گروه علوم سیاسی

تعداد بازدید:۱۱۱۶۰

دکتر رجب ایزدی

استادیار گروه علوم سیاسی

دکترای تخصصی: علوم سیاسی

تلفن محل کار: 33392332-041

آدرس ایمیل: r.izadi@tabrizu.ac.ir

صفحه خانگی: http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?izadi

دکتر فرامرز تقی لو

دانشیار گروه علوم سیاسی

دکترای تخصصی: علوم سیاسی

تلفن محل کار: 04133392269

آدرس ایمیل: f.taghilou@tabrizu.ac.ir

صفحه خانگی: http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?f.taghilou

دکتر جواد علی پور

استادیار گروه علوم سیاسی

دکترای تخصصی: مطالعات آمریکا

تلفن محل کار: 04133392260

آدرس ایمیل: alipor@tabrizu.ac.ir

صفحه خانگی: https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?alipor

دکتر علی شیاری

استادیار گروه علوم سیاسی

دکترای تخصصی: مدرسی معارف اسلامی- گرایش انقلاب اسلامی

تلفن محل کار: 33392269-041

آدرس ایمیل: a.shiyari@tabrizu.ac.ir

صفحه خانگی: https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?a.shiyari

آخرین ویرایش۱۱ شهریور ۱۳۹۹