گروه علوم اجتماعی

تعداد بازدید:۲۲۰۸۱

دکتر حسین بنی فاطمه

استاد گروه علوم اجتماعی

دکترای تخصصی:  جامعه شناسی

تلفن محل کار: 33392277-041

آدرس ایمیل: banifatemeh@tabrizu.ac.ir

صفحه خانگی: http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?h.banifateme

دکتر محمد عباس زاده

استاد گروه علوم اجتماعی

دکترای تخصصی: جامعه شناسی

تلفن محل کار: 33392257-041

آدرس ایمیل: m-abbaszadeh@tabrizu.ac.ir

صفحه خانگی: http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m-abbaszadeh

دکتر محمدباقر علیزاده اقدم

استاد گروه علوم اجتماعی

دکترای تخصصی: جامعه شناسی توسعه اقتصادی

تلفن محل کار: 33392269-041

آدرس ایمیل: m_alizadeh@tabrizu.ac.ir

صفحه خانگی: https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.aghdam 

دکتر ایوب امیرکواسمی

دانشیار گروه علوم اجتماعی

دکترای تخصصی: روابط بین الملل

تلفن محل کار: 33392260-041

آدرس ایمیل: kavasemi@tabrizu.ac.ir

صفحه خانگی: http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?amir

دکتر فاطمه گلابی

دانشیار گروه علوم اجتماعی

دکترای تخصصی: جامعه شناسی

تلفن محل کار: 33392306-041

آدرس ایمیل: f.golabi@tabrizu.ac.ir

صفحه خانگی: http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?f-gholabi

دکتر توکل آقایاری هیر

دانشیار گروه علوم اجتماعی

دکترای تخصصی: علوم اجتماعی- جمعیت شناسی

تلفن محل کار: 33392314-041

آدرس ایمیل: t.aghayari@tabrizu.ac.ir

صفحه خانگی: http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?t.aghayari

دکتر فاروق امین مظفری

دانشیار گروه علوم اجتماعی

دکترای تخصصی: مدیریت آموزش عالی

تلفن محل کار: 33392314-041

آدرس ایمیل: Famin_tab@hotmail.com

صفحه خانگی: http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?famin

دکتر کمال کوهی

دانشیار گروه علوم اجتماعی

دکترای تخصصی: جامعه شناسی

تلفن محل کار: 33392286-041

آدرس ایمیل: k.koohi@tabrizu.ac.ir

صفحه خانگی: https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?k.koohi

دکتر اصغر ایزدی جیران

استادیار گروه علوم اجتماعی

دکترای تخصصی: جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

آدرس ایمیل: asghar.izadijeiran@gmail.com

صفحه خانگی: https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?a.izadijeiran

دکتر فتانه حاجیلو

استادیار گروه علوم اجتماعی

دکترای تخصصی: جامعه شناسی

تلفن محل کار: 33392286-041

آدرس ایمیل: 

صفحه خانگی:

آقای حامد عطایی سعیدی

مربی گروه علوم اجتماعی

کارشناس ارشد: جمعیت شناسی

تلفن محل کار: 33392269-041

آدرس ایمیل: hataei@tabrizu.ac.ir

صفحه خانگی: http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?h.ataei

آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۸