مشخصات و برنامه هفتگی دروس

تعداد بازدید:۲۶۴۷۹

مشخصات دروس و برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

(لطفا برای دریافت فایل مربوطه روی نام گروه یا روز مورد نظر کلیک کنید)

دوره کارشناسی:

- مشخصات و برنامه هفتگی دروس کارشناسی جامعه شناسی: 991 جدید

- مشخصات و برنامه هفتگی دروس کارشناسی حقوق: 991 جدید

مشخصات و برنامه هفتگی دروس کارشناسی تاریخ: 991 جدید

- مشخصات و برنامه هفتگی دروس کارشناسی علوم سیاسی: 991 جدید

-

دوره کارشناسی ارشد:

- مشخصات و برنامه هفتگی دروس کارشناسی ارشد علوم اجتماعی (همه گرایش ها): 991 جدید

- مشخصات و برنامه هفتگی دروس کارشناسی ارشد حقوق (همه گرایش ها): 991 جدید

مشخصات و برنامه هفتگی دروس کارشناسی ارشد تاریخ (همه گرایش ها): 991 جدید

- مشخصات و برنامه هفتگی دروس کارشناسی ارشد علوم سیاسی (همه گرایش ها): 991 جدید

 

دوره دکترای تخصصی:

- مشخصات و برنامه هفتگی دروس دوره دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه: 991 جدید

- مشخصات و برنامه هفتگی دروس دوره دکترای حقوق عمومی: 991 جدید

مشخصات و برنامه هفتگی دروس دوره دکترای تاریخ: 991 جدید

 

دروس معارف اسلامی برای روزهای مختلف هفته 991 جدید:

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه 

 

دروس تربیت بدنی 991 جدید:

برنامه دروس تربیت بدنی دختران 

برنامه دروس تربیت بدنی پسران 

 

دروس زبان انگلیسی عمومی 991 جدید:

برنامه دروس زبان عمومی دانشکده های مختلف

آخرین ویرایش۱۳ شهریور ۱۳۹۹