ف‌ ه‍وا

س‍ل‍طان‍ی‌، م‍ارگ‍ری‍ت‌

ج۴۳۵

م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ش‍ه‍ر آس‍ت‍ارا

ف‍ره‍ن‍گ‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌

ج۴۳۶

پ‍روژه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ خ‍وی‌ ، س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍ورف‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ چ‍ل‍ه‌ خ‍ات‍ه‌

م‍درک‌، ح‍ب‍ی‍ب‍ه‌

ج۴۳۷

ش‍ن‍اخ‍ت‌ ش‍رای‍ط آب‌ و ه‍وای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍اخ‍ت‍ران‌

اح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍د

ج۴۹۳

اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ه‍ری‌ ج‍ی‌ - ک‌ - ه‍ی‍راس‍ک‍ار

ح‍اج‍ی‌ زاده‌، رح‍ی‍م‌

ج۴۴۰

م‍لاح‍ظات‍ی‌ چ‍ن‍د در واح‍ده‍ای‌ م‍ورف‍ول‍وژی‌ دام‍ن‍ه‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ ک‍وه‌ م‍ی‍ش‍و(ب‍خ‍ش‌ ش‍رق‍ی‌ دری‍ان‌)

گ‍وگ‍ان‍ی‌ وش‌، ج‍واد

ج۴۴۱

ب‍ررس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ت‍اث‍ی‍ر پ‍دی‍ده‌ه‍ای‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ و ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ در م‍ک‍ان‍ی‍اب‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز

ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا

ج۴۴۲

ب‍ررس‍ی‌ م‍ورف‍وژی‍ک‍ی‌ دره‌ آج‍ی‌ چ‍ای‌ از ون‍ی‍ار ت‍ا گ‍ل‍وگ‍اه‌ ف‍رودگ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

ش‍ای‍ان‌، س‍ی‍اوش‌

ج۴۴۳

ب‍ررس‍ی‌ آل‍ودگ‍ی‌ ص‍وت‍ی‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ت‍ب‍ری‍ز

پ‍ورن‍اج‍ی‌ ای‍ران‌، م‍ح‍م‍د

ج۴۴۴

ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ک‍ش‍ت‌ چ‍غ‍ن‍در ق‍ن‍د و ص‍ن‍ای‍ع‌ ق‍ن‍د آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌

ب‍اق‍ری‌، ف‍اطم‍ه‌

ج۴۴۵

ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ از ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ و زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ س‍ع‍ی‍دآب‍اد، ده‌ اس‍ک‍ن‍در

ک‍اوس‍ی‍ان‌، اح‍م‍د

ج۴۴۷

پ‍روژه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ در ب‍ررس‍ی‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ و زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‍م‍ن‍اب‌ (ج‍ن‍وب‌ و ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز )

ن‍ع‍م‍ت‌ زاده‌، م‍ی‍ک‍ائ‍ی‍ل‌

ج۴۴۸

م‍طال‍ع‍ه‌ای‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍ی‍ام‍ک‍ی‌ داغ‍ی‌ ، ق‍ره‌ گ‍ز (آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌ ، ای‍ران‌ )

م‍ل‍ه‍ذان‍ی‌،رش‍ی‍د

ج۴۴۹

ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ک‍ش‍ت‌ ت‍وت‍ون‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ دخ‍ان‍ی‍ات‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌

ن‍ج‍ف‍ی‌ ق‍ل‍ع‍ه‌، غ‍ی‍ب‌ال‍ه‌

ج۴۵۰

م‍طال‍ع‍ات‌ ح‍وزه‌ ن‍ف‍وذی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ آس‍ت‍ارا

ح‍ک‍ی‍م‌ زاده‌، ه‍وش‍ن‍گ‌

ج۴۱۴

م‍طال‍ع‍ه‌ای‌ از واح‍ده‍ای‌ م‍ورف‍ول‍وژی‌ م‍ی‍ان‍دوآب‌

پ‍ی‍رزه‌، ج‍واد

ج۴۵۶

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ دره‌ س‍ائ‍ی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‌ - آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌

خ‍وش‍ه‌، ج‍ع‍ف‍ر

ج۴۵۵

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در م‍خ‍اطرات‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‍ک‌ دام‍ن‍ه‌ ش‍م‍ال‍ی‌ س‍ه‍ن‍د ح‍وض‍ه‌ه‍ای‌ آب‍ری‍ز ل‍ی‍ق‍وان‌ چ‍ای‌ و س‍ع‍ی‍داب‍اد چ‍ای‌ (ب‍ات‍اک‍ی‍د ب‍ر ح‍رک‍ات‌ ت‍وده‌ای‌ و ف‍رس‍ای‍ش‌ ک‍ن‍اری‌ رودخ‍ان‍ه‌ )

ک‍رم‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا

۳،ط.ج،حرط،۱۳۸۴

گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ طرح‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ف‍رس‍ای‍ش‌ پ‍ذی‍ری‌ اراض‍ی‌ در ح‍وض‍ه‌ آب‍خ‍ی‍ز ک‍س‍ان‍ق‌ چ‍ای‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ EPM

ن‍ی‍ک‍ج‍و، م‍ح‍م‍درض‍ا

۴،ط.ج،حرط،۱۳۸۲

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در اث‍رات‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ گ‍س‍ل‌ ش‍م‍ال‍ی‌ م‍ی‍ش‍و و آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ س‍ک‍ون‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ واق‍ع‌ در م‍س‍ی‍ر آن‌

م‍خ‍ت‍اری‌، داود

۵،ط.ج،حرط،۱۳۸۳

ن‍گ‍اه‍ی‌ ن‍و ب‍ر م‍ف‍ه‍وم‌ ب‍ل‍وغ‌ و رش‍د در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍وض‍وع‍ه‌ ای‍ران‌

ع‍ل‍وی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌

۱،ح،حرط،۱۳۸۳

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ش‍ک‍اف‌ ن‍س‍ل‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ خ‍ان‍واده‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ آذرش‍ه‍ر

ب‍اب‍اخ‍ان‍ی‌، ف‍ره‍اد

ع۵۰۰

اص‍ل‌ م‍وازن‍ه‌ در س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ای‍ران‌ از آغ‍از ق‍اج‍اری‍ه‌ ت‍ا ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ دوم‌

ع‍ل‍ی‌ ص‍وف‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

۷،ت،یرتکد،۱۳۸۴

ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ خ‍ش‍ک‍س‍ال‍ی‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز آج‍ی‌ چ‍ای‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍م‍ای‍ه‌ SPI

خ‍ل‍خ‍ال‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

۹۰،ط.ج،دشرا،۱۳۸۳

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ و م‍ی‍زان‌ گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ ت‍ح‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

م‍وذن‌، زه‍را

ع۳۲۸

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ق‍ان‍ون‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا ق‍اچ‍اق‌ ان‍س‍ان‌

ب‍ه‍زادی‌، خ‍س‍رو

ح۸۱

ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ف‍اض‍لاب‌، زب‍ال‍ه‌ و وض‍ی‍ع‍ی‍ت‌ دف‍ع‌ آن‌ در ت‍ب‍ری‍ز

م‍ل‍ک‌ ف‍رد، راض‍ی‍ه‌

ج۴۶۱

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ از وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ه‍ری‌ در ای‍ران‌

م‍ش‍ه‍دی‍زاده‌ ده‍اق‍ان‍ی‌، ن‍اص‍ر

ج۴۶۲

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍وش‍ت‍ر

زرگ‍ر، ف‍ت‍ح‌ال‍ل‍ه‌

ج۴۶۳

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ه‍ی‍درو اق‍ل‍ی‍م‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز

آق‍ائ‍ی‌، رم‍ض‍ان‌

ج۴۶۴

ب‍ررس‍ی‌ م‍ورف‍ول‍وژی‌ آب‍راه‍ه‌ای‌ در راب‍طه‌ ب‍ا ه‍ی‍درول‍وژی‌ در ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز آج‍ی‌ چ‍ای‌

ع‍زی‍زپ‍ور، م‍ل‍ک‍ه‌

ج۴۶۵

م‍روری‌ ب‍ر اس‍ت‍ع‍داد آب‌، خ‍اک‌، ج‍ن‍گ‍ل‌، م‍رت‍ع‌ و پ‍وش‍ش‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ ع‍رب‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌

گ‍ودرزی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌

ج۴۶۶

ب‍ررس‍ی‌ ه‍ی‍دروک‍ل‍ی‍م‍ای‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز زب‍ل‍ب‍ی‍ر چ‍ای‌ (دش‍ت‌ م‍رن‍د)

ع‍طازاده‌ ک‍م‍ارع‍ل‍ی‍ا، ع‍طالال‍ه‌

ج۴۶۷

م‍طال‍ع‍ات‌ آب‌ م‍ش‍روب‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ت‍ب‍ری‍ز

ک‍ری‍م‍ی‌، ل‍ی‍لا

ج۴۶۸

م‍ع‍رف‍ی‌ و ت‍وص‍ی‍ف‌ م‍دی‍ری‍ت‌ رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌

ال‍ی‍اس‍ی‌، س‍ارا

ع۳۲۹

اث‍رات‌ ن‍ام‍ت‍ق‍ارن‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ ن‍رخ‌ ارز ب‍ر ت‍ول‍ی‍د ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ و ق‍ی‍م‍ت‌ در ای‍ران‌

رس‍ت‍م‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌

۲۹،داصتقا،دشرا،۱۳۸۴

م‍ردم‌ ن‍گ‍اری‌ روس‍ت‍ای‌ ه‍ج‍ی‍ج‌ (از ت‍واب‍ع‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ پ‍اوه‌)

ظه‍راب‍ی‌، ه‍ی‍وا

ع۳۳۰

ن‍گ‍اه‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ه‌ اش‍ع‍ار ک‍لاس‍ی‍ک‌ ام‍ی‍ر ه‍وش‍ن‍گ‌ اب‍ت‍ه‍اج‌

ان‍دری‍ان‍ی‌، م‍خ‍ت‍ار

ع۳۳۱

ج‍ای‍گ‍اه‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ و ب‍وش‍ه‍ر و اه‍م‍ی‍ت‌ آن‌ در رواب‍ط س‍ی‍اس‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ ای‍ران‌ و اروپ‍ا در اواخ‍ر ق‍رن‌ ن‍وزده‍م‌ و آغ‍از ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ی‍لادی‌ م‍طاب‍ق‌ ب‍ا ن‍م‍ی‍ه‌ اول‌ ق‍رن‌ چ‍ه‍ارده‍م‌ ه‍ج‍ری‌ ق‍م‍ری‌

م‍ش‍ای‍خ‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌

۸،ت،یرتکد،۱۳۸۴

ت‍اث‍ی‍ر ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ ب‍ر ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌

ح‍ی‍دری‌ ت‍رک‍م‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د

ع۳۳۲

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رف‍ت‍ار ان‍ت‍خ‍اب‍ات‍ی‌ (م‍ش‍ارک‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌) م‍ردم‌ ای‍ران‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا

ح‍ات‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

ع۵۰۱

ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ارام‍ن‍ه‌ ت‍ب‍ری‍ز

ک‍م‍ال‌ پ‍ور، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌

ع۵۰۲

ک‍رد و ک‍ردس‍ت‍ان‌ از م‍ش‍روطی‍ت‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ دوم‌

رح‍م‍ان‍ی‌، ن‍ع‍م‍ت‌

۷۳،ت،دشرا،۱۳۸۴

ع‍ن‍ص‍ر روان‍ی‌ ج‍رائ‍م‌ ارت‍ک‍اب‍ی‌ اطف‍ال‌

چ‍راغ‍ی‌، س‍وگ‍ل‌

ح۸۲

م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ اق‍ل‍ی‍م‌ ح‍رارت‍ی‌ ش‍م‍ال‍غ‍رب‌ ای‍ران‌ و پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ اوض‍اع‌ آت‍ی‌

ب‍اب‍اپ‍ور ب‍اص‍ر، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر

۱۸،ط.ج،یرتکد،۱۳۸۲

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍ورف‍وژن‍ز در دام‍ن‍ه‌ ش‍م‍ال‍غ‍رب‍ی‌ ت‍ال‍ش‌ (ب‍ا غ‍روداغ‌) ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر "م‍ورف‍ون‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ و م‍ورف‍وت‍ک‍ن‍ون‍ی‍ک‌ و م‍ورف‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌"

م‍ددی‌، ع‍ق‍ی‍ل‌

۱۹،ط.ج،یرتکد،۱۳۸۴

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ع‍وام‍ل‌ م‍ورف‍وژن‍ز م‍وث‍ر در ن‍اپ‍ای‍داری‌ دام‍ن‍ه‌ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ دره‌ دی‍زدی‍وان‌ داغ‍ی‌ (ش‍م‍ال‍غ‍رب‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍ش‍رق‍ی‌)

ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌، م‍وس‍ی‌

۲۰،ط.ج،یرتکد،۱۳۸۴

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ل‍غ‍زش‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ و ع‍ل‍ل‌ وق‍وع‌ آن‍ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‍ه‍ای‌ م‍ورف‍وم‍ت‍ری‌ در ح‍وض‍ه‌ اه‍ر چ‍ای‌

روس‍ت‍ای‍ی‌، ش‍ه‍رام‌

۲۱،ط.ج،یرتکد،۱۳۷۹

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ب‍ی‍س‍م‍ارک‌ در ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ وح‍دت‌ آل‍م‍ان‌

ح‍س‍ن‌ پ‍ور، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

۷۴،ت،دشرا،۱۳۸۴

پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ م‍س‍ت‍ع‍م‍ره‌ ش‍دن‌ ه‍ن‍د در خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ ق‍رن‌ ۱۹ م‌.

زائ‍ر، غ‍لام‍رض‍ا

ت۴۱۹

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ اش‍ک‍ال‌ و پ‍دی‍ده‌ه‍ای‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وزی‌ ح‍وض‍ه‌ ل‍ی‍لان‌ چ‍ای‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر م‍ورف‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ و م‍ورف‍وک‍ل‍ی‍م‍ا

م‍ک‍اری‌ ی‍ام‍چ‍ی‌، ج‍واد

۹۱،ط.ج،دشرا،۱۳۸۳

م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ک‍ارب‍ری‌ اراض‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ (ن‍م‍ون‍ه‌ م‍وردی‌ ات‍وب‍ان‌ خ‍اوران‌ ت‍ه‍ران‌)

ک‍ری‍م‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

۶۱،ب.ج،دشرا،۱۳۸۴

ق‍ل‍م‍رو ح‍ق‍وق‌ در زم‍ان‌ و در م‍ک‍ان‌

دوواب‍ر، دن‍دی‍و

ح۸۳

اش‍ت‍ب‍اه‌ در ق‍ت‍ل‌

آذرن‍گ‌، ه‍دی‌

ح۸۴

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر اف‍س‍ردگ‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌

م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍ود

ع۵۰۴

ب‍ررس‍ی‌ م‍وان‍ع‌ و راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍رای‌ ی‍ک‍پ‍ارچ‍ه‌س‍ازی‌ اراض‍ی‌ زراع‍ی‌ در روس‍ت‍اه‍ای‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اه‍ر

ه‍ات‍ف‍ی‌، ع‍ب‍اس‌

۳۹،ع،دشرا،۱۳۸۶

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ک‍وی‍ن‌ و ت‍ح‍ول‌ ت‍پ‍ه‌ه‍ای‌ م‍اس‍ه‌ای‌ ق‍وم‌ ت‍پ‍ه‌ (ص‍وف‍ی‍ان‌)

م‍ه‍دی‌ زاده‌ ج‍ن‍زق‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ه‌

۹۳،ط.ج،دشرا،۱۳۸۴

رواب‍ط ای‍ران‌ و ف‍ران‍س‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ دو ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ (۱۹۴۱م‌./ ۱۳۲۰ه‌. ق‌.)

دان‍ش‍ور، س‍ی‍د ی‍ح‍ی‍ی‌

۷۵،ت،دشرا،۱۳۸۴

ت‍اث‍ی‍ر رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ج‍م‍ع‍ی‌ ب‍ر روی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ (اف‍راد ۴۰ س‍ال‌ ب‍ه‌ ب‍الای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ((۲)) ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز)

ج‍ع‍ف‍ری‌ ن‍ه‍ار، ف‍ی‍روزه‌

ع۵۰۶

ارت‍داد در ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ و ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌

ه‍اش‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

ح۸۵

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر خ‍ش‍ون‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ زن‍ان‌ در ش‍ه‍ر ن‍ق‍ده‌

ال‍ل‍ه‍وی‍ردی‍ان‌ ع‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍د

۴۰،ع،دشرا،۱۳۸۴

اس‍ت‍ف‍اده‌ از ان‍رژی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌ در گ‍رم‍ای‍ش‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا م‍ح‍ی‍ط ه‍ای‌ م‍س‍ک‍ون‍ی‌ در آذرب‍ای‍ج‍ان‌

ع‍دال‍ت‌ دوس‍ت‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

۹۴،ط.ج،دشرا،۱۳۸۴

ق‍ل‍م‍رو م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ت‌ال‍م‍ال‌ در پ‍رداخ‍ت‌ دی‍ه‌

رض‍ائ‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

ح۸۶

ح‍ق‌ ح‍ب‍س‌ در ع‍ق‍د ن‍ک‍اح‌

س‍ال‍م‌، ف‍اروق‌

ح۸۷

ج‍رم‌ زای‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ (ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍اده‌ ۲۲۶ ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌)

ع‍ب‍ادپ‍ور، س‍م‍ی‍ه‌

ح۸۸

ح‍ی‍ث‍ی‍ات‌ ج‍رم‌

ب‍ه‍م‍ن‌ آب‍ادی‌، ع‍اطف‍ه‌

ح۸۹

ش‍روع‌ ب‍ه‌ ج‍رم‌

ق‍ی‍ام‍ی‌ پ‍ور، م‍ری‍م‌

ح۹۰

ف‍رزن‍د خ‍وان‍دگ‍ی‌ و آث‍ار ح‍ق‍وق‍ی‌ آن‌

ج‍ب‍ارن‍ژاد، طاه‍ره‌

ح۹۱

اث‍ر ن‍ااطم‍ی‍ن‍ان‍ی‌ ن‍رخ‌ ارز ب‍ر س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ در ای‍ران‌ (۱۳۴۰-۱۳۸۱)

دول‍ت‍ی‌، م‍ه‍ن‍از

۳۰،داصتقا،دشرا،۱۳۸۴

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ب‍روز اخ‍ت‍لاف‍ات‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌ در ش‍ه‍ر م‍ش‍ک‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ر

ازون‍د، ف‍ری‍ب‍ا

ع۵۰۸

اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ای‍ران‌

ع‍ب‍اس‍ی‌، رق‍ی‍ه‌

ح۹۲

ب‍ررس‍ی‌ ق‍اع‍ده‌ ت‍ل‍ف‌ م‍ب‍ی‍ع‌ ق‍ب‍ل‌ از ق‍ب‍ض‌

خ‍وش‍ق‍دم‌، س‍م‍ی‍ه‌

ح۹۳

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ و ت‍ب‍ع‍ات‌ از خ‍ود ب‍ی‍گ‍ان‍گ‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ورد دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز)

ن‍ی‍ک‍ج‍وئ‍ی‍ان‌، طاه‍ر

ع۵۰۹

ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ م‍دارس‌ در دروه‌ ص‍ف‍وی‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ و زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ج‍اد آن‌

ن‍ظام‌ پ‍رس‍ت‌ ب‍ن‍اب‌، ف‍ره‍اد

۷۶،ت،دشرا،۱۳۸۴

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر س‍ی‍اس‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ول‍ی‌ ب‍ر ب‍ازده‍ی‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ ت‍ه‍ران‌

م‍خ‍ت‍اری‌، م‍ح‍س‍ن‌

۳۱،داصتقا،دشرا،۱۳۸۴

ک‍ی‍ف‍ر ق‍ص‍اص‌ از م‍ن‍ظری‌ دی‍گ‍ر

رس‍ول‍ی‌، م‍ح‍م‍ود

ح۹۴

ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ - ح‍ق‍وق‍ی‌ ک‍ودک‌ آزاری‌

ق‍ن‍ادی‌، ن‍ی‍ان‌

ح۹۵

ب‍ررس‍ی‌ اب‍ع‍اد ف‍ق‍ه‍ی‌ - ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍ه‍ری‍ه‌

ل‍طف‍ی‌ ی‍ام‍چ‍ی‌، ن‍اه‍ی‍ده‌

ح۹۶

س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍ق‌

ص‍اب‍ر ف‍رزام‌، زی‍ن‍ب‌

ح۹۷

م‍دل‍س‍ازی‌ ب‍ارش‍ه‍ای‌ س‍الان‍ه‌ ای‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ م‍ارک‍وف‌

طال‍ش‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ه‌

۹۵،ط.ج،دشرا،۱۳۸۴

خ‍ش‍ون‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ زن‍ان‌ و ب‍ررس‍ی‌ ب‍رخ‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رآن‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ خ‍وی‌

وح‍دت‌ ج‍و، ه‍ان‍ی‍ه‌

ع۵۱۰

س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ی‍زان‌ گ‍ی‍ری‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ب‍ه‌ ارزش‌ه‍ای‌ چ‍ه‍ان‍ی‌ ( ف‍رام‍ادی‌- م‍ادی‌) و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رآن‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز)

ع‍ل‍ی‍زاده‌ ق‍اس‍م‍ی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌

۴۱،ع،دشرا،۱۳۷۸

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ آئ‍ی‍ن‌ اه‍ل‌ ح‍ق‌

خ‍زاع‍ی‌، طاه‍ر

ع۵۱۱

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍رخ‍ی‌ از ع‍وام‍ل‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌ ب‍ا پ‍ذی‍رش‌ دم‍وک‍راس‍ی‌ ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: ش‍ه‍ر پ‍ی‍ران‍ش‍ه‍ر)

س‍ی‍د اح‍م‍دی‌ آذر، م‍ح‍ی‌ ال‍دی‍ن‌

۴۲،ع،دشرا،۱۳۸۴

ام‍ک‍ان‍ات‌ و م‍ح‍دودی‍ت‍ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ال‍ش‌

ش‍اه‍ی‌، ای‍رج‌

۲۷،ب.ج،دشرا،۱۳۸۴

گ‍زارش‌ ن‍ه‍ائ‍ی‌ طرح‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ م‍خ‍اطرات‌ م‍ح‍ی‍طی‌ و اث‍رات‌ آن‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز

روس‍ت‍ای‍ی‌، ش‍ه‍رام‌

۶،ط.ج،حرط،۱۳۸۴

م‍ع‍ام‍ل‍ه‌ ف‍ض‍ول‍ی‌

خ‍زائ‍ی‌، رم‍ض‍ان‌

ح۹۸

ارزی‍اب‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ت‍وری‍س‍م‌ در ای‍ران‌

ح‍ی‍دری‌ چ‍پ‍ان‍ه‌، رح‍ی‍م‌

۲،ب.ج،یرتکد،۱۳۸۳

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ت‍ج‍ارت‌ خ‍ارج‍ی‌ ب‍ر ت‍ورم‌ در اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌

ه‍وش‍م‍ن‍د،ج‍واد

فلا۳۳

م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ش‍اب‍ه‍ت‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ و خ‍راس‍ان‌ ج‍ه‍ت‌ ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ک‍ش‍ت‌ زع‍ف‍ران‌ در آذرب‍ای‍ج‍ان‌

س‍اج‍دی‌، س‍ی‍د اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

۹۶،ط.ج،دشرا،۱۳۸۴

پ‍ای‍ش‌ خ‍ش‍ک‍س‍ال‍ی‌ در اس‍ت‍ال‍ن‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ه‍ای‌ ک‍م‍ی‌

ف‍راش‍ی‍ان‍ی‌، ج‍واد

۹۷،ط.ج،دشرا،۱۳۸۴

ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌

م‍وس‍ی‌ پ‍ور، اک‍رم‌

ع۵۱۳

م‍وج‍ب‍ات‌ طلاق‌ ب‍ه‌ درخ‍واس‍ت‌ زن‌ در ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ای‍ران‌

ت‍راب‍ی‌، ح‍س‍ن‌

ح۹۹

ت‍م‍رک‍ز و ع‍دم‌ اداری‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌

دلاور، م‍ه‍دی‌

ح۱۰۰

ن‍ق‍ش‌ ش‍ه‍ره‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌ (ن‍م‍ون‍ه‌ م‍وردی‌ ش‍ه‍ر م‍اک‍و)

طال‍ب‌ زاده‌، ح‍ی‍در

۲۸،ب.ج،دشرا،۱۳۸۴

ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ ، ن‍م‍ون‍ه‌ م‍وردی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ه‍ش‍ت‍رود

ج‍ع‍ف‍ری‌، ف‍ی‍روز

۲۹،ب.ج،دشرا،۱۳۸۴

وض‍ع‍ی‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ن‍س‍ب‌ ن‍ام‍ش‍روع‌

رس‍ول‌ زاده‌آل‌ ه‍اش‍م‌، س‍ی‍ده‌ح‍ی‍ران‌

ح۱۰۱

ح‍ق‍وق‌ و ت‍ک‍ال‍ی‍ف‌ زن‍دان‍ی‍ان‌

س‍ی‍ف‍ی‌، رون‍اک‌

ح۱۰۲

ج‍ای‍گ‍اه‌ واه‍م‍ی‍ت‌ ف‍ض‍ای‌ س‍ب‍زدرت‍وس‍ع‍ه‌پ‍ای‍دارش‍ه‍ری‌،م‍وردن‍م‍ون‍ه‌:ش‍ه‍رت‍ب‍ری‍ز

زی‍ن‍ی‌ی‍ام‍چ‍ی‌،ع‍ب‍اس‌

۲۳۳.ط.ج،دشرا،۱۳۸۴

ع‍ن‍ص‍ر م‍ادی‌ ج‍رم‌ و ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ت‍رک‌ ف‍ع‍ل‌ درای‍ج‍اد آن‌

س‍ه‍راب‍ی‌، ح‍ام‍د

ح۱۰۳

ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ و م‍ف‍ه‍وم‌ و م‍ن‍ش‍اء آن‌ در ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ای‍ران‌

طی‍ب‌ زاده‌، ف‍رن‍از

ح۱۰۴

ب‍ی‍م‍ه‌ م‍س‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌

ع‍ل‍ی‍زاده‌، س‍م‍ی‍ه‌

ح۱۰۵

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍روک‍راس‍ی‌ و دم‍وک‍راس‍ی‌

ه‍اش‍م‍ی‌ ف‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌

ع۵۱۷

ارت‍ب‍اط ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ و ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ در ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ای‍ران‌

ق‍رب‍ان‍ی‌، رب‍اب‌

ح۱۰۶

اس‍رائ‍ی‍ل‌ و م‍ش‍روع‍ی‍ت‌ درح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌

رض‍ای‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر

ح۱۰۷

ب‍ررس‍ی‌ ح‍ی‍ل‍ه‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ای‍ران‌

رم‍ض‍ان‌ خ‍واه‌، طاه‍ره‌

ح۱۰۸

ح‍ض‍ان‍ت‌ اطف‍ال‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌

ب‍ص‍ی‍ری‌، ف‍روغ‌

ح۱۰۹

م‍اه‍ی‍ت‌ ح‍ق‍وق‌ رواب‍ط ح‍ق‍وق‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از اس‍ن‍اد ت‍ج‍ارت‍ی‌

زی‍رک‍ی‌، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌

ح۱۱۰

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍ه‍اج‍ری‍ن‌ ع‍راق‍ی‌ س‍اک‍ن‌ در ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ ب‍ع‍د از ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ و پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ ن‍اش‍ی‌ از ح‍ض‍ور آن‍ان‌

ف‍ع‍ل‍ی‌، ام‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌

ع۵۱۵

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍اک‍و

ف‍راه‍ان‍ی‌، ال‍ه‍ام‍ه‌

ع۵۱۶

م‍دل‍س‍ازی‌ ف‍رس‍ای‍ش‌ و رس‍وب‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ر ق‍ل‍ع‍ه‌ چ‍ای‌ ع‍ج‍ب‌ ش‍ی‍ر ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ه‍ای‌ م‍اه‍واره‌ای‌ در م‍ح‍ی‍ط GIS

اح‍م‍دزاده‌، ح‍س‍ن‌

۹۸،ط.ج،دشرا،۱۳۸۴

م‍طال‍ع‍ه‌ ه‍ی‍دروک‍ل‍ی‍م‍ای‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز ق‍ران‍ق‍و چ‍ای‌ و ن‍ع‍م‍ق‍ی‌ ب‍ر س‍ی‍لاب‍ه‍ای‌ ح‍وض‍ه‌

اک‍ب‍رپ‍ور ب‍ن‍اب‌، ب‍ه‍روز

۹۹،ط.ج،دشرا،۱۳۸۴

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ روس‍ت‍ای‌ س‍ع‍دل‌

گ‍ی‍اه‍ی‌، زی‍ب‍ا

ع۵۱۸

ب‍ررس‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ت‍ح‍ق‍ق‌ م‍دع‍ی‍ات‌ ن‍ظام‌ه‍ای‌ دم‍وک‍رات‍ی‍ک‌

ص‍اح‍ب‍ی‌، ف‍رزان‍ه‌

ع۵۱۹

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز از رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ج‍م‍ع‍ی‌

طاه‍ر، ف‍ری‍ده‌

ع۵۲۰

م‍دی‍ری‍ت‌ م‍واد زای‍د ج‍ام‍د ش‍ه‍ری‌ و م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ م‍ک‍ان‍ی‍اب‍ی‌ آن‌ ب‍ا اش‍ارات‍ی‌ ب‍ه‌: ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز

م‍ح‍س‍ن‌ زاده‌ه‍ری‍س‌، ب‍لال‌

۳۰،ب.ج،دشرا،۱۳۸۴

آش‍ک‍ارس‍ازی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ک‍ارب‍ردی‌ اراض‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ای‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ش‍م‍ال‍غ‍رب‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌)

ش‍م‍س‌ گ‍وارا، زه‍ره‌

۱۰۰،ط.ج،دشرا،۱۳۸۴

پ‍ه‍ن‍ه‌ب‍ن‍دی‌ آگ‍روک‍ل‍ی‍م‍ات‍ی‍ک‌ اس‍ت‍ان‌ اردب‍ی‍ل‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ای‌ در م‍ح‍ی‍ط GIS

س‍ب‍ح‍ان‍ی‌، ب‍ه‍روز

۲۳،ط.ج،یرتکد،۱۳۸۴

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ر ن‍اب‍راب‍ری‍ه‍ای‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌ در ای‍ران‌، ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ن‍ق‍اط ش‍ه‍ری‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍ش‍رق‍ی‌

ق‍ن‍ب‍ری‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌

۹،ب.ج،یرتکد،۱۳۸۸

م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍ح‍ول‌ ژئ‍وم‍ورف‍ی‍ک‌ ح‍وض‍ه‌ رودخ‍ان‍ه‌ روض‍ه‌ چ‍ای‌

م‍ح‍م‍دج‍ان‍ی‌، م‍ری‍م‌

۱۱۷،ط.ج،دشرا،۱۳۸۴

ب‍ررس‍ی‌ م‍وان‍ع‌ ف‍ره‍ن‍ک‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ارت‍ق‍ای‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ در ش‍ه‍ر ه‍م‍دان‌

طه‍م‍اس‍ب‍ی‌، زه‍ره‌

۴،ع،دشرا،۱۳۸۴

ک‍ارب‍رد س‍ن‍ج‍ش‌ از دور و س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ در پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ پ‍وش‍ش‌ ب‍رف‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ح‍وض‍ه‌ آج‍ی‌ چ‍ای‌)

اده‍م‍ی‌، س‍لام‌

۱۰۲،ط.ج،دشرا،۱۳۸۴

ب‍ررس‍ی‌ و پ‍ه‍ن‍ه‌ب‍ن‍دی‌ ن‍اپ‍ای‍داری‍ه‍ای‌ دام‍ن‍ه‌ای‌ و ب‍رآورد م‍ق‍ادی‍ر ف‍رس‍ای‍ش‌ در م‍ح‍دوده‌ دری‍اچ‍ه‌ س‍د ش‍ه‍ی‍د م‍دن‍ی‌ (ون‍ی‍ار)

ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ م‍ه‍ر، م‍ج‍ی‍د

۱۰۳،ط.ج،دشرا،۱۳۸۴

چ‍ال‍ش‌ پ‍ارل‍م‍ان‌ و دس‍ت‍گ‍اه‌ س‍ل‍طن‍ت‌ در ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ن‍ی‍م‍ه‌ دوم‌ ق‍رن‌ ه‍ف‍ده‍م‌

ع‍ب‍دال‍ه‍ی‌، غ‍ف‍ار

۷۷،ت،دشرا،۱۳۸۴

ارزی‍اب‍ی‌ ع‍ن‍اص‍ر اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر آب‌ و ه‍وای‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ب‍ه‌ روش‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ اص‍ل‍ی‌(PCA)

ن‍ادری‌ ج‍ب‍درق‍ی‌، زل‍ی‍خ‍ا

۱۰۴،ط.ج،دشرا،۱۳۸۴

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ح‍وض‍ه‌ زن‍وزچ‍ای‌

ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌ زاده‌، ب‍ی‍وک‌

۱۰۵،ط.ج،دشرا،۱۳۸۴

س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ی‍زان‌ ون‍دال‍ی‍س‍م‌ و ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ردی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا آن‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ی‍ک‌ م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر س‍ن‍ن‍دج‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۱۳۸۳/۸۴

م‍ح‍م‍دی‌ ب‍ل‍ب‍ان‌آب‍اد، اس‍ع‍د

۴۳،ع،دشرا،۱۳۸۴

ف‍رات‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ و روش‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍ژوه‍ش‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

ع‍ل‍ی‍زاده‌ اق‍دم‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر

۱،ع،حرط،۱۳۸۴

ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ و ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز از ب‍دو ت‍اس‍ی‍س‌ ت‍ا س‍ال‌۱۳۸۱

رخ‍ش‍ان‍پ‍ور، ج‍ل‍ی‍ل‌

۲،ع،حرط،۱۳۸۳

ب‍ررس‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ و ک‍ارک‍رده‍ای‌ ف‍ن‌ آوری‌ و ع‍ل‍م‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ی‌ ج‍وام‍ع‌ پ‍ی‍رام‍ون‍ی‌:م‍ورد ای‍ران‌

م‍ی‍رزائ‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ه‍ادی‌

۴۴،ع،دشرا،۱۳۸۴

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ خ‍وی‌

م‍ه‍راج‍ی‌، رق‍ی‍ه‌

ع۵۲۶

م‍طال‍ع‍ه‌ آگ‍روک‍ل‍ی‍م‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ج‍ن‍وب‌ دری‍اچ‍ه‌ اروم‍ی‍ه‌ در راب‍طه‌ ب‍ا ک‍ش‍ت‌ زی‍ت‍ون‌

ش‍ی‍خ‌ اح‍م‍دی‌، ه‍اش‍م‌

۱۰۶،ط.ج،دشرا،۱۳۸۴

اس‍ت‍خ‍راج‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ارب‍ری‌ ه‍ای‌ اراض‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ه‍ش‍ت‍رود ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ ای‌ SPOT 5

داداش‌ زاده‌، س‍ول‍م‍از

۱۰۷،ط.ج،دشرا،۱۳۸۴

ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ا و ت‍ن‍اس‍ب‍ات‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ ش‍ه‍ری‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز (م‍ح‍دوده‌ ب‍خ‍ش‌ م‍رک‍زی‌)

ام‍ج‍دی‌ ای‍ران‍ق‌، ح‍م‍ی‍د

۳۱،ب.ج،دشرا،۱۳۸۴

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍ن‍وپ‍ت‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ارش‌ ه‍ای‌ رگ‍ب‍اری‌ در ح‍وض‍ه‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ رود ارس‌

ک‍ی‍ان‍ی‌س‍ف‍ی‍دان‌ ج‍دی‍د، طاه‍ره‌

۱۰۸،ط.ج،دشرا،۱۳۸۴

ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ح‍وض‍ه‌ گ‍ل‍ن‍درود ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍رف‍رس‍ای‍ش‌

ب‍ل‍ده‌ئ‍ی‌، ج‍لال‌

۱۰۹،ط.ج،دشرا،۱۳۸۴

ژئ‍وم‍ورم‍ول‍وژی‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ از دره‌ ق‍طور چ‍ای‌ خ‍وی‌ (از م‍ی‍ل‍ه‌ م‍رزی‌ ت‍ا ورود ب‍ه‌ دش‍ت‌)

غ‍ی‍ب‍ی‌، م‍ی‍رب‍اق‍ر

۱۱۰،ط.ج،دشرا،۱۳۸۴

ص‍ن‍ع‍ت‌ ت‍وری‍س‍م‌ و راه‍ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ آن‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍م‍ال‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ش‍ه‍ر ب‍اب‍ل‍س‍ر

ب‍اغ‍ب‍ان‌ ج‍ل‍ودار، ع‍ل‍ی‌

۳۲،ب.ج،دشرا،۱۳۸۰

س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ی‍زان‌ ت‍ع‍ه‍د اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌- اق‍ت‍ص‍ادی‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍اآن‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز

غ‍ف‍اری‌ ت‍ش‍وی‍ه‌، م‍ه‍ن‍از

۴۵،ع،دشرا،۱۳۸۵

ان‍دی‍ش‍ه‌ ب‍ازگ‍ش‍ت‌ ب‍ه‌ خ‍وی‍ش‍ت‍ن‌ از دی‍دگ‍اه‌ ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌

م‍وس‍وی‌، س‍ی‍ده‌ زی‍ن‍ب‌

ع۵۲۸

ب‍ررس‍ی‌ ب‍رخ‍ی‌ آرا و اف‍ک‍ار ام‍ی‍ل‌ دورک‍ی‍م‌

دان‍ش‌ م‍ه‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌

ع۵۲۹

ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ داس‍ت‍ان‌ س‍گ‌ ول‍گ‍رد اث‍ر ص‍ادق‌ ه‍دای‍ت‌

ص‍ادق‍ی‌، ام‍ی‍ر

ع۵۳۰

س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ت‍وری‍س‍م‌ در ش‍ه‍ره‍ای‌ م‍ت‍وس‍ط، ن‍م‍ون‍ه‌ م‍وردی‌ ت‍ن‍ک‍اب‍ن‌

پ‍وررس‍ت‍م‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌

۶۵،ب.ج،دشرا،۱۳۸۴

آث‍ار ح‍ق‍وق‍ی‌ ب‍طلان‌ ق‍رارداده‍ا

خ‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ح۱۱۲

س‍ی‍ری‌ در ت‍ح‍ول‌ ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ح‍اک‍م‍ی‍ت‌

ب‍اب‍ای‍ان‌، ام‍ی‍ر

ح۱۱۳

ک‍ل‍ی‍م‍ات‍ول‍وژی‌ ب‍ارش‌ ب‍رف‌ در ش‍م‍ال‍غ‍رب‌ ک‍ش‍ور

ع‍ادل‍ی‌،ام‌ال‍ب‍ن‍ی‍ن‌

۱۱۱،ط.ج،دشرا،۱۳۸۴

ن‍ق‍ش‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ج‍م‍ع‍ی‌ در ت‍ک‍وی‍ن‌ گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ غ‍رب‌

رس‍ت‍م‍ی‌ زاده‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

ع۵۳۱

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ ب‍ا ف‍رآی‍ن‍د دم‍وک‍راس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌

آق‍ای‍ی‌، رح‍م‍ت‌

ع۵۳۲

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ی‍خ‍ب‍ن‍دان‍ه‍ای‌ ش‍م‍ال‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ و ت‍اث‍ی‍ر س‍رم‍ای‌ ب‍ه‍اره‌ ب‍ر س‍ر درخ‍ت‍ی‌ ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍وی‌

م‍وت‍م‍ن‌،ق‍ادر

۱۱۲،ط.ج،دشرا،۱۳۸۵

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ت‍ک‍وی‍ن‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ دش‍ت‌ ازوم‍دل‌ ورزق‍ان‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر اث‍ر ت‍راس‌ ه‍ای‌ آب‍رف‍ت‍ی‌

خ‍وش‍دل‌، ک‍اظم‌

۱۱۳،ط.ج،دشرا،۱۳۸۴

س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ی‍زان‌ ف‍اص‍ل‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ م‍س‍ی‍ح‍ی‍ان‌ و م‍س‍ل‍م‍ان‍ان‌ اروم‍ی‍ه‌ و ب‍رخ‍ی‌ از ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍اآن‌

روح‍ان‍ی‌ خ‍ان‍ق‍اه‌، ام‍ی‍ن‌

۴۶،ع،دشرا،۱۳۸۵

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍وض‍وع‍ی‌ در آث‍ار و ان‍دی‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ارل‌ پ‍وی‍ر

س‍ی‍خ‍ی‌، غ‍ف‍ور

ع۵۳۴

ب‍ررس‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ زن‌ در ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌

خ‍زائ‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ آب‍اد، ع‍اطف‍ه‌

ح۱۱۴

اص‍ول‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر ت‍ع‍ارض‌ ص‍لاح‍ی‍ت‌ دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ک‍ی‍ف‍ری‌

س‍ع‍ادت‍م‍ن‍د، م‍رض‍ی‍ه‌

ح۱۱۵

ن‍ک‍اح‌ م‍ن‍ق‍طع‌

ق‍ه‍رم‍ان‍پ‍ور ن‍ق‍ده‍ی‌، ن‍س‍ی‍م‌

ح۱۱۶

ن‍ق‍ش‌ ش‍ورای‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ در ح‍ل‌ و ف‍ص‍ل‌ م‍س‍ال‍م‍ت‌آم‍ی‍ز اخ‍ت‍لاف‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌

اس‍م‍ع‍ی‍ل‌ زاده‌، رق‍ی‍ه‌

ح۱۱۷

ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ال‍ک‍و گ‍زی‍ن‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز در راب‍طه‌ ب‍ا پ‍دی‍ده‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌

م‍ح‍م‍ودی‌ن‍ی‍ا، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

ع۵۳۵

راه‍ک‍اره‍ای‌ اج‍رای‌ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌

س‍رائ‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌

ح۱۱۸

ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ک‍ارس‍ت‌ در ک‍وه‍ه‍ای‌ گ‍روب‍رم‌ ف‍ی‍روزس‍پ‍ی‍دان‌(اردک‍ان‌)- ف‍ارس‌

س‍ام‍ان‍ی‌ ج‍ه‍رم‍ی‌، ف‍ائ‍زه‌

۱۱۴،ط.ج،دشرا،۱۳۸۴

چ‍ال‍ش‍ه‍ای‌ ف‍راروی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ت‍وری‍س‍م‌ در ای‍ران‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ک‍لان‍ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز

ول‍ی‌ زاده‌، ح‍م‍ی‍د

۶۴،ب.ج،دشرا،۱۳۸۵

ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ای‍لات‌ و ع‍ش‍ای‍ر ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌

ن‍وزادی‌،م‍ه‍دی‌

ع۵۳۸

م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در ت‍ح‍ق‍ق‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

ک‍ری‍م‌ زاده‌، پ‍ری‍ا

ع۵۴۳

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ی‌ م‍درن‍ی‍س‍م‌ و پ‍س‍ت‌ م‍درن‍ی‍س‍م‌

ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌،ع‍ادل‌

ع۵۴۲

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ی‍زان‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ زن‍ان‌

ص‍ب‍وری‌، رب‍اب‌

ع۵۴۱

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر ن‍اه‍ن‍ج‍اری‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍ق‍ز

ش‍ری‍ف‌ پ‍ور، س‍الار

ع۵۴۰

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ روس‍ت‍ای‌ ارده‍ا از ت‍واب‍ع‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍راب‌

خ‍ن‍دان‌،زه‍را

ع۵۳۹

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ش‍ارک‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍ام‍ی‍اران‌ در س‍ال‌۱۳۸۵

ق‍ی‍س‍ون‍دی‌، ق‍رب‍ان‌

ع۵۳۷

ب‍ررس‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ ه‍ای‌ م‍ه‍اج‍رت‌ م‍غ‍زه‍ا در ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ( ای‍ران‌ )

م‍رادی‌، س‍رب‍س‍ت‌

ع۵۳۶

ع‍ن‍ص‍ر روان‍ی‌ ق‍ت‍ل‌ در آئ‍ی‍ن‌ اس‍لام‌ و ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ در م‍اه‍ی‍ت‌ ق‍ت‍ل‌

اص‍لان‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌

ح۱۱۹

ب‍ررس‍ی‌ زن‍دگ‍ی‌ آث‍ار و ان‍دی‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍ل‍ی‍ل‌ م‍ل‍ک‍ی‌

ب‍اق‍ری‌ ب‍س‍طام‍ی‌، ع‍ادل‌

۷۸،ت،دشرا،۱۳۸۵

پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ دردام‍ن‍ه‌ش‍م‍ال‍ی‌ س‍ه‍ن‍د(ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز ل‍ی‍ق‍وان‌)

زن‍گ‍ن‍ه‌اس‍دی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌

۱۱۵،ط.ج،دشرا،۱۳۶۹

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ف‍اوت‌ و راب‍طه‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ ب‍ی‍ن‌ ارت‍ک‍اب‌ ج‍رم‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ش‍رای‍ط و ج‍داس‍ازی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ و راه‍ک‍اره‍ای‌ اج‍رائ‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌ ( ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ آم‍ل‌ )

ح‍س‍ن‌ ن‍ژاد ع‍م‍ران‍ی‌، رض‍ا

ع۵۴۴

م‍ردم‌ ن‍گ‍اری‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍وگ‍ان‌

پ‍وراس‍د،اک‍ب‍ر

ع۵۴۵

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍دارس‌ دول‍ت‍ی‌ و غ‍ی‍ر دول‍ت‍ی‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ آن‍ان‌

ف‍رش‍ب‍اف‌ ج‍ع‍ف‍ری‌،ی‍ح‍ی‍ی‌

ع۵۴۶

ن‍ح‍وه‌ ن‍گ‍رش‌ ق‍ان‍ون‌ ک‍ار ب‍ه‌ ارزش‍ی‍اب‍ی‌ و طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ م‍ش‍اغ‍ل‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌

ه‍اش‍م‍ی‌ اص‍ل‌، م‍ح‍م‍ود

ع۵۴۷

ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ف‍اص‍لاب‌،زب‍ال‍ه‌ و وض‍ع‍ی‍ت‌ دف‍ع‌ آن‌ در ت‍ب‍ری‍ز

م‍ل‍ک‌ ف‍رن‍ود،راض‍ی‍ه‌

ج۵۱۷

اث‍رات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ راه‌ آه‍ن‌ در م‍راغ‍ه‌

ن‍اه‍ی‌،ی‍وس‍ف‌

ج۵۱۹

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌، ان‍س‍ان‍ی‌ واق‍ت‍ص‍ادی‌ آس‍ت‍ارا

ه‍وش‍دری‌،ش‍ک‍ور

ج۵۲۰

م‍س‍ک‍ن‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ( م‍ورد ن‍م‍ون‍ه‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز )

الاج‍گ‍ردی‌،اح‍م‍د

۶۳،ب.ج،دشرا،۱۳۷۶

رواب‍ط ای‍ران‌ و ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ آم‍ری‍ک‍ا در س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۲۴ ش‌۱۹۴۵/م‌ ت‍ا۱۳۳۲ ش‌۱۹۵۳/م‌

ص‍م‍د ن‍ژاد اص‍ل‌،س‍ع‍ی‍د

۷۹،ت،دشرا،۱۳۷۹

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ت‍وف‍ی‍ق‌ درس‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍وادخ‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ورودی‌ س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۱۳۷۹-۸۰ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

ع‍زی‍زی‌ ب‍ه‍روز،م‍ح‍م‍درض‍ا

ع۵۴۸

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ ن‍وس‍ازی‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌

ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌،س‍ه‍راب‌

ع۵۴۹

ک‍ش‍ت‌ چ‍غ‍ن‍درق‍ن‍د در اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌

ص‍ال‍ح‍ی‌،م‍ل‍ک‌ ح‍س‍ن‌

ج۵۱۸

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌م‍وث‍رب‍رخ‍وداث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌،ص‍اب‍ر

۴۷،ع،دشرا،۱۳۸۰

س‍رب‌ و روی‌ ای‍ران‌ و ارزش‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ آن‌

غ‍ازی‌،ای‍ران‌

ج۵۲۲

ت‍وص‍ی‍ف‌ ف‍ض‍اه‍ای‌ ان‍س‍ان‌ س‍اخ‍ت‌ ح‍اش‍ی‍ه‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ی‍ان‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌:م‍ح‍ل‍ه‌ م‍لازی‍ن‍ال‌ ت‍ب‍ری‍ز)

ای‍زدی‌ ج‍ی‍ران‌،اص‍غ‍ر

ع۵۵۱

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظری‍ه‌ ی‌ ک‍ارک‍ردگ‍رای‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ت‍ال‍ک‍وت‌ پ‍ارس‍ون‍ز ب‍ا ت‍اک‍ی‍د وی‍ژه‌ ب‍ر م‍دل‌ ال‍گ‍وی‍ی‌ ...

ن‍ص‍ی‍ری‌،ب‍اب‍ک‌

ع۵۵۲

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ح‍وال‍ه‌ و ب‍رات‌

ی‍وس‍ف‌ زاده‌، س‍ی‍اوش‌

ح۱۲۰

طرح‌ م‍ارش‍ال‌

آق‍اب‍اب‍ای‍ی‌ ف‍راغ‍ه‌،ح‍ج‍ت‌ ال‍ه‌

۸۱،ت،دشرا،۱۳۸۴

م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ پ‍زش‍ک‌

س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ن‍ی‍ل‍وف‍ر

ح۱۲۱

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍وراه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ ب‍ا ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ از روس‍ت‍اه‍ای‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍س‍ت‍ان‌ آب‍اد

ض‍ه‍وری‌، ع‍ب‍اس‌

ع۵۵۳

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ روس‍ت‍ای‌ رودب‍اردش‍ت‌ از ت‍واب‍ع‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ آم‍ل‌

دروی‍ش‌، م‍ائ‍ده‌

ع۵۵۴

ب‍ررس‍ی‌ ف‍رآی‍ن‍د ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ و پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ آن‌ در ای‍ران‌

ش‍ی‍ش‍وان‍ی‌، ع‍س‍ل‌

ع۵۵۵

ری‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍م‍ی‍ن‍ی‍س‍م‌ در ان‍ق‍لاب‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌

ب‍ی‍ات‌ خ‍واج‍ه‌، ن‍ج‍ی‍ب‍ه‌

ع۵۵۶

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍وث‍ر در ت‍ب‍ع‍ی‍ض‌ ج‍ن‍س‍ی‍ت‍ی‌ م‍ی‍ان‌ دخ‍ت‍ران‌ و پ‍س‍ران‌ در خ‍ان‍واده‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍رس‌ و روس‍ت‍ای‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ آذرش‍ه‍ر

ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌ زاده‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌

۴۸،ع،دشرا،۱۳۸۵

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍وف‍ورژن‍ز دام‍ن‍ه‌ ش‍رق‍ی‌ ت‍وده‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ س‍ب‍لان‌

اس‍ف‍ن‍دی‍اری‌ درآب‍اد، ف‍ری‍ب‍ا

۳۷،ط.ج،یرتکد،۱۳۸۵

ک‍ارب‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ در ت‍وزی‍ع‌ و پ‍راک‍ن‍ش‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ م‍راک‍ز آم‍وزش‍ی‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ش‍ه‍ر ی‍اس‍وج‌ )

رح‍م‍ان‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ت‍ح‌

۳۳،ب.ج،دشرا،۱۳۸۵

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ه‍ی‍دروم‍ورف‍ول‍وژی‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز رودخ‍ان‍ه‌ زاب‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌

خ‍ض‍ری‌، س‍ع‍ی‍د

۲۴،ط.ج،یرتکد،۱۳۸۵

زن‍دگ‍ی‌ و آث‍ار ام‍ی‍ر ع‍ل‍ی‍ش‍ی‍ر ن‍وای‍ی‌

ن‍وی‍د خ‍ش‍ک‍ن‍اب‌، رض‍ا

۸۰،ت،دشرا،۱۳۸۴

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ب‍ح‍ران‌ ه‍وی‍ت‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ل‍ک‍ان‌

ص‍ادق‍ی‍ان‌، داود

ع۵۵۸

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ه‍م‍س‍ر آزاری‌ در ای‍ران‌

ام‍ی‍ن‍ی‌، ک‍ژال‌

ع۵۵۹

ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ پ‍زش‍ک‌ در ق‍ب‍ال‌ ب‍ی‍م‍ار

س‍ف‍ی‍دی‌ ه‍ری‍س‌، زه‍را

ح۱۲۲

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍وث‍ر در رن‍گ‌ ل‍ب‍اس‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دخ‍ت‍ر م‍ق‍طع‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ روزان‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۱۳۸۵-۸۴

ف‍رض‍ی‌ م‍ولان‌،س‍ه‍ی‍لا

ع۵۶۰

ب‍ررس‍ی‌ ن‍گ‍رش‌ اص‍لاح‌ طل‍ب‍ان‌ دی‍ن‍ی‌ ( دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌ و م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌ ) ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ م‍دع‍ی‍ات‌ م‍ک‍ت‍ب‌ ف‍م‍ی‍ن‍ی‍س‍م‌

رس‍ت‍گ‍اری‌، ش‍ی‍وا

ع۵۶۱

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز در س‍ال‌۸۵-۸۴

س‍ت‍اری‌،ل‍ی‍لا

ع۵۶۲

ب‍ررس‍ی‌ ش‍رای‍ط آب‌ و ه‍وای‍ی‌ ش‍م‍ال‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ک‍ش‍ت‌ زی‍ت‍ون‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ زراع‍ی‌ آن‌ در م‍ن‍طق‍ه‌

ام‍ام‍ق‍ل‍ی‌ زاده‌ م‍ی‍ن‍ای‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

۱۱۶،ط.ج،دشرا،۱۳۸۵

ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ آزاد راه‌ زن‍ج‍ان‌ - ت‍ب‍ری‍ز در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ه‍ش‍ت‍رود

رن‍ج‍ب‍ری‌ ق‍ره‌ ب‍لاغ‌، م‍ج‍ی‍د

۱۱۸،ط.ج،دشرا،۱۳۸۵

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز از رس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍م‍ع‍ی‌ ( رادی‍و، ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ و م‍طب‍وع‍ات‌ داخ‍ل‍ی‌ ) و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌

م‍ی‍رزائ‍ی‌، رق‍ی‍ه‌

ع۵۶۳

ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر و ن‍ه‍اده‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌

اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، ئ‍ه‌ س‍ری‍ن‌

ح۱۲۳

ت‍ف‍س‍ی‍ر ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌

ش‍م‍ال‍ی‌، ن‍گ‍ار

ح۱۲۴

گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ طرح‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌: پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ خ‍طر زم‍ی‍ن‌ ل‍غ‍زش‌ و ری‍زش‌ در ح‍وض‍ه‌ ق‍رن‍ق‍وچ‍ای‌

ب‍ی‍ات‍ی‌ خ‍طی‍ب‍ی‌، م‍ری‍م‌

۳۵،ط.ج،حرط،۱۳۸۶

گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ک‍لان‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در ت‍ح‍ولات‌ و دگ‍رگ‍ون‍ی‍ه‍ای‌ ک‍ارب‍ری‌ اراض‍ی‌ روس‍ت‍اه‍ای‌ ح‍وزه‌ ن‍ف‍وذ

ظاه‍ری‌ ، م‍ح‍م‍د

۸،ط.ج،حرط،۱۳۸۵

م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ ع‍ل‍ل‌ ت‍خ‍ل‍ی‍ه‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‍ی‌ س‍ک‍ون‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ و ارای‍ه‌ راه‌ ح‍ل‍ه‍ای‌ م‍م‍ک‍ن‌ و ع‍م‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ اح‍ی‍ا و ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ از آن‍ه‍ا

ت‍ق‍ی‌ زاده‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌

۹،ط.ج،حرط،۱۳۸۴

ف‍را ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ روش‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍روه‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

ک‍وه‍ی‌، ک‍م‍ال‌

۳،ع،حرط،۱۳۸۵

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ک‍م‍ی‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز زری‍ن‍ه‌ رود

آزادی‌، م‍ص‍طف‍ی‌

۱۱۹،ط.ج،دشرا،۱۳۸۵

ب‍وروک‍راس‍ی‌ در م‍طال‍ع‍ات‌ م‍اک‌س‌ وب‍ر

زب‍ردس‍ت‌ ح‍ق‌، ن‍س‍ری‍ن‌

ع۵۶۵

ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارب‍رد ب‍ورک‍راس‍ی‌ ع‍ق‍لات‍ی‌ - ق‍ان‍ون‍ی‌

ش‍م‍س‍ی‌ ، ف‍ره‍اد

ع۵۶۶

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ب‍ی‍گ‍ان‍گ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

رس‍ول‍ی‌ زه‍ره‌

۴۹،ع،دشرا،۱۳۸۵

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ درم‍س‍ای‍ل‌ ژئ‍وم‍ور ف‍ول‍وژی‌ ح‍وض‍ه‌ ک‍رچ‍ای‌

س‍راف‍روزه‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌

۱۲۰،ط.ج،دشرا،۱۳۸۴

ارزی‍اب‍ی‌ وپ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ خ‍طر ح‍رک‍ات‌ ت‍وده‌ ای‌ م‍واد در ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز اوج‍ان‌ چ‍ای‌

ک‍رم‍ی‌ ف‍ری‍ب‍ا

۱۰،ط.ج،حرط،۱۳۸۵

ب‍ررس‍ی‌ ب‍رخ‍ی‌ از ع‍ل‍ل‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ وی‍ا ع‍دم‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ آق‍ای‌ اح‍م‍دی‌ ن‍ژاد

ح‍ی‍درن‍ی‍ا م‍ری‍م‌

ع۵۶۷

ب‍رس‍ی‌ آث‍ار ون‍ظری‍ات‌ ه‍رب‍رت‌ م‍ار ک‍وزه‌

س‍ام‍ع‌ ن‍ص‍ای‍ح‌ اک‍رم‌

۵۶۹ع

م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ پ‍زش‍ک‌ در م‍ق‍اب‍ل‌ ب‍ی‍م‍ار

رس‍ت‍م‍ی‌ غ‍ازان‍ی‌ ام‍ی‍د

ح۱۲۵

م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ اق‍ل‍ی‍م‌ م‍ع‍م‍اری‌ در طراح‍ی‌ ف‍ض‍اه‍ای‌ م‍س‍ک‍ون‍ی‌ س‍رع‍ی‍ن‌

ه‍وش‍ی‍اری‌ اج‍ی‍ر ل‍و پ‍روی‍ن‌

۳۴،ب.ج،دشرا،۱۳۸۵

راه‍ک‍اره‍ای‌ اح‍ی‍اء م‍رک‍ز ش‍ه‍ر - ن‍م‍ون‍ه‌ ت‍ب‍ری‍ز

ج‍وادی‌ اردش‍ی‍ر

۳،ب.ج،یرتکد،۱۳۸۵

ب‍ررس‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر در دی‍وان‌ س‍الاری‌ م‍دارس‌ راه‍ن‍م‍ائ‍ی‌ ودب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ م‍م‍ق‍ان‌

س‍ی‍د اح‍م‍دی‌ ف‍ه‍ی‍م‍ه‌

۵۷۰ع

م‍طال‍ع‍ه‌ س‍اخ‍ت‍ار اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ وف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

گ‍دازگ‍ر ح‍س‍ی‍ن‌

۴،ع،حرط،۱۳۸۵

وض‍ع‍ی‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍ه‍ری‍ه‌ ه‍ای‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ در ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ای‍ران‌

ح‍ی‍دری‌ پ‍روان‍ه‌

ح۱۲۶

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ژئ‍وم‍ور ف‍ول‍وژی‌ رودخ‍ان‍ه‌ ای‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز لاوی‍ج‌ رود

اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ رض‍ا

۲۵،ط.ج،یرتکد،۱۳۸۵

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ت‍ح‍ول‌ وت‍ک‍وی‍ن‌ ژئ‍وم‍ور ف‍ول‍وژی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ه‍ری‍س‌

اس‍دی‌ ع‍ل‍ی‌

۱۲۱،ط.ج،دشرا،۱۳۸۵

م‍ن‍اس‍ب‍ات‌ ب‍س‍زان‍س‌ ب‍ا ام‍وی‍ان‌

ع‍م‍وری‌ ح‍م‍ی‍ده‌

۸۲،ت،دشرا،۱۳۸۵

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍اه‍ی‍ت‌ ق‍ب‍ض‌ ون‍ق‍ش‌ آن‌ در ع‍ق‍د ره‍ن‌

ق‍رب‍ان‍پ‍ور زه‍را

ح۱۲۷

ان‍ح‍لال‌ ن‍ک‍اح‌ وب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍ت‍ف‍اوت‍زن‌ وم‍رد ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ آن‌

ع‍ب‍دا.. زاده‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ ن‍س‍ی‍م‌

ح۱۲۸

ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر وض‍ع‍ی‍ت‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ وح‍ق‍وق‍ی‌ ت‍ل‍ق‍ی‍ح‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌

آق‍ای‍ی‌ دی‍ن‍ان‍ی‌ رش‍ی‍ده‌

ح۱۲۹

ب‍رس‍ی‌ م‍اه‍ی‍ت‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ وح‍ق‍وق‍ی‌ ق‍رار داد ب‍ی‍ع‌ ب‍ا ث‍م‍ن‌ ش‍ن‍اور

ان‍ص‍اری‌ پ‍ور م‍ری‍م‌

ح۱۳۰

ب‍ررس‍ی‌ م‍اه‍ی‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ت‍ن‍زی‍ل‌ اس‍ن‍اد ت‍ج‍ارت‍ی‌

آذر م‍ه‍ر م‍ه‍س‍ا

ح۱۳۱

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر س‍اخ‍ت‌ س‍ن‍ی‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ای‍ران‌ ب‍ر ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ص‍رف‌ س‍ران‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ خ‍ص‍وص‍ی‌

اح‍م‍د زاده‌ خ‍ال‍د

۳۳،داصتقا،دشرا،۱۳۸۵

پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ وارائ‍ه‌ م‍دل‌ ح‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍وده‌ای‌ در ح‍وض‍ه‌ زارم‌ رود س‍ازی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از GIS و س‍ن‍ج‍ش‌ از دور

م‍لا آق‍اج‍ان‍زاده‌ س‍اره‌

۱۲۹،ط.ج،دشرا،۱۳۸۵

رواب‍ط ای‍ران‌ ب‍ا اع‍راب‌ ج‍زی‍ره‌ ال‍ع‍رب‌ در دوره‌ ص‍ف‍وی‍ه‌

ن‍ج‍ات‍ی‌ زرن‍ق‍ی‌ ع‍ب‍دال‍رض‍ا

۸۵،ت،دشرا،۱۳۸۵

ب‍رآورد ف‍رس‍ای‍ش‌ ورس‍وب‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ ...

ع‍ل‍ی‍زاده‌ گ‍رج‍ی‌ غ‍لام‍رض‍ا

۱۲۲،ط.ج،دشرا،۱۳۸۵

ب‍ررس‍ی‌ ص‍لاح‍ی‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ دادگ‍اه‌ ص‍دام‌

م‍ح‍س‍ن‍ی‌ ف‍اطم‍ه‌

ح۱۳۲

ب‍ررس‍ی‌ ح‍ض‍ان‍ت‌ اطف‍ال‌ در ای‍ران‌

س‍ل‍طان‍ی‌ س‍رم‍دی‌ م‍ی‍ن‍ا

ح۱۳۳

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وئ‍ث‍ر ب‍ر خ‍ش‍ون‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ زن‍ان‌ در ب‍وک‍ان‌

خ‍س‍روی‌ ح‍ن‍ی‍ف‍ه‌

ع۵۷۲

ج‍رای‍م‌ م‍واد م‍خ‍در

آزاده‌ اح‍م‍دی‌

۱۳۴ح

اص‍ل‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ ب‍ودن‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ری‌

ح‍ی‍در م‍ن‍ص‍وری‌

ح۱۳۶

م‍ن‍اس‍ک‌ گ‍ذر در م‍ی‍ان‌ اق‍ل‍ی‍ت‍ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌

م‍ری‍م‌ ام‍ن‌ پ‍ور

۵۷۳ع

ب‍رس‍ی‌ ج‍رم‌ ه‍ای‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌ وای‍ن‍ت‍ر ن‍ت‍ی‌ در ای‍ران‌

ل‍ق‍م‍ان‌ ل‍طف‍ی‌

ع۵۷۴

ب‍رس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ن‍ظام‍ه‍ای‌ ک‍اپ‍ی‍ت‍ال‍ی‍س‍م‌ وس‍وس‍ی‍ال‍ی‍س‍م‌

ارس‍لان‌ ش‍ی‍خ‍ی‌

ع۵۷۵

ب‍ررس‍ی‌ زن‍دگ‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ی‍ر اس‍دا... ع‍ل‍م‌

ارس‍طو خ‍داپ‍رس‍ت‌

۸۶،ت،دشرا،۱۳۸۵

پ‌ژوه‍ش‍ی‌ درژئ‍و م‍ورف‍ول‍وژی‌ ح‍وض‍ه‌ س‍ن‍خ‌ چ‍ای‌

ع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍ری‌ طرزم‌

۱۲۳،ط.ج،دشرا،۱۳۸۵

م‍م‍ی‍زی‌ وم‍دل‌ س‍ازی‌ رون‍د ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‍ک‌ خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌

م‍ه‍دی‌ ث‍ق‍ف‍ی‌

۳۵،ط.ج،یرتکد،۱۳۸۵

ف‍رج‍ام‌ وب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ش‍ع‍ب‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ دی‍وان‌ ع‍ال‍ی‌ ک‍ش‍ور در ن‍ظام‌ دادرس‍ی‌ ای‍ران‌

ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ری‍دی‌ ف‍ر

ح۱۳۵

ب‍ازس‍ازی‌ ن‍ظری‍ه‌ ع‍ق‍لان‍ی‍ت‌ م‍اک‍س‌ وب‍ر ت‍وس‍ط ه‍اب‍رم‍اس‌

ف‍ه‍ی‍م‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ژاد

ع۵۷۶

ب‍رس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ وح‍ق‍وق‍ی‌ ف‍رزن‍د ک‍ش‍ی‌

م‍ه‍دی‌ آق‍ای‍اری‌

ح۱۳۷

ج‍ن‍ای‍ت‌ ن‍س‍ل‌ زدای‍ی‌

رزگ‍ار م‍رادی‌

ح۱۳۸

ح‍دود م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ج‍زائ‍ی‌ اطف‍ال‌ ون‍وج‍وان‍ان‌

ص‍م‍د ن‍ادری‌ اص‍ل‌

ح۱۳۹

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظام‌ ص‍ن‍ف‍ی‌ وک‍لاء و ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ رس‍م‍ی‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌ وس‍ردف‍ت‍رداران‌

ام‍ی‍ر رض‍ا س‍ام‌ زاده‌

ح۱۴۰

ف‍س‍خ‌ ن‍ک‍اح‌ وآث‍ار آن‌

خ‍دی‍ج‍ه‌ ح‍ن‍ی‍ف‍ی‌

ح۱۴۱

ن‍ف‍ق‍ه‌ اق‍رب‌ وآث‍ار آن‌

س‍م‍ی‍ه‌ ن‍ور آذر

ح۱۴۲

ب‍زه‌ دی‍دگ‍ی‌ اطف‍ال‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌

ع‍ت‍رت‌ م‍ت‍ول‍ی‍ان‌

ح۱۴۳

ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ق‍ص‍اص‌

ن‍ی‍ل‍وف‍ر ل‍رس‍ت‍ان‍ی‌

ح۱۴۴

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظری‍ه‌ ی‌ م‍اک‍س‌ وب‍ر در م‍ورد ن‍ق‍ش‌ پ‍روت‍س‍ت‍ان‍ی‍س‍م‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ ک‍اپ‍ی‍ت‍ال‍ی‍س‍م‌

رق‍ی‍ه‌ اح‍م‍دی‌

ع۵۷۷

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ه‌ ن‍گ‍رش‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ه‍م‍س‍ر دار دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز وب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌

ح‍ک‍ی‍م‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د

ع۵۷۸

ب‍ررس‍ی‌ ن‍گ‍رش‌ م‍ردان‌ ب‍ه‌ ک‍ار ب‍ی‍رون‌ از م‍ن‍زل‍زن‍ان‌ در خ‍وی‌

خ‍دی‍ج‍ه‌ غ‍لام‌ ن‍ژاد

ع۵۷۹

ب‍ررس‍ی‌ گ‍رای‍ش‌ زن‍ان‌ ب‍ه‍ک‍ار ب‍ی‍رون‌ از م‍ن‍زل‌ در م‍ش‍ک‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ر

ح‍ل‍ی‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‍زاده‌

ع۵۸۰

ب‍ررس‍ی‌ آث‍ار ان‍ه‍دام‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ وروان‍ی‌ واج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍اه‍واره‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ت‍ب‍ری‍ز

ک‍ل‍ث‍وم‌ پ‍ارس‍ان‍ی‍ان‌

ع۵۸۱

از ج‍ن‍ب‍ش‌ ت‍ان‍ظری‍ه‌

س‍ع‍دی‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ه‌ زاده‌

ع۵۸۲

س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ی‍زان‌ گ‍رای‍ش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ب‍ه‌ م‍طال‍ع‍ه‌ وپ‌ژوه‍ش‌

ی‍اری‌ ای‍ل‍و، ارس‍لان‌

ع۵۸۳

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ع‍وام‍ل‌ ف‍ردی‌ واج‍ت‍م‍اع‍ی‌ واق‍ت‍ص‍ادی‌ وف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ر م‍لاک‌ ه‍ای‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ه‍م‍س‍ر

پ‍ور م‍ح‍م‍د ان‍وری‍ان‌، ف‍ران‍ک‌

ع۵۸۴

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رب‍زه‍ک‍اری‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ زن‍دان‌ ت‍ب‍ری‍ز

م‍ری‍م‌ س‍ر اف‍روزه‌

ع۵۸۵

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ م‍ج‍ازات‍ه‍ای‌ ب‍دن‍ی‌ در ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌

گ‍ل‌ ان‍دام‌ ش‍اک‍ری‍ن‌

ح۱۴۵

ت‍ع‍ه‍دات‌ دول‍ت‌ ه‍ا در ق‍ب‍ال‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر

م‍ل‍ی‍ح‍ه‌ ص‍ب‍ور

ح۱۴۶

م‍ج‍ازات‍ه‍ای‌ س‍ال‍ب‌ ح‍ی‍ات‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌

م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ ج‍ل‍ی‍ل‍ی‌ درخ‍ش‍ش‌

ح۱۴۷

ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ وح‍ق‍وق‍ی‌ ع‍س‍ر وج‍رح‌ در طلاق‌ زوج‍ه‌

م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ ص‍ادق‍ی‌

ح۱۴۸

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍وب‍ه‌ در س‍ق‍وط م‍ج‍ازات‍ه‍ا

م‍ح‍م‍د ن‍ج‍اری‌

ح۱۴۹

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ دی‍ن‍داری‌ وس‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

ن‍ف‍ی‍س‍ه‌ ج‍اب‍ری‍ان‌

۵۰،ع،دشرا،۱۳۸۵

ب‍ررس‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‍ات‌ ش‍ی‍ع‍ی‍ان‌ وم‍غ‍ولان‌

زه‍را ع‍طای‍ی‌

۸۷،ت،دشرا،۱۳۸۵

ب‍ررس‍ی‌ اص‍لاح‍ات‌ ن‍اپ‍ل‍ئ‍ون‌ در ع‍ص‍ر ک‍ن‍س‍ول‍ی‌

م‍ح‍م‍د زارع‌

۸۸،ت،دشرا،۱۳۸۵

ب‍ررس‍ی‌ پ‍ای‍داری‌ ک‍لان‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ب‍ا روش‌ ج‍ا پ‍ای‌ ب‍وم‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌

ف‍رزان‍ه‌ س‍اس‍ان‌ پ‍ور

۱۲،ب.ج،یرتکد،۱۳۸۵

ح‍اک‍م‍ان‌ ای‍الات‌ ای‍ران‌ در دوره‌ ای‍ل‍خ‍ان‍ی‍ان‌

ح‍س‍ی‍ن‌ اح‍م‍د زاده‌

۸۹،ت،دشرا،۱۳۸۵

ح‍ق‍وق‌ م‍ج‍رم‍ی‍ن‌ س‍ی‍اس‍ی‌

ش‍ک‍وه‌ ب‍دی‍ه‍ی‍ه‌ اق‍دم‌

ح۱۵۰

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وئ‍ث‍ر ب‍ر ب‍زه‍ک‍اری‌ زن‍ان‌ در زن‍دان‌ ت‍ب‍ری‍ز

م‍ه‍ری‌ ف‍رج‌ زاده‌

ع۵۸۷

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر م‍خ‍ارج‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ دول‍ت‌ ب‍ررش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ ای‍ران‌

ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍ح‍م‍دی‌

۳۴،داصتقا،دشرا،۱۳۸۵

ع‍ل‍ل‌ اس‍ت‍ق‍ب‍ال‌ داش‍ج‍وی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍زاز ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ع‍ال‍ی‍ه‌

ف‍اطم‍ه‌ ح‍ن‍ی‍ف‍ی‌ آل‍م‍ال‍و

ع۵۸۸

ج‍ام‍ع‍ه‌ وس‍ی‍ن‍م‍ا در ای‍ران‌

س‍م‍ی‍ه‌ ن‍ق‍وی‍ان‌

ع۵۸۹

م‍ک‍ان‍ی‍اب‍ی‌ وم‍دل‍س‍ازی‌ پ‍راک‍ن‍ش‌ ف‍ض‍ای‌ س‍ب‍ز ش‍ه‍ری‌

خ‍ال‍د ع‍ب‍دی‌

۳۵،ب.ج،دشرا،۱۳۸۵

م‍طال‍ع‍ه‌ ه‍ی‍دروک‍ل‍ی‍م‍ای‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز آج‍ی‌ چ‍ای‌

ج‍ع‍ف‍ر ق‍رب‍ان‍ی‌

۱۲۵،ط.ج،دشرا،۱۳۸۵

م‍ک‍ان‍ی‍اب‍ی‌ دف‍ع‌ م‍واد زائ‍د ج‍ام‍د ش‍ه‍ری‌

م‍وس‍ی‌ ام‍ی‍ن‍ی‌

۱۲۶،ط.ج،دشرا،۱۳۸۵

م‍دل‍س‍ازی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ک‍ارب‍ری‌ اراض‍ی‌ در ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز ص‍وف‍ی‌ چ‍ای‌

م‍ح‍م‍د طال‍ب‌ ع‍ب‍اس‍ی‌

۱۲۷،ط.ج،دشرا،۱۳۸۵

م‍طال‍ع‍ه‌ ه‍ی‍دروک‍ل‍ی‍م‍ای‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز زری‍ن‍ه‌ رود

اب‍راه‍ی‍م‌ ف‍ت‍ح‍ی‌

۱۲۸،ط.ج،دشرا،۱۳۸۵

ب‍ررس‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ خ‍ش‍ون‍ت‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ زن‍ان‌

ال‍ه‍ام‍ه‌ ع‍ل‍ی‍زاده‌

ع۵۹۰

ج‍ام‍ع‍ه‌ وس‍ی‍ن‍م‍ا

س‍م‍ی‍ه‌ ن‍ق‍وی‍ان‌

ع۵۹۱

ع‍ل‍ل‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ن‍ی‍اف‍ت‍گ‍ی‌ در ای‍ران‌

ال‍م‍ی‍ر اک‍ب‍ری‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌

ع۵۹۲

دول‍ت‌ وت‍وس‍ع‍ه‌ در ای‍ران‌

م‍ی‍ت‍را ک‍رم‍ی‌

ع۵۹۳

دی‍ن‌ ودم‍وک‍راس‍ی‌

ن‍ج‍م‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ری‌

ع۵۹۴

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ف‍رس‍ای‍ش‌ وم‍ی‍زان‌ آن‌ از ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز س‍رن‍د چ‍ای‌

رض‍ائ‍ی‌ م‍ق‍دم‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌

۳۴،ط.ج،حرط،۱۳۸۵

ن‍ک‍اح‌ م‍ن‍ق‍طع‌ از ن‍گ‍اه‍ی‌ دی‍گ‍ر

س‍ک‍ی‍ن‍ه‌ ن‍وب‍ه‍ار

ح۱۵۱

اف‍ش‍ای‌ اس‍رار ح‍رف‍ه‌ ای‌

طاه‍ره‌ ل‍طف‍ی‌

ح۱۵۲

ع‍ل‍م‍ای‌ دوره‌ ص‍ف‍وی‍ه‌ (ای‍ران‍ی‌ و غ‍ی‍رای‍ران‍ی‌ ب‍ه‌ طور م‍ت‍م‍ای‍ز) ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ روض‍ات‌ ال‍ج‍ن‍ات‌ خ‍وان‍س‍اری‌

رف‍ی‍ع‍ی‌ ب‍ن‍ی‌ س‍ارق‌

ت۴۳۳

رف‍ت‍ار م‍ذه‍ب‍ی‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ ص‍ف‍وی‍ه‌ در ای‍ران‌ از ۹۰۷ ال‍ی‌۹۳۰

آذر، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

ت۴۳۴

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ گ‍رای‍ش‌ دی‍ن‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ س‍ال‍ه‍ای‌ آخ‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز و ب‍ع‍ض‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌

ن‍ج‍ف‍ی‌ ن‍س‍ب‌، طلای‍ه‌

ع۵۹۵

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ر ش‍ع‍ر (م‍رث‍ی‍ه‌) اح‍م‍د ش‍ام‍ل‍و ( ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ه‍رم‍ن‍وت‍ی‍ک‌)

ن‍ورآذر، م‍ه‍رن‍از

ع۵۹۶

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ ش‍رک‍ای‌ ت‍ج‍اری‌ و رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ ای‍ران‌

ف‍ت‍اح‍ی‌، م‍ری‍م‌

۳۵،داصتقا،دشرا،۱۳۸۵

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ه‍م‍زم‍ان‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ خ‍ارج‍ی‌ و آزاد س‍ازی‌ ت‍ج‍اری‌ ب‍ر رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ ای‍ران‌

س‍ج‍ودی‌، س‍ک‍ی‍ن‍ه‌

۳۶،داصتقا،دشرا،۱۳۸۵

ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ ک‍ش‍ت‌ گ‍ن‍دم‌ دی‍م‌ در اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌

م‍ح‍م‍دی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ن‌

۱۳۱،ط.ج،دشرا،۱۳۸۵

گ‍روه‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ای‍ران‌ در ق‍رن‌ ه‍ش‍ت‍م‌ (ب‍راس‍اس‌ دس‍ت‍ور ال‍ک‍ات‍ب‌ )

ف‍رخ‍ی‌ ، ی‍زدان‌

۹۰،ت،دشرا،۱۳۸۵

ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ پ‍اوه‌، ف‍رص‍ت‍ه‍ا و چ‍ال‍ش‍ه‍ا

ای‍وب‌ م‍ح‍م‍ودی‌

۳۶،ب.ج،دشرا،۱۳۸۵

پ‍ه‍ن‍ه‌ب‍ن‍دی‌ اق‍ل‍ی‍م‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌ ب‍ا روش‌ ی‍ون‍س‍ک‍و

س‍اری‌ ص‍راف‌، ب‍ه‍روز

۷،ط.ج،حرط،۱۳۸۶

خ‍دم‍ات‌ رض‍اش‍اه‌ ک‍ب‍ی‍ر

ام‍ی‍ر ای‍زدی‌، اب‍راه‍ی‍م‌

ت۴۳۶

ت‍اث‍ی‍ر ان‍ق‍لاب‌ س‍ف‍ی‍د در ب‍ه‍ب‍ود وض‍ع‌ زن‍ان‌ ای‍ران‌

ع‍رق‍ان‍ی‌ ف‍ام‌ ، ب‍اب‍اع‍ل‍ی‌

ع۲۰۱

ب‍ررس‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌

ص‍دی‍ق‍ی‌، م‍ی‍ن‍ا

ع۵۹۷

ب‍ررس‍ی‌ ری‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ف‍م‍ی‍ن‍ی‍س‍م‌

ح‍ات‍م‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌

ع۵۹۸

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ وق‍وع‌ ران‍ش‌ زم‍ی‍ن‌ و پ‍ه‍ن‍ه‌ب‍ن‍دی‌ ن‍اپ‍ای‍داری‌ دام‍ن‍ه‌ه‍ا در گ‍ردن‍ه‌ ص‍ائ‍ی‍ن‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍راب‌

دارای‍ی‌، ه‍لال‍ه‌

۱۳۲،ط.ج،دشرا،۱۳۸۵

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ زم‍ان‍ی‌ - م‍ک‍ان‍ی‌ ب‍ارش‍ه‍ای‌ رع‍د و ب‍رق‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍م‍ال‍غ‍رب‌ ک‍ش‍ور

ج‍لال‍ی‌، اروج‌

۲۶،ط.ج،یرتکد،۱۳۸۵

پ‍ای‍ش‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ خ‍ط س‍اح‍ل‍ی‌ دری‍ای‌ خ‍زر ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ای‌ در س‍ه‌ ده‍ه‌ اخ‍ی‍ر(م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ س‍واح‍ل‌ ب‍اب‍ل‍س‍ر ت‍ا ف‍ری‍دون‌ ک‍ن‍ار)

خ‍لاق‍ی‌، س‍ام‌

۱۳۳،ط.ج،دشرا،۱۳۸۵

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ی‌ م‍ع‍م‍اری‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌ م‍ازن‍دران‌ دوره‌ی‌ ص‍ف‍وی‍ه‌

زم‍ان‍ی‌ ج‍وی‍ب‍اری‌، رض‍ا

۹۲،ت،دشرا،۱۳۸۵

ب‍ررس‍ی‌ زن‍دگ‍ان‍ی‌ و ع‍ق‍ای‍د م‍ذه‍ب‍ی‌ دک‍ت‍ر م‍ارت‍ی‍ن‌ ل‍وت‍ر

ح‍س‍ن‌زاده‌، اح‍م‍درض‍ا

۹۱،ت،دشرا،۱۳۸۵

ارزی‍اب‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ س‍طح‌ ج‍ن‍گ‍ل‌ ه‍ای‌ ارس‍ب‍اران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‍اوری‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور و ,GISج‍

رس‍ول‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر

۱۱،ط.ج،حرط،۱۳۸۶

اس‍ارت‌ رودخ‍ان‍ه‌ و آث‍ار آن‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ رودخ‍ان‍ه‌ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ؛ رودخ‍ان‍ه‌ ب‍اغ‍لار در دام‍ن‍ه‌ ش‍م‍ال‍ی‌ م‍ی‍ش‍وداغ‌ (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ای‍ران‌)

م‍خ‍ت‍اری‌، داود

۱۲،ط.ج،حرط،۱۳۸۶

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ خ‍ان‍واده‌ در گ‍رای‍ش‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ و ج‍وان‍ان‌ ب‍ه‌ س‍رق‍ت‌

ب‍داق‍ی‌، زل‍ی‍خ‍ا

ع۵۹۹

ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ زن‍ان‌ در ع‍ص‍ر رض‍اش‍اه‌

ع‍ل‍ی‍زاده‌، اح‍م‍د

۹۳،ت،دشرا،۱۳۸۶

ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ه‍ی‍ات‌ م‍ن‍ص‍ف‍ه‌، ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ای‍ران‌(از م‍ش‍روطه‌ ت‍اک‍ن‍ون‌)

ح‍ق‍ی‍ر، رض‍ا

ح۱۵۳

م‍ش‍روع‍ی‍ت‌ و ل‍زوم‌ ازدواج‌ م‍وق‍ت‌

آذرم‍ه‍ر، ح‍س‍ن‌

ح۱۵۴

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ب‍ر پ‍دی‍ده‌ ح‍اش‍ی‍ه‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ در ش‍ه‍ر ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‌ ، ف‍ره‍اد

ج۵۶۰

ت‍اری‍خ‍ن‍گ‍اری‌ م‍ارک‍س‍ی‍س‍ت‍ی‌ درای‍ران‌

پ‍ورم‍وس‍ی‌ ک‍وه‌ ک‍م‍ر، اس‍دال‍ه‌

۹۴،ت،دشرا،۱۳۸۶

ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ت‍ع‍اون‌ در اق‍ت‍ص‍اد و ن‍ظام‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ج‍ه‍ان‌

م‍ح‍م‍ودت‍ب‍ار، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

ع۶۰۰

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا گ‍رای‍ش‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ق‍وم‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ک‍رد و ت‍رک‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍ق‍ده‌

م‍ح‍م‍دی‌ ب‍ی‍ات‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌

۵۱،ع،دشرا،۱۳۸۶

م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌

پ‍رن‍ده‌، اح‍م‍د

ح۱۵۵

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ، ج‍م‍ع‍ی‍ت‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ م‍وث‍ر ب‍ر ب‍اروری‌ در ش‍ه‍ر ک‍ام‍ی‍اران‌

ع‍زی‍زی‌، ث‍ری‍ا

ع۲۰۲

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ازدواج‌، ع‍ل‍ل‌ دی‍ررس‍ی‌ آن‌ و ری‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ طلاق‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ن‍اب‌

ش‍ی‍دای‍ی‌، ک‍ری‍م‌

ع۲۰۳

ع‍ل‍ل‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ن‍وع‌ ج‍رم‌ زن‍ان‌ (درب‍ی‍ن‌ زن‍ان‌ م‍ج‍رم‌ زن‍دان‌ ت‍ب‍ری‍ز)

ع‍ه‍دی‌ ق‍رام‍ل‍ک‍ی‌، م‍ه‍دی‍ه‌

ع۲۰۴

درآم‍دی‌ ب‍ر پ‍دی‍ده‌ روش‍ن‍ف‍ک‍ری‌ ب‍ع‍د از ان‍ق‍لاب‌۱۹۷۹ / ۱۳۵۷ در ای‍ران‌

س‍پ‍ه‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ع۲۰۵

ب‍ررس‍ی‌ ح‍الات‌ آن‍وم‍ی‍ک‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌

ن‍ج‍ف‍ی‌، ف‍رش‍اد

ع۲۰۶

ب‍ررس‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍رداش‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ از (ع‍ل‍م‌ و ع‍ال‍م‌) م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

ه‍م‍ت‍ی‌، رض‍ا

ع۲۰۷

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر دی‍ررس‍ی‌ ازدواج‌ م‍ی‍ان‌ ک‍ارم‍ن‍دان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ و آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌

خ‍ان‍م‌ زاده‌ ج‍ل‍ی‍ل‌، ب‍ی‍وک‌

ع۲۰۸

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ع‍دم‌ گ‍رای‍ش‌ ج‍ان‍ب‍ازان‌ ب‍ه‌ ح‍ض‍ور در اج‍ت‍م‍اع‍ات‌ م‍ه‍م‌، ت‍ج‍م‍ع‍ات‌ م‍ی‍ادی‍ن‌ ورزش‍ی‌ و ...

ع‍ب‍دی‍ل‌ زاده‌، اب‍وطال‍ب‌

ع۲۰۹

ب‍رداش‍ت‌ از ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ و ب‍رخ‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌

م‍ل‍ک‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

ع۲۱۰

ن‍ه‍ض‍ت‌ م‍ل‍ی‌ م‍ص‍دق‌ و رون‍د دم‍وک‍راس‍ی‌در ای‍ران‌

ح‍س‍ی‍ن‌ پ‍وررن‍دی‌، اب‍راه‍ی‍م‌

ع۲۱۱

ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍ن‍ش‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ پ‍روی‍ن‌ اع‍ت‍ص‍ام‍ی‌

اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ زاده‌، اح‍م‍د

ع۲۱۲

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ ک‍رد روس‍ت‍اه‍ای‌ ک‍ردن‍ش‍ی‍ن‌ س‍ل‍م‍اس‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رآن‌

آذرب‍ن‍وش‌، ل‍ی‍دا

ع۲۱۳

ب‍ررس‍ی‌ اوق‍ات‌ ف‍راغ‍ت‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ دخ‍ت‍ران‍ه‌ س‍ل‍م‍اس‌

ج‍ع‍ف‍ری‌، ع‍ص‍م‍ت‌

ع۲۱۴

ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ زن‍ان‌ ش‍اغ‍ل‌ ای‍ران‌ در ع‍رص‍ه‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌

خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ف‍ائ‍زی‌، پ‍روی‍ن‌

ع۲۱۵

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر اف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ در م‍ی‍ان‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍دارس‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ م‍ح‍ل‍ه‌ ج‍ع‍ف‍رآب‍اد ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌

ق‍ن‍ب‍ری‌، م‍ح‍م‍د

ع۲۱۶

روش‍ن‍ف‍ک‍ری‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطی‍ت‌

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ت‍وان‍ا، ن‍اص‍ر

ع۲۲۱

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ح‍وه‌ گ‍ذران‌ اوق‍ات‌ ف‍راغ‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

ب‍اح‍ج‍ب‌ ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ پ‍ور، ع‍ارف‍ه‌

ع۲۲۲

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ اف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ (م‍ق‍طع‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ه‍اب‍اد)

ع‍زی‍زگ‍ورک‌، ف‍رش‍ت‍ه‌

ع۲۱۷

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ اع‍ت‍ی‍اد در م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ح‍م‍ای‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ رس‍ال‍ت‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌

ع‍س‍گ‍ری‌، اح‍م‍د

ع۲۱۸

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظرات‌ و ع‍لای‍ق‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ه‍ادی‍ش‍ه‍ر

ق‍اس‍م‍ی‌، رق‍ی‍ه‌

ع۲۲۰

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ب‍ا ت‍ع‍دادی‌ از اس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ه‍م‌ س‍ن‍خ‌ م‍ت‍م‍ای‍ل‌ ب‍ه‌ م‍رک‍ز

ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر

فلا۳۹

س‍ی‍ر ت‍ک‍ام‍ل‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ان‍دی‍ش‍م‍ن‍دان‌ ت‍ع‍اون‍ی‌

آذرن‍گ‌، م‍س‍ع‍ود

ع۶۰۲

گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ طرح‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ م‍ن‍اس‍ک‌ گ‍ذر در ای‍ران‌ ازدواج‌

ام‍ی‍ر ق‍اس‍م‍ی‌، م‍ی‍ن‍و

۵،ع،حرط،۱۳۸۵

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در م‍خ‍اطرات‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ س‍ک‍ون‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ دام‍ن‍ه‌ه‍ای‌ غ‍رب‍ی‌ س‍ه‍ن‍د

رج‍ب‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

۱۳،ط.ج،حرط،۱۳۸۶

ن‍گ‍رش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ زن‍ان‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌

ش‍ی‍ری‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

ع۶۰۸

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ت‍ق‍اض‍ای‌ پ‍ول‌ و ن‍رخ‌ ارز در ای‍ران‌

رس‍ت‍م‌ زاده‌، م‍ه‍دی‌

۳۷،داصتقا،دشرا،۱۳۸۵

اوض‍اع‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ف‍ارس‌ در ع‍ص‍ر ص‍ف‍وی‍ه‌

آب‍ی‍ار ،ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د

۹۵،ت،دشرا،۱۳۸۶

آزادی‌ ع‍ق‍ی‍ده‌ در ب‍س‍ت‍ر ت‍اری‍خ‌

ی‍وس‍ف‍ی‌ س‍رده‍ی‌ ،م‍ح‍م‍د

ح۱۵۷

م‍ی‍زان‌ اع‍ت‍م‍اد دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍زب‍ه‌ رس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌ ای‍ران‌ و ع‍ام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رآن‌

ح‍س‍ن‌ زاده‌ ارم‌ س‍ادات‍ی‌ ،س‍ی‍د اب‍و ذر

ع ۶۰۹

م‍دل‌ س‍ازی‌ ت‍وزی‍ع‌ م‍ک‍ان‍ی‌ ب‍ارش‍ه‍ای‌ رع‍دو ب‍رق‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ای‌ در م‍ح‍دوده‌ ش‍م‍ال‍غ‍رب‌ ک‍ش‍ور

م‍طل‍ب‌ ف‍ائ‍د،رض‍ا

۱۳۴،ط.ج،دشرا،۱۳۸۶

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ م‍درن‍ی‍س‍م‌ و پ‍س‍ت‌ م‍درن‍ی‍س‍م‌ و ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ آن‍ه‍ا از دی‍دگ‍اه‌ ص‍اح‍ب‍ن‍ظران‌

م‍ح‍م‍ودی‌ آذر،ش‍ی‍رزاد

ع۶۰۵

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ورود و خ‍روج‌ (خ‍ال‍ص‌) ب‍ن‍گ‍اه‍ه‍ادر ب‍خ‍ش‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌

ف‍رزان‍ه‌ ک‍ج‍اب‍اد ،ح‍س‍ن‌

۳۸،داصتقا،دشرا،۱۳۸۶

آن‍س‍ی‍ت‍رال‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌

خ‍س‍روی‌ ،م‍ن‍ص‍ور

ح۱۵۶

ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

اح‍م‍دی‌، زل‍ی‍خ‍ا

ع۶۱۱

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ م‍ه‍اج‍رت‌ روس‍ت‍ای‍ی‍ان‌ ب‍ه‌ ش‍ه‍ره‍ا در ای‍ران‌

س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ص‍ال‍ح‌

ع۶۱۰

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ و گ‍س‍ت‍رش‌ م‍خ‍روط اف‍ک‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ دام‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ آلاداغ‌

م‍ق‍ام‍ی‌ م‍ق‍ی‍م‌، غ‍لام‍رض‍ا

۲۷،ط.ج،یرتکد،۱۳۸۶

گ‍ذاری‌ ب‍ر ن‍ظری‍ات‌ ت‍ج‍ددخ‍واه‍ان‌ در دوران‌ ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌ ی‌ ای‍ران‌

ب‍ی‍لان‌، ع‍ص‍م‍ت‌

ع۶۰۷

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ن‍ظری‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ژان‌ ف‍ران‍س‍وال‍ی‍وت‍ار ، ف‍ردری‍ک‌ ج‍ی‍م‍س‍ون‌ و ژان‌ ب‍ودری‍ا

ن‍اص‍ری‌ راد، م‍ح‍س‍ن‌

ع۶۰۶

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ آل‍ودگ‍ی‌ ه‍ای‌ ه‍وای‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از م‍ک‍ان‍ی‍اب‍ی‌ ن‍ام‍ن‍اس‍ب‌ م‍راک‍ز ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ در ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌

رح‍ی‍م‍ی‌، اک‍ب‍ر

۳۷،ب.ج،دشرا،۱۳۸۵

ن‍گ‍اه‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ه‌ س‍روده‍ای‌ س‍ن‍گ‍ی‌ و گ‍ورس‍ت‍ان‌ چ‍راغ‍ان‌ اث‍ر ش‍ی‍ر ک‍وب‍ی‌ ک‍س‌

رس‍ول‌ پ‍ور،ف‍اطم‍ه‌

ع۵۸۹

م‍طال‍ع‍ه‌ آگ‍روک‍ل‍ی‍م‍ای‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌ در راب‍طه‌ ب‍ا ک‍ش‍ت‌ س‍ی‍ب‌ زم‍ی‍ن‍ی‌

م‍ح‍م‍دی‌ ،ن‍ب‍ی‌

۱۳۶،ط.ج،دشرا،۱۳۸۶

ارزی‍اب‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ م‍ق‍ادی‍ر ب‍ارش‌ ن‍ظاره‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط س‍ن‍ج‍ی‍ده‌ ه‍ای‌ م‍اه‍واره‌ ای‌ و رادار در ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌ (م‍ح‍دوده‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ -ش‍م‍ال‍غ‍رب‌ ک‍ش‍ور)

ح‍اج‍ی‌ م‍ی‍ر رح‍ی‍م‍ی‌ ،س‍ی‍د م‍ح‍م‍ود

۱۳۵،ط.ج،دشرا،۱۳۸۶

ب‍ررس‍ی‌ اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ق‍ال‍ی‌ ب‍اف‍ان‌

م‍ه‍دی‍زاده‌ ،داری‍وش‌

ع۵۸

س‍ی‍ر ت‍ح‍ول‌ اص‍ول‌ ت‍ع‍اون‌

ت‍وف‍ی‍ق‌ دوس‍ت‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌

ع۶۱۲

ن‍گ‍اه‍ی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ب‍ه‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ان‍ت‍خ‍اب‍ات‌ و ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ص‍لاح‍ی‍ت‌ داوطل‍ب‍ان‌ در ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

ع‍زی‍زی‌ ،اق‍ب‍ال‌

ح۱۵۸

ب‍ررس‍ی‌ و پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ح‍رک‍ات‌ ت‍وده‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ل‍غ‍زش‌(م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز رودخ‍ان‍ه‌ م‍ا در س‍و

ب‍ای‌ ،ن‍اص‍ر

۱۳۷،ط.ج،دشرا،۱۳۸۶

ب‍ررس‍ی‌ م‍لاک‍ه‍ای‌ م‍وث‍ر در ان‍ت‍خ‍اب‌ ه‍م‍س‍ر دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍س‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد م‍اک‍و

رم‍ض‍ان‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌

ع۶۱۳

پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ورودی‌ م‍اه‍ان‍ه‌ دری‍اچ‍ه‌ س‍د ش‍ه‍ی‍د م‍دن‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز(ون‍ی‍ار) ب‍ر اس‍اس‌ ت‍اث‍ی‍ر ع‍ن‍اص‍ر اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌

چ‍وب‍دار، اص‍غ‍ر

۲۸،ط.ج،یرتکد،۱۳۸۶

ح‍ق‍وق‌ ش‍ه‍رون‍دی‌

ک‍ف‍اش‍ی‌ اص‍ل‌، ع‍اب‍د

ح۱۵۹

ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ق‍ت‍ل‌ ف‍رزن‍د ت‍وس‍ط م‍ادر( ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ و اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌)

ف‍ری‍دی‌، ری‍زان‌

ح۱۶۰

ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ژئ‍وم‍ورف‍ی‍ک‌ در م‍ک‍ان‌ ی‍اب‍ی‌ ک‍ار ب‍ری‌ ه‍ا ،م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ م‍ک‍ان‌ ی‍اب‍ی‌ م‍ح‍ل‌ دف‍ن‌ م‍واد زای‍د ش‍ه‍ری‌ ب‍ن‍اب‌

ع‍ادل‍ی‌ ،زه‍را

۱۳۸،ط.ج،دشرا،۱۳۸۶

ن‍ظارت‌ ب‍ر ان‍ت‍خ‍اب‍ات‌ در ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ای‍ران‌

ن‍ژادخ‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ،م‍ه‍دی‌

۱،ح،دشرا،۱۳۸۶

ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌

ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر

۳،داصتقا،حرط،۱۳۸۶

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر پ‍س‌ ان‍داز داخ‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ج‍ری‍ان‍ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ خ‍ارج‍ی‌

س‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ورپ‍ور، ن‍س‍ری‍ن‌

۳۹،داصتقا،دشرا،۱۳۸۶

ب‍ررس‍ی‌ آث‍ار ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ اق‍ت‍ص‍اد ب‍ر ص‍ن‍ای‍ع‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ای‍ران‌

م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ج‍وان‌ ، م‍ح‍م‍د رض‍ا

۴۰،داصتقا،دشرا،۱۳۸۶

ک‍ارب‍رد ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ه‍ای‌ GIS در م‍ک‍ان‍ی‍اب‍ی‌ دف‍ن‌ زب‍ال‍ه‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ، ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز)

ن‍ی‍رآب‍ادی‌، ه‍ادی‌

۱۳۹،ط.ج،دشرا،۱۳۸۶

ب‍ررس‍ی‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ خ‍ان‍ه‌ س‍ازی‌ و س‍از و ک‍اره‍ای‌ رس‍ی‍دگ‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ در ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز

خ‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ژاد، اح‍م‍د

۳۸،ب.ج،دشرا،۱۳۷۹

ن‍ق‍ش‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍ه‍ره‍ای‌ م‍ی‍ان‍ه‌ ان‍دام‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار ش‍ه‍ری‌ و م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ م‍وردی‌ ب‍ر ش‍ه‍ر م‍ه‍اب‍اد

خ‍ض‍رن‍ژاد، پ‍خ‍ش‍ان‌

۵۹،ب.ج،دشرا،۱۳۸۵

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ال‍گ‍وه‍ای‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ ح‍واش‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز)

ب‍اب‍ای‍ی‌ اق‍دم‌، ف‍ری‍دون‌

۴،ب.ج،یرتکد،۱۳۸۵

ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍ش‍رق‍ی‌ و اردب‍ی‍ل‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ک‍ش‍ت‌ زی‍ت‍ون‌

ح‍س‍ی‍ن‌ پ‍ور، ق‍اس‍م‌

۱۲۴،ط.ج،دشرا،۱۳۸۶

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ه‍رم‍ن‍وت‍ی‍ک‍ی‌ داس‍ت‍ان‌ م‍اه‍ی‌ س‍ی‍اه‌ ک‍وچ‍ول‍و ن‍وش‍ت‍ه‌ ص‍م‍د ب‍ه‍رن‍گ‍ی‌

ی‍وس‍ف‍ی‌ اق‍دم‌، رح‍ی‍م‌

ع۶۱۴

ب‍ررس‍ی‌ م‍خ‍اطرات‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‍ک‍ی‍و ت‍وان‍ه‍ای‌ م‍ح‍ی‍طی‌ م‍خ‍روط اف‍ک‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ دری‍اچ‍ه‌ اروم‍ی‍ه‌ (از س‍ی‍س‌ ت‍ا گ‍وزه‌ ک‍ن‍ان‌ )

آق‍اج‍ان‍ی‌ ،ک‍م‍ی‍لا

۱۸۳،ط.ج،دشرا،۱۳۸۶

پ‍ای‍ش‌ خ‍ش‍ک‍س‍ال‍ی‌ در اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍م‍ای‍ه‌ه‍ای‌ خ‍ش‍ک‍س‍ال‍ی‌

دروی‍ش‌ ب‍ای‍گ‍ی‌ ،ن‍ادر

۵۶،ط.ج،دشرا،۱۳۸۱

ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌

ب‍اب‍ای‍ی‌، خ‍ال‍د

۱۰۱،ط.ج،دشرا،۱۳۸۶

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ اش‍ع‍ار ص‍اب‍ر و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطی‍ت‌

زال‌،اب‍راه‍ی‍م‌

۳۸،ع،دشرا،۱۳۸۶

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و م‍دل‌ ب‍ن‍دی‌ رژی‍م‍ه‍ای‌ ب‍ارش‌ در ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز ق‍ره‌س‍و

رض‍ای‍ی‌ ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌، م‍ج‍ی‍د

۲۲،ط.ج،یرتکد،۱۳۸۲

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ن‍ظرات‌ م‍ارک‍س‌ و ووب‍ردر زم‍ی‍ن‍ه‌: طب‍ق‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ، س‍رم‍ای‍ه‌ داری‌، ازخ‍ود ب‍ی‍گ‍ان‍گ‍ی‌ و ب‍وروک‍راس‍ی‌، ع‍ل‍م‌ و دی‍ن‌

رض‍ای‍ی‌، ادری‍س‌

ع۴۴۶

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ ب‍ا ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ درش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍س‍ت‍ان‌ آب‍اد

ارف‍ع‌ ع‍ی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌، رض‍ا

ع۴۷۸

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍وی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌، م‍ی‍ک‍ائ‍ی‍ل‌

۵۲،ع،دشرا،۱۳۸۶

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍ش‍ک‍ل‍ه‍ای‌ ک‍ارگ‍ری‌ در ح‍م‍ای‍ت‌ از ح‍ق‍وق‌ ب‍ن‍ی‍ادی‍ن‌ ک‍ار در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ت‍ب‍ری‍ز

ش‍ق‍اق‍ی‌ ش‍ه‍ری‌، م‍ری‍م‌

۵۳،ع،دشرا،۱۳۸۶

ب‍ررس‍ی‌ آگ‍اه‍ی‌، ن‍گ‍رش‌ و ع‍م‍ل‌ ب‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌ (K.A.P) در ب‍ی‍ن‌ زن‍ان‌ (۱۵-۴۹) س‍ال‍ه‌ ه‍م‍س‍ردارش‍ه‍ر ت‍رک‍م‍ان‍چ‍ای‌

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ت‍رک‍م‍ان‍ی‌، اش‍رف‌

ع۹۳

ت‍م‍ای‍ز م‍ج‍ازات‍ه‍ا ب‍ر اس‍اس‌ ج‍ن‍س‍ی‍ت‌

م‍ه‍ران‍ی‌، زه‍را

ح۱۶۲

اش‍ت‍ب‍اه‌ و آث‍ار آن‌ در اع‍م‍ال‌ ح‍ق‍وق‍ی‌

ع‍ب‍دال‍ه‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د ج‍واد

ح۱۱۱

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ در س‍طح‌ ق‍وم‌ م‍داری‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌

رش‍ی‌، ن‍اص‍ر

ع۸۵

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظری‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ت‍ف‍ک‍ری‍ن‌ م‍ک‍ت‍ب‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌

ارج‍م‍ن‍د، زه‍را

ع۸۰

ب‍ررس‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‍ات‌ ب‍ی‍زان‍س‌ ب‍ا ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌ ت‍ا ام‍پ‍راطوری‌ روم‍ان‍وس‌ دی‍وژن‌

ع‍ی‍وض‍ی‌، ول‍ی‌ م‍ح‍م‍د

۹۷،ت،دشرا،۱۳۸۶

دوپ‍ی‍ن‍گ‌ و م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ن‍اش‍ی‌ از آن‌

دورخ‌، س‍ی‍روس‌

ح۱۶۶

ب‍ی‍ع‌ ف‍ض‍ول‍ی‌

ص‍ل‍وات‍ی‍ان‌، ب‍ه‍رام‌

ح۱۶۵

ج‍رم‌ ج‍اس‍وس‍ی‌ و خ‍ی‍ان‍ت‌ ب‍ه‌ ک‍ش‍ور در ح‍ق‍وق‌ ج‍زای‌ ای‍ران‌

ت‍ق‍ی‌ ن‍ژاد، ل‍ی‍لا

ح۱۶۴

ت‍روری‍س‍م‌ و خ‍راب‍ک‍اری‌ در ن‍ظام‌ ج‍زای‍ی‌ ای‍ران‌

ج‍وان‌، ص‍دی‍ق‍ه‌

ح۱۶۳

س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ پ‍ارک‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍ری‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ : ش‍ه‍ر ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ال‍ب‍رز)

ع‍زی‍زی‌، اص‍غ‍ر

۳۹،ب.ج،دشرا،۱۳۸۶

ن‍ق‍ش‌ ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ژئ‍وم‍ورف‍ی‍ک‌ رودخ‍ان‍ه‌ ای‌ در ای‍ج‍اد م‍خ‍اطرات‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و م‍ح‍ی‍طی‌ ش‍ه‍ر س‍ن‍ق‍ر ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر س‍ی‍لاب‌

خ‍ال‍ق‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌

۱۴۱،ط.ج،دشرا،۱۳۸۶

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر پ‍س‌ان‍داز خ‍ان‍وار ب‍ر س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ و م‍ص‍رف‌ در ای‍ران‌ در ق‍ال‍ب‌ م‍دل‌ ت‍ع‍ادل‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ق‍اب‍ل‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌

ش‍ه‍رک‍ی‌، م‍ه‍دی‌

۴۱،داصتقا،دشرا،۱۳۸۶

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ارزش‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دخ‍ت‍ر دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌

ره‍ب‍ر، خ‍دی‍ج‍ه‌

ع۳۳۲

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ن‍اب‍راب‍ری‌ درآم‍د و درج‍ه‌ ب‍از ب‍ودن‌ ت‍ج‍اری‌ ب‍ر ن‍رخ‌ رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ ای‍ران‌

ب‍ی‍ژن‍ی‌، طاه‍ره‌

۴۲،داصتقا،دشرا،۱۳۸۶

ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍اون‌ در رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ج‍وام‍ع‌ ( ب‍ا روی‍ک‍رد ب‍ررس‍ی‌ و م‍ش‍ک‍لات‌ ب‍خ‍ش‌ ت‍ع‍اون‌)

م‍وس‍وی‌، ف‍ری‍ده‌

ع۶۱۷

ب‍زه‍ک‍اری‌ اطف‍ال‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ش‍ه‍ر س‍ن‍ن‍دج‌

اح‍م‍دی‌، ک‍ب‍ری‌

ع۶۱۹

م‍طال‍ع‍ه‌ اس‍ن‍ادی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ زن‌ در اس‍لام‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ آراء ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ، دک‍ت‍ر ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌ و ش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌

س‍ل‍طان‍پ‍ور، طاه‍ره‌

ع۶۱۸

ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ ق‍وه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‍ه‌ و ص‍دا و س‍ی‍م‍ا

ع‍ظی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د

ح۱۶۷

ن‍ق‍ش‌ زی‍ان‌ دی‍ده‌ در اس‍ت‍ی‍ف‍ای‌ ک‍ی‍ف‍ر ج‍ن‍ای‍ات‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ اش‍خ‍اص‌

رض‍ازاده‌، طاه‍ره‌

ح۱۶۸

ای‍رادات‌ دادرس‍ی‌ و م‍وان‍ع‌ رس‍ی‍دگ‍ی‌

ع‍ظی‍م‍ی‌، م‍ری‍م‌

ح۱۶۹

ب‍ررس‍ی‌ م‍ب‍ان‍ی‌ رج‍م‌ از م‍ن‍ظر ت‍اری‍خ‍ی‌ و ف‍ق‍ه‍ی‌

ن‍ی‍ک‍ن‍ام‌، س‍پ‍ی‍ده‌

ح۱۷۰

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍راک‍م‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ در م‍ح‍لات‌ ش‍ه‍ری‌ ( ن‍م‍ون‍ه‌ م‍وردی‌ : ک‍لان‍ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز، ک‍وی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ )

ن‍وش‍اد ف‍ی‍روز، س‍م‍ی‍ه‌

۴۰،ب.ج،دشرا،۱۳۸۶

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ روش‍ه‍ای‌ پ‍ی‍ک‍س‍ل‌ پ‍ای‍ه‌ و ش‍ی‌ء گ‍را در ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ اراض‍ی‌

ف‍ی‍ض‍ی‌ زاده‌، ب‍خ‍ت‍ی‍ار

۱۴۲،ط.ج،دشرا،۱۳۸۶

طراح‍ی‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ ف‍ض‍اه‍ای‌ م‍س‍ک‍ون‍ی‌ ش‍ه‍ر اروم‍ی‍ه‌

س‍راف‍روزه‌، ف‍اطم‍ه‌

۱۴۳،ط.ج،دشرا،۱۳۸۶

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ف‍راوان‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ( ن‍ف‍ت‌ و گ‍از ) ب‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ای‍ران‌ ( ۱۳۸۲-۱۳۵۰ )

خ‍وش‌ ک‍ن‍ار، س‍ی‍م‍ی‍ن‌

فلا۴۷

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر اش‍ت‍غ‍ال‌ زن‍ان‌ ب‍ر خ‍ان‍واده‌ در ب‍ی‍ن‌ زن‍ان‌ ش‍اغ‍ل‌ م‍ت‍اه‍ل‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ی‍ان‍دوآب‌

پ‍ورم‍ح‍م‍د، ع‍ل‍ی‌

ع۶۲۰

ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌ در س‍ی‍م‍ای‌ ق‍رآن‌

ص‍ف‍ری‌، ع‍اطف‍ه‌

ح۱۷۱

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ و ح‍ق‍وق‌ داخ‍ل‍ی‌

س‍ل‍طان‍ی‌، ال‍ه‍ام‌

ح۱۷۲

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ب‍اور ب‍ه‌ ن‍گ‍رش‌ ه‍ای‌ روش‍ن‍ف‍ک‍ری‌ در م‍ی‍ان‌ دب‍ی‍ران‌( ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ و ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ) ک‍ردس‍ت‍ان‌

ش‍ی‍خ‍ی‌، خ‍ال‍د

۵۴،ع،دشرا،۱۳۸۶

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ب‍روز ک‍ج‍روی‌ ه‍ای‌ زن‍ان‌

ذوال‍ف‍ق‍ارزاده‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

۵۵،ع،دشرا،۱۳۸۶

ای‍رادات‌ ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌

ج‍ل‍ی‍ل‌ زاده‌، م‍رت‍ض‍ی‌

ح۱۷۳

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر درآم‍ده‍ای‌ م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ ک‍ش‍ور

رب‍ان‍ی‌، ت‍ق‍ی‌

۴۳،داصتقا،دشرا،۱۳۸۶

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌ پ‍ارک‍ه‍ای‌ ش‍ه‍ری‌ ت‍ب‍ری‍ز و ن‍ارس‍ای‍ی‌ ه‍ای‌ م‍وج‍ود درآن‌

ق‍رب‍ان‍ی‌، رس‍ول‌

۱،ب.ج،حرط،۱۳۸۶

ش‍ن‍اس‍ائ‍ی‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍ش‍رق‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ج‍دول‌ داده‌- س‍ت‍ان‍ده‌

ب‍ه‍ب‍ودی‌، داود

۱،داصتقا،حرط،۱۳۸۶

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ آب‌ و ه‍وای‍ی‌ ه‍ول‍وس‍ن‌ در دام‍ن‍ه‌ ش‍م‍ال‍ی‌ ک‍ی‍ام‍ک‍ی‌ داغ‌ ( ش‍م‍ال‍غ‍رب‌ ای‍ران‌)

م‍خ‍ت‍اری‌، داود

۱۴،ط.ج،حرط،۱۳۸۶

ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ارب‍رد در م‍دل‍ه‍ای‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ در ب‍رآورد ف‍رش‍ای‍ش‌ و رس‍وب‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍خ‍ی‍ز دری‍ان‍چ‍ای‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌

رس‍ول‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر

۳۲،ط.ج،حرط،۱۳۸۶

ال‍گ‍وه‍ای‌ س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ س‍ک‍ون‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ دره‌ اس‍ک‍و ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌

ص‍در م‍وس‍وی‌، م‍ی‍رس‍ت‍ار

۲،ب.ج،حرط،۱۳۸۶

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ع‍ق‍د م‍زارع‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ک‍ش‍وره‍ای‌ ع‍رب‍ی‌

آئ‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍د م‍ح‍ی‍س‍ن‌

ح۱۷۴

ب‍ررس‍ی‌ اص‍ل‌ ب‍راب‍ری‌ ان‍س‍ان‍ه‍ا در ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر

خ‍ض‍رل‍و، س‍م‍ی‍ه‌

ح۱۷۵

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ و پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ ن‍اب‍راب‍ری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در ای‍ران‌ ب‍ع‍د از ان‍ق‍لاب‌

ک‍ری‍م‍ی‌، ی‍ون‍س‌

ع۶۲۵

ج‍ری‍ان‍ه‍ا و گ‍روه‍ه‍ای‌ ن‍اس‍ی‍ون‍ال‍ی‍س‍ت‍ی‌ از ش‍ه‍ری‍ور ۱۳۲۰ ت‍ا ک‌ودت‍ای‌ ۲۸ م‍رداد۱۳۳۲

ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌ س‍راب‍ی‌، ه‍ادی‌

۹۶،ت،دشرا،۱۳۸۳

ج‍ای‍گ‍اه‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ و دری‍ای‌ ع‍م‍ان‌ در س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ دول‍ت‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ دوم‌

چ‍م‍ن‍ک‍ار، م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ر

۹،ت،یرتکد،۱۳۸۶

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ه‍ای‌ س‍ی‍ن‍وپ‍ت‍ی‍ک‍ی‌ و آم‍اری‌ ب‍ارش‌ه‍ای‌ ن‍واح‍ی‌ غ‍رب‍ی‌ ای‍ران‌

ح‍ات‍م‍ی‍ان‌، ک‍ی‍وان‌

۱۴۴،ط.ج،دشرا،۱۳۸۶

ارزی‍اب‍ی‌ ت‍وان‌ اک‍ول‍وژی‌ اراض‍ی‌ ک‍ش‍اورزی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍رن‍د ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍واب‍ع‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ س‍از چ‍ن‍د م‍ع‍ی‍اره‌

رن‍ج‍ب‍رام‍ان‌ م‍ح‍م‍د، غ‍لام‍رض‍ا

۱۴۵،ط.ج،دشرا،۱۳۸۶

ح‍ق‌ ب‍رخ‍ورداری‌ از وک‍ی‍ل‌ دع‍اوی‌ در ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍وض‍وع‍ه‌ داخ‍ل‍ی‌ و م‍ق‍ررات‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌

اع‍ت‍م‍ادی‌، س‍ارا

ح۱۷۶

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ح‍م‍ودآب‍اد

م‍رادی‌ م‍ح‍م‍ود ب‍ق‌، ه‍ی‍ب‍ت‌ ال‍ل‍ه‌

ع۶۲۳

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ع‍وام‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ ب‍ر ن‍وع‌ م‍ش‍ک‍لات‌ زن‍ان‌ پ‍س‌ از طلاق‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ت‍ب‍ری‍ز در س‍ال‌۱۳۸۴

رم‍ض‍ان‍ی‌ ب‍ه‍ت‍اش‌، ف‍اطم‍ه‌

۶۲۴، ع،۱۳۸۶

س‍ی‍ر ت‍ح‍وی‍ل‌ وظای‍ف‌ و اخ‍ت‍ی‍ارات‌ ش‍وراه‍ای‌ ش‍ه‍ر در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌

م‍ع‍ص‍وم‍ی‌ چ‍ن‍ار، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر

۲،ح،دشرا،۱۳۸۶

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ی‍ا آث‍ار ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ و ت‍اری‍خ‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍اک‍و

ع‍ب‍دال‍ه‌ ن‍ژاد، س‍م‍ان‍ه‌

ع۶۲۶

ح‍ق‌ اطلاع‌

ق‍وی‍دل‌ ان‍ام‍ق‌، رض‍ا

ح۱۷۷

ب‍ررس‍ی‌ زن‍دگ‍ی‌ و اق‍دام‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ س‍الارال‍دول‍ه‌ ق‍اج‍ار

پ‍رش‌ ور، ب‍ه‍زاد

۹۸،ت،دشرا،۱۳۸۶

ن‍گ‍رش‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ر ب‍ای‍ات‍ی‌ ه‍ای‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ( ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر روی‍ک‍رد ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وا)

ن‍ق‍ی‌ زاده‌، ام‍ی‍ر

ع۶۲۷

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ پ‍راک‍ن‍ش‌ ف‍ض‍ائ‍ی‌ - زم‍ان‍ی‌ ب‍ارش‌ و دم‍ای‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ک‍ش‍ور

ج‍ام‍ع‍ی‌، ج‍اوی‍د

۳۲،ط.ج،یرتکد،۱۳۸۶

ب‍ررس‍ی‌ ش‍ک‍س‍ت‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ در راب‍طه‌ م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌ و رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ در ای‍ران‌ (۱۳۸۴-۱۳۴۶)

ق‍زوی‍ن‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌

۴۴،داصتقا،دشرا،۱۳۸۶

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وای‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ی‌ ش‍ع‍ر ( ای‍م‍ان‌ ب‍ی‍اوری‍م‌ ب‍ه‌ آغ‍از ف‍ص‍ل‌ س‍رد) ف‍روغ‌ ف‍رخ‍زاد

م‍ی‍رزاده‌ ق‍ص‍اب‍ه‌، زه‍را

ع۶۲۸

گ‍زی‍ده‌ ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ( در رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌، ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ه‍ری‌، روس‍ت‍ای‍ی‌، اق‍ل‍ی‍م‌، م‍دی‍ری‍ت‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ از دور )

ق‍ره‌ ب‍اغ‍ی‌، م‍ه‍رن‍از

۱۵،ط.ج،حرط،۱۳۸۶

درآم‍دی‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ن‍ر در م‍ن‍اس‍ب‍ات‌ س‍رم‍ای‍ه‌ داری‌

ع‍ب‍ادی‌، س‍ارا

ع۶۳۰

م‍وان‍ع‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ در ای‍ران‌

ص‍م‍دزاده‌ گ‍رگ‍ری‌، ن‍اه‍ی‍د

ع۶۲۹

م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط طب‍ی‍ع‍ی‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز ل‍ی‍ق‍وان‌ چ‍ای‌ از ن‍ظر وق‍وع‌ س‍ی‍ل‌

خ‍ورش‍ی‍د دوس‍ت‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د

۱۶،ط.ج،حرط،۱۳۸۶

ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ ح‍داک‍ث‍ر ب‍ارش‌ م‍ح‍ت‍م‍ل‌ غ‍رب‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز دری‍اچ‍ه‌ اروم‍ی‍ه‌

ج‍ه‍ان‍ب‍خ‍ش‌، س‍ع‍ی‍د

۱۷،ط.ج،حرط،۱۳۸۶

م‍ن‍اس‍ب‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ و ع‍ث‍م‍ان‍ی‌ از ت‍اس‍ی‍س‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ق‍اج‍ار ت‍ا ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطی‍ت‌ ای‍ران‌

اب‍وال‍ح‍س‍ن‍ی‌، ج‍واد

۱۰،ت،یرتکد،۱۳۸۶

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر اش‍ت‍غ‍ال‌ زن‍ان‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌پ‍ذی‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ی‍ان‍ه‌

س‍ل‍م‍ان‍ی‌، رق‍ی‍ه‌

ع۶۳۱

ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ن‌

ه‍ادی‍ان‌ اص‍ل‌، س‍ک‍ی‍ن‍ه‌

ع۶۳۲

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ن‍وع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در زن‍دان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ب‍ن‍د زن‍دان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌

ن‍ادر آب‍ادی‌ ،طی‍ب‍ه‌

۵۶،ع،دشرا،۱۳۸۶

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ وف‍ور م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و س‍رم‍ای‍ه‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ا رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ د ر ک‍ش‍وره‍ای‌ ص‍ادر ک‍ن‍ن‍ده‌ ن‍ف‍ت‌

م‍م‍ی‌ پ‍ور،س‍ی‍اب‌

۴۵،داصتقا،دشرا،۱۳۸۶

ارزی‍اب‍ی‌ ب‍ی‍لان‌ آب‌ ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ک‍ش‍اورزی‌ در ح‍وض‍ه‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ ارس‌

اس‍م‍ع‍ی‍ل‌ پ‍ور، م‍رض‍ی‍ه‌

۱۴۷،ط.ج،دشرا،۱۳۸۶

ن‍ق‍ش‌ زی‍رس‍اخ‍ت‌ ه‍ای‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ اک‍وت‍وری‍س‍م‌ : ن‍م‍ون‍ه‌ م‍وردی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ آم‍ل‌

ن‍ج‍ف‍ی‌، ک‍ب‍ری‌

۱۴۸،ط.ج،دشرا،۱۳۸۶

ت‍اث‍ی‍ر رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ ب‍ر ان‍ح‍راف‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

آق‍اپ‍ور، ک‍ب‍ری‌

ع۶۳۴

ج‍ع‍ل‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌

م‍ه‍ران‍ی‌، زه‍را

ح۱۷۹

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ع‍وام‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ و ن‍ه‍ادی‌ در پ‍ی‍دای‍ش‌ و ت‍ک‍وی‍ن‌ ح‍اش‍ی‍ه‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ در ای‍ران‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ت‍ب‍ری‍ز)

س‍ام‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌

۴۱،ب.ج،دشرا،۱۳۸۶

ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ام‍ه‌ س‍ادات‌ و رج‍ال‌ ش‍ی‍ع‍ی‌ در ای‍ران‌

ع‍اق‍ل‌ خ‍س‍روش‍اه‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

۹۹،ت،دشرا،۱۳۸۶

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ و ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ک‍م‍روئ‍ی‌ و پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ آن‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌

ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌ ع‍ل‍م‍داری‌، اب‍راه‍ی‍م‌

ع۲۲۳

ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ق‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ف‍رآی‍ن‍ده‍ای‌ ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‍ی‌ در آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ س‍ده‍ای‌ واق‍ع‌ در م‍ن‍اطق‌ ب‍ال‍ق‍وه‍

ب‍ی‍ات‍ی‌ خ‍طی‍ب‍ی‌، م‍ری‍م‌

۱۸،ط.ج،حرط،۱۳۸۷

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ارت‍ک‍اب‌ رواب‍ط ن‍ام‍ش‍روع‌ از س‍وی‌ زن‍ان‌ م‍ق‍ی‍م‌ زن‍دان‌ ت‍ب‍ری‍ز

ش‍ی‍دای‍ی‌، م‍ری‍م‌

ع۶۳۵

ت‍اری‍خ‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ک‍م‍پ‍ان‍ی‌ ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌ در ای‍ران‌ ( اب‍ت‍دای‌ دوره‌ ی‌ ق‍اج‍ار ت‍ا پ‍ای‍ان‌ ع‍ه‍د ن‍اص‍ری‌ )

ع‍ل‍ی‌ ن‍ژاد، رق‍ی‍ه‌

۱۰۰،ت،دشرا،۱۳۸۶

ب‍ی‍ن‍ش‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ی‍ورگ‍ن‌ ه‍اب‍رم‍اس‌ در م‍ورد پ‍دی‍ده‌ ع‍ق‍لان‍ی‍ت‌

ف‍ت‍ح‌ آب‍ادی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌

ع۶۳۶

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍ی‍اس‍ت‍ه‍ای‌ ت‍وان‍م‍ن‍د س‍ازی‌ زن‍ان‌ روی‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ ب‍اروری‌ آن‍ه‍ا ( م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ر روی‌ زن‍ان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز)

ع‍ب‍دی‌، ب‍ه‍م‍ن‌

۵۷،ع،دشرا،۱۳۸۶

رون‍د ح‍ض‍ور و ج‍ای‍گ‍اه‌ دی‍وان‌ س‍الاران‌ ای‍ران‍ی‌ در درب‍ار گ‍ورک‍ان‍ی‍ان‌ ه‍ن‍د

م‍ح‍م‍دی‌، م‍اه‍روخ‌

۱۰۱،ت،دشرا،۱۳۸۶

ن‍ظارت‌ دادگ‍اه‍ه‍ای‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌ ب‍ر م‍ح‍اک‍م‌ و ادارات‌ دول‍ت‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ان‍گ‍ل‍و س‍اک‍س‍ن‌

پ‍ورس‍رت‍ی‍پ‌، ف‍رج‌ ال‍ل‍ه‌

ح۱۸۰

ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ ت‍اب‍ع‌ ت‍ق‍اض‍ای‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ع‍م‍ر در ای‍ران‌(۱۳۸۴-۱۳۵۷ )

م‍ح‍م‍درض‍ای‍ی‌، م‍ه‍دی‌

۴۶،داصتقا،دشرا،۱۳۸۷

ب‍ررس‍ی‌ اوض‍اع‌ س‍ی‍اس‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ از س‍ق‍وط ت‍ا اب‍ت‍دای‌ ق‍اج‍اری‍ه‌ ( ۱۷۹۵-۱۷۲۲ م‌/ ۱۲۱۰ - ۱۱۳۵ ه‌ . ق‌ )

م‍وس‍وی‌ دال‍ی‍ن‍ی‌، ج‍واد

۱۰۲،ت،دشرا،۱۳۸۶

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ه‍وی‍ت‌ ج‍ن‍س‍ی‍ت‍ی‌ ب‍ا ج‍ه‍ت‌ گ‍ی‍ری‌ دی‍ن‍ی‌ و گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ دی‍ن‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

ام‍ام‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌

۵۸،ع،دشرا،۱۳۸۶

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ن‍ه‍ض‍ت‌ ب‍از پ‍س‌ گ‍ی‍ری‌ اس‍پ‍ان‍ی‍ا ت‍وس‍ط اروپ‍ائ‍ی‍ان‌

م‍خ‍ت‍ارن‍ژاد آذر، م‍ح‍م‍د

۱۰۳،ت،دشرا،۱۳۸۷

ب‍ررس‍ی‌ و پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ خ‍طر زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍س‍ت‍ان‌ آب‍اد

ک‍رم‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا

۱۹،ط.ج،حرط،۱۳۸۷

س‍ی‍ر ت‍ح‍ول‌ روس‍ت‍اه‍ای‌ خ‍واب‍گ‍اه‍ی‌ ک‍لان‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز( ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ک‍ال‍ب‍دی‌)

ظاه‍ری‌، م‍ح‍م‍د

۲۰،ط.ج،حرط،۱۳۸۶

آث‍ار و ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ در دوره‌ اس‍لام‍ی‌

ای‍ران‌ پ‍ور ی‍ل‍م‍ه‌، س‍ع‍ی‍ده‌

۱۰۴،ت،دشرا،۱۳۸۷

ب‍ن‍ی‍ادگ‍رائ‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ در خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ ت‍ا ۱۹۵۰ م‍ی‍لادی‌

ف‍ت‍ح‍ائ‍ی‌، ج‍واد

۱۰۵،ت،دشرا،۱۳۸۷

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر گ‍رای‍ش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌ ب‍ه‌ ه‍وی‍ت‌ ق‍وم‍ی‌

ب‍ه‍رام‍ی‌، س‍ی‍وان‌

ع۶۴۰

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ ن‍ظری‍ات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ان‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌ و م‍درن‌ در م‍ورد م‍ف‍ه‍وم‌ از خ‍ودب‍ی‍گ‍ان‍گ‍ی‌

ن‍ظری‌، ش‍اه‍و

ع۶۴۱

ک‍ارک‍رد اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دی‍ن‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌

پ‍ی‍ری‌، ح‍م‍ی‍ده‌

ع۶۴۲

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ه‍ی‍درواق‍ل‍ی‍م‍ی‌ ب‍ر ن‍وس‍ان‍ات‌ س‍طح‌ آب‌ دری‍اچ‍ه‌ اروم‍ی‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ن‍ج‍ش‌ از دور

ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌، ش‍ی‍رزاد

۲۹،ط.ج،یرتکد،۱۳۸۷

ح‍ق‍وق‌ رس‍ان‍ه‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ ج‍رای‍م‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ح‍وزه‌ ح‍ق‍وق‌ رس‍ان‍ه‌

ه‍وش‍ی‍ار م‍ب‍ارک‍ی‌، ادری‍س‌

ح۱۸۱

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظام‌ دادرس‍ی‌ اداری‌ در ای‍ران‌ ب‍ا ن‍ظام‌ دادرس‍ی‌ اداری‌ ف‍ران‍س‍ه‌

ب‍ی‍ن‍ن‍ده‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

ح۱۸۲

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ای‍ق‍اع‌ در ق‍ل‍م‍رو ح‍ق‍وق‌ ت‍ع‍ه‍دات‌

ت‍راب‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌

ح۱۸۳

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ و ج‍ای‍گ‍اه‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ م‍ص‍رف‌ در ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ ت‍ع‍اون‍ی‍ه‍ای‌ رس‍م‍ی‌

م‍ظف‍ری‌، رض‍ا

ع۶۴۴

درآم‍دی‌ ب‍ر م‍ف‍ه‍وم‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍دن‍ی‌

ظاه‍ری‌، ش‍ه‍اب‌ ال‍دی‍ن‌

ع۶۴۳

ت‍اث‍ی‍ر ن‍وس‍ان‍ات‌ اق‍ی‍ان‍وس‌ اطل‍س‌ ش‍م‍ال‍ی‌ ب‍ر ب‍ارش‌ ه‍ای‌ غ‍رب‌ ای‍ران‌

خ‍وش‌ ن‍ف‍س‌ ، خ‍دی‍ج‍ه‌

۱۴۹،ط.ج،دشرا،۱۳۸۶

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍درس‍ه‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ پ‍ذی‍ری‌ س‍ی‍اس‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : م‍درس‍ه‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ دخ‍ت‍ران‍ه‌ ی‍ادب‍ود ش‍ه‍دای‌ ت‍ب‍ری‍ز در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۱۳۸۵-۸۶ )

ان‍ص‍اری‍ن‌ ، ن‍وری‍ه‌

۵۹،ع،دشرا،۱۳۸۶

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ع‍ن‍اص‍ر اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ ب‍ر ت‍ص‍ادف‍ات‌ ج‍اده‌ای‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ : م‍ح‍ورس‍اری‌ - رام‍س‍ر )

م‍ج‍ی‍دی‌ داش‍ل‍ی‌ ب‍رون‌ ، ع‍ث‍م‍ان‌

۱۵۰،ط.ج،دشرا،۱۳۸۷

س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ و ب‍ه‍س‍ازی‌ ب‍اف‍ت‍ه‍ای‌ ق‍دی‍م‌ ش‍ه‍ری‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ش‍ه‍رس‍ازی‌ ج‍دی‍د (: Neww Urbanism) ن‍م‍ون‍ه‌ م‍وردی‌ م‍ح‍ل‍ه‌ی‌ س‍رخ‍اب‌ ت‍ب‍ری‍ز)

آذر، ع‍ل‍ی‌

۴۳،ب.ج،دشرا،۱۳۸۶

ب‍ررس‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر خ‍ودک‍ش‍ی‌ در ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز ( م‍طال‍ع‍ه‌ ای‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ن‍ظری‍ه‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ای‌ در س‍ال‌۱۳۸۶ )

اخ‍ب‍اری‌ ش‍ج‍اع‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د

۶۰،ع،دشرا،۱۳۸۷

ب‍ررس‍ی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ام‍وال‌

غ‍ری‍ب‌، ع‍زی‍زه‌

ح۱۸۴

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ق‍درت‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ ش‍ه‍ادت‌ زن‍ان‌ و م‍ردان‌

م‍ق‍راض‍ی‌ اص‍ل‌، ال‍ه‍ام‌

ح۱۸۵

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ داس‍ت‍ان‌ س‍ه‌ ق‍طره‌ خ‍ون‌ ص‍ادق‌ ه‍دای‍ت‌

ژال‍ه‌، ش‍اپ‍ور

ع۶۴۶

ب‍ه‍س‍ازی‌ ، س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ و ب‍اززن‍ده‌س‍ازی‌ ف‍ض‍اه‍ای‌ ک‍ه‍ن‌ ش‍ه‍ره‍ا ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ک‍ارب‍ر اراض‍ی‌

رح‍م‍ت‍ی‌ ن‍ی‍ا، ن‍ج‍ف‌

ج۶۰۲

ت‍اث‍ی‍ر ب‍ی‌ ث‍ب‍ات‍ی‌ ن‍رخ‌ واق‍ع‍ی‌ ارز ب‍ر ت‍ول‍ی‍د : م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ای‍ران‌

ف‍ش‍اری‌، م‍ج‍ی‍د

۴۷،داصتقا،دشرا،۱۳۸۷

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ر رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌

ام‍ی‍ری‌، ب‍ه‍زاد

۴۸،داصتقا،دشرا،۱۳۸۷

ارزی‍اب‍ی‌ م‍لاح‍ظات‌ ش‍ه‍رس‍ازی‌ در اح‍داث‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍ه‍ره‍ای‌ ج‍دی‍د پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ ت‍ب‍ری‍ز

رض‍ائ‍ی‌، ل‍ی‍لا

۶۶،ب.ج،دشرا،۱۳۸۷

رژی‍م‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ دری‍ای‌ خ‍زر

ع‍ب‍دال‍ه‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌

ح۱۸۶

ت‍اث‍ی‍ر در م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ و م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ری‌

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، س‍ی‍د اب‍راه‍ی‍م‌

ح۱۸۷

م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ن‍اش‍ی‌ از ف‍ع‍ل‌ غ‍ی‍ر

ع‍ج‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د

ح۱۸۸

ت‍ع‍دد ج‍رم‌ در ن‍ظام‌ ج‍زای‍ی‌ ای‍ران‌

ن‍ع‍م‍ت‍ی‌، رض‍ا

ح۱۸۹

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌: م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر م‍ق‍طع‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌

س‍ع‍ادت‍ی‌، م‍وس‍ی‌

ع۶۴۷

گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ طرح‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ب‍ا ع‍ن‍وان‌: ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ و م‍ج‍ازی‌ ت‍الاب‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ و ح‍ف‍اظت‌ ش‍ده‌ ق‍وری‌ گ‍ل‌ ( ت‍ب‍ری‍ز - ب‍س‍ت‍ان‌ آب‍اد)

خ‍ورش‍ی‍د دوس‍ت‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د

۲۱،ط.ج،حرط،۱۳۸۷

م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ ص‍غ‍ی‍ر م‍م‍ی‍ز

ف‍ره‍ادی‌، ف‍رزان‍ه‌

ح۱۹۰

ت‍اث‍ی‍ر ق‍اع‍ده‌ غ‍رور ب‍ر ض‍م‍ان‌ ق‍ه‍ری‌

ب‍ه‍رام‍ی‌، م‍ح‍م‍د

ح۱۹۱

رون‍د س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ در ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌ از ق‍رن‌ اول‌ ت‍ا ده‍م‌ ه‍ج‍ری‌

س‍ت‍اری‌، ش‍ه‍لا

۱۰۶،ت،دشرا،۱۳۸۷

ب‍ح‍ران‌ ن‍اه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ پ‍ای‍داری‌ ق‍وای‌ س‍ه‌ گ‍ان‍ه‌ ح‍اک‍م‍ی‍ت‌: م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ای‍ران‌

ق‍ری‍ش‍ی‌، ف‍ردی‍ن‌

۶،ع،حرط،۱۳۸۵

پ‍ن‍اه‍ن‍دگ‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌

ص‍درم‍وس‍وی‌، س‍ون‍ا

ح۱۹۲

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍ح‍ول‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ دام‍ن‍ه‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‍ی‌ ک‍وه‌ ک‍رک‍س‌ و دش‍ت‌ ب‍ادرور

خ‍س‍روی‌، س‍م‍ی‍ه‌

۱۵۱،ط.ج،دشرا،۱۳۸۷

ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ق‍ش‌ ج‍اذب‍ه‌ ه‍ای‌ اک‍وت‍وری‍س‍ت‍ی‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ج‍اذب‍ه‌ه‍ای‌ اک‍وت‍وری‍س‍ت‍ی‌ ه‍م‍دان‌)

س‍راق‍ی‌، ع‍ی‍س‍ی‌

۴۴،ب.ج،دشرا،۱۳۸۷

س‍ن‍ج‍ش‌ راب‍طه‌ ه‍وی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ زن‍ان‌ ب‍ا اح‍س‍اس‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ آن‍ه‍ا در س‍طح‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز

ح‍ب‍ی‌، اک‍رم‌

۶۱،ع،دشرا،۱۳۸۷

ب‍ررس‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ش‍ع‍ر ق‍ان‍ل‍ی‌ س‍ح‍ر اث‍ر ع‍اص‍م‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌

ع‍ب‍دی‌، ل‍ی‍لا

ع۶۵۰

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ع‍ن‍اص‍ر ج‍وی‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ غ‍رب‌ دری‍اچ‍ه‌ اروم‍ی‍ه‌

ج‍ع‍ف‍ری‌ رن‍دی‌، م‍ن‍ی‍ژه‌

۱۵۲،ط.ج،دشرا،۱۳۸۷

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ رم‍ان‌ ژان‍ی‌ گ‍ه‌ل‌ ( درد زای‍م‍ان‌)

م‍ف‍اخ‍ری‌ ب‍اش‍م‍اق‌، ج‍م‍ی‍ل‌

ع۶۵۲

ب‍ررس‍ی‌ ش‍ان‌ زن‌ در دی‍ن‌ م‍ب‍ی‍ن‌ اس‍لام‌

س‍ل‍طان‍ی‌، م‍ن‍ی‍ژه‌

ع۶۵۳

س‍ی‍اس‍ت‌ ه‍ا و راه‍ب‍رده‍ای‌ ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ م‍ح‍لات‌ اس‍ک‍ان‌ غ‍ی‍ر رس‍م‍ی‌ ( م‍طال‍ه‌ م‍وردی‌: ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز)

ج‍ه‍ان‌ ب‍ی‍ن‌، رض‍ا

۴۵،ب.ج،دشرا،۱۳۸۷

زن‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ام‍ان‌ ن‍وگ‍رای‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌ (۱۸۰۰-۱۹۲۰م‌)

م‍ح‍م‍دی‌، ف‍رن‍از

۱۰۷،ت،دشرا،۱۳۸۷

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ت‍ح‍ول‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ آه‍ک‌ ه‍ای‌ ک‍ارس‍ت‍ی‍ک‌ ( در م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌)

ک‍ری‍م‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌

۱۵۴،ط.ج،دشرا،۱۳۸۷

ب‍ررس‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ ه‍ای‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍ص‍ادف‍ات‌ ج‍اده‌ای‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ م‍ح‍ور ج‍اده‌ ت‍ب‍ری‍ز- م‍ی‍ان‍ه‌)

ن‍وری‌ اوغ‍ورآب‍اد، ح‍ب‍ی‍ب‍ه‌

۱۵۳،ط.ج،دشرا،۱۳۸۷

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ح‍اش‍ی‍ه‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ در ای‍ران‌

ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‌، ف‍رش‍اد

ع۶۵۴

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وای‌ روزن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌ و ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۷۶-۸۵ (ص‍ف‍ح‍ه‌ ح‍وادث‌)

ش‍م‍س‍ی‌، ل‍ق‍م‍ان‌

ع۶۵۵

ت‍اث‍ی‍ر ف‍ن‍اوری‌ ارت‍ب‍اطات‌ و اطلاع‍ات‌ ب‍ر رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌

ق‍م‍ری‌، ن‍ی‍ر

۴۹،داصتقا،دشرا،۱۳۸۷

ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ ش‍ه‍ر ب‍ن‍اب‌ : اب‍ع‍اد، ع‍ل‍ل‌ و پ‍ی‍ام‍ده‍ا

خ‍وش‌ روی‌، ق‍ه‍رم‍ان‌

۴۶،ب.ج،دشرا،۱۳۸۷

پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ن‍اپ‍ای‍داری‌ دام‍ن‍ه‌ ه‍ا در ح‍وض‍ه‌ ص‍وف‍ی‌ چ‍ای‌ (ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ل‍غ‍زش‌ )

ع‍ل‍ی‍زاده‌، راح‍ل‍ه‌

۱۵۵،ط.ج،دشرا،۱۳۸۷

ب‍ررس‍ی‌ ب‍خ‍ش‌ غ‍ی‍ررس‍م‍ی‌ در ک‍لان‌ ش‍ه‍ره‍ای‌ ای‍ران‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: م‍ادر ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز)

ل‍ی‍وارج‍ان‍ی‌، پ‍روی‍ن‌ دخ‍ت‌

۵،ب.ج،یرتکد،۱۳۸۶

ان‍ت‍ظام‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ ب‍ا م‍ح‍ل‍ه‌ (ن‍م‍ون‍ه‌ م‍وردی‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز )

م‍ص‍ی‍ب‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‌

۶،ب.ج،یرتکد،۱۳۸۷

اوض‍اع‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ق‍ف‍ق‍از از س‍ق‍وط ص‍ف‍وی‍ه‌ ت‍ا آغ‍از ق‍اج‍اری‍ه‌

ق‍ادری‌، ع‍ب‍دال‍ه‌

۱۰۸،ت،دشرا،۱۳۸۷

ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ رق‍ص‌ ک‍ردی‌ ( ه‍ه‌ ل‍پ‍ه‌ رک‍ی‌)

م‍راغ‍ی‍ان‌، س‍ام‍ان‌

ع۶۵۷

رس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍م‍ع‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ در س‍ی‍طره‌ ص‍ه‍ی‍ون‍ی‍س‍م‌

ف‍لاح‌ ن‍ژاد، ح‍م‍ی‍ده‌

ع۶۵۶

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در آث‍ار ژئ‍وم‍ورف‍ی‍ک‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ راه‍س‍ازی‌ در م‍ن‍اطق‌ ح‍س‍اس‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ راه‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ ارلان‌)

م‍خ‍ت‍اری‌، داود

۳۱،ط.ج،حرط،۱۳۸۷

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ و پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ رش‍د اف‍ق‍ی‌ ش‍ه‍ره‍ا و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ آن‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ : ش‍ه‍ر ی‍زد )

اس‍م‍ع‍ی‍ل‌ پ‍ور، ن‍ج‍م‍ا

۷،ب.ج،یرتکد،۱۳۸۷

م‍دل‍س‍ازی‌ ت‍وزی‍ع‌ زم‍ان‍ی‌ - م‍ک‍ان‍ی‌ ب‍ارش‌ ت‍گ‍رگ‌ در ش‍م‍ال‍غ‍رب‌ ک‍ش‍ور و ب‍ررس‍ی‌ خ‍س‍ارات‌ وارده‌ ب‍ه‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ک‍ش‍اورزی‌

م‍ف‍ت‍خ‍ر، س‍ه‍راب‌

۱۵۶،ط.ج،دشرا،۱۳۸۷

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ع‍ارض‌ م‍ی‍ان‌ اس‍ن‍اد ع‍ادی‌ و رس‍م‍ی‌ ب‍ه‌ ل‍ح‍اظ ق‍درت‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ آن‍ه‍ا در دادگ‍اه‌

م‍ح‍م‍دن‍ی‍ا، س‍ی‍د م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌

۳،ح،دشرا،۱۳۸۷

ب‍ررس‍ی‌ رون‍د ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ب‍ل‍غ‍ان‌ م‍س‍ی‍ح‍ی‌ اروپ‍ای‍ی‌ در ای‍ران‌ از ص‍ف‍وی‍ه‌ ت‍ا ق‍اج‍ار

ش‍ه‍ی‍دان‍ی‌، ش‍ه‍اب‌

۱۱،ت،یرتکد،۱۳۸۷

ک‍ارب‍رد ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ ای‌ اس‍پ‍ات‌ ب‍رای‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ک‍ارب‍ری‌ اراض‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍رن‍د ب‍ا روی‍ک‍رد ش‍ی‌ گ‍را

رس‍ول‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر

۲۲،ط.ج،حرط،۱۳۸۷

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ت‍وزی‍ع‌ درآم‍د ب‍ر ن‍رخ‌ پ‍س‌ ان‍داز ک‍ش‍وره‍ای‌ ع‍ض‍و اوپ‍ک‌

ای‍وب‍ی‌، ح‍ک‍ی‍م‍ه‌

۵۰،داصتقا،دشرا،۱۳۸۷

س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ارت‍ب‍اطی‌ ش‍ه‍ری‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ : اروم‍ی‍ه‌)

س‍اع‍دی‌، ک‍اوه‌

۴۷،ب.ج،دشرا،۱۳۸۶

م‍ن‍اس‍ب‍ات‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ م‍م‍ال‍ی‍ک‌ ع‍راق‌ ع‍رب‌ ب‍ا ای‍ران‌۱۲۶۴-۱۱۳۵ ه‌.ق‌ /۱۸۴۷-۱۷۲۲ م‌

اج‍اق‌، اب‍راه‍ی‍م‌

۱۰۹،ت،دشرا،۱۳۸۷

س‍ی‍ر ت‍اری‍خ‍ی‌ ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ اداری‌ ام‍پ‍راطوری‌ روم‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ از ق‍رن‌ (۴ق‌.م‌) ت‍ا ق‍رن‌ (اول‌ م‍ی‍لادی‌)

ه‍اش‍م‍ی‌ زاده‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

۱۱۰،ت،دشرا،۱۳۸۷

م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ م‍اه‍ی‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ و آث‍ار وع‍ده‌ ن‍ک‍اح‌ و ب‍ه‌ ه‍م‌ خ‍وردن‌ آن‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌، آم‍ری‍ک‍ا و م‍ص‍ر

ن‍ع‍م‍ت‍ی‌ ک‍چ‍ای‍ی‌، ع‍ی‍س‍ی‌

۴،ح،دشرا،۱۳۸۷

ت‍ک‌ ن‍گ‍اری‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ع‍ج‍ب‌ ش‍ی‍ر

ن‍ج‍ف‍ی‍ان‌ خ‍ض‍رل‍و، م‍ی‍ث‍م‌

ع۶۵۸

ب‍ررس‍ی‌ آی‍ی‍ن‌ ب‍رگ‍زاری‌ ع‍روس‍ی‌ در ش‍اه‍ی‍ن‌ دژ ( در م‍ی‍ان‌ اق‍وام‌ ک‍رد و زع‍ف‍ران‍ل‍وی‍ی‌ )

آق‍ای‍ی‌، س‍ک‍ی‍ن‍ه‌

ع۶۵۹

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ م‍درن‍ی‍ت‍ه‌ و ن‍وع‌ دی‍ن‍داری‌

س‍ع‍ی‍د ن‍ژاد، ق‍ادر

۲۰،ع،دشرا،۱۳۸۷

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ج‍ذب‌ س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ خ‍ارج‍ی‌ در ای‍ران‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ب‍ی‌ث‍ب‍ات‍ی‌ ن‍رخ‌ ارز

م‍ک‍ری‌ ق‍ره‌ورن‌، اب‍راه‍ی‍م‌

۵۱،داصتقا،دشرا،۱۳۸۷

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ در زوال‌ ق‍وم‍ی‍ت‌ ه‍ا

پ‍ورن‍ق‍ی‌ ن‍وب‍ری‍ان‌، ه‍ان‍ی‍ه‌

ع۶۶۱

طراح‍ی‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ ف‍ض‍اه‍ای‌ م‍س‍ک‍ون‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍راغ‍ه‌

ص‍ی‍ق‍ل‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر

۱۴۰،ط.ج،دشرا،۱۳۸۷

ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍ق‍لال‌ ق‍وه‌ ق‍ض‍ای‍ی‍ه‌ در ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ای‍ران‌

دان‍ش‍پ‍ور ب‍خ‍ش‍ای‍ش‌، ع‍ی‍س‍ی‌

۵،ح،دشرا،۱۳۸۷

ب‍ررس‍ی‌ م‍وان‍ع‌ و م‍ش‍ک‍لات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ی‍ادده‍ی‌ و ی‍ادگ‍ی‍ری‌ در م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ در س‍ال‍ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۸۸-۸۷ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌

ن‍اص‍ری‌ ن‍ام‍ور، ع‍ل‍ی‌

ع۶۶۲

ب‍ی‍ن‍ش‌ اس‍طوره‌ای‌ و دم‍وک‍راس‍ی‌ ( ب‍ررس‍ی‌ م‍وردی‌ ای‍ران‌)

ش‍اه‌ ول‍ی‌، م‍ه‍دی‌

۶۳،ع،دشرا،۱۳۸۷

ع‍ن‍اوی‍ن‌ م‍ج‍رم‍ان‍ه‌ در ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ ای‍ران‌

ف‍ق‍ی‍ه‌ ک‍ی‍ا، س‍روی‍ن‌

ح۱۹۹

س‍ازم‍ان‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ م‍ع‍ن‍وی‌

پ‍ره‍ی‍زک‍ار، آی‍دا

ح۱۹۸

ن‍ق‍ش‌ ه‍ی‍ات‌ م‍ن‍ص‍ف‍ه‌ در ج‍رای‍م‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ و س‍ی‍اس‍ی‌

ک‍ام‍ک‍ار، زی‍ن‍ب‌

ح۱۹۷

اص‍ول‌ ح‍ق‍وق‌ ج‍زای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ (م‍ق‍دم‍ه‌)

ب‍اق‍ری‌ اص‍ل‌، س‍ع‍ی‍ده‌

ح۲۰۰

پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ ج‍زای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌

ک‍م‍ری‌، پ‍رس‍ت‍و

ح۲۰۱

اث‍ر س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ خ‍ارج‍ی‌ ب‍ر ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ م‍درن‌ و س‍ن‍ت‍ی‌ اق‍ت‍ص‍اد در ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌

ک‍ری‍م‍ی‌ ک‍ن‍گ‍رل‍وی‍ی‌، ه‍ادی‌

۵۲،داصتقا،دشرا،۱۳۸۷

گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ طرح‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ب‍ا ع‍ن‍وان‌ : ب‍ررس‍ی‌ ب‍ارش‌ ه‍ای‌ رگ‍ب‍اری‌ در ح‍وض‍ه‌ ه‍ای‌ آب‍ری‍ز دری‍اچ‍ه‌ اروم‍ی‍ه‌ و ارس‌ ب‍ا ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ه‍م‍دی‍د

س‍اری‌ ص‍راف‌، ب‍ه‍روز

۲۳،ط.ج،حرط،۱۳۸۷

ب‍ررس‍ی‌ زن‍دگ‍ی‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ س‍ی‍د ح‍س‍ن‌ ت‍ق‍ی‌ زاده‌

رح‍ی‍م‌ زاده‌، ب‍ه‍ن‍ام‌

۱۱۱،ت،دشرا،۱۳۸۷

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍ل‍م‌ زی‍ر پ‍وس‍ت‌ ش‍ه‍ر

ک‍ی‍ک‍اوس‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌

ع۶۶۴

اص‍ول‌ و م‍اه‍ی‍ت‌ و ک‍ارب‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ GIS در س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط طب‍ی‍ع‍ی‌ و ش‍ه‍ری‌

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌

ج۶۲۲

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

ع‍ل‍ی‍زاده‌ اق‍دم‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر

ع۱۰۲

ب‍ررس‍ی‌ ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در دو روس‍ت‍ای‌ چ‍ش‍م‍ه‌ ن‍ظام‍ی‌ و ت‍رش‍گ‍ی‍ب‍ان‌

م‍ش‍ک‍ی‍ن‌ م‍اض‍ی‌، ش‍ه‍ن‍از

ع۱۱۴

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ی‍زان‌ ب‍اروری‌ ن‍ک‍اح‍ی‌ در ش‍ص‍ت‌ و پ‍ن‍ج‌ روس‍ت‍ای‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍رن‍د

ه‍ات‍ف‍ی‌، ع‍ب‍اس‌

ع۱۵۰

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ف‍ول‍ک‍ل‍ور آذرب‍ای‍ج‍ان‌ (ض‍رب‌ ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ا)

ج‍ه‍ان‍ی‌ ن‍س‍ب‍ت‌، ن‍اه‍ی‍د

ع۱۹۰

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ گ‍رای‍ش‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ب‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در ن‍واح‍ی‌ ۵ گ‍ان‍ه‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ت‍ب‍ری‍ز

س‍خ‍ن‍ور ق‍ل‍ع‍ه‌چ‍ی‌، رق‍ی‍ه‌

ع۱۶۷

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ اق‍ل‍ی‍ت‌ ارم‍ن‍ی‌

ی‍وس‍ف‍ی‌، ن‍ری‍م‍ان‌

ع۲۲۴

ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطی‍ت‌

ف‍ت‍وت‌ پ‍ور خ‍واج‍ه‌، س‍ه‍راب‌

ع۲۲۵

ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‍ی‌ و اش‍ت‍غ‍ال‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍وک‍ان‌

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌،س‍م‍ی‍ع‌

ع ۲۲۶

م‍ردم‌ ن‍گ‍اری‌ روس‍ت‍ای‌ خ‍ان‍ق‍اه‌

اس‍دی‌ ،ل‍ی‍لا

ع۲۲۶

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ب‍ی‍گ‍ان‍گ‍ی‌ از ک‍ار ک‍ارگ‍ران‌

ص‍ادق‌ زاده‌ ت‍ب‍ری‍زی‌ ، ت‍ق‍ی‌

ع۲۲۷

م‍ردم‌ ن‍گ‍اری‌ روس‍ت‍ای‌ ب‍اب‍ا ک‍ن‍دی‌ رود

ب‍اق‍ری‌ ب‍اب‍ا ک‍ن‍دی‌ رود ، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

ع۲۲۸

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ه‍ری‍س‌

ص‍ف‍ری‌،اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌

ع۲۲۹

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍زه‍ک‍اران‌ و ع‍ل‍ل‌ ان‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ چ‍ای‍پ‍اره‌

طاه‍ری‌ ،ک‍اظم‌

ع۲۳۰

م‍طال‍ع‍ه‌ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ن‍ظری‍ه‌ ت‍ع‍ه‍د ب‍ه‌ ارائ‍ه‌ اطلاع‍ات‌ در ق‍رارداد در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌،ف‍ران‍س‍ه‌ و ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌

ق‍اس‍م‌ زاده‌ ، س‍ی‍د روح‌ ال‍ل‍ه‌

۶،ح،دشرا،۱۳۸۷

س‍ن‍ج‍ش‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ه‍وی‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ا ه‍وی‍ت‌ ه‍ای‌ ق‍وم‍ی‌ وم‍ل‍ی‌ در م‍ی‍ان‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

م‍ح‍م‍د ب‍خ‍ش‌ ، ب‍ه‍م‍ن‌

۶۴،ع،دشرا،۱۳۸۷

اث‍رات‌ ن‍ام‍ت‍ق‍ارن‌ ش‍وک‌ ه‍ای‌ پ‍ول‍ی‌ ب‍ر ت‍ول‍ی‍د در ای‍ران‌

ج‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ، س‍ع‍ی‍د

۵۳،داصتقا،دشرا،۱۳۸۷

س‍ی‍اس‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ طل‍ب‍ی‌ روس‍ی‍ه‌ ت‍زاری‌ در ای‍ران‌ از زم‍ان‌ پ‍طر ک‍ب‍ی‍ر ت‍ا ان‍ق‍لاب‌ اک‍ت‍ب‍ر۱۹۱۷ م‌ .

ق‍ارای‍ف‌، آدام‌

۱۱۲،ت،دشرا،۱۳۸۷

ب‍ررس‍ی‌ ف‍س‍خ‌ م‍وج‍ه‌ ق‍رارداد ک‍ار از س‍وی‌ ک‍ارف‍رم‍ا در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا ح‍ق‍وق‌ ت‍رک‍ی‍ه‌

ب‍ه‍زادی‌، خ‍س‍رو

۷،ح،دشرا،۱۳۸۷

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌، رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ و م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ در ای‍ران‌

ب‍رق‍ی‌ گ‍ل‍ع‍ذان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

۵۵،داصتقا،دشرا،۱۳۸۷

رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر دی‍دگ‍اه‌ خ‍ری‍داران‌ خ‍ودرو در ای‍ران‌

خ‍ی‍رخ‍واه‍ان‌، اب‍راه‍ی‍م‌

۱،تیریدم،دشرا،۱۳۸۷

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ وف‍ور م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ، ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ل‍ن‍دی‌ و رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌

ص‍ح‍ت‌، اس‍م‍اء

۵۴،داصتقا،دشرا،۱۳۸۷

ب‍ررس‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‍ات‌ دی‍ن‌ و دول‍ت‌ در خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ع‍رب‍س‍ت‍ان‌ س‍ع‍ودی‌ و ت‍رک‍ی‍ه‌ )

ج‍م‍ال‌ آب‍ادی‌، ح‍س‍ن‌

۱،س.ع،دشرا،۱۳۸۷

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ش‍ده‌ ای‍ران‍ی‌

غ‍لام‍ی‌ چ‍ک‍وس‍ری‌، س‍ول‍م‍از

۲،تیریدم،دشرا،۱۳۸۷

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌ و ت‍ول‍ی‍د ن‍اخ‍ال‍ص‌ داخ‍ل‍ی‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌

ج‍ب‍رائ‍ی‍ل‍ی‌، س‍ودا

۵۷،داصتقا،دشرا،۱۳۸۷

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ان‍ک‌ ه‍ای‌ ت‍ج‍اری‌ ب‍ر رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ ای‍ران‌

م‍س‍گ‍ری‍ان‌، طاه‍ره‌

۵۶،داصتقا،دشرا،۱۳۸۷

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍ی‌

ن‍وری‌، ش‍ه‍لا

ع۶۶۶

ب‍ررس‍ی‌ رواب‍ط م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ ت‍وزی‍ع‌ درآم‍د و رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ در ای‍ران‌

م‍ف‍ت‍ح‍ص‌، س‍ع‍ی‍د

۵۸،داصتقا،دشرا،۱۳۸۷

طب‍ق‍ه‌ ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌

ح‍ک‍ی‍م‍ی‌ ف‍ر،ج‍ل‍ی‍ل‌

ع۶۶۷

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رض‍ام‍ن‍دی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ی‍ک‌ ش‍ه‍ر ن‍ق‍ده‌

ع‍ب‍اس‌ پ‍ور،اش‍رف‌

ع۶۶۸

ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارآم‍دی‌ زی‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ان‍ت‍خ‍اب‍ات‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ (ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ت‍ئ‍وری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا)

زی‍رک‍ی‌، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌

۲،س.ع،دشرا،۱۳۸۷

آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ال‍گ‍وه‍ای‌ رای‍ج‌ ش‍ه‍رس‍ازی‌ در ای‍ران‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر طرح‌ ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ی‌ ش‍ه‍ری‌

س‍ل‍طان‍ی‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا

۱۴،ب.ج،یرتکد،۱۳۸۷

ن‍ق‍ش‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ در ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌ ه‍وران‍د،اح‍م‍د

۳،س.ع،دشرا،۱۳۸۷

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وای‌ ف‍ی‍ل‍م‌ چ‍ری‍ک‍ه‌ ی‌ ت‍ارا اث‍ر ب‍ه‍رام‌ ب‍ی‍ض‍ائ‍ی‌

ق‍ادری‌،چ‍ن‍ور

ع۶۷۱

ب‍ررس‍ی‌ ق‍ش‍رب‍ن‍دی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ج‍ای‍گ‍اه‌ طب‍ق‍ات‌ از دی‍دگ‍اه‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌

اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، ح‍م‍ی‍د

ع۶۷۰

ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌،م‍ه‍دی‌

ع۶۶۹

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ رم‍ان‌ م‍ادام‌ ب‍واری‌ اث‍ر گ‍وس‍ت‍او ف‍ل‍وب‍ر

اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ زاد ح‍ج‍ب‍ی‌ ، ص‍ب‍ا

ع۶۷۳

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر س‍طح‌ ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ی‌ ،م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌:ک‍ارک‍ن‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

ج‍ب‍ارون‍د،ن‍ادر

۶۵،ع،دشرا،۱۳۸۷

ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)در ب‍س‍ت‍ر ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

راع‍ی‌،م‍ه‍دی‌

۴،س.ع،دشرا،۱۳۸۷

ب‍ررس‍ی‌ رون‍د ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ س‍طح‌ و ت‍راک‍م‌ ج‍ن‍گ‍ل‌ ه‍ای‌ ارس‍ب‍اران‌ م‍ا ب‍ی‍ن‌ س‍ال‌ ه‍ای‌ ۲۰۰۲-۱۹۸۷ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ن‍ج‍ش‌ از دور و gis

رض‍ائ‍ی‌ ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌،م‍ج‍ی‍د

۲۴،ط.ج،حرط،۱۳۸۵

م‍اه‍ی‍ت‌ ح‍ق‌ ان‍ص‍راف‌ در ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ای‍ران‌

ع‍ل‍وی‌،س‍ی‍د م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌

۲،ح،حرط،۱۳۸۷

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ت‍راف‍ی‍ک‌ درون‌ ش‍ه‍ری‌ ت‍ب‍ری‍ز

ن‍ی‍ازی‌،ح‍س‍ی‍ن‌

۳،یرامعم،حرط،۱۳۸۷

س‍ی‍اس‍ت‌ ت‍ج‍اری‌ و رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ : م‍ورد ک‍ش‍وره‍ای‌ درح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ات‍اک‍ی‍د ب‍رای‍ران‌

س‍ل‍م‍ان‍ی‌،ب‍ه‍زاد

۲،داصتقا،حرط،۱۳۸۷

م‍ن‍اس‍ک‌ گ‍ذر در ای‍ران‌ م‍رگ‌

ام‍ی‍ر ق‍اس‍م‍ی‌ ، م‍ی‍ن‍و

۷،ع،حرط،۱۳۸۷

ح‍ق‍وق‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ت‍ول‍د از ت‍ل‍ق‍ی‍ح‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌

ق‍ن‍ادی‌، ن‍ی‍ان‌

۸،ح،دشرا،۱۳۸۸

م‍اه‍ی‍ت‌ و ان‍واع‌ دع‍اوی‌ خ‍س‍ارت‌

م‍ی‍رزائ‍ی‌ س‍ی‍لاب‌، م‍ح‍م‍د

ح۲۰۵

م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از ح‍وادث‌ ران‍ن‍دگ‍ی‌

گ‍وه‍ری‌، ح‍ام‍د

ح۲۰۷

ت‍ع‍ه‍دات‌ در ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ ای‍ران‌

ن‍ورزاده‌، ب‍ه‍ن‍ام‌

ح۲۰۸

ف‍س‍خ‌ ن‍ک‍اح‌

ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌ زاده‌، م‍ه‍دی‌

ح۲۰۹

ن‍ظری‍ه‌ ح‍س‍ن‌ ن‍ی‍ت‌ در ح‍ق‍وق‌ ق‍رارداد آم‍ری‍ک‍ا و ب‍ر اس‍اس‌ ق‍ان‍ون‌ م‍ت‍ح‍دال‍ش‍ک‍ل‌ ت‍ج‍اری‌

م‍ه‍دوی‌، ق‍رب‍ان‌

ح۲۱۰

ب‍ررس‍ی‌ م‍راج‍ع‌ ح‍ل‌ اخ‍ت‍لاف‌ ک‍ارگ‍ر و ک‍ارف‍رم‍ا در ای‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ آن‌ ب‍ا ه‍ی‍ات‌ ح‍ل‌ اخ‍ت‍لاف‌ ک‍ارگ‍ر و ک‍ارف‍رم‍ا در ف‍ران‍س‍ه‌

ب‍ی‍رام‍ی‌، م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ر

۹،ح،دشرا،۱۳۸۸

ارزی‍اب‍ی‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ م‍س‍ک‍ن‌ در م‍ورد گ‍روه‌ ه‍ای‌ ک‍م‌ درآم‍د ش‍ه‍ری‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ زن‍ج‍ان‌)

اس‍دی‌، اح‍م‍د

۴۸،ب.ج،دشرا،۱۳۸۸

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وای‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ دوره‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ س‍ه‌ ه‍وی‍ت‌ م‍ذه‍ب‍ی‌، م‍ل‍ی‌ و خ‍ان‍وادگ‍ی‌

وظی‍ف‍ه‌ ی‌ ام‍ن‍دی‌، م‍ج‍ی‍د

ع۶۷۵

رون‍د آم‍وزش‌ ت‍اری‍خ‌ در ن‍ظام‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ ای‍ران‌

ع‍س‍گ‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

۱۲،ت،یرتکد،۱۳۸۸

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍ر ش‍اخ‍ص‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ر ف‍ق‍ر در ای‍ران‌( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ م‍ن‍اطق‌ ش‍ه‍ری‌ ای‍ران‌)

روح‍ان‍ی‌ م‍ج‍د، ج‍ل‍ی‍ل‌

۶۱،داصتقا،دشرا،۱۳۸۸

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ک‍اه‍ش‌ ارزش‌ پ‍ول‌ م‍ل‍ی‌ ب‍ر ت‍راز ت‍ج‍اری‌ ای‍ران‌ ب‍ا ش‍رک‍ای‌ ت‍ج‍اری‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌

م‍ج‍ی‍ری‌، ه‍ادی‌

۶۰،داصتقا،دشرا،۱۳۸۸

ب‍ررس‍ی‌ پ‍ول‍ی‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ن‍رخ‌ ارز در ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ MENA

رض‍ازاده‌، ع‍ل‍ی‌

۵۹،داصتقا،دشرا،۱۳۸۸

چ‍ال‍ش‌ ه‍ای‌ ف‍راروی‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ازرس‍ی‌ ک‍ل‌ ک‍ش‍ور در اج‍رای‌ اص‍ل‌ ۱۷۴ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌

ق‍ب‍ی‍ه‌ ی‍ان‌، س‍ع‍ی‍د

۱۰،ح،دشرا،۱۳۸۸

ارزی‍اب‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ ش‍ه‍ر ش‍اه‍رود ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ال‍گ‍وه‍ای‌ ک‍ارب‍ری‌ زم‍ی‍ن‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌

ت‍ق‍ی‌ پ‍ور، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر

۴۹،ب.ج،دشرا،۱۳۸۸

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ م‍ق‍ررات‌ ان‍ت‍خ‍اب‍ات‍ی‌ ک‍ش‍ور ب‍ا اس‍ن‍اد ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ م‍رب‍وطه‌( ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ت‍اک‍ی‍د ب‍ر اع‍لام‍ی‍ه‌ ان‍ت‍خ‍اب‍ات‌...)

ص‍اب‍ری‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌

۱۱،ح،دشرا،۱۳۸۸

ارزی‍اب‍ی‌ رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ف‍ض‍ای‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ب‍ا ع‍ن‍ص‍ر ب‍ارش‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ت‍ال‍ش‌

م‍ص‍ری‌ ع‍ل‍م‍داری‌، پ‍ری‍چ‍ه‍ر

۳۰،ط.ج،یرتکد،۱۳۸۸

پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ک‍ش‍ت‌ گ‍ی‍اه‌ ک‍ل‍زا در اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍ش‍رق‍ی‌

ج‍ن‍گ‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌

۱۵۷،ط.ج،دشرا،۱۳۸۷

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ دش‍ت‌ م‍رودش‍ت‌

راس‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

۱۵۸،ط.ج،دشرا،۱۳۸۸

م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌( ش‍رح‌ س‍وم‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از اع‍م‍ال‌ ع‍م‍دی‌)

ی‍وس‍ف‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ح۲۱۴

ش‍روع‌ ب‍ه‌ ج‍رم‌ و م‍وارد م‍ش‍اب‍ه‌

اک‍ب‍رن‍ژاد، س‍م‍ی‍ه‌

ح۲۱۳

م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ م‍ج‍ان‍ی‍ن‌

گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ح۲۱۲

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌

ص‍ادق‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌

ع۶۹۹

ب‍ررس‍ی‌ دی‍دگ‍اه‌ پ‍ی‍ت‍ر ب‍رگ‍رد درب‍اره‌ دی‍ن‌

اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، وح‍ی‍د

ع۶۹۸

م‍وان‍ع‌ و م‍ح‍دودی‍ت‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اش‍ت‍غ‍ال‌ زن‍ان‌

رس‍ت‍م‍ی‌، ب‍خ‍ت‍ی‍ار

ع۶۹۷

ن‍گ‍اه‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ه‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ اص‍ی‍ل‌ و س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌

ق‍ادری‌، آزاد

ع۶۹۶

ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ غ‍ی‍ردول‍ت‍ی‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ن‍اک‍ام‍ی‌ آن‍ه‍ا در ای‍ران‌

زارع‍ی‌، خ‍ال‍د

ع۶۹۵

س‍ن‍ج‍ش‌ گ‍رای‍ش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ب‍ه‌ اش‍ت‍غ‍ال‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ و ع‍ل‍ل‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رآن‌

ن‍ی‍ک‍ب‍خ‍ت‌ خ‍واج‍ه‌، رام‍ی‍ن‌

ع۶۹۴

ب‍رخ‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ه‍ا و ن‍ظری‍ات‌ ام‍ی‍ل‌ دورک‍ی‍م‌

ب‍گ‍ل‍ری‌، راح‍ل‍ه‌

ع۶۹۳

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر گ‍رای‍ش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ه‌ م‍طال‍ع‍ه‌

م‍ن‍ت‍ظر ه‍رزن‍د، م‍ری‍م‌

ع۶۹۲

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ م‍ن‍دی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ب‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ م‍ص‍رف‌ س‍پ‍ه‌

م‍رادی‌ م‍ه‌ج‍ش‍ت‍ی‌، زی‍ن‍ب‌

ع۶۹۱

س‍ن‍ج‍ش‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ اع‍ض‍اء ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د پ‍وش‍اک‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ ن‍ادی‌

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ت‍رک‌ ام‍ی‍ر، آم‍ن‍ه‌

ع۶۹۰

ب‍ررس‍ی‌ م‍وردی‌ ق‍اچ‍اق‌ ک‍الا و م‍ش‍روب‍ات‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اش‍ن‍وی‍ه‌

اح‍م‍د ت‍اج‌، ش‍ه‍رزاد

ع۶۸۹

ب‍ررس‍ی‌ ش‍ک‍اف‌ ن‍س‍ل‍ی‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ م‍ق‍طع‌ م‍ت‌وس‍طه‌ ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اش‍ن‍وی‍ه‌

ای‍ران‍دوس‍ت‌، س‍ی‍د ف‍ه‍ی‍م‌

ع۶۸۸

ب‍ررس‍ی‌ ب‍رخ‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - اق‍ت‍ص‍ادی‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ زن‍ان‌ ک‍ارگ‍ر ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌

اح‍م‍دی‌، س‍ی‍ن‍ا

ع۶۸۷

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ق‍ان‍ون‌ گ‍ری‍زی‌ م‍ردم‌ م‍ش‍ک‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ر

م‍ح‍م‍ودی‌، لاه‍وت‌

ع۶۸۶

آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ع‍زاداری‌ ع‍اش‍ورا

اک‍ب‍ری‌، ف‍ض‍ه‌

ع۶۸۵

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌

اس‍م‍ع‍ی‍ل‌ زاده‌، م‍ری‍م‌

ع۶۸۴

ف‍ی‍م‍ی‍ن‍ی‍س‍م‌ و ب‍ح‍ران‌ ن‍اش‍ی‌ از آن‌

ح‍س‍ن‍ی‌، ح‍س‍ن‍ا

ع۶۸۲

ب‍ررس‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر پ‍ای‍گ‍اه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ر دی‍ن‍داری‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍زگ‌

ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌، ع‍اطف‍ه‌

ع۶۸۱

س‍ن‍ج‍ش‌ ن‍گ‍رش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ت‍ع‍اون‍ی‌

ب‍رق‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌

ع۶۸۰

ش‍ن‍اخ‍ت‌ ن‍ق‍ش‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌

ص‍ال‍ح‌ ن‍ژاد، ص‍ال‍ح‌

ع۶۷۹

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در خ‍ش‍ون‍ت‌ ه‍ای‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ زن‍ان‌

م‍وس‍وی‌، ن‍اه‍ی‍د

ع۶۷۸

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ک‍ل‍ی‍وی‌ ام‍ی‍ر ال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ (ع‌) ت‍ب‍ری‍ز

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، گ‍وران‌

ع۶۷۷

ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ن‌

زی‍ن‌ آب‍اد، م‍ح‍م‍د ن‍اص‍ر

ع۶۷۶

ب‍ررس‍ی‌ آراء و اف‍ک‍ار م‍اک‍س‌ وب‍ر

وس‍ی‍م‍ی‌، ای‍وب‌

ع۶۸۳

ب‍ررس‍ی‌ اش‍ک‍ال‌ ک‍ارس‍ت‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ آذرش‍ه‍ر ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ت‍راورت‍ن‌ ه‍ا

م‍خ‍ت‍رع‌، ح‍س‍ن‌

۱۵۹،ط.ج،دشرا،۱۳۸۷

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ روس‍ت‍ای‌ س‍ارای‌

غ‍ف‍اری‌، س‍رون‍از

ع۷۰۴

ب‍ررس‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ک‍م‍پ‍ی‍ن‌ ی‍ک‌ م‍ی‍ل‍ی‍ون‌ ام‍ض‍ا ب‍رای‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر ق‍وان‍ی‍ن‌ ت‍ب‍ع‍ی‍ض‌ آم‍ی‍ز ع‍ل‍ی‍ه‌ زن‍ان‌

ب‍اب‍ای‍ی‌، ال‍ن‍از

ع۷۰۳

ب‍ررس‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر پ‍ای‍گ‍اه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ر ه‍وی‍ت‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

ص‍ادق‍ی‍ان‌، ل‍ی‍لا

ع۷۰۲

واک‍اری‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ه‍اب‍رم‍اس‌

ق‍اس‍م‍ی‌، ال‍ن‍از

ع۷۰۱

م‍ی‍ش‍ل‌ ف‍وک‍و

گ‍ن‍ج‍ه‌ ل‍وپ‍ور، زه‍را

ع۷۰۰

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ای‍ران‌ (ب‍ه‌ ل‍ح‍اظ ورود ب‍ه‌ م‍درن‍ی‍ت‍ه‌ )

گ‍لاب‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌

ع۷۰۵

ع‍ل‍ل‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رض‍ای‍ت‍م‍ن‍دی‌ از ش‍ورای‌ ح‍ل‌ اخ‍ت‍لاف‌ در ده‍س‍ت‍ان‌ اب‍رغ‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍راب‌

ن‍وری‌ زاده‌، م‍ه‍دی‌

ع۷۰۶

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ج‍ازات‍ه‍ای‌ س‍ال‍ب‌ ح‍ی‍ات‌ در ای‍ران‌

م‍ل‍ک‍ی‌، ام‍ی‍ن‌

ح۲۱۷

پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ آگ‍روک‍ل‍ی‍م‍ای‍ی‌ آف‍ت‍اب‍گ‍ردان‌ در ش‍م‍ال‌ دری‍اچ‍ه‌ اروم‍ی‍ه‌

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ی‍ر ک‍ام‍ل‌

۱۶۰،ط.ج،دشرا،۱۳۸۸

ب‍ررس‍ی‌ س‍رق‍ف‍ل‍ی‌ و ح‍ق‌ ک‍س‍ب‌ ی‍ا پ‍ی‍ش‍ه‌ ی‍ا ت‍ج‍ارت‌ در ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ای‍ران‌

ن‍زاک‍ت‌، اف‍ش‍ی‍ن‌

ح۲۱۹

ارت‍ب‍اط خ‍ش‍ک‍س‍ال‍ی‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ دش‍ت‌ ت‍ب‍ری‍ز ( ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر خ‍ش‍ک‍س‍ال‍ی‌۱۳۸۰-۱۳۷۹ )

ج‍ه‍ان‍ب‍خ‍ش‌، س‍ع‍ی‍د

۲۵،ط.ج،حرط،۱۳۸۶

زم‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ظه‍ور ن‍ئ‍ول‍ی‍ب‍رال‍ی‍س‍م‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ره‍ی‍اف‍ت‌ م‍س‍ل‍ط

ح‍ی‍دری‌ ن‍ی‍ا، ق‍اس‍م‌

۵،س.ع،دشرا،۱۳۸۸

ح‍ق‍وق‌ اق‍ل‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ق‍وم‍ی‌ ، م‍ل‍ی‌، ن‍ژادی‌ در ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌

ب‍ای‍زی‍دی‌، آرش‌

ح۲۱۸

ب‍ررس‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ت‍ع‍ام‍ل‌ ه‍وی‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌، دی‍ن‍ی‌ و ق‍وم‍ی‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د...

رادگ‍ان‌، رام‍ی‍ن‌

۶۶،ع،دشرا،۱۳۸۸

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ب‍ازار م‍ح‍وری‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ش‍ت‍ری‌ در ص‍ن‍ای‍ع‌ غ‍ذای‍ی‌ ت‍ه‍ران‌

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، س‍ی‍د ام‍ی‍ن‌

۳،تیریدم،دشرا،۱۳۸۸

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ خ‍ن‍ث‍ای‍ی‌ پ‍ول‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ و در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌

ش‍ررخ‍واه‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌

۶۲،داصتقا،دشرا،۱۳۸۸

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ح‍ق‍وق‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ ف‍ک‍ری‌ ب‍ر ن‍وآوری‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌

ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ری‌، خ‍ل‍ی‍ل‌

۶۳،داصتقا،دشرا،۱۳۸۸

س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ م‍ح‍ل‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍ری‌ در م‍ح‍وره‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ش‍ه‍ره‍ای‌ ای‍ران‌ ( ن‍م‍ون‍ه‌ م‍وردی‌: م‍ح‍ور ت‍اری‍خ‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍اف‍ت‌ ش‍ی‍راز- م‍ح‍ل‍ه‌ س‍ن‍گ‌ س‍ی‍اه‌ )

آس‍ت‍ی‍ن‌ چ‍ی‍ده‌، م‍ح‍م‍د

۵۰،ب.ج،دشرا،۱۳۸۸

ت‍ح‍ولات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ در ع‍ص‍ر ق‍اج‍ار

پ‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍د

۱۳،ت،یرتکد،۱۳۸۸

ب‍ررس‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ ش‍ی‍طان‌ پ‍رس‍ت‍ی‌

ص‍ب‍ری‌، زی‍ن‍ب‌

ع۷۰۸

م‍س‍ل‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ اس‍ت‍رداد م‍ج‍رم‍ی‍ن‌ س‍ی‍اس‍ی‌

ج‍ب‍اری‌ ق‍ره‌ ب‍اغ‌، ص‍اب‍ر

ح۲۲۰

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ت‍ج‍ارت‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ ب‍ر م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ در اق‍ت‍ص‍اده‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌

ده‍ق‍ان‍ی‌، ص‍دی‍ق‍ه‌

۶۶،داصتقا،دشرا،۱۳۸۸

ج‍ای‍گ‍اه‌ م‍طل‍وب‌ ک‍ارب‍ری‌ ف‍ض‍ای‌ س‍ب‍ز زم‍ی‍ن‍ه‌ س‍از پ‍ای‍داری‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ در ک‍لان‌ ش‍ه‍ره‍ا( ن‍م‍ون‍ه‌ م‍وردی‌ : ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز)

ن‍وری‌، ع‍زی‍ز

۵۱،ب.ج،دشرا،۱۳۸۸

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ اش‍ک‍ال‌ م‍ورف‍وژن‍ی‍ک‌ ف‍ع‍ال‌ در گ‍رده‌ پ‍ی‍ام‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‍ه‍ای‌ اک‍وت‍وری‍س‍م‌ آن‌

م‍خ‍ت‍اری‌، داود

۲۶،ط.ج،حرط،۱۳۸۸

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ن‍ه‍ادی‌ ب‍ر راب‍طه‌ وف‍ور م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ در اق‍ت‍ص‍اده‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌

م‍ح‍م‍دل‍و، ن‍وی‍ده‌

۶۵،داصتقا،دشرا،۱۳۸۸

ت‍اث‍ی‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار در ک‍ش‍وره‍ای‌ ص‍ادر ک‍ن‍ن‍ده‌ ن‍ف‍ت‌

م‍وس‍وی‌، س‍ه‍ا

۶۴،داصتقا،دشرا،۱۳۸۸

ن‍ق‍ش‌ دان‍ش‌ م‍ف‍ردات‌ ق‍رآن‌ در اس‍ت‍ن‍ب‍اط ف‍ق‍ی‍ه‍ان‌

ب‍اق‍ری‌ اص‍ل‌، ح‍ی‍در

۳،ح،حرط،۱۳۸۸

ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ - م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌( ن‍م‍ون‍ه‌ م‍وردی‌ ، ش‍ه‍ر ک‍رج‌)

ول‍ی‌ ب‍ی‍گ‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌

۵۲،ب.ج،دشرا،۱۳۸۸

ن‍ق‍ش‌ ع‍وام‍ل‌ ژئ‍وم‍ورف‍ی‍ک‌ درم‍ک‍ان‌ ی‍اب‍ی‌ م‍ح‍ل‌ دف‍ن‌ م‍واد زای‍د ش‍ه‍ری‌ س‍ق‍ز ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از...

ش‍ه‍اب‍ی‌، ه‍ی‍م‍ن‌

۱۶۱،ط.ج،دشرا،۱۳۸۸

م‍ب‍ان‍ی‌ و ق‍ل‍م‍رو ن‍ظارت‌ ش‍ورای‌ ن‍گ‍ه‍ب‍ان‌ ب‍ر ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور

ش‍ه‍ادت‍ی‍ان‌ طب‍ری‌، رح‍ی‍م‌

۱۲،ح،دشرا،۱۳۸۸

اق‍دام‍ات‌ و اص‍لاح‍ات‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ پ‍اش‍ا در م‍ص‍ر

م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ژاد ک‍لاگ‍ری‌، اح‍د

۱۱۳،ت،دشرا،۱۳۸۸

راب‍طه‌ ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌

م‍ح‍م‍دخ‍واه‌، ه‍ی‍م‍ن‌

ع۷۰۹

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ اص‍لاح‌ طل‍ب‍ی‌ دی‍ن‍ی‌ در غ‍رب‌ و ای‍ران‌

ف‍ت‍ح‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا

ع۷۱۰

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍اث‍ی‍ر گ‍ذار ب‍ر گ‍رای‍ش‌ ک‍ارم‍ن‍دان‌ ب‍ه‌ ت‍ع‍اون‍ی‌

غ‍لام‌ ن‍ژاد، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

ع۷۱۱

م‍ه‍اج‍رت‌ ه‍ای‌ روس‍ت‍ا- ش‍ه‍ری‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ ش‍ه‍ره‍ا (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ش‍ه‍ر ب‍وک‍ان‌ )

پ‍ری‌، ل‍ق‍م‍ان‌

۵۳،ب.ج،دشرا،۱۳۸۷

ف‍رزن‍د آوری‌ ب‍ه‌ م‍ث‍اب‍ه‌ ی‍ک‌ م‍س‍ال‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ : ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ب‍ر س‍اخ‍ت‌ گ‍رای‍ان‍ه‌ ب‍ر ع‍م‍ل‌ س‍زاری‍ن‌ در ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز

ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ژاد، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌

۶۷،ع،دشرا،۱۳۸۸

راب‍طه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد در س‍ازم‍ان‍ه‍ا: ش‍واه‍دی‌ از ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ش‍ده‌ ای‍ران‍ی‌

م‍ی‍رزاپ‍ور، م‍ه‍دی‌

۴،تیریدم،دشرا،۱۳۸۸

ک‍ارب‍رد ف‍ن‍اوری‌ GIS در م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌ زل‍زل‍ه‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ش‍ه‍ر ن‍ی‍ش‍اب‍ور)

ک‍وه‌ ب‍ن‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا

۱۶۲،ط.ج،دشرا،۱۳۸۸

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ آزادی‌ ه‍ای‌ رس‍ان‍ه‌ ای‌ در ای‍ران‌، در پ‍رت‍و اس‍ن‍اد ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ و چ‍ال‍ش‌ ه‍ای‌ ف‍راروی‌ آن‌

ان‍ص‍اری‌ پ‍ور، م‍ری‍م‌

۱۳،ح،دشرا،۱۳۸۸

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ف‍رش‍ای‍ش‌ خ‍طی‌ در ح‍وض‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍ورچ‍ای‌ و ک‍ل‍ق‍ان‌ چ‍ای‌ ( واق‍ع‌ در دام‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍رق‍ی‌ س‍ه‍ن‍د)

ب‍ی‍ات‍ی‌ خ‍طی‍ب‍ی‌ ، م‍ری‍م‌

۲۷،ط.ج،حرط،۱۳۸۸

ن‍گ‍رش‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ر ن‍ازلام‍اه‍ای‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ( ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر روی‍ک‍رد ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وا)

ع‍م‍ران‍ی‌، س‍ه‍ی‍لا

ع۷۱۳

آزم‍ون‌ ف‍رض‍ی‍ه‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ک‍وزن‍ت‍س‌ در ای‍ران‌

پ‍ورن‍ظم‍ی‌ س‍ی‍س‌ ، س‍ی‍م‍ی‍ن‌

۶۷،داصتقا،دشرا،۱۳۸۸

ن‍ق‍ش‌ ع‍ل‍م‍ای‌ ج‍ب‍ل‌ ع‍ام‍ل‌ در ت‍ع‍م‍ی‍م‌ و ت‍ث‍ب‍ی‍ت‌ ت‍ش‍ی‍ع‌ اث‍ن‍ی‌ ع‍ش‍ری‌ در ای‍ران‌ ( ۷۰۰- ۱۲۰۰ ه‌.ق‌ )

پ‍رغ‍و، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌

۱۴،ت،یرتکد،۱۳۸۸

گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ طرح‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ پ‍ی‍چ‍ان‌ ه‍ای‌ ش‍ورچ‍ای‌ و ق‍ره‌ آغ‍اج‌ چ‍ای‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اث‍رات‌ ف‍رس‍ای‍ش‍ی‌ آن‍ه‍ا( ح‍وض‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍ورچ‍ای‌ و ق‍ره‌آغ‍اج‌، واق‍ع‌ در دام‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍رق‍ی‌ ت‍وده‌ ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ی‌ س‍ه‍ن‍د)

ب‍ی‍ات‍ی‌ خ‍طی‍ب‍ی‌، م‍ری‍م‌

۲۸،ط.ج،حرط،۱۳۸۸

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رون‍د ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ب‍ی‍وژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‍ک‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍خ‍ی‍ز ب‍ج‍وش‍ن‌ چ‍ای‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر ف‍رس‍ای‍ش‌ دام‍ن‍ه‌ای‌ و ت‍ول‍ی‍د رس‍وب‌

ن‍ی‍ک‍ج‍و، م‍ح‍م‍درض‍ا

۳۱،ط.ج،یرتکد،۱۳۸۸

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍رات‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ ب‍ر ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ دول‍ت‌ ه‍ا

س‍رم‍دی‌، ح‍م‍ی‍د

۶،س.ع،دشرا،۱۳۸۸

گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ طرح‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ ق‍ان‍ون‍م‍ن‍د ک‍ردن‌ پ‍ی‍ش‌ ام‍وال‌

ش‍ع‍اری‍ان‌، اب‍راه‍ی‍م‌

۴،ح،حرط،۱۳۸۸

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ارزش‌ ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‍ات‌ آم‍ی‍خ‍ت‍ه‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍وادغ‍ذای‍ی‌ و آش‍ام‍ی‍دن‍ی‌

راض‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌

۵،تیریدم،دشرا،۱۳۸۸

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ - ک‍ال‍ب‍دی‌ ش‍ه‍ر ب‍وک‍ان‌

ق‍اج‍ری‌، ن‍ع‍م‍ت‌

۵۴،ب.ج،دشرا،۱۳۸۸

ن‍ق‍ش‌ ج‍واز و ل‍زوم‌ ع‍ق‍د ره‍ن‌ در ت‍وف‍ی‍ق‌ اس‍ن‍اد ت‍ج‍اری‌

ب‍اق‍ری‌ اص‍ل‌، ح‍ی‍در

۵،ح،حرط،۱۳۸۸

ب‍ررس‍ی‌ ق‍ت‍ل‌ ع‍م‍دی‌ ب‍ا ف‍ع‍ل‌ ن‍وع‍ا ک‍ش‍ن‍ده‌ در ح‍ق‍وق‌ ک‍ی‍ف‍ری‌

ش‍ه‍ی‍ادی‌، ح‍م‍ی‍ده‌

ح۲۳۳

ق‍ض‍اوت‌ زن‍ان‌ در ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ای‍ران‌

دی‍ب‍اج‍ی‌ ش‍ی‍ش‍وان‌، س‍م‍ی‍را

ح۲۳۲

ش‍رط ت‍ن‍ص‍ی‍ف‌ دارای‍ی‌ زوج‌

پ‍ورم‍ح‍م‍د، س‍ع‍ی‍ده‌

ح۲۳۱

ب‍ررس‍ی‌ م‍اه‍ی‍ت‌ وق‍ف‌ و ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ آن‌

ف‍ی‍روزی‌ ع‍رب‍ش‍اه‌، رق‍ی‍ه‌

ح۲۳۰

ن‍ظری‍ه‌ ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌

زک‍ی‌ م‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌

ح۲۲۹

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ک‍ودک‌ از ن‍ظر اس‍لام‌ و ک‍ن‍وان‍س‍ی‍ون‌ ح‍ق‍وق‌ ک‍ودک‌

ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌ ن‍ی‍ا، ح‍ام‍د

ح۲۲۸

م‍ه‍ری‍ه‌: ع‍ن‍دال‍م‍طال‍ب‍ه‌ ی‍ا ع‍ن‍د الاس‍ت‍طاع‍ه‌

ادی‍ب‍ان‌، ه‍م‍ا

ح۲۲۷

اح‍ک‍ام‌ اش‍ت‍غ‍ال‌ زن‍ان‌ پ‍س‌ از زن‍اش‍وی‍ی‌

ع‍ل‍ی‌ م‍ردان‍ی‌، س‍ی‍م‍ا

ح۲۲۶

زب‍ان‌ و ن‍اس‍ی‍ون‍ال‍ی‍س‍م‌: ج‍ای‍گ‍اه‌ زب‍ان‌ در ج‍ن‍ب‍ش‌ ه‍ای‌ ن‍اس‍ی‍ون‍ال‍ی‍س‍ت‍ی‌ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ ی‌ م‍وردی‌ ن‍اس‍ی‍ون‍ال‍ی‍س‍م‌ ت‍رک‌ و ع‍رب‌ )

ع‍ب‍دال‍ه‍ی‌، ک‍ام‍ل‌

۷،س.ع،دشرا،۱۳۸۸

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ت‍اب‍ع‍ی‍ت‌ م‍ض‍اع‍ف‌

روک‍اه‌، ص‍ف‍وره‌

ح۲۳۴

ب‍ررس‍ی‌ ف‍رس‍ای‍ش‌ خ‍ن‍دق‍ی‌ در ح‍وض‍ه‌ آب‍خ‍ی‍ز س‍رن‍د چ‍ای‌ ( ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر م‍دل‌ ) EGEM

ب‍ه‍ب‍ودی‌، ع‍ب‍دال‍ه‌

۱۶۳،ط.ج،دشرا،۱۳۸۸

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ت‌ اص‍ل‍ی‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ ن‍ظام‍ی‌ - س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ آم‍ری‍ک‍ا در خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ پ‍س‌ از ح‍ادث‍ه‌ ۱۱ س‍پ‍ت‍ام‍ب‍ر۲۰۰۱

م‍ی‍رزان‍ژاد، م‍رت‍ض‍ی‌

۸،س.ع،دشرا،۱۳۸۸

م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ اش‍خ‍اص‌ ح‍ق‍وق‍ی‌

م‍ی‍ک‍ائ‍ی‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر

ح۲۳۵

م‍ب‍ان‍ی‌ و م‍وض‍وع‍ات‌ اس‍اس‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر

وح‍دان‍ی‌، ج‍ان‍ان‌

ح۲۳۶

اج‍رای‌ اح‍ک‍ام‌ داوری‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ در م‍ح‍اک‍م‌ ای‍ران‌

پ‍اش‍ائ‍ی‌، م‍ری‍م‌

ح۲۴۲

م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍رن‍د

ب‍خ‍ش‍ی‌ اص‍ل‌، ال‍ه‍ام‌

ع۶۰۴

ت‍روری‍س‍م‌ و ک‍ن‍وان‍س‍ی‍ون‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا ت‍روری‍س‍م‌

ف‍رخ‍ن‍دی‌، ش‍ی‍وا

ح۲۴۱

م‍ب‍ن‍ای‌ ان‍ف‍س‍اخ‌ در ع‍ق‍ود ج‍ای‍ز ب‍ر اس‍اس‌ ف‍وت‌ و ج‍ن‍ون‌ و س‍ف‍ه‌

ک‍ی‍ان‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

ح۲۴۰

ع‍رف‌ و ع‍ادت‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ آن‌ در ق‍رارداده‍ا

م‍ح‍م‍ودپ‍ور، م‍ن‍ی‍ره‌

ح۲۳۹

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ع‍ه‍دات‌ پ‍ی‍م‍ان‍ک‍ار در ق‍رارداده‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌

م‍ولائ‍ی‌، ی‍وس‍ف‌

۱۴،ح،دشرا،۱۳۸۷

ت‍اث‍ی‍ر ن‍وس‍ان‌ ه‍ای‌ دم‍ای‌ س‍طح‌ آب‌ دری‍ای‌ م‍دی‍ت‍ران‍ه‌ ب‍ر ب‍ارش‌ ه‍ای‌ ش‍م‍ال‍غ‍رب‌ و غ‍رب‌ ای‍ران‌

زی‍ن‍ال‍ی‌، ب‍ت‍ول‌

۱۶۴،ط.ج،دشرا،۱۳۸۸

ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ح‍وه‌ پ‍راک‍ن‍ش‌ م‍راک‍ز اق‍ام‍ت‍ی‌ ، ت‍اری‍خ‍ی‌ ، ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و گ‍ردش‍گ‍ری‌

م‍دادی‌، ص‍م‍د

۵۵،ب.ج،دشرا،۱۳۸۸

س‍ی‍ر ت‍ح‍ول‌ م‍ب‍ان‍ی‌ م‍ش‍روع‍ی‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

دول‍ت‍ی‍اری‌، آرش‌

۱۵،ح،دشرا،۱۳۸۸

س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د و ح‍ل‌ ب‍ح‍ران‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌

ع‍ب‍دی‌، آرزو

ح۲۴۴

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍اده‌ ۵۹۸ ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌

ن‍ص‍ی‍ری‌، ف‍ری‍ب‍ا

ح۲۴۳

ت‍اث‍ی‍رم‍درن‍ی‍ت‍ه‌ ب‍ر م‍د و م‍دگ‍رای‍ی‌

ی‍وس‍ف‍ی‌ پ‍ور، ح‍م‍زه‌

ع۷۱۵

راب‍طه‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ و ج‍وس‍ازم‍ان‍ی‌ در پ‍رس‍ت‍اران‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ت‍ب‍ری‍ز

گ‍ل‌ م‍ح‍م‍دی‌، س‍وران‌

ع۷۱۴

ک‍ارب‍رد داده‌ ه‍ای‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ در پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ م‍ن‍اطق‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ر ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ خ‍ش‍ک‍س‍ال‍ی‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌۶ : دش‍ت‌ س‍راب‌)

رس‍ت‍م‌زاده‌، ه‍اش‍م‌

۳۹،ط.ج،یرتکد،۱۳۸۸

آی‍ن‍ده‌ ن‍گ‍اری‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ س‍ن‍اری‍و

زال‍ی‌، ن‍ادر

۸،ب.ج،یرتکد،۱۳۸۷

ب‍ررس‍ی‌ ف‍رص‍ت‌ ه‍ا و م‍ش‍ک‍لات‌ ص‍ادرات‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ ع‍راق‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌ ع‍راق‌)

رب‍ان‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر

۶۹،داصتقا،دشرا،۱۳۸۸

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍خ‍ارج‌ ع‍م‍وم‍ی‌ دول‍ت‌ ب‍ر رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ ای‍ران‌

ان‍وری‌ آذر خ‍ی‍اوی‌، ال‍م‍ی‍را

۶۸،داصتقا،دشرا،۱۳۸۸

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ج‍اب‌ و ق‍ب‍ول‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و اص‍ول‌ ح‍ق‍وق‌ ق‍رارداده‍ای‌ اروپ‍ا

ب‍ازی‌، وج‍ی‍ه‍ه‌

۱۶،ح،دشرا،۱۳۸۸

ش‍ن‍اخ‍ت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ پ‍ی‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ارگ‍اه‍ی‌ ع‍ص‍ر ص‍ف‍وی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ پ‍ور، م‍ری‍م‌

۱۱۴،ت،دشرا،۱۳۸۸

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر گ‍رای‍ش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ب‍ه‌ دخ‍ان‍ی‍ات‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ خ‍واب‍گ‍اه‌ ش‍ه‍رک‌ ام‍ام‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز)

ه‍ادی‌، ص‍لاح‌ ال‍دی‍ن‌

ع۷۱۶

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ح‍ج‍اب‌

ن‍اص‍ری‌، ح‍ی‍در

ع۷۱۷

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ع‍ل‍وم‌ دی‍ن‍ی‌ در ع‍ص‍ر س‍ل‍ج‍وق‍ی‌

ب‍اق‍ری‌ ت‍وف‍ی‍ق‍ی‌، ن‍اه‍ی‍د

۱۱۷،ت،دشرا،۱۳۸۸

رواب‍ط ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ، س‍ی‍اس‍ی‌ ، اق‍ت‍ص‍ادی‌ ای‍ران‌ و آم‍ری‍ک‍ا در دوره‌ ق‍اج‍ار

گ‍ل‍زاری‌، ح‍س‍ی‍ن‌

۱۱۶،ت،دشرا،۱۳۸۸

ب‍ررس‍ی‌ رواب‍ط س‍ی‍اس‍ی‌ ، اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ای‍ران‌ و م‍ص‍ر در دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌

ب‍رف‍روخ‍ت‌، رض‍ا

۱۱۵،ت،دشرا،۱۳۸۸

ارای‍ه‌ م‍دل‍ی‌ ب‍رای‌ چ‍ی‍دم‍ان‌ ک‍ارب‍ری‌ اوق‍ات‌ ف‍راغ‍ت‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

س‍ب‍ح‍ان‍ی‌، زه‍را

۱۰،ب.ج،یرتکد،۱۳۸۸

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ک‍ارب‍ری‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ آزاد ت‍ج‍اری‌ - ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ارس‌

س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، رض‍ا

۵۶،ب.ج،دشرا،۱۳۸۸

ب‍ررس‍ی‌ و پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ اق‍ل‍ی‍م‌ ت‍وری‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍ش‍رق‍ی‌

ج‍لال‍ی‌ ع‍ن‍ص‍رودی‌، طاه‍ره‌

۱۶۵،ط.ج،دشرا،۱۳۸۸

اث‍ر س‍رم‍ای‍ه‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ر ص‍ادرات‌ ک‍الاه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ در ای‍ران‌

ع‍ب‍دی‌، ح‍س‍ن‌

۷۰،داصتقا،دشرا،۱۳۸۸

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ب‍ی‍گ‍ان‍گ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ی‌ و پ‍ی‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍ق‍ز

ص‍ال‍ح‌ ن‍ژاد، ح‍س‍ن‌

۶۸،ع،دشرا،۱۳۸۸

م‍طال‍ب‍ه‌ خ‍س‍ارت‌ ن‍اش‍ی‌ از ت‍خ‍ل‍ف‌ از ت‍ع‍ه‍دات‌ ق‍راردادی‌ در ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‌

ش‍م‍ال‍ی‌، ن‍گ‍ار

۱۷،ح،دشرا،۱۳۸۸

ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ش‍رط ف‍س‍خ‌ و ف‍اس‍خ‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌

ج‍ب‍اری‌، م‍ه‍دی‌

۱۹،ح،دشرا،۱۳۸۸

م‍ص‍ون‍ی‍ت‌ پ‍ارل‍م‍ان‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌

م‍ش‍ه‍دی‌، لال‍ه‌

۱۸،ح،دشرا،۱۳۸۸

طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍ه‍ری‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ک‍ان‍ی‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ : ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز)

پ‍ی‍رب‍داق‍ی‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌

۱۶۷،ط.ج،دشرا،۱۳۸۸

ب‍ررس‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ک‍ارب‍ری‌ اراض‍ی‌ م‍ح‍دوده‌ ت‍الاب‌ ق‍وری‌ گ‍ل‌ ب‍ا پ‍ردازش‌ ت‍ص‍اوی‍ر

ج‍لال‌ ک‍م‍ال‍ی‌، آذی‍ن‌

۱۷۳،ط.ج،دشرا،۱۳۸۸

پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ت‍وان‌ ه‍ای‌ ژئ‍وت‍وری‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ق‍ش‌ آن‍ه‍ا در ت‍وس‍ع‍ه‌ ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌

ق‍ادری‌ زاده‌، ه‍ان‍ا

۱۶۶،ط.ج،دشرا،۱۳۸۸

م‍رور زم‍ان‌ در دع‍اوی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌

ش‍ه‍اب‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌

ح۲۴۸

ت‍اث‍ی‍ر وق‍وع‌ خ‍ش‍ک‍س‍ال‍ی‌ ه‍ا در اف‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ دش‍ت‌ س‍راب‌ ( ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر خ‍ش‍ک‍س‍ال‍ی‌۱۳۷۷-۱۳۸۰ )

ک‍رم‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا

۲۹،ط.ج،حرط،۱۳۸۸

ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ق‍ش‌ ش‍ه‍ره‍ای‌ ج‍دی‍د در ان‍ت‍ظام‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌

س‍ی‍د ف‍اطم‍ی‌، م‍ج‍ی‍د

۱۱،ب.ج،یرتکد،۱۳۸۸

پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ب‍رآورد ب‍ارش‌ - روان‍اب‌ در م‍ح‍ی‍ط ن‍رم‌ اف‍زار ArcGIS

م‍رج‍ان‍ی‌ ب‍ج‍س‍ت‍ان‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌

۱۶۸،ط.ج،دشرا،۱۳۸۸

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ه‍وی‍ت‌ ه‍ای‌ ج‍م‍ع‍ی‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ ب‍ه‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در ش‍ه‍ر ن‍ق‍ده‌

رض‍ای‍ی‌ ام‍ی‍ن‍ل‍وی‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌

۶۲،ع،دشرا،۱۳۸۸

م‍ک‍ان‍ی‍اب‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ج‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ س‍وخ‍ت‌ گ‍از طب‍ی‍ع‍ی‌ ف‍ش‍رده‌ (CNG) ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ (GIS)

طب‍اطب‍ای‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌

۱۶۹،ط.ج،دشرا،۱۳۸۸

ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ زن‍ان‌ در ای‍ران‌

ح‍اج‍ی‌ پ‍ور ک‍ن‍درود، ع‍ل‍ی‌

۲۰،ح،دشرا،۱۳۸۸

م‍وان‍ع‌ ت‍ح‍ق‍ق‌ اه‍داف‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در ای‍ران‌

س‍ج‍ودی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

ع۷۳۰

ب‍ررس‍ی‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ اق‍رار در ج‍رم‌ ق‍ت‍ل‌

ش‍ع‍وری‌، ل‍ی‍لا

ح۲۵۰

س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از راه‍ب‍رده‍ای‌ ش‍ه‍رس‍ازی‌ ن‍وی‍ن‌ : م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ل‍ک‍ان‌

ش‍گ‍وری‌، م‍ص‍طف‍ی‌

۵۷،ب.ج،دشرا،۱۳۸۸

اس‍ت‍خ‍راج‌ رف‍ت‍ار م‍ک‍ان‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ان‍گ‍ل‍ی‌ ل‍ی‍ش‍م‍ان‍ی‍وز اح‍س‍ای‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ب‍ر )

اک‍ب‍ری‌، ال‍ه‍ه‌

۱۷۰،ط.ج،دشرا،۱۳۸۸

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ م‍خ‍ارج‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ داخ‍ل‍ی‌ و واردات‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ب‍ر ارزش‌ اف‍زوده‌ در ص‍ن‍ای‍ع‌ ب‍زرگ‌ ای‍ران‌

ره‍ن‍م‍ای‌ ق‍رام‍ل‍ک‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌

۷۳،داصتقا،دشرا،۱۳۸۸

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ب‍ر م‍لاح‍ظات‌ اق‍ل‍ی‍م‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ت‍وری‍س‍م‌

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ص‍در، ع‍اطف‍ه‌

۱۷۴،ط.ج،دشرا،۱۳۸۸