گروه حقوق

تعداد بازدید:۲۴۹۴۲

دکتر حیدر باقری اصل

استاد گروه حقوق

دکترای تخصصی: فقه و حقوق اسلامی

تلفن محل کار: ۰۴۱-۳۳۳۹۲۲۵۸

آدرس ایمیل: bagheriasl@tabrizu.ac.ir

صفحه خانگی: http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?bagheriasl

دکتر ابراهیم شعاریان ستاری

استاد گروه حقوق

دکترای تخصصی: حقوق خصوصی

تلفن محل کار: ۰۴۱-۳۳۳۹۲۲۹۱

آدرس ایمیل: e_shoarian@tabrizu.ac.ir

صفحه خانگی: http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?e.shoarian

دکتر سید محمدتقی علوی

استاد گروه حقوق

دکترای تخصصی: فقه و حقوق اسلامی

تلفن محل کار: ۰۴۱-۳۳۳۹۲۲۹۷

آدرس ایمیل: alavi@tabrizu.ac.ir

صفحه خانگی: http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.alavi

دکتر محمدرضا مجتهدی

استاد گروه حقوق

دکترای تخصصی: حقوق 

تلفن محل کار: ۰۴۱-۳۳۳۹۲۲۹۱

آدرس ایمیل: mojtehedi2004@yahoo.com

صفحه خانگی: http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.mojtahedi

دکتر اسماعیل رحیمی نژاد

دانشیار گروه حقوق

دکترای تخصصی: حقوق کیفری و جرم شناسی

تلفن محل کار: ۳۳۳۹۲۲۶۵-۰۴۱

آدرس ایمیل: rahiminejad@tabrizu.ac.ir

صفحه خانگی: http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?e.rahiminejad

دکتر رضا سکوتی نسیمی

دانشیار گروه حقوق

دکترای تخصصی: حقوق خصوصی

تلفن محل کار: ۰۴۱-۳۳۳۹۲۲۹۰

آدرس ایمیل: r-sokouti@tabrizu.ac.ir

صفحه خانگی: http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?r.nasimi

دکتر حسین فخر

دانشیار گروه حقوق

دکترای تخصصی: حقوق کیفری و جرم شناسی

تلفن محل کار: ۰۴۱-۳۳۳۹۲۳۲۴

آدرس ایمیل: hfakhr@tabrizu.ac.ir

صفحه خانگی: http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?h.fakhr

دکتر عادل ابراهیم پور اسنجان

استادیار گروه حقوق

دکترای تخصصی: حقوق نفت و گاز

شماره تلفن همراه: ۳۳۳۹۲۲۶۵-۰۴۱

آدرس ایمیل: ebrahimpooradel@tabrizu.ac.ir

صفحه خانگی: https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?ebrahimpooradel

 

دکتر غلام رضا حاجی نوری

استادیار گروه حقوق

دکترای تخصصی: حقوق خصوصی

تلفن محل کار: ۰۴۱-۳۳۳۹۲۲۹۰

آدرس ایمیل: hajinoori2008@yahoo.com

صفحه خانگی: http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?gh.hajinoori

دکتر محمد مظهری

استادیار گروه حقوق

دکترای تخصصی: حقوق عمومی

تلفن محل کار: ۰۴۱-۳۳۳۹۲۲۶۵

آدرس ایمیل: m.mazhari@tabrizu.ac.ir

صفحه خانگی:

دکتر سید حسین ملکوتی

استادیار گروه حقوق

دکترای تخصصی: حقوق عمومی

تلفن محل کار: ۰۴۱-۳۳۳۹۲۳۳۴

آدرس ایمیل: malakooti@tabrizu.ac.ir

صفحه خانگی: http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?malakooti-h

دکتر آیت مولائی

استادیار گروه حقوق

دکترای تخصصی: حقوق عمومی

تلفن محل کار: ۰۴۱-۳۳۳۹۲۲۵۷

آدرس ایمیل: amulaee@tabrizu.ac.ir

صفحه خانگی: https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?amulaee

محمود شیخ زاده

مربی گروه حقوق

کارشناسی ارشد: حقوق جزا و جرم شناسی

تلفن محل کار: ۰۴۱-۳۳۳۹۲۳۲۴

آدرس ایمیل: msheykhzadeh@tabrizu.ac.ir

صفحه خانگی: http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.sheykhzadeh

آخرین ویرایش۰۳ شهریور ۱۳۹۹