گروه تاریخ

تعداد بازدید:۱۸۱۰۷

دکتر فاطمه اروجی

دانشیار گروه تاریخ

دکترای تخصصی: تاریخ

تلفن محل کار: ۳۳۳۹۲۳۱۵-۰۴۱

آدرس ایمیل: forouji@tabrizu.ac.ir

صفحه خانگی:

دکتر غلامعلی پاشازاده

دانشیار گروه تاریخ

دکترای تخصصی: تاریخ ایران اسلامی

تلفن محل کار: ۳۳۳۹۲۲۶۶-۰۴۱

آدرس ایمیل: gh_pashazadeh@yahoo.com

صفحه خانگی:  http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?gh.pashazadeh

دکتر محمدعلی پرغو

دانشیار گروه تاریخ

دکترای تخصصی: تاریخ ایران اسلامی

تلفن محل کار: ۳۳۳۹۲۲۸۹-۰۴۱

آدرس ایمیل:  parghoo_1404@yahoo.com

صفحه خانگی:  http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?parghoo

دکتر رضا دهقانی

دانشیار گروه تاریخ

دکترای تخصصی: تاریخ 

تلفن محل کار: ۳۳۳۹۲۳۱۵-۰۴۱

آدرس ایمیل:  rdehgani@tabrizu.ac.ir

صفحه خانگی:  http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?r.dehgani

دکتر ولی دین پرست

دانشیار گروه تاریخ

دکترای تخصصی: تاریخ ایران دوره اسلامی (تیموریان)

تلفن محل کار: ۳۳۳۹۲۲۸۹-۰۴۱

آدرس ایمیل:  vali_dinparast@yahoo.com

صفحه خانگی:  http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?dinparast

دکتر محمد سلماسی زاده

دانشیار گروه تاریخ

دکترای تخصصی: تاریخ 

تلفن محل کار: ۳۳۳۹۲۲۶۷-۰۴۱

آدرس ایمیل:  msalmasizadeh@tabrizu.ac.ir

صفحه خانگی:  http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?msalmasizadeh

دکتر ناصر صدقی

دانشیار گروه تاریخ

دکترای تخصصی: تاریخ ایران اسلامی 

تلفن محل کار: ۳۳۳۹۲۲۸۷-۰۴۱

آدرس ایمیل:  n_sedghi@tabrizu.ac.ir

صفحه خانگی:  http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?n.sedghi

دکتر عباس قدیمی قیداری

دانشیار گروه تاریخ

دکترای تخصصی: تاریخ ایران دوره اسلامی (قاجار- تاریخ نگاری)

تلفن محل کار: ۳۳۳۹۲۲۹۹-۰۴۱

آدرس ایمیل:  ghadimi@tabrizu.ac.ir

صفحه خانگی:  http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?ghadimi

دکتر علیرضا کریمی

دانشیار گروه تاریخ

دکترای تخصصی: تارخ

تلفن محل کار: ۳۳۳۹۲۲۶۷-۰۴۱

آدرس ایمیل: ali-karimi@tabrizu.ac.ir

صفحه خانگی: https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?ali_karimi 

آخرین ویرایش۱۱ اسفند ۱۳۹۶